Advies-, selectie- en evaluatiecriteria

ADVIES

De Jury heeft slechts twee mogelijkheden:

 • ofwel instemmen met de nominatie van de universiteit;
 • ofwel met een gemotiveerd advies aangeven waarom de kandidaat niet voldoet aan de criteria.

De Jury kan géén kandidaten van groep I voordragen voor groep II. De Jury kan budgettaire wijzigingen in de financiering voorstellen.

De kandidaat kan uitgenodigd worden voor een interview.

Het dossier bestaat uit een formulier en een voordracht in het Engels door de onthaalinstelling.

Bijlagen zijn:

 • de verbintenis van de universiteit vereist door de bepalingen vastgelegd in het betrokken addendum bij de beheersovereenkomst van het Fonds;
 • de beschrijving van de selectieprocedure in de universiteit, referenten-verslagen e.d.

Criteria Wetenschappelijke kwaliteit

Kandidaat groep I

 • Prominente expertise in de betreffende discipline
 • Wetenschappelijke achtergrond en track record
 • Kwaliteit van de publicaties
 • Vaardigheden als een onafhankelijk onderzoeker
 • Managementcapaciteiten en het leiding geven over een onderzoeksploeg
 • Kwaliteit en omvang van de internationale onderzoekssamenwerking.

Kandidaat groep II

 • Prominente expertise in de betreffende discipline
 • Wetenschappelijke achtergrond en track record
 • Kwaliteit van de publicaties
 • Vaardigheden als een onafhankelijk onderzoeker
 • Managementcapaciteiten en het leiding geven over een onderzoeksploeg
 • Kwaliteit en omvang van de internationale onderzoekssamenwerking.

Onderzoeksvoorstel

 • Het potentieel van het voorgestelde project om een multiplicatie-effect te creëren en de Vlaamse/Europese onderzoekscompetitiviteit op wereldvlak te stimuleren.
 • Originaliteit en grensverleggend karakter 
 • Internationale context van het onderzoeksdomein 
 • Haalbaarheid
 • Geschikte methodologie

Onderzoeksgroep binnen de onthaalinstelling

 • Mogelijkheid om de onderzoeker en het voorgestelde onderzoek te ondersteunen

SELECTIE

Om het programma voldoende bekendheid te bezorgen publiceert het FWO een oproep gericht aan de universiteiten die verantwoordelijk zijn voor het voordragen van kandidaturen bij het FWO en verwijst mogelijke kandidaten naar de universiteiten.

Iedere universiteit stelt een procedure op voor de selectie van de kandidaten die zij wenst voor te dragen bij het FWO. De universiteiten zorgen eveneens voor de nodige bekendheid van het initiatief.

Na de intra-universitaire selectie dragen de universiteiten kandidaten voor bij het FWO en verstrekken het FWO de gegevens, nodig voor de toetsing van de waarde van de kandidaten. De voordracht wordt in het Engels gesteld.

De universiteiten stellen kandidaten voor, samen met een beperkte reservelijst.

De universiteiten kunnen maximum voorstellen aan het FWO overmaken ten belope van 150% van hun aandeel in het 80% deel van de toelage plus 100% van het 20% deel.

De toekenningen  gebeuren door de Raad van Bestuur van het FWO op voorstel van de internationale multidisciplinaire jury.

EVALUATIE

Het FWO stelt een internationale multidisciplinaire jury samen, die per discipline wordt aangevuld met referenten, die over de specifieke expertise beschikken in functie van de ingediende dossiers. De jury die zowel groep I als II behandelt telt 7 leden (ten hoogste twee derde van de leden zijn van hetzelfde geslacht). De juryleden zijn niet verbonden aan een Belgische universiteit en genieten een algemene internationale erkenning. De vaste juryleden worden aangesteld voor een periode van drie jaar, eventueel hernieuwbaar.

Voor de evaluatie van elke kandidaat zal de jury een beroep doen op het wetenschappelijk advies van in principe drie en minstens twee internationale referenten die over de specifieke expertise beschikken vereist voor het ingediende dossier. Als de mening van twee referenten uiteenlopen, is een derde advies vereist.

De jury kan budgettaire aanpassingen van de financiering voorstellen.

De investering van de Vlaamse Gemeenschap bedraagt € 12.600.000 per jaar.  

Contactpersonen

Dienst Steun aan Onderzoekers