Onderzoeksproject Kom op tegen Kanker

Doel?

In het kader van de actie ‘Kom op tegen Kanker’ stelt het FWO een toelage van €800.000 (inclusief overhead) ter beschikking ter ondersteuning van een patiëntgericht onderzoeksproject met een specifieke scope. Voor de oproep 2020 is de scope: "Klinisch onderzoek bij pediatrische kankers, met speciale aandacht voor de levenskwaliteit".  

Kenmerken?

 • Jaarlijkse oproep
 • Periode: 2 jaar
 • Personeel- en werkingsmiddelen: van € 45.000 tot € 130.000 per jaar, voor projectpartners is een budget van € 0 of € 20.000 per jaar mogelijk
 • Uitrusting: maximum € 150.000 per project.
 • Scope: Klinisch onderzoek bij pediatrische kankers, met speciale aandacht voor de levenskwaliteit.
 • LET OP: de humanitaire onderzoeksprojecten, zoals deze in het kader van Kom op tegen Kanker, wijken op enkele belangrijke punten af van de reguliere onderzoeksprojecten, m.n.:
  • Geen onderscheid tussen junior- of senior-projecten; de anciënniteit van de (co)-promotor(en) is hier niet van tel.
  • De humanitaire onderzoeksprojecten tellen NIET mee voor het maximum van 2 projecten waarvan men in een aanvraagronde (co)-promotor kan zijn (lopende projecten en in aanvraag).
  • Voor deze projecten wordt een specifiek panel met wetenschappelijke experts samengesteld; de aanvrager moet dus geen expertpanel kiezen.
  • Naast de aanvraag via het e-loket wordt parallel ook een aanvraagformulier (Word) ingediend dat aan de patiëntencommissie van Kom op tegen Kanker wordt voorgelegd. Deze patiëntencommissie brengt een niet-bindend advies uit aan het expertpanel van FWO.
 • Indiendatum: De uiterste indiendatum wordt verschoven van 1 april naar 14 april, 10 u. De referentiedatum voor de ontvankelijkheidsvoorwaarden, zoals het maximum van 12 jaar postdoctorale anciënniteit voor elk (mede-)indiener van een junior-project, blijft 1 april. Wie toen dus een junior-project wilde en kon indienen, blijft die mogelijkheid ook tot 14 april behouden.
 • Bekendmaking resultaten: november 2020
 • Start project: 1 januari 2021

Profiel en voorwaarden?

 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten.
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse hoofdonthaalinstelling, eventueel in samenwerking met andere Vlaamse en/of federale onderzoeksinstellingen (Artikel 7), maar een niet-Vlaamse onderzoeksinstelling kan voor 10% delen in het onderzoeksbudget
 • Jullie onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor-woordvoerder, eventueel in samenwerking met andere (co-)promotor(en) (Artikel 10 - 12).
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de universiteit.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten.
 • Aan (co)promotoren kan geen enkele bezoldiging  of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.
 • De geschatte reële kost (contacteer HR departement of de bevoegde dienst van uw instelling) dient te worden aangevraagd indien de naam van de onderzoeker is gekend. Indien het aan te werven personeelslid nog niet is gekend dienen indicatieve bedragen te worden gebruikt.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je dient je aanvraag in via de online applicatie.
 • Voor de humanitaire onderzoeksprojecten in het kader van de acties Kom op tegen Kanker is er ook een adviserende rol voor patiënten (of patiëntenvertegenwoordigers) bij de beoordeling van de aanvragen. Deze procedure is gelijklopend met de interne beoordelingsprocedure voor onderzoeksprojecten van Kom op tegen Kanker zelf. Voor deze beoordelingsfase door patiënten vragen we de aanvragers om de relevantie en korte-termijnimpact van hun onderzoeksproject kort toe te lichten in een voor niet-experten toegankelijke taal. Hiervoor wordt een beknopt extra formulier aan de aanvraag toegevoegd (cf. infra bij downloads); dit formulier zal door de reeds bestaande patiëntencommissie van de Stichting Kom op tegen Kanker gebruikt worden. Deze patiëntencommissie zal zich enkel uitspreken over de hierboven aangehaalde aspecten van de aanvraag, nl. de relevantie en korte-termijnimpact voor patiënten, en formuleert op basis hiervan een niet-bindend advies dat aan het betrokken wetenschappelijke expertenpanel van het FWO zal worden overgemaakt.
 • De promotor-woordvoerder dient voor alle niet-hoofdonthaalinstellingen die betrokken zijn bij de projectaanvraag de consent form te verzamelen. Met die verklaring verbinden die instellingen zich ertoe te zullen optreden als onthaalinstelling voor het project, meer bepaald met betrekking tot het onderzoekswerk dat door hun onderzoekers in dat project zal geleverd worden. De hoofdonthaalinstellingen bezorgen hun verklaring rechtstreeks aan het FWO. De verklaringen m.b.t. niet-hoofdonthaalinstellingen moeten opgeladen worden als bijlage bij het aanvraagformulier. Bekijk het sjabloon voor deze verklaring.
 • Elke (co-)promotor(-woordvoerder) dient ook een CV toe te voegen aan de aanvraag. Gelieve daarvoor het standaardsjabloon te gebruiken dat je in het formulier vindt.
 • Jouw aanvraag wordt aan een aantal externe referenten ter evaluatie voorgelegd.
 • Rebuttal: Je kan reageren op de bemerkingen van de externe referenten en interne evaluatoren (leden FWO-expertpanels): 2-16 september 2020.
 • Een specifiek panel van wetenschappelijke experten evalueert je aanvraag.
 • Het panel brengt verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur neemt de finale beslissing tot toekenning.
 • Je krijgt nadien feedback over deze beslissing.

Reglementen en downloads

Specifieke ondersteunende documenten

 • Aanvraagformulier patiëntencommissie
  Dit Word-formulier moet gedownload worden en ingevuld overeenkomstig de in het formulier opgesomde richtlijnen. Het ingevulde formulier moet voor de deadline van 1 april 2020 om 17:00 aan het emailadres med@fwo.be bezorgd worden. Uw aanvraag is pas volledig indien zowel het e-loket als dit formulier volledig en correct ingevuld bij FWO zijn ingediend! Dit formulier dient in het Nederlands ingevuld te worden en moet voor niet-experts begrijpelijk zijn.
 • Lijst Disciplinecodes
  Sinds 2019 gebruikt het FWO een nieuwe lijst van disciplinecodes die is opgesteld door ECOOM na ruim overleg tussen de relevante stakeholders en goedgekeurd voor gebruik in Vlaanderen. Deze lijst van disciplinecodes is een hiërarchisch gestructureerd overzicht van onderzoeksdisciplines en onderzoekstopics uit alle verschillende wetenschappelijke disciplines.
 • Scorerooster (ijkingskader voor toekennen scores)