Onderzoeksproject Kom op tegen Kanker

Doel?

In het kader van de actie ‘Kom op tegen Kanker’ stelt het FWO een toelage van €1.000.000 ter beschikking ter ondersteuning van een onderzoeksproject met het actiethema als onderwerp. Het thema voor deze oproep is: 'Onderzoek naar het verbeteren van de levenskwaliteit bij kanker op basis van Patient Reported Outcome Measures (PROMs). Met deze oproep willen we onderzoek stimuleren dat de levenskwaliteit van kankerpatiënten voor, tijdens en na de behandeling verhoogt. Belangrijk hierbij is dat patiënten hierbij geconsulteerd worden en de levenskwaliteit gemeten wordt aan de hand van Patient Reported Outcome Measures (PROMs). PROMs zijn eenvoudige vragenlijsten voor patiënten waarmee men een vollediger beeld kan krijgen van de impact van kanker en een kankerbehandeling op de levenskwaliteit van de patiënt'.

Kenmerken?

 • Jaarlijkse oproep
 • Periode: 2 jaar
 • Personeel- en werkingsmiddelen:  minimum € 45.000 - maximum € 130.000
 • Bijkomende uitrusting / ‘matching funding’ :  maximum € 150.000
 • Thema: Onderzoek naar het verbeteren van de levenskwaliteit bij kanker op basis van patient reported outcome measures (PROMs).
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: 28 november 2018
 • Start project: 1 januari 2019

Profiel en voorwaarden?

 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten.
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap of aan ambtshalve geregistreerde hogeronderwijsinstellingen die de graad van doctor kunnen toekennen, eventueel in samenwerking met Vlaamse of federale wetenschappelijke instellingen
 • Jullie onderzoek heeft het thema van de actie Kom op tegen Kanker als onderwerp.
 • Jullie onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor, eventueel in samenwerking met copromotor(en).
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de universiteit.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten.
 • Aan (co-)promotoren kan geen enkele bezoldiging  of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je stelt 10 externe referenten voor (bekijk het reglement om na te gaan wie in aanmerking komt).
 • Je aanvraag wordt aan een aantal van deze referenten ter evaluatie voorgelegd.
 • Een specifiek panel van wetenschappelijke experten buigt zich over de aanvragen.
 • Vanaf de huidige oproep 2018 zal het FWO voor de humanitaire onderzoeksprojecten in het kader van de actiesKom op tegen Kanker ook een adviserende rol geven aan patiënten (of patiëntenvertegenwoordigers) bij de beoordeling van de aanvragen. Deze procedure is gelijklopend met de interne beoordelingsprocedure voor onderzoeksprojecten vanKom op tegen Kanker zelf. Voor deze beoordelingsfase door patiënten vragen we de aanvragers om de relevantie en korte-termijnimpact van hun onderzoeksproject kort toe te lichten in een voor niet-experten toegankelijke taal. Hiervoor wordt een beknopt extra formulier aan de aanvraag toegevoegd (cf. infra bij downloads); dit formulier zal door de reeds bestaande patiëntencommissie, opgericht in 2016, van de Stichting Kom op tegen Kanker gebruikt worden. Deze patiëntencommissie zal zich enkel uitspreken over de hierboven aangehaalde aspecten van de aanvraag, nl. de relevantie en korte-termijnimpact voor patiënten, en formuleert op basis hiervan een advies dat aan de betrokken wetenschappelijke expertenpanel van het FWO zal worden overgemaakt.
 • Het wetenschappelijke expertenpanel brengt verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur beslist over de aanstelling.
 • Na de finale beslissing door de raad van bestuur krijgen de aanvragers feedback over hun aanvraag.

Reglementen en downloads

 • Voorbeeld aanvraagformulier
 • Aanvraagformulier patiëntencommissie
  Dit Word-formulier moet gedownload worden en ingevuld overeenkomstig de in het formulier (p.1) opgesomde richtlijnen. Het ingevulde formulier moet voor de deadline van 4 juni 2018 om 17:00 aan het emailadres med@fwo.be bezorgd worden. Uw aanvraag is pas volledig indien zowel het e-loket als dit formulier volledig en correct ingevuld bij FWO zijn ingediend! Dit formulier dient in het Nederlands ingevuld te worden en moet voor niet-experts begrijpelijk zijn.
 • Algemeen reglement
  Dit algemeen reglement is van toepassing voor elke specifieke aanvraag.
 • Reglement inzake Onderzoeksproject
  Dit reglement bevat alle voorwaarden, procedures,... voor het aanvragen van een onderzoeksproject bij het FWO.
 • Advies, selectie- en evaluatiecriteria 
  Hier lees je alle advies, selectie- en evaluatiecriteria voor het aanvragen van een onderzoeksproject bij het FWO.