Onderzoeksproject Kom op tegen Kanker

Doel?

In het kader van de actie ‘Kom op tegen Kanker’ stelt het FWO een toelage van €800.000 ter beschikking ter ondersteuning van een patiëntgericht onderzoeksproject met een specifieke scope. Voor de oproep 2019 is de scope: "Innovatieve behandelingen van kankers met beperkte behandelingsopties". Met deze oproep willen we onderzoek stimuleren dat de levenskwaliteit van kankerpatiënten voor, tijdens en na de behandeling verhoogt. 

Kenmerken?

 • Jaarlijkse oproep
 • Periode: 2 jaar
 • Personeel- en werkingsmiddelen:  minimum € 45.000 - maximum € 130.000
 • Bijkomende uitrusting / ‘matching funding’ :  maximum € 150.000
 • Scope: Innovatieve behandelingen van kankers met beperkte behandelingsopties.
 • LET OP: de humanitaire onderzoeksprojecten, zoals deze in het kader van Kom op tegen Kanker, wijken op enkele belangrijke punten af van de reguliere onderzoeksprojecten, m.n.:
  • Geen onderscheid tussen junior- of senior-projecten; de anciënniteit van de (co)-promtor(en) is hier niet van tel
  • De humanitaire onderzoeksprojecten tellen NIET mee voor het maximum van 2 projecten waarvan men in een aanvraagrode (co)-promotor kan zijn (lopende projecten en in aanvraag).
  • Voor deze projecten wordt een specifiek panel met wetenschappelijke experts samengesteld; de aanvrager moet dus geen expertpanel kiezen.
  • Naast de aanvraag via het e-loket wordt parallel ook een aanvraagformulier (Word) ingediend dat aan de patiëntencommissie van Kom op tegen Kanker wordt voorgelegd. Deze patiëntencommissie brengt een niet-bindend advies uit aan het expertenpanel van FWO.
 • Indiendatum: 1 april 2019 (17h00)
 • Bekendmaking resultaten: december 2019
 • Start project: 1 januari 2020

Profiel en voorwaarden?

 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten.
 • Jullie onderzoek wordt hoofdzakelijk uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse onthaalinstelling, maar een niet-Vlaamse partner kan voor 10% delen in het onderzoeksbudget.
 • Jullie onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor, eventueel in samenwerking met copromotor(en).
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de universiteit.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten.
 • Aan (co)promotoren kan geen enkele bezoldiging  of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.
 • De geschatte reële kost (contacteer HR departement of de bevoegde dienst van uw instelling) dient te worden aangevraagd indien de naam van de onderzoeker is gekend. Indien het aan te werven personeelslid nog niet is gekend dienen indicatieve bedragen te worden gebruikt.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je dient je aanvraag in via de online applicatie (e-loket formulier beschikbaar vanaf 1 februari).
 • Voor de humanitaire onderzoeksprojecten in het kader van de acties Kom op tegen Kanker is er ook een adviserende rol voor patiënten (of patiëntenvertegenwoordigers) bij de beoordeling van de aanvragen. Deze procedure is gelijklopend met de interne beoordelingsprocedure voor onderzoeksprojecten van Kom op tegen Kanker zelf. Voor deze beoordelingsfase door patiënten vragen we de aanvragers om de relevantie en korte-termijnimpact van hun onderzoeksproject kort toe te lichten in een voor niet-experten toegankelijke taal. Hiervoor wordt een beknopt extra formulier aan de aanvraag toegevoegd (cf. infra bij downloads); dit formulier zal door de reeds bestaande patiëntencommissie van de Stichting Kom op tegen Kanker gebruikt worden. Deze patiëntencommissie zal zich enkel uitspreken over de hierboven aangehaalde aspecten van de aanvraag, nl. de relevantie en korte-termijnimpact voor patiënten, en formuleert op basis hiervan een niet-bindend advies dat aan het betrokken wetenschappelijke expertenpanel van het FWO zal worden overgemaakt.
 • Jouw aanvraag wordt aan een aantal externe referenten ter evaluatie voorgelegd.
 • Een specifiek panel van wetenschappelijke experten evalueert je aanvraag. 
 • Het panel brengt verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur neemt de finale beslissing tot toekenning.
 • Je kan nadien feedback vragen over deze beslissing.

Reglementen en downloads

 • Algemeen reglement
  Dit algemeen reglement is van toepassing voor elke specifieke aanvraag.
 • Reglement inzake Onderzoeksproject (geldig vanaf oproep 2019)
  Dit reglement bevat alle voorwaarden, procedures,... voor het aanvragen van een onderzoeksproject bij het FWO.
 • Reglement interne en externe peer review
  Dit reglement beschrijft de vereisten voor de samenstelling van de Expertpanels en de gedragscode voor de experten, evenals de score- en selectiemethodiek (besluitvormingsproces).
 • Voorbeeld aanvraagformulier
 • Aanvraagformulier patiëntencommissie
  Dit Word-formulier moet gedownload worden en ingevuld overeenkomstig de in het formulier opgesomde richtlijnen. Het ingevulde formulier moet voor de deadline van 1 april 2019 om 17:00 aan het emailadres med@fwo.be bezorgd worden. Uw aanvraag is pas volledig indien zowel het e-loket als dit formulier volledig en correct ingevuld bij FWO zijn ingediend! Dit formulier dient in het Nederlands ingevuld te worden en moet voor niet-experts begrijpelijk zijn.