Onderzoeksproject "Rode Kruis Vlaanderen"

Doel?

In het kader van de acties van het “Rode Kruis Vlaanderen” stelt het FWO een toelage van maximaal € 475.000 ter beschikking ter ondersteuning van tweejarige onderzoeksprojecten rond het thema Maatschappelijke en medische aspecten van (bloed) donorschap in meest ruime zin.

Het Rode Kruis-Vlaanderen is een onafhankelijke humanitaire organisatie die via het Belgische Rode Kruis deel uitmaakt van het Internationale Rode Kruis. Eén van de basisprincipes is kwaliteitsvolle hulpverlening bieden die gebaseerd is op wetenschappelijke evidentie. In de R&D-activiteiten van het Rode Kruis-Vlaanderen ligt de nadruk op de volgende drie onderzoeksdomeinen: (i) Eerstehulponderwijs, (ii) Rampenhulpverlening, en (iii) (Bloed)donorschap. Deze drie domeinen hebben één onderliggend thema „prehospitale zorg‟, dat vanuit wetenschappelijk perspectief nog steeds te weinig onderzocht is. Om ervoor te zorgen dat Rode Kruis-Vlaanderen professionele en effectieve hulpverlening kan bieden, wordt er dagelijks geïnvesteerd in het wetenschappelijk onderbouwen van technieken en praktijken voor deze domeinen.

Met deze oproep wil het Rode Kruis Vlaanderen, samen met het FWO, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek ondersteunen dat kan bijdragen tot een betere kennis over het (bloed)donorschap in meest ruime zin. Projecten binnen deze oproep kunnen een eerder sociologische, economisch, psychologische of  theologisch/filosofische aanpak hanteren, maar kunnen evenzeer dieper ingaan op de medische aspecten van het bloeddonnatie en donorschap in de meest ruime zin.

Kenmerken?

 • Opening oproep 18 januari 2016
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: november 2016
 • Start project: 1 januari 2017
 • Duur projecten : 2 jaar
 • Personeel- en werkingsmiddelen:  minimum € 45.000 - maximum € 130.000
 • Bijkomende uitrusting / ‘matching funding’:  maximum € 150.000
 • Thema: Bloeddonatie en -donorschap in ruime zin

Profiel en voorwaarden?

 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten.
 • Het onderzoek wordt uitgevoerd aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap, aan ambtshalve geregistreerde instellingen voor hoger onderwijs die de graad van doctor kunnen toekennen, of aan één van de volgende instellingen:
  • Vlerick Business School (VLERICK)
  • Antwerp Management School (UAMS)
  • Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)
  • Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB)
  • Instituut voor Europese Studies (IES)
  • Instituut voor Joodse Studies (IJoS)
  • Hogere Zeevaartschool (voor de Nautische wetenschappen)
 • Het onderzoek mag eventueel uitgevoerd worden in samenwerking met Vlaamse of federale wetenschappelijke instellingen.
 • Jullie onderzoek betreft het thema Bloeddonatie en donorschap in meest ruime zin.
 • Jullie onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor, eventueel in samenwerking met copromotor(en).
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de universiteit.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten.
 • Aan (co-) promotoren kan geen enkele bezoldiging  of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit
 • Bekijk hier voor welke verschillende onderzoeksprojecten je kan aanvragen in deze ronde

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je stelt 10 externe referenten voor. De criteria waaraan deze referenten moeten voldoen, vind je in het reglement op interne en externe peer review.
 • Jouw aanvraag wordt aan een aantal van deze referenten ter evaluatie voorgelegd.
 • Een FWO-jury buigt zich over de aanvragen. 
 • De Jury brengt verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur beslist over de aanstelling.
 • Je kan nadien feedback vragen over deze beslissing.
 • Meer informatie

Reglementen en downloads