SBO (Strategisch Basis Onderzoek) projecten

Doel?

Het programma Strategisch BasisOnderzoek (SBO) betreft vernieuwend onderzoek dat in geval van wetenschappelijk succes een vooruitzicht biedt voor latere economische of maatschappelijke toepassingen (onder de vorm van een nieuwe generatie van producten, processen en/of diensten).

Het SBO-programma is opgedeeld in twee finaliteitsdelen: een economisch programmadeel voor projecten met een primaire economische finaliteit en een maatschappelijk programmadeel voor projecten met een primaire maatschappelijke finaliteit.

Het beschikbare budget voor de SBO-oproep 2018 bedraagt circa € 40 M*. 2/3 van deze middelen wordt gereserveerd voor de projecten met een primaire economische finaliteit en 1/3 voor de projecten met een primaire maatschappelijke finaliteit.

* Het exacte bedrag zal in de loop van 2018 bepaald worden

Kenmerken?

 • Periode: 4 jaar. Mits motivering kan een kortere uitvoeringstijd worden aanvaard
 • Startdatum project: 1 januari 2019
 • Subsidieerbare organisaties: onderzoekscentra (zoals universiteiten, hogescholen, strategische onderzoekscentra)
  • max. 20% van de begroting naar niet-Vlaamse onderzoekscentra
  • IMEC, VITO, VIB, Flanders’ Make, VLIZ, Vlaamse hogescholen en Vlaamse wetenschappelijke instellingen met een dotatie van de overheid moeten het voorstel indienen tezamen met minstens één ander Vlaams onderzoekscentrum
 • Aanvaardbare kosten:
  • personeel, werking, uitrusting, onderaannemingen (volgens regels kostenmodel)
  • max. €500.000/jaar per deelnemende rechtspersoon met een aandeel van minimaal 15% van de totale projectbegroting
  • richtlijn grootteorde projectbegroting: € 2 M
 • Subsidiepercentage: 100%
 • Beschikbaar budget voor oproep 2018:   ̴€ 40 M (waarvan 2,5 M€ geoormerkt is voor SBO projecten in het kader van ERA-net)
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: 19 december 2018
 • Slaagpercentage 2017: 18,3%

Profiel en voorwaarden?

 • Als ploeg van onderzoekers wensen jullie, in nauwe dialoog met potentiële economische en/of maatschappelijke actoren, vernieuwend onderzoek uit te voeren dat een vooruitzicht biedt op nieuwe economische of maatschappelijke toepassingen. Hiertoe is de oprichting van een begeleidingscommissie (met relevante gebruikers) verplicht (uitzondering: bij projecten met spin-off creatie is een begeleidingscommissie optioneel).
 • Jullie hebben hiervoor nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten.
 • De organisatie(s) waartoe jullie behoren, voldoe(t)(n) aan de definitie van een onderzoekscentrum.
 • De projectuitvoerders zijn eigenaar van de bekomen resultaten.
 • Een eventuele overdracht van intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van een onderzoekscentrum naar een economisch actor dient steeds te gebeuren onder marktconforme condities.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Als promotor van het project bereid je de aanvraag voor via het e-loket van FWO en draag je tegen 27 april 2018 17u de aanvraag-in-opmaak over naar je instelling (= de hoofdaanvrager van het voorstel).

  Deze preliminaire aanmelding dient ten minste de volgende informatie te bevatten: 1) de volledige samenstelling van het projectconsortium, 2) een samenvatting van de wetenschappelijke en valorisatie doelstellingen, 3) keuze onderzoekstopic en thematisch SBO-expertpanel en 4) de te wraken deskundigen (max. 5).

 • Je instelling dient het finale projectvoorstel in bij FWO tegen 18/05/2018 17u. Gelieve voor interne deadlines en praktische modaliteiten contact op te nemen met de dienst onderzoekscoördinatie van je onderzoeksinstelling.
 • Jullie projectaanvraag wordt aan een aantal externe internationale deskundigen voorgelegd.
 • Je ontvangt op 3 september 2018 de adviezen van deze externe deskundigen en krijgt 5 werkdagen om hierop feedback te geven.
 • Nieuw: De interne peer review binnen het SBO-evaluatieproces gebeurt via een tweetrapsproces door respectievelijk i) thematische SBO-expertpanels  en ii) een overkoepelende commissies per finaliteit (SBO-E en SBO-M). De thematische expertpanels quoteren de wetenschappelijke en utilisatie kwaliteit van de verschillende projectvoorstellen binnen hun wetenschappelijk expertisegebied op basis van het projectvoorstel, de externe referentverslagen en de rebuttal. De overkoepelende commissies  brengen hun advies uit over alle projectaanvragen binnen hun finaliteit (SBO-E en SBO-M) en stellen een rangschikking voor van de projectaanvragen.
 • De raad van bestuur van FWO beslist tijdens de zitting van december 2018 over de steunverlening binnen de beschikbare SBO-middelen.
 • Jullie krijgen nadien feedback over deze beslissing.

Belangrijk (zie SBO-handleiding voor meer info):

 • Om een goede ondersteuning door de tech-transfer diensten van de onthaalinstellingen mogelijk te maken en een vlotte opstart van het evaluatieproces te garanderen, dient tegen 27 april 2018, 17u een voorlopige versie van de aanvraag via het FWO e-loket naar de onthaalinstelling overgedragen te worden.
 • Nieuw: de aanvragen worden aan thematische expertpanels voorgelegd. Hiertoe dien je als aanvrager het hoofdthema van het projectvoorstel aan te geven in het e-loket.
 • De paginalimieten van de aanvraag werden gewijzigd.
 • Vanaf 2019 wijzigt de deadline voor indiening. Deze verschuift naar het najaar, met een beslissing in mei/juni van het daaropvolgende jaar. Exacte deadlines worden nog gecommuniceerd.

Ondersteuning van potentiële indieners

 • Potentiële indieners kunnen steeds een verkennend gesprek aanvragen met FWO medewerkers. Een dergelijke bespreking vergt ongeveer 1 uur. Praktisch gebeurt dit via een e-mail aan sbo@fwo.be met een korte abstract en de belangrijkste vragen (max. 1 A4 pagina). Indieners dienen tevens een aantal mogelijke data op te geven waarop dit verkennend gesprek voor hen op het FWO te Brussel zou kunnen plaatsvinden.

Reglement en downloads

Contact

Voor vragen met betrekking tot de modaliteiten van het SBO-programma, neem contact op via sbo@fwo.be.

Voor vragen met betrekking tot de werking van het e-loket kan men terecht bij de FWO-helpdesk via fwohelpdesk@fwo.be.

LOPENDE SBO-PROJECTEN (Toegekend < 1/1/2016) WORDEN VERDER OPGEVOLGD DOOR AGENTSCHAP INNOVEREN EN ONDERNEMEN (www.vlaio.be). Contact: SBO-TBM-TGO@vlaio.be.