SBO (Strategisch Basis Onderzoek) projecten

Doel?

Het programma Strategisch BasisOnderzoek (SBO) betreft vernieuwend onderzoek dat in geval van wetenschappelijk succes een vooruitzicht biedt voor latere economische of maatschappelijke toepassingen (onder de vorm van een nieuwe generatie van producten, processen en/of diensten).

Het SBO-programma is opgedeeld in twee finaliteitsdelen: een economisch programmadeel voor projecten met een primaire economische finaliteit en een maatschappelijk programmadeel voor projecten met een primaire maatschappelijke finaliteit.

Het beschikbare budget voor deze SBO-oproep bedraagt circa € 60 M. 2/3 van deze middelen wordt gereserveerd voor de projecten met een primaire economische finaliteit en 1/3 voor de projecten met een primaire maatschappelijke finaliteit.

Kenmerken?

 • Periode: 4 jaar. Mits motivering kan een kortere uitvoeringstijd worden aanvaard
 • Subsidieerbare organisaties: onderzoekscentra (zoals universiteiten, hogescholen, strategische onderzoekscentra)
  • max. 20% van de begroting naar niet-Vlaamse onderzoekscentra
  • IMEC, VITO, VIB, Flanders’ Make, VLIZ, Vlaamse hogescholen en Vlaamse wetenschappelijke instellingen met een dotatie van de overheid moeten het voorstel indienen tezamen met minstens één ander Vlaams onderzoekscentrum
 • Aanvaardbare kosten:
  • personeel, werking, uitrusting, onderaannemingen (volgens regels kostenmodel)
  • max. €500.000/jaar per deelnemende rechtspersoon met een aandeel van minimaal 15% van de totale projectbegroting
  • richtlijn grootteorde projectbegroting: € 2 M
 • Subsidiepercentage: 100%
 • Beschikbaar budget voor deze oproep:  ̴€ 60 M (waarvan 3,75 M€ geoormerkt is voor SBO projecten in het kader van ERA-net)
 • Call open: april 2019
 • Indiening van projectvoorstellen via het e-loket van FWO
 • Deadline transfer van het project-in-opmaak door de promotor naar de ‘instelling van de promotor’ (= hoofdaanvrager): 20 september 2019 om 17u
 • Deadline indiening finaal projectvoorstel door hoofdaanvrager: 11 oktober 2019 om 17u
 • Bekendmaking resultaten: mei 2020
 • Startdatum project: 1 oktober 2020
 • Slaagkans vorige oproep: circa 18,5%

Profiel aanvragers en voorwaarden

 • Als ploeg van onderzoekers wensen jullie, in nauwe dialoog met potentiële economische en/of maatschappelijke actoren, vernieuwend onderzoek uit te voeren dat een vooruitzicht biedt op nieuwe economische of maatschappelijke toepassingen. Hiertoe is de oprichting van een begeleidingscommissie (met relevante gebruikers) verplicht (uitzondering: bij projecten met spin-off creatie is een begeleidingscommissie optioneel).
 • Jullie hebben hiervoor nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten.
 • De organisatie(s) waartoe jullie behoren, voldoe(t)(n) aan de definitie van een onderzoekscentrum.
 • De projectuitvoerders zijn eigenaar van de bekomen resultaten.
 • Een eventuele overdracht van intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van een onderzoekscentrum naar een economisch actor dient steeds te gebeuren onder marktconforme condities.

Belangrijke wijzigingen t.o.v. de vorige oproep

 • De verklaringen met betrekking tot het voldoen aan de definitie van onderzoekscentra (zie handleiding) moeten ingediend worden op het ogenblik van de indiening van de projectaanvraag.
 • Naast een consensusscore voor de verschillende evaluatiecriteria uit het scorerooster, geven de SBO-expertpanels ook een waardering (A,B, C) over de kwaliteit van een niet-gehonoreerde aanvraag. Dit kan leiden tot een  eventuele uitsluiting om het project opnieuw in te dienen in de eerstvolgende SBO oproep. Zie de SBO handleiding voor meer informatie hierover.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Als promotor van het project bereid je de aanvraag voor via het e-loket van FWO en draag je tegen vrijdag 20 september 2019, 17u de aanvraag-in-opmaak over naar je instelling (= de hoofdaanvrager van het voorstel). Deze preliminaire aanmelding dient ten minste de volgende informatie te bevatten: 1) de volledige samenstelling van het projectconsortium, 2) een samenvatting van de wetenschappelijke en valorisatie doelstellingen, 3) keuze onderzoekstopic en thematisch SBO-expertpanel en 4) de te wraken deskundigen (max. 3)
 • Je instelling dient het finale projectvoorstel in bij FWO tegen vrijdag 11 oktober 2019, 17u. Gelieve voor interne deadlines en praktische modaliteiten contact op te nemen met de dienst onderzoekscoördinatie van je onderzoeksinstelling.
 • Jullie projectaanvraag wordt aan een aantal externe internationale deskundigen voorgelegd.
 • Je ontvangt op maandag 13 januari 2020 de adviezen van deze externe deskundigen en krijgt 7 werkdagen om hierop feedback te geven.
 • De interne peer review binnen het SBO-evaluatieproces gebeurt via een tweetrapsproces door respectievelijk i) thematische SBO-expertpanels en ii) een overkoepelende commissies per finaliteit (SBO-E en SBO-M). De thematische expertpanels quoteren de wetenschappelijke en utilisatie kwaliteit van de verschillende projectvoorstellen binnen hun wetenschappelijk expertisegebied op basis van het projectvoorstel, de externe referentverslagen en de rebuttal. De overkoepelende commissies  brengen hun advies uit over alle projectaanvragen binnen hun finaliteit (SBO-E en SBO-M) en stellen een rangschikking voor van de projectaanvragen.
 • De raad van bestuur van FWO beslist tijdens de zitting van mei 2020 over de steunverlening binnen de beschikbare SBO-middelen.
 • Jullie krijgen nadien feedback over deze beslissing.
 • Startdatum project: 1 oktober 2020

Ondersteuning van potentiële indieners

Potentiële indieners kunnen tot 1 juli een verkennend gesprek aanvragen met FWO medewerkers. Ze dienen hiertoe een korte abstract  (max. 1 A4) en een aantal data waarop dit overleg zou kunnen plaatsvinden te mailen (SBO@fwo.be). De informatie die tijdens een dergelijke bijeenkomst wordt verstrekt, dient worden geïnterpreteerd als niet-bindend advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Reglement en downloads

Contact

Voor vragen met betrekking tot de modaliteiten van het SBO-programma, neem contact op via sbo@fwo.be.

Voor vragen met betrekking tot de werking van het e-loket kan men terecht bij de FWO-helpdesk via fwohelpdesk@fwo.be.

LOPENDE SBO-PROJECTEN (Toegekend < 1/1/2016) WORDEN VERDER OPGEVOLGD DOOR AGENTSCHAP INNOVEREN EN ONDERNEMEN (www.vlaio.be). Contact: SBO@vlaio.be.