TBM (Toegepast Biomedisch onderzoek met een primair Maatschappelijke finaliteit) projecten

Doel?

Het TBM-programma beoogt op lange termijn bij te dragen aan de implementatie van (nieuwe) therapieën, diagnosetechnieken en preventiemethoden, die -ten gevolge van een gebrek aan industriële interesse- zonder overheidsfinanciering niet tot bij de patiënt zouden geraken.

Kenmerken?

 • Subsidieerbare organisaties: onderzoekscentra (zoals o.a. universiteiten, universitaire ziekenhuizen, hogescholen, strategische onderzoekscentra)
  • maximum 20% van de begroting naar niet-Vlaamse onderzoekscentra
  • minstens 10% van de begroting naar een aanvrager die een Vlaams ziekenhuis of ITG is (gezien de klinische finaliteit)
 • Startdatum projecten: 1 oktober 2018
 • Projectduur: 2 tot 4 jaar
 • Aanvaardbare kosten:
  • personeel, werking, uitrusting, onderaannemingen (volgens regels kostenmodel)
  • max. 1,000,000 euro (voor grote of multicentrische trials worden uitzonderlijk budgetten tot 1,500,000 euro toegestaan)
  • min. 250,000 euro
 • Subsidiepercentage: 100%
 • Beschikbaar budget voor de huidige oproep: 12,000,000 euro
 • Call open: vanaf 1 december 2017
 • Indiening van projectvoorstellen via FWO e-loket
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: juli 2018
 • Slaagpercentage 2017: 31%

Profiel en voorwaarden?

 • Jullie project voldoet aan elk van volgende 4 voorwaarden:
 1. Een TBM-project beoogt de ontwikkeling van een nieuwe therapie,diagnose en/of specifieke preventie van een bepaalde humane ziekte/medisch probleem of een vergelijking van bestaande therapieën, diagnostische methoden of preventiemaatregelen, die uitsluitsel geeft over de relatieve effectiviteit en kostenefficiëntie.
 2. Een TBM-project is gericht op onderzoek dat zich reeds ver in het traject van ontdekking naar toepassing bevindt en zich eerder richt op vertaling en uitwerking van wetenschappelijke bevindingen naar klinische toepassingen dan op de novo kenniscreatie. Anderzijds situeert het project zich ook niet te ver in het traject van ontdekking naar toepassing: het bestaat niet uit implementatie-activiteiten, zonder dat hier nog onderzoek aan te pas komt.
 3. Een TBM-project biedt een duidelijke toepasbaarheid met een meerwaarde voor de Vlaamse gezondheidssituatie, met tenminste een positieve medische impact voor een bepaalde patiëntengroep of een kostenbesparing in de gezondheidszorg.
 4. Op het ogenblik van indiening (of in de nabije toekomst) bestaat er -omwille van een commerciële reden- geen industriële interesse in het TBM-project.
 • Voor de uitvoering van het project hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten.
 • De organisatie(s) waartoe jullie behoren, zijn onderzoekscentra.
 • De projectuitvoerders zijn eigenaar van de eigen resultaten.

Belangrijke wijzigingen t.o.v. de vorige oproep

 • Vanaf deze oproep vereist FWO dat klinische trials geregistreerd worden in een geschikte database voor klinische trials (vb. clinicaltrials.gov) voor de start van de trial. Bij steunverlening van het project dien je FWO via e-mail (tbm@fwo.be) op de hoogte te brengen van de startdatum van de trial (eerste patiënt in) en het registratienummer van de klinische trial in de database.
 • FWO heeft databeheer tot een vast onderdeel van zijn beleid gemaakt voor alle ondersteuningskanalen die het aanbiedt. Het gaat van beschrijving van data en metadata, hun opslag en duurzame bewaring, het aangeven van verantwoordelijken, het omgaan met extra gevoelige data tot het openstellen en delen van onderzoeksgegevens. Vanaf deze oproep bevat de aanvraagtemplate in het FWO e-loket verschillende aspecten rond databeheer. Daarnaast dient, bij goedkeuring van het project, een databeheer-plan aangeleverd te worden aan FWO.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Indien je twijfels hebt met betrekking tot de fit van jullie projectvoorstel in het TBM programma, kan je de mening van FWO vragen door een korte abstract (1-2 pagina’s) te versturen naar tbm@fwo.be. Het is eveneens mogelijk om een mondelinge voorbespreking bij FWO aan te vragen. Hiervoor dient een korte abstract aan FWO bezorgd te worden, samen met de belangrijkste vragen waarop je een antwoord zouden wensen.
 • Als promotor van het project bereid je de aanvraag voor via het e-loket van FWO en dien je tegen 16 maart 2018 (om 17:00) het (volledige) voorstel in bij je instelling (= de hoofdaanvrager van het voorstel).
 • Je instelling dient het project voorstel in bij FWO tegen uiterlijk 23 maart 2018 om 17:00.
 • Je projectaanvraag wordt aan een aantal externe deskundigen voorgelegd, die je voorstel zullen bespreken en evalueren op een vergadering bij FWO. Tijdens de bijeenkomst van het expertpanel heb je de mogelijkheid om kort te interageren met de experten (om een antwoord te verstrekken op de meest cruciale vragen van de experten). De panelvergaderingen zullen wellicht plaatsvinden op de volgende tijdstippen: 4 juni, 7 juni, 11 juni, 15 juni 2018. Je zal zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden van de exacte datum van de panelvergadering waarin je projectvoorstel aan bod komt.
 • Het expertpanel brengt verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur beslist over het toekennen van de subsidie.
 • Nadien krijg je feedback over de beslissing.

Reglementen en downloads

Contact

 • Voor vragen in verband met de modaliteiten van het TBM-programma, kan je contact opnemen met FWO via tbm@fwo.be. Vragen met betrekking tot de functionaliteit van het e-loket, dienen geadresseerd te worden aan fwohelpdesk@fwo.be.