Reglement Fundamenteel klinische mandaten

ALGEMEEN REGLEMENT

Het algemeen reglement is van toepassing.

Uitgebreide informatie, volledige reglementen en formulieren zijn on line beschikbaar.

Alle aanvullende inlichtingen kunnen worden bekomen op het secretariaat van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, Egmontstraat 5 te 1000 BRUSSEL, telefoon 02 512 91 10.

FUNDAMENTEEL KLINISCH MANDAAT (*)

Art. 1.

De kandidaten moeten een omstandig wetenschappelijk onderzoeksprogramma voorleggen.

* Franse nomenclatuur: Maître de Recherches Cliniques du Fonds de la Recherche Scientifique - Flandre (Belgique) (FWO).
Engelse nomenclatuur: Senior Clinical Investigator of the Research Foundation - Flanders (Belgium) (FWO).

Art. 2.

De kandidaten moeten arts-specialist, huisarts of apotheker-specialist zijn en een doctoraat op proefschrift bezitten (*). Tevens moeten ze op 1 oktober, bij de start van het mandaat, in België erkend zijn als geneesheer-specialist, huisarts of erkend zijn door het ministerie van Volksgezondheid als apotheker-specialist in de klinische biologie.

* Ten laatste op l juni, het mandaat voorafgaand, moet de openbare verdediging hebben plaatsgevonden.

Art. 3.

Bij aanvang van het mandaat (1 oktober), moeten de kandidaten aangesteld zijn met een contract van onbepaalde duur in een academisch ziekenhuis verbonden aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap, alwaar ze minstens voor 80% exclusief een klinische functie uitoefenen. Indien de kandidaten erkend zijn als huisarts, moeten zij van bij de start van het contract en tot het einde van het mandaat zijn aangesteld aan een Vlaamse universitaire afdeling huisartsgeneeskunde en tegelijkertijd klinisch werkzaam zijn in de huisartsgeneeskunde voor het overige %.

Art. 4.

De houders van een fundamenteel klinisch mandaat moeten jaarlijks het FWO een verslag over hun wetenschappelijk onderzoek voorleggen.  

Art. 5.

Het mandaat vangt aan op 1 oktober en duurt 5 jaren. Het kan eventueel tweemaal met 5 jaar worden verlengd. De beneficianten kunnen hun halftijdse onderzoeksfunctie niet delegeren. Een cumulatie met een ZAP mandaat van 50% of meer is uitgesloten.

Het Fundamenteel Klinische Mandaat kan in principe niet gecumuleerd worden met een leidinggevende functie binnen de bestuurs- of administratieve organen van de universiteit of academisch ziekenhuis.

Mandaathouders kunnen echter steeds op basis van een gemotiveerde brief een uitzondering aanvragen op deze regel.

Art. 6.

Het bedrag aan het mandaat verbonden, is de helft van de loonkost van de kandidaat ten laste van het universitair ziekenhuis, met een maximum van 50.000 EUR per jaar. Dit bedrag wordt aan het universitair ziekenhuis gestort, na voorlegging door het universitair ziekenhuis van een gedetailleerde weddeafrekening.

Indien de kandidaat een huisarts is, is aan het mandaat een bedrag verbonden dat overeenkomt met een halftijdse aanstelling aan de betrokken universiteit in de rang van docent en met de anciënniteit die overeenkomt met de gebruikelijke regels. Het totale jaarlijks bedrag kan 50.000 EUR niet overschrijden.

Het door het FWO aan de instelling terugbetaalde bedrag moet integraal besteed worden aan klinische vervanging.

Art. 7.

Iedere kandidatuur moet vergezeld zijn van een attest van de directeur van het betrokken universitair ziekenhuis en van de decaan van de betrokken faculteit, waarin wordt bevestigd dat betrokkene, zo hem een mandaat wordt toegekend, halftijds zal worden vrijgesteld van zijn huidige opdracht, om zich aan fundamenteel klinisch onderzoek te wijden. (dit artikel is niet van toepassing indien de kandidaat een huisarts is)

Art. 8.

Iedere kandidatuur moet eveneens vergezeld van de schriftelijke garantie van het universitair ziekenhuis en/of de faculteit geneeskunde dat betrokkene, bij het einde van zijn mandaat, terug voltijds in zijn oorspronkelijke functie zal worden opgenomen. (dit artikel is niet van toepassing indien de kandidaat een huisarts is)

Art. 9.

Alle aanvragen worden door de kandidaat bij het FWO ingediend in het Engels en door middel van het online formulier “Fundamenteel Klinische Mandaten”. Het betrokken formulier dient uiterlijk op de indiendatum en indien uur zoals vermeld in de oproep te worden ingediend.

4/12/2018