Senior postdoctoraal onderzoeker

Doel?

Het senior postdoctorale mandaat wil onderzoekers, die in het bezit zijn van een  doctoraatsdiploma, ondersteunen in het uitbouwen van een zelfstandige, internationale onderzoeksloopbaan.

Voor het financieren van een bijkomende postdoctoraal mandaat werkt het FWO samen met de Plantentuin Meise.

Binnen de oproep 2020 kan een bijkomend postdoctoraal mandaat (jr of sr) gefinancierd worden. Dankzij het legaat van Dhr. Van Eyck kan het FWO éénmalig een bedrag van 322.000 euro ter beschikking stellen voor onderzoek rond de neurologische aandoening Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS). Kandideren voor dit ‘ALS’ mandaat kan binnen de reguliere oproep. Meer info en modaliteiten vind je hier.

Kenmerken?

 • Periode: 3 jaar
 • Salarisschaal: minimum € 4.134,97 - maximum € 6.446,01
 • Nieuwe oproep opent op 23 september 2019
 • Uiterste indiendatum oproep 2020: 2 december 2019 17:00h CET
 • Bekendmaking resultaten: juni 2020
 • Start mandaat: 1 oktober of 1 november 2020 (naar keuze van de kandidaat)

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent in het bezit van een diploma doctor op proefschrift of van een diploma of certificaat dat in toepassing van de richtlijnen van de EU of een bilateraal akkoord hiermee als gelijkwaardig wordt erkend.
 • Je kan je kandidaat stellen voor een senior postdoctoraal mandaat tijdens indien jouw doctoraatsdiploma (datum doctoraatsdiploma), behaald is minimum drie jaar en maximum zes jaar voor 1 oktober van het jaar van aanvang van het mandaat.
 • Je beschikt op 1 oktober van het jaar waarin het mandaat start over minimum twee jaar postdoctorale onderzoekservaring. Indien je niet eerder een (junior) postdoctoraal mandaat van het FWO genoot dien je dit via een verklaring van je onthaalinstelling aan te tonen. De verklaring wordt ondertekend door iemand met handtekenbevoegdheid, die bijgevolg de onthaalinstelling kan binden. Contacteer de betrokken dienst onderzoekscoördinatie van je onthaalinstelling voor meer info.
 • Je kan steeds een senior postdoctoraal mandaat aanvragen indien je voorafgaand van een junior postdoctoraal mandaat hebt genoten. Het senior postdoctoraal mandaat moet in dat geval onmiddellijk aansluiten op het junior postdoctoraal mandaat.
 • Je hebt nog niet van dit mandaat genoten, ook niet gedeeltelijk.
 • Je kan maximum twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraag- evaluatie en selectieprocedure?

 • De supervisor wordt door het FWO gevraagd een aanbevelingsbrief te schrijven.
 • Noodscenario huidige ronde postdoctorale aanvragen
  Voor de evaluaties van de aanvragen voor een postdoctoraal mandaat is een noodscenario uitgewerkt.

  Dit terugvalscenario bestaat erin dat de tweestappen-procedure wordt gereduceerd tot één online vergadering van het expertpanel voor de evaluatie en rangschikking van de aanvragen. Deze zal gebaseerd worden op de evaluatie- en syntheserapporten die reeds ter beschikking staan voor de preselectiefase.

  Samengevat komt dit op het volgende neer:
  1/ the online preselectievergaderingen, gepland tussen 23 maart – 4 april, worden geschrapt;
  2/ de vergaderingen met interview op het FWO, gepland tussen 27 april en 20 mei, worden eveneens geschrapt, maar wel vervangen door een online vergadering tussen enkel de panelleden.

  Bijgevolg vinden er geen interviews plaats voor de huidige ronde postdoctorale mandaten.

  Afhankelijk van hoe de situatie evolueert, kan de evaluatieprocedure nog verder worden aangepast. Over dergelijke maatregelen zal het FWO uiteraard tijdig informeren.
 • De raad van bestuur bekrachtigt de selectievoorstellen (juni 2020)
 • Je krijgt na de beslissing  feedback over je evaluatie
 • Evaluatie- en selectieprocedures worden toegelicht tijdens een aantal infosessies (presentatie)

Reglementen

Documenten en toelichting voor aanvragers

Contact

Algemene toelichting

Infosessies oproep 2020

 • 27 september 2019 Universiteit Hasselt
 • 3 oktober 2019 Vrije Universiteit Brussel & Universiteit Antwerpen
 • 10 oktober 2019 Universiteit Gent
 • 11 oktober 2019 KU Leuven

Ondersteuning bij opstellen aanvraag

 • Expert panels: maak de juiste keuze
  • Je kan zelf het expertpanel kiezen dat het best past bij jouw aanvraag. Check grondig de lijst panels en de onderzoekstopics per panel. Voor het interdisciplinaire panel dien je de boomstructuur met aanvaardingscriteria te gebruiken om uit te maken of dit panel echt geschikt is voor jouw voorstel.
  • Indien tijdens de evaluatie het panel in consensus oordeelt dat de aanvraag buiten de scope van het panel valt, dan kan het worden afgewezen voor die reden. Het is belangrijk te beklemtonen dat de verantwoordelijkheid voor de juiste match tussen aanvraag en panel bij de aanvrager ligt!
 • Lijst Disciplinecodes
  Sinds 2019 gebruikt het FWO de nieuwe lijst van disciplinecodes die is opgesteld door ECOOM na ruim overleg tussen de relevante stakeholders en goedgekeurd voor gebruik in Vlaanderen. Deze lijst van disciplinecodes is een hiërarchisch gestructureerd overzicht van onderzoeksdisciplines en onderzoekstopics uit alle verschillende wetenschappelijke disciplines.

Ondersteunende documenten evaluatie

 •  Scorerooster (ijkingskader voor toekennen scores)

Het expert panel (evenals de externe reviewers) zal je aanvraag evalueren op basis van score-omschrijvingen in een scorerooster.

Voormalige programma postdoctoraal onderzoeker

Vanaf oproep 2019 kunnen voor postdoctorale mandaten twee mandaattypes worden aangevraagd: junior postdoctoraal mandaat en senior postdoctoraal mandaat.

Het voormalige programma voor postdoctorale mandaten wordt beschouwd als zijnde equivalent met het nieuwe type junior, terwijl het voormalige postdoctorale mandaat hernieuwing wordt beschouwd als zijnde equivalent met het type senior.

Hieronder kan je het reglement van het voormalige programma postdoctorale mandaten terugvinden:

In dienst als FWO postdoctoraal onderzoeker?