Aspirant fundamenteel onderzoek

Doel?

Met een mandaat aspirant fundamenteel onderzoek kunnen jonge onderzoekers zich voorbereiden op het behalen van een doctoraat, en zich zo bekwamen tot onafhankelijke kritische wetenschappers. Fundamenteel onderzoek in de context van een doctoraatsbeurs houdt (doctoraatswaardig) uitdagend en vernieuwend onderzoek in.

Voor het financieren van een beperkt aantal mandaten werkt FWO samen met Agentschap Plantentuin Meise, INBO (Instituut Natuur- en Bosonderzoek) en (2-jaarlijks, volgende keer in 2021) L'Oreal-Unesco.

In het kader van de actie ’Kom op tegen Kanker’ stelt het FWO een bijkomend mandaat aspirant fundamenteel onderzoek ter beschikking in het panel Med4 – Kankeronderzoek. Dit ‘kom op tegen kanker’ mandaat wordt toegekend aan de best gerangschikte kandidaat in dat panel.

Het FWO stelt ook middelen ter beschikking voor onderzoeksprojecten in het kader van de actie ‘Kom op tegen Kanker’.

Kenmerken?

 • Periode: 2 jaar, eenmaal hernieuwbaar
 • Netto maandelijks beursbedrag:  minimum € 2.015,51
 • Forfaitaire werkingstoelage:  € 3.720 per jaar
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: 8 oktober 2020
 • Start mandaat: 1 november 2020

Profiel en voorwaarden?

 • Je dient verbonden te zijn aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap, aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven of de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel.
 • Je dient bij de start van het mandaat houder te zijn van een diploma dat minstens evenwaardig is aan een masterdiploma dat aansluit op een bachelorsdiploma en uitgereikt werd door de daartoe bevoegde instellingen van één van de landen van de EER of Zwitserland. Er is geen attest meer vereist voor buitenlandse diploma’s.
 • Je dient je masterdiploma of gelijkwaardig diploma, ten vroegste drie jaar voor de uiterste indiendatum van de oproep behaald te hebben.
 • Je kan maximum twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren.
 • Je beschikt op 1 maart 2020 (uiterste indiendatum) over maximaal 18 maanden wetenschappelijke anciënniteit.
 • Je hebt nog niet van dit mandaat genoten, ook niet gedeeltelijk.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • In een notendop:
  • Je vindt een promotor aan een Vlaamse Universiteit (of de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven of de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel) die jou als doctorandus wil begeleiden.
  • Je dient je aanvraag in via de online-applicatie (“FWO e-loket”).
  • De promotor wordt door het FWO gevraagd een aanbevelingsbrief te schrijven.
  • Je aanvraag wordt aan het door jou gekozen FWO-Expertpanel voorgelegd.
  • Je wordt op 2 juli 2020, na de preselectie door het expertpanel, al of niet uitgenodigd voor de tweede ronde met interview.
  • Als je bent uitgenodigd voor de tweede ronde, kom je tussen 1 september en 2 oktober 2020 op interview in het expertpanel.
  • De expertpanels brengen verslag uit aan de raad van bestuur.
  • De raad van bestuur beslist op 8 oktober 2020 over de aanstelling.
  • Je ontvangt nadien feedback over deze beslissing en de bevindingen van het expert panel.

Covid-19 update

De tweestappen-procedure blijft behouden. De preselecties gaan door zoals voorzien, al kan ze voor de aspiranten fundamenteel onderzoek enkele dagen later dan voorzien pas afgerond worden. De kandidaten ontvangen hun resultaat van de preselectie op resp. 8 juni 2020 (aspirant strategisch basisonderzoek) en 2 juli 2020 (aspirant fundamenteel onderzoek).

De interviews, gepland tussen 1 september en 1 oktober 2020, zullen volledig online doorgaan. Het online interview omvat een interactieve discussie met het panel, voorafgegaan door een 1-minuut pitch door de kandidaat. Meer concrete details en richtlijnen, evenals de datum voor elk panel volgen zo spoedig mogelijk.

De datum waarop de aspirant mandaten worden toegekend blijft vooralsnog ongewijzigd: 8 oktober 2020.

Reglementen en downloads

Documenten en toelichting voor aanvragers

Contact

Algemene toelichting

  • Het evaluatie- en selectieproces begrijpen
  • Een aanvraag indienen die tegemoet komt aan de evaluatiecritera

Ondersteuning bij opstellen aanvraag

 • Expert panels: maak de juiste keuze
  • Je kan zelf het expertpanel kiezen dat het best past bij jouw aanvraag. Check grondig de lijst panels en de onderzoekstopics per panel. Voor het interdisciplinaire panel dien je de boomstructuur met aanvaardingscriteria te gebruiken om uit te maken of dit panel echt geschikt is voor jouw voorstel.
  • Indien tijdens de evaluatie het panel in consensus oordeelt dat de aanvraag buiten de scope van het panel valt, dan kan het worden afgewezen voor die reden. Het is belangrijk te beklemtonen dat de verantwoordelijkheid voor de juiste match tussen aanvraag en panel bij de aanvrager ligt!
 • Percentielen (study results)
  Hoe situeren je studieresultaten zich binnen je afstudeergroep? Dit vormt een element van de evaluatie door de panels. Lees alles over ‘jouw’ percentiel hier.
 • Lijst Disciplinecodes
  Sinds 2019 gebruikt het FWO de nieuwe lijst van disciplinecodes die is opgesteld door ECOOM na ruim overleg tussen de relevante stakeholders en goedgekeurd voor gebruik in Vlaanderen. Deze lijst van disciplinecodes is een hiërarchisch gestructureerd overzicht van onderzoeksdisciplines en onderzoekstopics uit alle verschillende wetenschappelijke disciplines.
 • Aanvraagformulier (screen shots)

Ondersteunende documenten evaluatie

 • Scorerooster (ijkingskader voor toekennen scores)
  Het expertpanel zal je aanvraag evalueren op basis van score-omschrijvingen in een scorerooster.

In dienst als FWO Aspirant?

Vroeger programma FWO-aspirant

Voor dit type mandaat komt er geen nieuwe oproep. Dit type mandaat werd vervangen door Aspirant fundamenteel onderzoek. U kan de webfiche en reglement van dit kanaal hieronder terugvinden:

ICM-FWO Fellowship

Voor het ICM-FWO Fellowship komt er geen nieuwe oproep. U kan terecht bij de kanalen aspirant fundamenteel onderzoek en aspirant strategisch basisonderzoek. U kan de webfiche en reglement van dit kanaal hier onder terugvinden: