Huishoudelijk reglement jury's voor de toekenning van de FWO Excellentieprijzen 2011-2015

Samenstellen jury’s

Art. 1.

Voor de evaluatie van de voorgedragen kandidaten voor de FWO excellentieprijzen worden drie jury’s samengesteld :

  • één voor het gebied van wetenschap en technologie.
  • één voor het gebied van de taal-, cultuur-, maatschappij- en gedragswetenschappen en
  • één voor het gebied van de biomedische wetenschappen.

De samenstelling van de jury wordt bekrachtigd door het Bureau en de Raad van Bestuur van het FWO.

Art. 2.

De leden van de drie jury’s zijn niet verbonden aan een Belgische universiteit of Belgische wetenschappelijke instelling en kunnen geen kandidaat voor een prijs voordragen.

De jury’s bestaan uit 7 leden.

De jurysamenstelling zal pas bepaald worden na het verstrijken van de deadline voor kandidaatstelling zodat de expertise van de juryleden kan afgestemd worden op de ontvangen dossiers.  Een lijst van geschikte juryleden, gekozen uit internationale experten die deel uitmaken van de FWO-Odysseusjury, Big Science jury, ERC voorzitters of andere internationale jury’s, zal door de FWO administratie ter bekrachtiging voorgelegd worden aan het Bureau en Raad van Bestuur van het FWO.

Jury-vergaderingen

Art. 3.

De jury’s vergaderen in de gebouwen van het FWO. Iedere jury wordt voorgezeten door het oudste lid.  De jury wordt genotuleerd door de FWO administratie.

Art. 4.

De jury’s duiden schriftelijk per kandidaat 3 referenten aan. De jury kiest 1 of 2 referenten uit de lijst van 5 namen, voorgesteld door de aanvrager en 2 of 1 referent daarbuiten, op voorstel van de FWO administratie.

Art. 5.

De juryleden moeten op basis van de informatie in de dossiers, van de referentenrapporten, de aanbevelingsbrieven en van de bespreking in de jury objectief oordelen over de verdiensten van de kandidaten.

Voor iedere kandidaat wordt door de voorzitter van de jury twee juryleden, waarvan de expertise het dichtst aanleunt bij die van de betrokken kandidaat, aangeduid als prerapporteurs. Op basis van de input van de prerapporteurs kan de discussie geopend worden.

Art. 6.

De juryvergaderingen zijn strikt vertrouwelijk. De juryleden worden verzocht een verklaring te ondertekenen dat zij de vertrouwelijkheid respecteren en dat zij geen contact hebben gehad met een voorgedragen kandidaat of voordrager.

Juryberaadslaging en -stemming

Art. 7.

Na de bespreking van de wetenschappelijke verdiensten, de sterke en de minder sterke punten van elke kandidaat, worden de kandidaten voor elke prijs gerangschikt in twee categorieën: A (komt in aanmerking voor de prijs), B (komt niet in aanmerking voor de prijs).

Indien geen enkele kandidaat gerangschikt wordt in categorie A stelt de jury het Bureau en de Raad van Bestuur van het FWO voor de prijs niet toe te kennen.

Art. 8.

In de eerste ronde houdt de jury een geheime stemming over de kandidaten gerangschikt in categorie A. Bij deze stemming rangschikt elk jurylid de kandidaten in voorkeursorde (ex aequo en onthoudingen zijn uitgesloten).

Tijdens de tweede ronde wordt een geheime stemming gehouden over de drie kandidaten die het best bevonden werden op basis van de optelling van de scores in de eerste ronde. Bij een ex aequo op de derde plaats worden 4 personen toegelaten tot de tweede ronde. Ook bij deze stemming rangschikt elk jurylid de kandidaten in voorkeursorde (ex aequo en onthoudingen zijn uitgesloten).

Tijdens de derde ronde wordt een geheime stemming gehouden over de twee kandidaten die het best bevonden werden op basis van de optelling van de scores in de tweede ronde. Bij een ex aequo op de derde plaats worden 3 personen toegelaten tot de derde ronde. Ook bij deze stemming rangschikt elk jurylid de kandidaten in voorkeursorde (ex aequo en onthoudingen zijn uitgesloten).

Indien nodig wordt een analoge vierde ronde gehouden, totdat er twee kandidaten overblijven.

In deze laatste ronde gaat het tussen twee kandidaten zodat een beslissing zeker valt aangezien het aantal juryleden onpaar is. Mocht dit niet het geval zijn door een afwezigheid van een jurylid, dan stemt de voorzitter niet mee. 

Art. 9.

Als zich een situatie voordoet die niet voorzien is in bovenstaande regeling, beslist de voorzitter van de jury over de procedure in overeenstemming met de geest van de hierboven beschreven procedure.

Art. 10.

De jury’s delen de resultaten van de beraadslagingen mee aan Bureau en Raad van Bestuur.