Reglement voor de toekenning van deFWO-Excellentieprijzen voor de periode 2011-2015

Art. 1. 

Voor de periode 2011-2015 worden aan eminente onderzoekers uit de Vlaamse wetenschappelijke gemeenschap, door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen volgende prijzen toegekend.

 • de PRIJZEN DOCTOR A. DE LEEUW-DAMRY-BOURLART, waarvan
  • 1 prijs bestemd voor een kandidaat uit de exacte wetenschappen,
  • 1 prijs bestemd voor een kandidaat uit de toegepaste wetenschappen,
 •  de PRIJS ERNEST-JOHN SOLVAY
  • voor een kandidaat uit de taal-, cultuur-, maatschappij- en gedragswetenschappen,
 •  de PRIJZEN JOSEPH MAISIN, waarvan
  • 1 prijs bestemd voor een kandidaat uit de fundamenteel biomedische wetenschappen,
  • 1 prijs bestemd voor een kandidaat uit de klinisch-biomedische wetenschappen.

Art. 2. 

De prijzen omvatten het geheel van de wetenschappen en zijn bestemd voor onderzoekers die reeds vijf jaar verbonden zijn aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap of aan de Evangelische Protestantse Faculteit in Leuven of de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel, eventueel in samenwerking met een Vlaamse of Federale wetenschappelijke instelling alwaar ze hun onderzoek uitvoeren.

Art. 3. 

Het bedrag van elk van deze prijzen bedraagt 100.000 EUR.

Art. 4. 

De prijzen kunnen niet verdeeld worden.

Art. 5. 

Om ontvankelijk te zijn dient iedere kandidaat voorgedragen te worden door een wetenschapper die voldoende gekwalificeerd is om de waarde van de kandidaat te beoordelen; eenzelfde persoon kan slechts één enkele kandidaat per prijs voordragen.

De voordrager dient de kandidaat voor te dragen op de daartoe bestemde formulieren.  De kandidaatstelling dient volgende informatie te bevatten:

 

 • een voordracht van maximaal vijf pagina’s waarin de wetenschappelijke verwezenlijkingen van de kandidaat worden uiteengezet.  Deze voordracht dient in het Engels opgesteld te worden.
 • het curriculum vitae van de kandidaat,
 • de publicatielijst van de kandidaat;

De voordrager dient tevens vijf namen van buitenlandse referenten op te geven, vergezeld van een kort cv en opgave van vijf relevante recente publicaties van deze referenten.  De buitenlandse referenten zijn onderworpen aan de huidige reglementering over interne en externe peer review.  De voordrager kan ook maximaal drie namen opgeven van onderzoekers die niet als referent mogen uitgenodigd worden.

Daarnaast dient de voordrager twee aanbevelingsbrieven van internationale onderzoekers, werkzaam in hetzelfde vakdomein van de kandidaat bij de aanvraag mee te sturen.

Kandidaatstellingen van onderzoeksgroepen zijn niet ontvankelijk.

Art. 6. 

Voor de wetenschappelijke evaluatie van de voorgedragen kandidaten stelt het Bureau en de Raad van Bestuur van het FWO drie jury’s samen, één voor het gebied van wetenschap en technologie, één voor het gebied van de taal-, cultuur-, maatschappij- en gedragswetenschappen en één voor het gebied van de biomedische wetenschappen. De samenstelling van de jury’s gebeurt na het verstrijken van de indiendatum teneinde de expertise van de juryleden te kunnen afstellen op de ontvangen dossiers.

Art. 7.

De drie jury’s omvatten uitsluitend wetenschappers, die niet verbonden zijn aan een Belgische universiteit of wetenschappelijke instelling.

Een jury bestaat uit zeven leden.

De personen die kandidaten voordragen kunnen geen lid zijn van de jury die over de kandidaten dient te beraadslagen.

Art. 8. 

Het Bureau van de Raad van Bestuur van het FWO stelt een huishoudelijk reglement op over de werking van de jury’s.

De jury’s duiden per kandidaat 3 referenten aan, waarvan 1 of 2 uit de lijst van 5 namen voorgesteld door de voordrager, en 2 of 1 daarbuiten.

Na onderzoek van de kandidaturen, dragen de jury’s de laureaten voor aan het Bureau en de Raad van Bestuur of stellen voor dat de Prijs niet wordt toegekend.

Art. 9. 

De juryvergaderingen, de verslagen en de voorstellen inzake de toekenning van deze prijzen zijn strikt vertrouwelijk. Er mag geen enkel contact zijn tussen een jurylid en een voorgedragen kandidaat of een voordrager.

Art.10.

Het Bureau en de Raad van Bestuur van het FWO beslist over het al dan niet toekennen van de prijzen.

Art.11.

Voor de niet toegekende prijzen wordt een nieuwe procedure ingesteld met een nieuwe publicatie van een oproep tot indienen van kandidaatstellingen volgens dit reglement. De toekenning dient binnen de twee jaar te gebeuren, zonder dat hierdoor de toekenningsdata van de volgende prijzen gewijzigd worden.

Art.12.

Het Bureau en de Raad van Bestuur van het FWO behoudt zich het recht voor dit reglement aan te vullen en te interpreteren mocht dit nodig blijken.

Art.13.

De kandidaturen voor deze prijzen die in 2015 zullen uitgereikt worden dienen onder vertrouwelijke omslag gestuurd te worden aan de Secretaris-generaal van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, Egmontstraat 5 te 1000 BRUSSEL, en dit uiterlijk op 3 november 2014.  Daarnaast dient ook een digitale versie van de aanvraag ingediend te worden op prijzen@fwo.be.