Aankondiging EJP SOIL - externe oproep 2021

“Towards Healthy, Resilient and Sustainable Agricultural Soils”

In kader van het ‘European Joint Programma (EJP) Soil’ staat een oproep voor externe projectfinanciering open. De EJP Soil tracht een geïntegreerd kader te creëren voor ‘agricultural soil research’ in Europese context, door en voor de betrokken O&I-actoren. Het gros van de onderzoeksactiviteiten vindt binnen het onderzoeksconsortium zelf plaats, door deelnemende (onderzoeks)entiteiten. Voor enkele specifieke uitdagingen wenst men evenwel onderzoeksfinanciers te betrekken zodat men, door het organiseren van open oproepen, de impact van dit samenwerkingsverband kan versterken.

De topics van deze oproep zijn:

  1. Understanding SOC sequestration (stabilization, storage and persistence).
  2. Soil biodiversity: status, and role in ecosystem services provided by soils.
  3. Site-specific or landscape-scale approaches to improve sustainability, resilience, health, and productivity of soils.

Bijkomende informatie over de topics en hun subtopics kan worden geraadpleegd op het ‘indienplatform’, waar de oproepdocumenten staan opgenomen (en dan meer specifiek de ‘call announcement’). Meer info over deze eerste, externe open oproep van de EJP Soil, kan worden geraadpleegd op de daartoe bestemde EJP Soil webpagina.

Belangrijk om in overweging te nemen zijn de 2 verplichte indienmomenten:

  • Deadline voor pre-registratie: 25 juni 2021, 13 u CET (Brussel)
  • Deadline voor projectindiening: 7 september 2021, 16u CET (Brussel)

Kortom: pre-registratie is verplicht om een projectvoorstel te kunnen indienen in een latere fase!

Meer info over deze eerste, externe open oproep van de EJP Soil, kan worden geraadpleegd op de daartoe bestemde EJP Soil webpagina. Naast de algemene richtlijnen en ontvankelijkheidsvoorwaarden opgenomen in de ‘call announcement, dienen onderzoekers die bij FWO financiering aanvragen de ‘nationale’ FWO-richtlijnen te respecteren, die staan vermeld in voorgenoemd document (vanaf p. 32). Naleving hiervan is essentieel voor de ontvankelijkheid van het Vlaamse deelproject.

FWO-modaliteiten

FWO-deelname en -financiering richt zich hier enkel tot het (junior/senior) kanaal onderzoeksprojecten (‘FO’), waarvoor de desbetreffende regelgeving van toepassing is.

Onderzoeksvoorstellen worden bij het EJP SOIL-oproepsecretariaat ingediend door consortia van Europese onderzoekers, volgens de geldende ontvankelijkheidscriteria, conform opgenomen in de oproeptekst (‘call announcement’).

Het FWO ondersteunt 2 Vlaamse (sub)projecten binnen een internationaal samengesteld consortium, tegenover een maximum aanvraagbaar bedrag van 350.000 EUR (inclusief overhead), voor drie jaar. De FWO budgettaire regels worden eveneens verduidelijkt in het ‘call announcement’ document.

Nog enkele kernpunten om rekening mee te houden:

  • Er is een specifieke overheadregeling van toepassing, wat in de ‘nationale’ FWO-richtlijnen opgenomen in het ‘call announcement’ document wordt verduidelijkt (vanaf p. 32).
  • Projecten hebben een looptijd tussen 24 en 36 maanden en dienen zo te worden gebudgetteerd. Een verlenging van de projectduur – en het gebruik van resterende middelen na einddatum - worden binnen dit deelnamekader niet automatisch toegestaan.
  • ERA-NET-deelname interfereert niet met de reguliere FWO-projectdeelname en wordt dus niet mee in rekening gebracht voor wat betreft het maximum aantal aanvraagbare/lopende projecten. Belangrijke kanttekening is wel dat men aan maximaal 2 projecten/consortia kan deelnemen in deze oproep, en maar 1x als project coördinator.

Afzonderlijke indiening van het Vlaamse voorstel bij het FWO is niet nodig. Onderzoekers wordt weliswaar aangeraden om het FWO voor indiening te contacteren omtrent de ontvankelijkheidscriteria. Dit om de onontvankelijkheid van de Vlaamse onderzoeker(s) individueel, en het consortium als geheel, te vermijden.

Voor bijkomende informatie over de FWO-deelname kunt u terecht bij:

Toon Monbaliu
+32 2 550 15 70
eranet@fwo.be