Aankondiging ERA-NET ENUTC - cofund oproep 2021

“Urban Transformation Capacities”

Er werd een nieuwe cofund-oproep voor projectfinanciering geopend in kader van het ERA-NET ENUTC, een netwerk dat werd geïnitieerd door het Joint Programming Initiative (JPI) Urban Europe, en zich richt op de duurzame transformatie van steden en stedelijke agglomeraties.

De 3 hoofdtopics van deze oproep zijn:

  • Urban circular economies;
  • Community-based developments and urban innovation ecosystems;
  • Robust and resilient urban infrastructure and built environment.

Meer uitgebreide informatie over de scope en topics is beschikbaar in ‘de oproeptekst’ (vanaf p. 12).

Deadline voor pre-proposal indiening: 15 april 2021, 14 u CET (Brussel)

De beschikbare info omtrent deze nieuwe oproep kan op de JPI Urban Europe website worden geraadpleegd. Naast de algemene richtlijnen en ontvankelijkheidsvoorwaarden opgenomen in de oproeptekst dienen onderzoekers die bij FWO financiering aanvragen de ‘nationale’ FWO-richtlijnen te respecteren, die eveneens staan vermeld in het oproeptekst (vanaf p. 34) en in de ‘Annex A: Specific Funding Agencies’ Budgets and Rules of Eligibility’ (p. 30). Naleving hiervan is essentieel voor de ontvankelijkheid van het Vlaamse deelproject.

FWO-modaliteiten

FWO-deelname en -financiering richt zich hier zowel tot het (junior/senior) kanaal onderzoeksprojecten (‘FO’) als het SBO-financieringskanaal, wat impliceert dat er projecten binnen beide FWO-kanalen financierbaar zijn. Het dient sterk te worden benadrukt dat de keuze van financieringskanaal, hetzij FO of SBO, afhankelijk is van het type onderzoeksproject dat men wenst uit te voeren. Niet-naleving van de specifieke vereisten per financieringskanaal leidt onvermijdelijk tot onontvankelijkheid.

Let wel, dit wordt bekeken op individuele basis: Europese- en/of internationale partners binnen eenzelfde consortium kunnen hun type onderzoek vrij kiezen. Enkel het meer ‘fundamentele’ aspect bij FO-projecten, of het ‘strategische’ karakter met duidelijke valorisatiecomponent bij SBO-projecten van het deelproject van de Vlaamse partner - die bij FWO financiering aanvraagt - is van belang, wat FWO betreft.

Onderzoeksvoorstellen worden bij het ENUTC-oproepsecretariaat ingediend door consortia van Europese- en internationale onderzoekers, volgens de geldende ontvankelijkheidscriteria, conform opgenomen in de oproeptekst. Het FWO ondersteunt 2 Vlaamse (sub)projecten binnen een internationaal samengesteld consortium, tegenover een maximum aanvraagbaar bedrag van 350.000 EUR (inclusief overhead), voor drie jaar. De FWO budgettaire regels worden eveneens verduidelijkt in de oproeptekst. (vanaf p. 35).

Voor het FO-financieringskanaal is de desbetreffende regelgeving van toepassing. Voor het SBO-financieringskanaal dient de SBO-reglementering in overweging te worden genomen. Dit betreffen projecten met een primaire economische en/of maatschappelijke finaliteit, waarvan valorisatie een essentieel en verplicht onderdeel is. 

Nog enkele kernpunten om rekening mee te houden:

  • Wanneer het Vlaamse (FWO) deelproject een SBO-project betreft dienen onderzoekers die bij FWO financiering aanvragen een beknopt - maar ter zake – valorisatieplan aan te leveren (geen vast format, 1 à 2 A4-pagina’s), voor de pre-proposal indiendeadline. Hierin dient te worden verduidelijkt, volgens de geldende SBO-richtlijnen, i) wat het valorisatiepotentieel binnen Vlaanderen (en eventueel ook in internationale context) behelst en ii) wie de betrokken Vlaamse actoren zijn. Verzenden kan naar eranet@fwo.be. Niet tijdige indiening kan leiden tot onontvankelijkheid.
  • Er is een verschillende overheadregeling van toepassing, voor wat betreft het FO- en het SBO-financieringskanaal, wat in de ‘nationale’ FWO-richtlijnen, opgenomen in het oproeptekst document (vanaf p. 35), wordt verduidelijkt.
  • SBO-projecten die zich richten op de ontwikkeling van een ‘spin-off’ zijn in dit kader niet ontvankelijk.
  • De SBO-overheadregeling wordt preferabel op voorhand afgetoetst met de centrale onderzoeksdiensten van de eigen instelling. Het overheadpercentage bedraagt maximaal 17%, dat wordt berekend op de totaliteit van de directe kosten, zoals opgenomen in het SBO-kostenmodel (de som van de directe kosten en overhead mag het bedrag van 350.000 EUR niet overschrijden).
  • Projecten hebben een maximale looptijd van 36 maanden en dienen zo te worden gebudgetteerd. Een verlenging van de projectduur – en het gebruik van resterende middelen na einddatum - worden binnen dit deelnamekader niet automatisch toegestaan.
  • ERA-NET-deelname interfereert niet met de reguliere FWO-projectdeelname en wordt dus niet mee in rekening gebracht voor wat betreft het maximum aantal aanvraagbare/lopende projecten. Belangrijke kanttekening is wel dat men aan maximaal 2 verschillende projecten/consortia kan deelnemen, mits het verschillende onderwerpen betreffen.

Afzonderlijke indiening van het Vlaamse voorstel bij het FWO is niet nodig (met uitzondering van het verplichte valorisatieplan, voor SBO-projecten). Onderzoekers wordt weliswaar sterk aangeraden om het FWO voor indiening te contacteren omtrent de ontvankelijkheidscriteria. Dit om de onontvankelijkheid van de Vlaamse onderzoeker(s) individueel, en het consortium als geheel, te vermijden.

Voor bijkomende informatie over de FWO-deelname kunt u terecht bij:

Toon Monbaliu
+32 2 550 15 70
eranet@fwo.be