Aankondiging FLAG-ERA-oproep 2021

“Graphene Flagship & Human Brain Project”

Er werd een nieuwe multilaterale oproep geopend in kader van het ERA-NET FLAG-ERA III, een netwerk dat zich toespitst op het ondersteunen van de ‘Future and Emerging Technologies (FET) Flagships’. Voor deze oproep betreffen dit meer specifiek de ‘Graphene’ en ‘Human Brain Project (HBP)’ initiatieven.

De oproep omvat bijgevolg 2 grote thema’s. Het ‘Graphene’ thema wordt daarnaast verder onderverdeeld in 2 sub-thema’s:

 • Graphene
  • Basic research;
  • Applied research and innovation.
 • Human Brain Project (HBP)
  • Basic and applied research.

Binnen deze (sub-)thema’s werden onderzoeksgebieden geïdentificeerd die in aanmerking komen voor financiering. Deze informatie is raadpleegbaar op de FLAG-ERA-website, meer bepaald in het call announcement document’ (zie ANNEX I – Topic descriptions vanaf p. 10).

De deadline voor indiening van de ‘proposals’ ligt op 19 April 2021, 17:00 CET

The ‘proposal’ deadline is 19 April 2021, 17:00 CET

 

De beschikbare info omtrent deze nieuwe oproep kan op de daarvoor voorziene webpagina worden geraadpleegd, op de FLAG-ERA-website, waar ook de ‘nationale’ FWO-richtlijnen (ANNEX II – National Requirements, p. 20) kunnen worden geraadpleegd.

FWO-deelnamemodaliteiten

FWO-deelname en -financiering richt zich hier enkel tot het SBO-financieringskanaal (SBO). Het dient bijgevolg sterk te worden benadrukt dat het onderzoeksproject in lijn dient te zijn met de geldende reglementering. Het betreffen projecten met een primaire economische en/of maatschappelijke finaliteit, waarbij valorisatie een essentieel en verplicht onderdeel is. Niet-naleving van de specifieke SBO-vereisten leidt onvermijdelijk tot onontvankelijkheid.

Let wel, dit wordt bekeken op individuele basis: Europese- en/of internationale partners binnen eenzelfde consortium kunnen hun type onderzoek vrij kiezen. Enkel het ‘strategische’ (SBO-)karakter van het deelproject van de Vlaamse partner - die bij FWO financiering aanvraagt - is van belang, wat FWO betreft.

Onderzoeksvoorstellen worden bij het FLAG-ERA-oproepsecretariaat ingediend door consortia van Europese- en internationale onderzoekers, volgens de geldende ontvankelijkheidscriteria, conform opgenomen in de oproeptekst. Het FWO ondersteunt in het kader van zo’n consortium 2 Vlaamse projecten tegenover een maximum aanvraagbaar bedrag van 350.000 EUR per project (inclusief overhead (SBO-regeling)), voor drie jaar.

Enkele kernpunten om rekening mee te houden:

 • Onderzoekers wordt gevraagd om proactief, voor de pre-proposal indiendeadline, een beknopt - maar ter zake – valorisatieplan aan te leveren (geen vast format, max. 1-2 A4 pagina’s), dat i) het valorisatiepotentieel binnen Vlaanderen en in internationale context verduidelijkt, evenals ii) welke actoren uit Vlaanderen hierbij betrokken zijn. Verzenden kan naar eranet@fwo.be.
 • SBO-projecten die zich richten op de ontwikkeling van een ‘spin-off’ zijn in dit kader niet ontvankelijk.
 • De SBO-overheadregeling wordt preferabel op voorhand afgetoetst met de centrale onderzoeksdiensten van de eigen instelling. Het overheadpercentage bedraagt maximaal 17%, dat wordt berekend op de totaliteit van de directe kosten, zoals opgenomen in het SBO-kostenmodel (de som van de directe kosten en overhead mag het bedrag van 350.000 EUR niet overschrijden).
 • Projecten hebben een maximale looptijd van 36 maanden en dienen zo te worden gebudgetteerd. Een verlenging van de projectduur – en het gebruik van resterende middelen na einddatum - worden binnen dit deelnamekader niet automatisch toegestaan.

Afzonderlijke indiening van het Vlaamse voorstel bij het FWO is niet nodig. Onderzoekers worden weliswaar sterk aangeraden om het FWO voor indiening te contacteren omtrent de ontvankelijkheidscriteria. Dit om de onontvankelijkheid van de Vlaamse onderzoeker(s) individueel, en het consortium als geheel, te vermijden.

Voor bijkomende informatie over de FWO-deelname kunt u terecht bij:

Toon Monbaliu
+32 2 550 15 70
eranet@fwo.be