Frank De Winne aspirant mandaten

Doel

De 'Frank De Winne aspirant mandaten' zijn aspirant beurzen strategisch basisonderzoek en passen binnen het impulsprogramma Vlaamse ruimtevaarteconomie. Dit impulsprogramma focust op talent, competitiviteit, internationale samenwerking en het aanwakkeren van brede interesse in ruimtevaart. Binnen het luik 'talent' van dit impulsprogramma worden naast de 'Frank De Winne aspirant mandaten' bij FWO ook oproepen voor 'Frank De Winne postdocs' bij VLAIO voorzien.

Het FWO biedt met de ‘Frank De Winne aspirant mandaten’ ontluikend onderzoekstalent de opportuniteit om een doctoraat te behalen met onderzoek naar toepassingen in de ruimtevaartindustrie. Dit biedt jonge onderzoekers kansen om het ruimtevaartonderzoek in Vlaanderen naar een hoger niveau te tillen en mogelijk een duurzame loopbaan uit te bouwen in de Vlaamse ruimtevaarteconomie.

Algemeen: strategisch basisonderzoek in de context van doctoraatsbeurs houdt (doctoraatswaardig) uitdagend en vernieuwend onderzoek in, dat (in geval van succes) op langere termijn kan leiden tot innovatieve toepassingen (producten, processen, diensten) met economische toegevoegde waarde voor specifieke bedrijven, voor een collectief van bedrijven of een sector, of aansluitend bij de Vlaanderen 2025 transitiegebieden (socio-economische voordelen).

Kenmerken

 • Periode: 2 jaar, eenmaal hernieuwbaar voor 2 jaar
 • Netto maandelijks beursbedrag: minimum € 2.075,90
 • Forfaitaire werkingstoelage: € 3.720 per jaar

Oproepen, evaluatie en selectie

Er zijn 3 oproepen voor 'Frank De Winne aspirant mandaten' voorzien, met respectievelijk 5, 6 en 5 te financieren mandaten.

Een eerste oproep is open.

 • Uiterste indiendatum: woensdag 15 september 2021 (17u CEST)
 • Bekendmaking resultaten: begin december 2021
 • Start mandaat: 1 januari 2022

De tweede en derde oproep worden geïntegreerd in de komende reguliere oproepen aspirant SB, weliswaar met een vastgelegd aantal te financieren mandaten (6 resp. 5). Een tweede oproep komt er dus vanaf december 2021, met uiterste indiendatum 1 maart 2022 en start mandaten op 1 november 2022.

De aanvraag-, evaluatie- en selectieprocedures zijn die van het programma aspirant SB.

Voor de 'Frank De Winne aspirant mandaten' ligt hierbij specifiek de nadruk op:

 • De brugfunctie tussen universiteiten en bedrijven: maximaal gebruik van mogelijkheden voorzien in Aspirant SB reglement (intersectorale mobiliteit, Art 4§2 aspirant reglement), om een deel van het onderzoek in een ander bedrijf (actief in de ruimtevaartsector) uit te voeren;
 • De opleidingscomponent met bijkomende focus op ondernemerschap en innovatie (ontwikkeling van ‘transferable skills’, Art 18§2 aspirant reglement), specifiek in de ruimtevaartsector, o.m. door middel van stages in een bedrijf of ander type organisatie;
 • Het strategisch karakter van het doctoraatsproject is in lijn met het impulsprogramma Vlaamse ruimtevaarteconomie, met valorisatiepotentieel voor (Vlaamse) bedrijven actief in de ruimtevaartsector.

Profiel en voorwaarden

 • Zie het reglement aspirant strategisch basisonderzoek voor meer details over de ontvankelijkheidsvoorwaarden
 • Je dient verbonden te zijn aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap.
 • Je dient bij de start van het mandaat houder te zijn van een diploma dat minstens evenwaardig is aan een masterdiploma dat aansluit op een bachelorsdiploma en uitgereikt werd door de daartoe bevoegde instellingen van één van de landen van de EER of Zwitserland*.

*Je kan je studiebewijs, uitgereikt buiten de EER en Zwitserland, door NARIC gelijkwaardig laten verklaren met een specifiek Vlaams masterdiploma. Dit geldt ook voor diploma's uitgereikt in het Verenigd Koninkrijk.

 • Voor deelname aan de oproep 2021 ‘Frank De Winne aspirant’ mandaten
  • dien je je masterdiploma of gelijkwaardig diploma, ten vroegste drie jaar vóór 1 maart 2021 behaald te hebben.
  • beschikte je op 1 maart 2021 over maximum 18 maanden wetenschappelijke anciënniteit.
 • Je kan maximum twee keer voor een aspirant mandaat postuleren. Een aanvraag voor een Frank De Winne aspirant mandaat geldt hierbij als één poging.
 • Je hebt nog niet van een aspirant mandaat genoten, ook niet gedeeltelijk.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Aanvraag- en selectieprocedure

In een notendop:

 • Je vindt een promotor aan een Vlaamse Universiteit die jou als doctorandus wil begeleiden.
 • Je dient je aanvraag in via de online-applicatie (“FWO e-loket”).
 • De promotor wordt door het FWO gevraagd een aanbeveling te schrijven.
 • Je aanvraag wordt aan het “SBFDW” FWO-Expertpanel voorgelegd.
 • Je wordt na de preselectie door het expertpanel al of niet uitgenodigd voor de tweede ronde met interview. (timing: november 2021)
 • Als je bent uitgenodigd voor de tweede ronde, kom je op interview in het expertpanel (november 2021, datum nog te bepalen). Richtlijnen voor het interview vind je hier
 • Het expertpanel brengt verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur beslist (begin december 2021) over de aanstelling.
 • Je krijgt na de beslissing feedback over je evaluatie

Reglementen

Toelichting voor kandidaten

 • Een online infosessie ging door op 8 juli 2021. Bekijk het webinar hier
 • De presentatie zelf vind je hier
 • Voorbeeld online aanvraagformulier met screenshots (incl. project description template)
 • Expert panel: Voor de 'Frank De Winne aspirant mandaten' wordt een specifiek expert panel ‘SBFDW’ opgericht, met specialisten in ruimtevaartonderzoek en -toepassingen. Zoals bij de andere aspirant SB panels zal minstens de helft van de leden geaffilieerd zijn aan een niet-Vlaamse instelling, minstens een derde rechtstreeks betrokken bij O&O in het bedrijfsleven, en hoogstens twee derde van de leden met hetzelfde gender (Art 3 peer review reglement).
  • Indien tijdens de evaluatie het panel in consensus oordeelt dat de aanvraag buiten de scope van het panel valt, omdat het project geen strategisch belang heeft voor de waardenketen van de (Vlaamse) ruimtevaarteconomie dan kan het worden afgewezen voor die reden. Overweeg zorgvuldig of uw projectvoorstel binnen deze oproep past!
  • de samenstelling van het panel wordt gepubliceerd enkele weken na sluiten van de oproep
 • Percentielen (studieresultaten)
  Hoe situeren je studieresultaten zich binnen je afstudeergroep? Dit vormt een element van de evaluatie door de panels. Lees alles over ‘jouw’ percentiel hier.
 • Scoreroosters
  Het expertpanel zal je aanvraag evalueren op basis van score-omschrijvingen in een scorerooster.
 • Interviews
 • Een FWO-aspirant mandaat aanvragen in corona-tijden

De Covid-19 crisis verstoort en vertraagt sinds maart 2020 vele onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. Mogelijk is je laatste masterjaar, je master thesis, of je startend doctoraatsonderzoek hierdoor beïnvloed. Internationale mobiliteit ligt zo goed al stil. Ook familiale omstandigheden tijdens lockdown, een verhoogde inzet voor onderwijs of in de zorg, … kunnen je voorziene activiteiten gehinderd hebben.

Als kandidaat aspirant onderzoeker maak je je mogelijk zorgen over de impact hiervan op de sterkte van je aanvraagdossier en de ambities van je onderzoeksproject.

Daarom raden we aan de specifieke factoren die je aanvraagdossier beïnvloeden expliciet te vermelden in het aanvraagformulier. Dit kan in het invulveld ‘career breaks’, en waar toepasselijk ook in ‘personal statement’, ‘research stays’ en/of in de projectbeschrijving. Het FWO zal de panelleden expliciet instrueren hiermee rekening te houden bij de beoordeling van je dossier.

Impulsprogramma Vlaamse ruimtevaarteconomie

Het impulsprogramma Vlaamse ruimtevaarteconomie focust op talent, competitiviteit, internationale samenwerking en het aanwakkeren van brede interesse in ruimtevaart.

Ruimtevaarteconomie omvat alle aspecten van de ruimtevaartwaardeketen. Het zijn de zogenaamde 'upstream' activiteiten die nodig zijn om tuigen in de ruimte te brengen zoals de ontwikkeling en bouw van satellieten, lanceerinfrastructuur en voertuigen, ruimtestations, wetenschappelijke instrumenten, etc.  De downstream activiteiten zijn gericht op het operationeel houden en exploiteren van upstream infrastructuur, en de ontwikkeling, bouw en commercialisatie van producten en diensten die gebruik maken van ruimtevaarttechnologie en -data.

Ruimtevaarteconomie is dus een ruimer begrip dan de eigenlijke ruimtevaartindustrie. Voorbeelden zijn satellietdata of aardobservatiedata die veranderingen aan het aardoppervlak rapporteren of ingezet worden voor positionering, telecommunicatie of meteorologie. Voor veel sectoren, gaande van landbouw tot defensie, bieden ruimtevaartdata dus een meerwaarde. Ten slotte dient de ruimtevaarteconomie ook om grote uitdagingen als klimaatverandering, mobiliteit of nieuwe veiligheidsdreigingen het hoofd te bieden.

Meer lezen Advies VARIO 2018: Flanders’ Space: een strategie voor de Vlaamse ruimtevaarteconomie (vario.be) 

Frank De Winne

Sinds januari 2000 maakt Frank De Winne deel uit van het astronautencorps van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, waar hij vandaag het hoofd is van het European Astronaut Centre, het ESA-opleidingscentrum voor astronauten in Keulen. “Ik ben blij met de investering in jong talent en het initiatief om de ruimtevaart in Vlaanderen verder te ontwikkelen”, reageert de Frank De Winne, die al tweemaal in het ruimtevaarstation ISS verbleef. “Ruimtevaart maakt meer en meer deel uit van ons dagelijkse leven. Het is een sector in groei met een hoge toegevoegde waarde. Europa mag niet achterblijven op de rest van de wereld die grote investeringen maakt. Het is daarom absoluut belangrijk dat Vlaanderen zich engageert en een loopbaan in de ruimtevaart aanmoedigt en ondersteunt" (Persbericht minister Crevits 23 april 2021)