Onderzoeksproject JEZ!

Doel?

In het kader van JEZ! stelt het FWO een toelage van maximaal € 1.035.523 (exclusief overhead) ter beschikking ter ondersteuning van tweejarige onderzoeksprojecten rond het thema “ontwikkeling van jongeren op fysiek, artistiek of psychosociaal vlak”. Projectvoorstellen zijn bij voorkeur gericht op het genereren van nieuwe kennis die kan bijdragen aan de ontwikkeling van hulpmiddelen om leerkrachten, sportclubs, culturele verenigingen of jeugdwerkers in staat te stellen om de ontwikkeling van jongeren optimaal te ondersteunen. Binnen JEZ!-onderzoeksprojecten dienen jongeren of hun vertegenwoordigers betrokken te worden als stakeholder, zowel tijdens de projectgenese als tijdens de uitvoering van het project.

JEZ! is het nieuwe jongerencollectief van VTM, Qmusic, HLN en Belfius. Het jongerencollectief JEZ! streeft ernaar om jongeren terug in het hart van de samenleving te plaatsen, hen te verbinden en hen een stem en gezicht te geven. Het JEZ! Fonds werd opgericht bij de Koning Boudewijnstichting om de opbrengsten van de fondsenwerving in het kader van JEZ! te beheren.

Met deze oproep wil JEZ!, samen met het FWO, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek ondersteunen over de ontwikkeling van jongeren op fysiek, artistiek of psychosociaal vlak.

Kenmerken?

 • Periode: 2 jaar
 • Personeel- en werkingsmiddelen: minimum € 50.000 per jaar voor het hele project (alle partners inbegrepen) en maximum € 145.000 per jaar per deelnemende instelling, met uitzondering van de niet-Vlaamse partners die 10 % van het totale projectbudget kunnen ontvangen.
 • Uitrusting: maximum € 150.000 per project
 • Scope: ontwikkeling van jongeren op fysiek, artistiek of psychosociaal vlak
 • LET OP: de humanitaire onderzoeksprojecten, zoals deze in het kader van JEZ!, wijken op enkele belangrijke punten af van de onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek, m.n.:
  • geen onderscheid tussen junior- of senior-projecten; de anciënniteit van de (co)-promotor(en) is hier niet van tel
  • de humanitaire onderzoeksprojecten tellen NIET mee voor het maximum van 2 projecten waarvan men in een aanvraagronde (co)-promotor kan zijn (lopende projecten en in aanvraag)
  • voor deze projecten wordt een specifiek panel met wetenschappelijke experts samengesteld; de aanvrager moet dus geen expertpanel kiezen
 • Oproep gesloten 
 • Bekendmaking resultaten: 13 december 2023
 • Start project: 1 januari 2024

Profiel en voorwaarden

 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en/of personeelskredieten
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse hoofdonthaalinstelling, eventueel in samenwerking met andere Vlaamse en/of federale onderzoeksinstellingen (Artikel 7); een niet-Vlaamse onderzoeksinstelling kan voor 10% delen in het onderzoeksbudget.
 • Jullie onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor-woordvoerder, eventueel in samenwerking met andere (co-)promotor(en) (Artikel 10 - 12)
 • Emeriti met 10% bezoldigde aanstelling kunnen enkel optreden als copromotor
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de universiteit. Als je wenst gebruik te maken van core facilities bij de uitvoering van jouw project, zorg dan dat de vergoeding daarvoor correct begroot wordt onder de kostencategorie ‘werking’.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten.
 • Aan (co)promotoren kan geen enkele bezoldiging of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.
 • De geschatte reële kost (contacteer HR departement of de bevoegde dienst van uw instelling) dient te worden aangevraagd indien de naam van de onderzoeker is gekend. Indien het aan te werven personeelslid nog niet is gekend kunnen indicatieve bedragen worden gebruikt.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je dient je aanvraag in via de online applicatie
 • Er wordt op één van drie manieren toestemming gegeven voor de samenwerking tussen instellingen:
  • Partners die ook als hoofdonthaalinstelling kunnen optreden: de verklaring wordt rechtstreeks aan het FWO bezorgd.
  • Vlaamse partners die niet als hoofdonthaalinstelling kunnen optreden: de promotor-woordvoerder verzamelt de ondertekende consent form en laadt deze op als bijlage bij het aanvraagformulier. Bekijk het sjabloon voor deze verklaring.
  • Niet-Vlaamse partners: een samenwerkingsakkoord wordt afgesloten ten laatste 9 maanden na de start van het project en deze wordt bewaard door de Vlaamse hoofdonthaalinstelling.
 • Elke (co-)promotor(-woordvoerder) dient ook een CV toe te voegen aan de aanvraag. Gelieve daarvoor het standaardsjabloon te gebruiken dat je in het formulier vindt.
 • Jouw aanvraag wordt aan een aantal externe referenten ter evaluatie voorgelegd.
 • Rebuttal: Je kan reageren op de bemerkingen van de externe referenten en interne evaluatoren van 8 tot 19 september 2023. De promotor-woordvoerder van de aanvraag ontvangt hiertoe aan het begin van de rebuttalfase een uitnodigingsmail op het (primaire) emailadres opgegeven in het e-loket, dat wil dus zeggen het e-mailadres waarmee de aanvraag is overgedragen aan de hoofdonthaalinstelling van de promotor-woordvoerder. Het is belangrijk na te gaan of het uitnodigingsbericht van het FWO niet terechtgekomen is in een spam-folder van de promotor-woordvoerder. Indien je op 8 september geen bericht hebt ontvangen dien je het FWO daar zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen.
 • Een specifieke jury van wetenschappelijke experten evalueert je aanvraag.
 • De jury brengt verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur neemt de finale beslissing tot toekenning.
 • Je krijgt nadien feedback over deze beslissing.

Reglementen en downloads

Documenten en toelichting voor aanvragers

Contact

 • Contacteer gm@fwo.be voor bijkomende informatie en specifieke vragen
 • Bij technische problemen met het e-loket en de aanvraagmodules kan je de IT helpdesk contacteren op FWOhelpdesk@fwo.be

Specifieke ondersteunende documenten

Aanpassingen in het aanvraagformulier met het oog op een verruiming van het onderzoek(er)sprofiel en aspecten in verband met responsible research and innovation

Het aanvraagformulier voor dit ondersteuningsprogramma is sinds 2022 aangepast om ruimere aandacht te schenken aan diverse onderzoekersprofielen en onderzoeksresultaten.

Het gaat om de fusie van de subrubrieken betreffende peer reviewed articles tot één rubriek (dus zonder onderscheid Web of Science, VABB-SHW e.a.), meer duiding bij ‘other output and impact’ in het cv-sjabloon, de invoering van een ‘research statement’ waarbij ‘short cv’ en ‘career path’ samenvallen zodat de onderzoeker de mogelijkheid krijgt om een narratief toe te voegen, de optie om de vijf belangrijkste publicaties en/of prestaties van de laatste vijf jaar te vermelden en toe te lichten, en de opgave van de reeds verworven onderzoeksfinanciering gedurende de laatste vijf jaar.

Ook de evaluatieprocedure is in deze zin aangepast: in de scoreroosters zijn de descriptoren bij de scores aangevuld met de nieuwe elementen in de aanvraag. 

De bedoeling van deze aanpassingen bestaat er dus in om onderzoekers de gelegenheid te geven om een waaier aan wetenschappelijk relevante activiteiten, vaardigheden, ervaringen en verwezenlijkingen te tonen. Hiermee volgt het FWO een internationale evolutie weg van een eenzijdige focus op ‘klassieke’ outputcriteria (zoals publicaties, bibliometrie, patenten e.d.) en in de richting van een bredere kijk op wat wetenschap kan zijn en bewerkstelligen, met respect voor de specificiteit van elke discipline. De nieuwe aanvraagformulieren willen de aanvrager dus helpen om die veelzijdigheid te tonen. 

Verder zijn in het aanvraagformulier twee vragen toegevoegd over ‘responsible research and innovation’: één over de mate waarin rekening is gehouden met ‘gender and diversity’ bij het onderzoeksopzet en één over het betrekken van maatschappelijke actoren bij het onderzoek. Voor beide vragen kan men het antwoord motiveren en desgevallend aangeven waarom die aspecten niet relevant zouden zijn voor de aanvraag. Ze zijn bedoeld om te sensibiliseren rond deze aspecten van wat als verantwoord onderzoek en innovatie wordt begrepen.

Aandachtspunt voor het ingeven van de publicaties: de voormalige rubrieken A.1.1. en A.1.2. in de publicatielijsten zijn dus sinds 2022 gefuseerd tot één rubriek: ‘peer reviewed articles in journals’. A2 gaat over ‘non-peer reviewed articles in journals’.