Onderzoeksproject Rode Neuzen Dag

Doel?

In het kader van Rode Neuzen Dag stelt het FWO een toelage van maximaal € 896.226 (exclusief overhead) ter beschikking ter ondersteuning van tweejarige onderzoeksprojecten rond het thema “weerbaarheid voor jongeren op mentaal, sociaal én fysiek vlak met focus op projecten binnen een schoolomgeving”. Projectvoorstellen zijn bij voorkeur gericht op het genereren van nieuwe kennis die kan bijdragen aan de ontwikkeling van hulpmiddelen om scholen, leerkrachten of lerarenopleidingen in staat te stellen om het psychisch welzijn van jongeren te verbeteren.

Het Rode Neuzen Fonds werd opgericht bij de Koning Boudewijnstichting om de opbrengsten van de benefietactie Rode Neuzen Dag te beheren. Rode Neuzen Dag is een samenwerking tussen VTM, Q-Music en Belfius, geïnspireerd op “Red Nose Day”, een concept dat in het Verenigd Koninkrijk werd opgericht door Comic Relief Ltd en reeds 30 jaar actief is in fondsenwerving voor caritatieve doeleinden.

Met deze oproep wil het Rode Neuzen Fonds, samen met het FWO, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek ondersteunen over de geestelijke gezondheid en het psychisch welzijn van jongeren, zowel inzake hulpverlening als in preventie in een schoolcontext.

Kenmerken?

 • Periode: 2 jaar
 • Personeel- en werkingsmiddelen: van € 45.000 tot € 130.000 per jaar, voor projectpartners is een budget van € 0 of € 20.000 per jaar mogelijk
 • Uitrusting: maximum € 150.000 per project
 • Het overheadpercentage dat wordt uitgekeerd aan de onthaalinstelling bedraagt 6 procent
 • Twee procent op de personeelskosten kan verrekend worden in de personeelsbudgetten voor de personeelsadministratie in de aanvraag
 • Scope: weerbaarheid voor jongeren op mentaal, sociaal én fysiek vlak met focus op projecten binnen een schoolomgeving
 • LET OP: de humanitaire onderzoeksprojecten, zoals deze in het kader van Rode Neuzen Dag, wijken op enkele belangrijke punten af van de onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek, m.n.:
  • geen onderscheid tussen junior- of senior-projecten; de anciënniteit van de (co)-promotor(en) is hier niet van tel
  • de humanitaire onderzoeksprojecten tellen NIET mee voor het maximum van 2 projecten waarvan men in een aanvraagronde (co)-promotor kan zijn (lopende projecten en in aanvraag)
  • voor deze projecten wordt een specifiek panel met wetenschappelijke experts samengesteld; de aanvrager moet dus geen expertpanel kiezen
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: eind 2022 (na de slotshow van Rode Neuzen)
 • Start project: 1 januari 2023
 • Slaagpercentage 2021: 27%

Profiel en voorwaarden

 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse hoofdonthaalinstelling, eventueel in samenwerking met andere Vlaamse en/of federale onderzoeksinstellingen (Artikel 7); een niet-Vlaamse onderzoeksinstelling kan voor 10% delen in het onderzoeksbudget
 • Jullie onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor-woordvoerder, eventueel in samenwerking met andere (co-)promotor(en) (Artikel 10 - 12)
 • Emeriti met 10% bezoldigde aanstelling kunnen enkel optreden als copromotor
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de universiteit
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten
 • Aan (co)promotoren kan geen enkele bezoldiging of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject
 • De geschatte reële kost (contacteer HR departement of de bevoegde dienst van uw instelling) dient te worden aangevraagd indien de naam van de onderzoeker is gekend. Indien het aan te werven personeelslid nog niet is gekend dienen indicatieve bedragen te worden gebruikt
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je dient je aanvraag in via de online applicatie
 • De promotor-woordvoerder dient voor alle niet-hoofdonthaalinstellingen die betrokken zijn bij de projectaanvraag de consent form te verzamelen. Met die verklaring verbinden die instellingen zich ertoe te zullen optreden als onthaalinstelling voor het project, meer bepaald met betrekking tot het onderzoekswerk dat door hun onderzoekers in dat project zal geleverd worden. De hoofdonthaalinstellingen bezorgen hun verklaring rechtstreeks aan het FWO. De verklaringen m.b.t. niet-hoofdonthaalinstellingen moeten opgeladen worden als bijlage bij het aanvraagformulier. Bekijk het sjabloon voor deze verklaring.
 • Elke (co-)promotor(-woordvoerder) dient ook een CV toe te voegen aan de aanvraag. Gelieve daarvoor het standaardsjabloon te gebruiken dat je in het formulier vindt
 • Jouw aanvraag wordt aan een aantal externe referenten ter evaluatie voorgelegd
 • Rebuttal: Je kan reageren op de bemerkingen van de externe referenten en interne evaluatoren van 8 tot 19 september 2022. De promotor-woordvoerder van de aanvraag ontvangt hiertoe aan het begin van de rebuttalfase een uitnodigingsmail op het (primaire) emailadres opgegeven in het e-loket, dat wil dus zeggen het e-mailadres waarmee de aanvraag is overgedragen aan de hoofdonthaalinstelling van de promotor-woordvoerder. Het is belangrijk na te gaan of het uitnodigingsbericht van het FWO niet terechtgekomen is in een spam-folder van de promotor-woordvoerder. Indien je op 8 september geen bericht hebt ontvangen dien je het FWO daar zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen.
 • Een specifieke jury van wetenschappelijke experten evalueert je aanvraag
 • De jury brengt verslag uit aan de raad van bestuur
 • De raad van bestuur neemt de finale beslissing tot toekenning
 • Je krijgt nadien feedback over deze beslissing

Reglementen en downloads

Specifieke ondersteunende documenten

 • Contacteer med@fwo.be voor bijkomende informatie en specifieke vragen
 • Bij technische problemen met het e-loket en de aanvraagmodules kan je de IT helpdesk contacteren op FWOhelpdesk@fwo.be
 • Lijst Disciplinecodes
  Sinds 2019 gebruikt het FWO een nieuwe lijst van disciplinecodes die is opgesteld door ECOOM na ruim overleg tussen de relevante stakeholders en goedgekeurd voor gebruik in Vlaanderen. Deze lijst van disciplinecodes is een hiërarchisch gestructureerd overzicht van onderzoeksdisciplines en onderzoekstopics uit alle verschillende wetenschappelijke disciplines.

NIEUW: aanpassingen in het aanvraagformulier met het oog op een verruiming van het onderzoek(er)sprofiel en aspecten in verband met responsible research and innovation

Het aanvraagformulier voor dit ondersteuningsprogramma is aangepast om ruimere aandacht te schenken aan diverse onderzoekersprofielen en onderzoeksresultaten.

Het gaat om de fusie van de subrubrieken betreffende peer reviewed articles tot één rubriek (dus zonder onderscheid Web of Science, VABB-SHW e.a.), meer duiding bij ‘other output and impact’ in het cv-sjabloon, de invoering van een ‘research statement’ waarbij ‘short cv’ en ‘career path’ samenvallen zodat de onderzoeker de mogelijkheid krijgt om een narratief toe te voegen, de optie om de vijf belangrijkste publicaties en/of prestaties van de laatste vijf jaar te vermelden en toe te lichten, en de opgave van de reeds verworven onderzoeksfinanciering gedurende de laatste vijf jaar.

Ook de evaluatieprocedure is in deze zin aangepast: in de scoreroosters zijn de descriptoren bij de scores aangevuld met de nieuwe elementen in de aanvraag. 

De bedoeling van deze aanpassingen bestaat er dus in om onderzoekers de gelegenheid te geven om een waaier aan wetenschappelijk relevante activiteiten, vaardigheden, ervaringen en verwezenlijkingen te tonen. Hiermee volgt het FWO een internationale evolutie weg van een eenzijdige focus op ‘klassieke’ outputcriteria (zoals publicaties, bibliometrie, patenten e.d.) en in de richting van een bredere kijk op wat wetenschap kan zijn en bewerkstelligen, met respect voor de specificiteit van elke discipline. De nieuwe aanvraagformulieren willen de aanvrager dus helpen om die veelzijdigheid te tonen. 

Verder zijn in het aanvraagformulier twee vragen toegevoegd over ‘responsible research and innovation’: één over de mate waarin rekening is gehouden met ‘gender and diversity’ bij het onderzoeksopzet en één over het betrekken van maatschappelijke actoren bij het onderzoek. Voor beide vragen kan men het antwoord motiveren en desgevallend aangeven waarom die aspecten niet relevant zouden zijn voor de aanvraag. Ze zijn bedoeld om te sensibiliseren rond deze aspecten van wat als verantwoord onderzoek en innovatie wordt begrepen.

Aandachtspunt voor het ingeven van de publicaties: de voormalige rubrieken A.1.1. en A.1.2. in de publicatielijsten zijn dus gefuseerd tot één rubriek: ‘peer reviewed articles in journals’. A2 gaat over ‘non-peer reviewed articles in journals’. De publicaties die reeds voorheen waren ingegeven in A.1.1. en A.1.2. zijn bij de overgang van het oude naar het nieuwe schema reeds in chronologische volgorde samengevoegd in de nieuwe rubriek A1. Elke aanvrager is echter zelf verantwoordelijkheid voor de informatie in de personalia, aanvraagformulieren e.a. en de goede orde waarin die wordt geleverd. Daarom doet elke aanvrager er goed aan ook de samengevoegde publicaties in A1 nog eens na te kijken.