TBM (Toegepast Biomedisch onderzoek met een primair Maatschappelijke finaliteit) projecten

Doel?

Het TBM-programma beoogt op lange termijn bij te dragen aan de implementatie van (nieuwe) therapieën, diagnosetechnieken en preventiemethoden, die -ten gevolge van een gebrek aan industriële interesse- zonder overheidsfinanciering niet tot bij de patiënt zouden geraken.

Kenmerken?

 • Subsidieerbare organisaties: onderzoekscentra (zoals o.a. universiteiten, universitaire ziekenhuizen, hogescholen, strategische onderzoekscentra)
  • maximum 20% van de begroting naar niet-Vlaamse onderzoekscentra
  • minstens 10% van de begroting naar een Vlaams ziekenhuis of ITG (gezien de klinische finaliteit)
 • Startdatum projecten: 1 oktober 2022
 • Projectduur: 2 tot 4 jaar
 • Aanvaardbare kosten:
  • personeel, werking, uitrusting, onderaannemingen (volgens regels kostenmodel)
  • max. 850.000 euro (voor grote of multicentrische trials worden uitzonderlijk budgetten tot 1.275.000 euro toegestaan)
  • min. 215.000 euro
 • Subsidiepercentage: 100%
 • Beschikbaar budget voor de huidige oproep: 12.296.727 euro (inclusief overhead)
 • Call open: vanaf 2 december 2021
 • Indiening van projectvoorstellen via FWO e-loket
 • Deadline van de projecttransfer van de promotor naar de ‘instelling van de promotor’ (= hoofdaanvrager): 10 maart 2022 om 17u
 • Deadline indiening projectvoorstel door instelling van de hoofdaanvrager naar het FWO: 24 maart 2022 om 17u
 • Bekendmaking resultaten: 30 juni 2022
 • Slaagpercentage 2021: 25,8%

Profiel en voorwaarden?

 • Je project voldoet aan elk van volgende 4 voorwaarden:
 1. Een TBM-project beoogt de ontwikkeling van een nieuwe therapie, diagnose en/of specifieke preventie van een bepaalde humane ziekte/medisch probleem of een vergelijking van bestaande therapieën, diagnostische methoden of preventiemaatregelen, die uitsluitsel geeft over de relatieve effectiviteit en kostenefficiëntie.
 2. Een TBM-project is gericht op onderzoek dat zich reeds ver in het traject van ontdekking naar toepassing bevindt en zich eerder richt op vertaling en uitwerking van wetenschappelijke bevindingen naar klinische toepassingen dan op de novo kenniscreatie. Anderzijds situeert het project zich ook niet te ver in het traject van ontdekking naar toepassing: het bestaat niet uit implementatie-activiteiten, zonder dat hier nog onderzoek aan te pas komt.
 3. Een TBM-project biedt een duidelijke toepasbaarheid met een meerwaarde voor de Vlaamse gezondheidssituatie, met tenminste een positieve medische impact voor een bepaalde patiëntengroep of een kostenbesparing in de gezondheidszorg.
 4. Op het ogenblik van indiening (of in de nabije toekomst) bestaat er -omwille van een commerciële reden- geen industriële interesse in het TBM-project.
 • Voor de uitvoering van het project heb je nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten.
 • De organisatie(s) waartoe jullie behoren, zijn onderzoekscentra.
 • De projectuitvoerders zijn eigenaar van de eigen resultaten.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Aan alle onderzoekers die een nieuw projectidee wensen voor te stellen, wordt sterk aangeraden om advies in te winnen bij de FWO-administratie door een kort abstract (1-2 pagina’s; zie sjabloon bij Reglement en downloads) te versturen naar tbm@fwo.be. Het is eveneens mogelijk om een mondelinge voorbespreking bij het FWO aan te vragen. Hiervoor dient een korte abstract aan het FWO bezorgd te worden, samen met de belangrijkste vragen waarop je een antwoord wenst.
 • Als promotor van het project bereid je de aanvraag voor via jouw FWO e-loket en dien je uiterlijk op 10 maart 2022 om 17u het (volledige) voorstel in bij je instelling (= de hoofdaanvrager van het voorstel).
 • Je instelling dient het projectvoorstel in bij FWO uiterlijk op 24 maart 2022 om 17u.
 • Je projectaanvraag wordt aan een aantal externe deskundigen voorgelegd, die je voorstel zullen bespreken en evalueren op een vergadering bij FWO. Tijdens de bijeenkomst van het expertpanel heb je de mogelijkheid om kort te interageren met de experten (om een antwoord te verstrekken op de meest cruciale vragen van de experten). De panelvergaderingen zullen wellicht plaatsvinden op de volgende tijdstippen: 8 juni, 14 juni, 16 juni en 20 juni 2022. Je zal in april op de hoogte gebracht worden van de exacte datum en de modaliteiten van de panelvergadering waarin je projectvoorstel aan bod komt.
 • Het expertpanel brengt verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur beslist over het toekennen van de subsidie.
 • Nadien krijg je feedback over de beslissing.

Reglementen en downloads

 Contact

Voor vragen in verband met de modaliteiten van het TBM-programma, kan je contact opnemen met FWO via tbm@fwo.be. Vragen met betrekking tot de functionaliteit van het e-loket, dienen geadresseerd te worden aan fwohelpdesk@fwo.be.