Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap

Doel?

Dit krediet steunt onderzoekers bij de coördinatie van wetenschappelijke onderzoeksgemeenschappen (WOGs). Dit zijn internationale netwerken van onderzoekers, die de nationale en internationale samenwerking vanaf postdoctoraal niveau bevorderen.

Deze virtuele onderzoeksgroepen komen tot stand met behulp van een efficiënte coördinatie en een intensieve samenwerking op (inter)nationaal niveau. Ze verhinderen dubbel gebruik en bieden onderzoekers vanaf postdoctoraal niveau meer ontplooiingskansen. Een WOG plaatst het onderzoek van individuele en complementaire onderzoekseenheden in een ruimer kader.

Kenmerken?

 • Oproep gesloten
 • Looptijd projecten: 5 jaar, eventueel verlengbaar.
 • Jaarlijkse werkingstoelage: maximum 12.500 EUR.
 • De niet aangewende sommen vallen daarna terug aan het FWO.
 • De financiering heeft uitsluitend betrekking op:
  • het organiseren van gastcolleges, symposia en wetenschappelijke samenwerkingsverblijven vanaf postdoctoraal niveau;
  • verplaatsings- en verblijfskosten van buitenlanders;
  • honoraria van gevestigde onderzoekers buiten de Vlaamse Gemeenschap;
  • het dekken van verplaatsings- en verblijfskosten van onderzoekers vanaf postdoctoraal niveau die verbonden zijn aan de Vlaamse onderzoeksgroepen van de WOG en die belast zijn met een informatieopdracht in buitenlandse onderzoeksgroepen;
  • secretariaatskosten voor het organiseren van gastcolleges, beperkte symposia, workshops en coördinatievergaderingen.
 • Andere uitgaven kunnen eventueel vergoed worden, mits het FWO hier vooraf toestemming voor gaf.
 • Deelname van junior onderzoeksgroepen en een genderevenwicht worden aangemoedigd.

Profiel en voorwaarden?

 • Een WOG bestaat minstens uit:
  • drie onderzoeksgroepen van ten minste twee ontvankelijke onthaalinstellingen uit de Vlaamse Gemeenschap (zie reglement artikel 2);
  • twee onderzoeksgroepen uit onderzoeksinstellingen uit de Franse Gemeenschap en/of uit het buitenland.

Indien gewenst kunnen daarnaast ook onderzoeksgroepen uit andere organisaties dan onderzoeksinstellingen aan de WOG worden toegevoegd in zoverre er (strategisch) basisonderzoek kan worden verricht en op voorwaarde dat hun deelname een meerwaarde is voor de WOG.

 • Eén van de Vlaamse onderzoeksgroepen treedt op als kerngroep en geniet internationale erkenning (kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek).
 • Een onderzoeksgroep kan slechts als kerngroep fungeren voor één lopende WOG. 
 • Bij elke aanvraagronde kan een onderzoeksgroep slechts één maal als kerngroep een aanvraag indienen.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Aanvragen moeten met het daartoe bestemde aanvraagformulier (zie onder ‘Reglementen en downloads’) per e-mail worden ingediend via interprog@fwo.be uiterlijk op 30 september (17u00) die het aanvangsjaar voorafgaat.
 • Het Gebiedsoverschrijdend Panel (GOP) zal de nieuwe WOG-aanvragen evalueren en advies uitbrengen aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur beslist over de toekenningen.

Reglementen en downloads