Internationale Coördinatie-actie

Doel?

Met dit financieringskanaal steunt het FWO coördinatieacties van internationale samenwerkingsverbanden. De financiële middelen zijn bestemd voor de algemene wetenschappelijke coördinatie en het administratief beheer van het samenwerkingsverband (met uitsluiting van het wetenschappelijk onderzoek zelf).

Het gaat om samenwerkingsverbanden in het kader van multilaterale en supranationale instanties zoals - maar niet beperkt tot - EU, VN, OESO, UNESCO of WHO.

Het voorstel moet de ondersteuning en verankering van een internationale coördinatiefunctie in Vlaanderen helpen verzekeren. De uitoefening van deze functie kan meerdere takenpakketten omvatten, waaronder de algemene coördinatie en beheer van het samenwerkingsverband (met uitzondering van de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek), databeheer en disseminatie, en de uitbouw van een portaalsite.

Kenmerken?

 • Periode: 3 jaar, eventueel verlengbaar.
 • Maximaal een jaarlijks bedrag van 75.000 EUR.
 • Co-financiering (min. 25% van de totale kosten) door de instelling (of instellingen) waaraan de aanvrager verbonden is: niet langer vereist.
 • Toegekende middelen kunnen gebruikt worden voor personeel, werking en uitrusting, voor zover deze direct betrekking hebben op de coördinatieactiviteiten, het daarbij horend databeheer en disseminatie, en de uitbouw van een portaalsite.
 • De subsidietoelage kan niet worden aangewend voor kosten gefinancierd door andere financieringsinstanties (bijv. het coördinatorschap in een excellentienetwerk of een geïntegreerd project binnen het Europees Kaderprogramma).
 • Indiendata: tot en met 30 april (17u00). Vanaf 2016 zal er met slechts één indiendatum gewerkt worden. Aanvragen dienen ten laatste op 30 april om 17u00 (Belgische tijd) ingediend te worden. Het zal dus niet langer mogelijk zijn om aanvragen in te dienen met uiterste indiendatum op 30 september (17u00).
 • Een maximale inbedding in de Vlaamse Gemeenschap van dergelijke internationale coördinatie-acties is een belangrijkaandachtspunt.  Indien ook andere stakeholders in Vlaanderen actief zijn in uw onderzoeksgebied, wordt aangeraden die te betrekken in uw aanvraag.

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent voor minstens 50% aangesteld:
  • als zelfstandig academisch personeel van
   • een Vlaamse universiteit, of van
   • de Evangelische Protestantse Faculteit in Leuven, of van
   • de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel;
  • of als (hoofd)docent of (gewoon) hoogleraar (of functies met equivalente Engelstalige benamingen) met doctoraat, verbonden aan
   • de Hogere Zeevaartschool, of aan
   • de Vlerick Management School, of aan
   • de Antwerp Management School, of aan
   • het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

    

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Het FWO organiseert een evaluatie van de ingediende voorstellen. Het Gebiedsoverschrijdend Panel (GOP) voert deze evaluatie in juni uit.
 • De GOP adviseert de raad van bestuur die de beslissingen neemt.
 • De internationale Coördinatie-actie kan in januari volgend op de aanvraag van start gaan.

Reglementen en downloads