Reglement Krediet voor een wetenschappelijk verblijf in Vlaanderen

Goedgekeurd bij beslissing van de raad van bestuur van 21/10/2021

ALGEMEEN REGLEMENT 

Het Algemeen Reglement van het FWO is van toepassing.

Uitgebreide informatie, volledige reglementen en formulieren zijn online beschikbaar. 
Alle aanvullende inlichtingen kunnen worden bekomen op het secretariaat van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen, Egmontstraat 5 te 1000 BRUSSEL, telefoon +32 2 512 91 10.

KREDIET VOOR EEN WETENSCHAPPELIJK VERBLIJF IN VLAANDEREN

Art. 1.

Het krediet voor een wetenschappelijk verblijf in Vlaanderen is bestemd om onderzoekers die in het buitenland aangesteld zijn, op specifiek verzoek van een onderzoeksgroep in Vlaanderen, naar Vlaanderen te brengen, teneinde hun excellente en noodzakelijke expertise tijdens een periode van minimaal 1 maand tot maximaal 3 maand in de Vlaamse gastonderzoeksgroep in te zetten. Opleidingen in Vlaanderen, geheel of gedeeltelijk, komen niet in aanmerking.

Art. 2.

§1 De kandidaten voor een krediet voor een wetenschappelijk verblijf in Vlaanderen dienen in het bezit te zijn van een diploma van doctor op proefschrift of van een diploma of certificaat dat, in toepassing van de richtlijnen van de Europese Unie of een bilateraal akkoord, hiermee als gelijkwaardig wordt erkend, conform de bepalingen van Artikel V 20 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs van 11 oktober 2013.

§2 Bovendien moeten de kandidaten tijdens de volledige duur van hun wetenschappelijk verblijf in Vlaanderen een bezoldigde aanstelling van minimaal 50% hebben (een salaris of beurs ontvangen met een minimale aanstelling van 50%) aan een niet-Belgische onderzoeksinstelling. In geen geval mag de aanvrager een bezoldigde aanstelling – ongeacht het % van deze aanstelling – hebben aan een universiteit of onderzoeksinstelling in België.

Art. 3.

Om in aanmerking te komen voor een krediet voor een wetenschappelijk verblijf in Vlaanderen moeten kandidaten reeds minstens één peer-reviewed publicatie hebben.

Art. 4.

§1 Kandidaten kunnen enkel een krediet voor een wetenschappelijk verblijf in Vlaanderen aanvragen op officiële uitnodiging van een onderzoeker aangesteld aan:

  • een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (inclusief de academische opleidingen binnen de overeenkomstige associatie), of aan
  • een federale of Vlaamse wetenschappelijke instelling (exclusief hogescholen) als wetenschappelijk personeel van het Nederlandstalig kader, of aan
  • een universitair ziekenhuis in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel, of aan
  • een ziekenhuis met academisch karakter erkend als onderzoekscentrum in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel.

§2 Deze uitnodigende onderzoeker (host) dient over minimum één van de aanstellingen te beschikken of respectievelijk houder te zijn van een onderzoeksmandaat zoals omschreven in artikel 10 van het reglement van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen tot regeling van onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek. Een equivalente aanstelling (met doctoraat) van minimaal 50% aan de niet-universitaire instellingen vermeld in artikel 4 §1 is ook toegelaten.

Art. 5.

§1 Aanvragen voor een krediet voor een wetenschappelijk verblijf in Vlaanderen dienen uiterlijk 3 maanden vóór afreis online te worden ingediend in het Engels. Deze indientermijn is strikt bindend.

§2 Het bevoegde instellingsbestuur van de uitnodigende onderzoeker (host) moet over de ingediende aanvraag worden ingelicht.

§3 Kandidaten moeten in het online aanvraagformulier minstens verplicht volgende documenten opladen (in de daartoe voorziene secties):

  • een korte wetenschappelijke CV;
  • een brief van de eigen instelling (werkgever) van de kandidaat waarin wordt bevestigd dat de kandidaat voldoet aan artikel 2 §2 van dit reglement;
  • een uitnodigingsbrief, ondertekend door de uitnodigende onderzoeker (host), waarin men duidelijk de noodzaak van het geplande wetenschappelijk verblijf motiveert alsook de wetenschappelijke meerwaarde voor de onderzoeksgroep in Vlaanderen uiteenzet.

Bij gebrek aan (een van) bovenstaande documenten bij indiening, wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard.

Art. 6.

§1 Per persoon en per burgerlijk jaar kan slechts één krediet voor een wetenschappelijk verblijf in Vlaanderen toegekend worden. De toegekende kredieten zijn persoonlijk en kunnen niet overgedragen worden.

§2 Per uitnodigende onderzoeker (host) kan per burgerlijk jaar slechts één onderzoeker via een dergelijk krediet voor een wetenschappelijk verblijf in Vlaanderen onthaald worden.

Art. 7.

§1 De kredieten voor een wetenschappelijk verblijf in Vlaanderen kunnen slechts toegekend worden voor verblijven van minimaal 1 maand tot maximaal 3 maand en zijn niet hernieuwbaar.

§2 In principe wordt de toegekende periode aaneensluitend opgenomen.

Art. 8.

Bij goedkeuring van de aanvraag komt het FWO tussen in de eenmalige verplaatsingsonkosten, heen en terug, plaats van tewerkstelling in het buitenland – België, en wordt er een forfaitaire verblijfsvergoeding (*) toegekend. Deze financiering is uitsluitend en alleen bestemd voor de begunstigde. 

*De forfaitaire verblijfsvergoeding bedraagt 66,00 euro per dag of maximum 1.650,00 euro per maand.

Art. 9.

§1 Kandidaten moeten de toelagen vermelden die ze voor hetzelfde doel bij andere Belgische of buitenlandse instanties hebben bekomen of aangevraagd. De kandidaten dienen het FWO op de hoogte te brengen van de uitslag van de aangevraagde toelages die voor hetzelfde doel bij andere instanties werden aangevraagd.

§2 Bij toekenning van het krediet voor een wetenschappelijk verblijf in Vlaanderen zal rekening gehouden worden met het bedrag dat wordt toegekend vanuit andere financiële bronnen (andere kredieten, beurzen enzovoort).

Art. 10.

De toelage wordt gestort op de rekening van de begunstigde.

Art. 11.

Binnen de drie maanden na hun terugkeer vanuit België, dienen de begunstigden een omstandig wetenschappelijk verslag over het doorgevoerde wetenschappelijk verblijf in Vlaanderen, bij het FWO in te dienen.

Tevens dienen ze een financiële verantwoording van de volledige financieringsenveloppe omtrent het gebruik van zowel het toegekende FWO-krediet alsook van eventuele bijkomende toelagen bekomen bij andere instanties aan het FWO te sturen. Het FWO kan de onkosten enkel dekken op basis van originele bewijsstukken van de gemaakte kosten.

TOEPASSINGSMODALITEITEN

Art. 12.

Verplaatsingskosten

Bij toekenning kan de begunstigde op voorlegging van de officiële originele toekenningbrief bij een door het FWO gemachtigd reisagent de reis boeken. De factuur wordt dan rechtstreeks aan het FWO doorgestuurd.

Indien dit niet voordelig of haalbaar is, kan de begunstigde de kosten gemaakt bij een ander reisagent declareren bij het FWO, op voorlegging van de originele factuur.

  • Per vliegtuig: in economy class.
  • Per trein: voordeligste tarief.

Bij verplaatsing per wagen wordt aan de begunstigde een kilometervergoeding betaald, met een maximum van 800,00 euro.

De begunstigde is automatisch gedekt door reis- en bijstandsverzekering afgesloten door het FWO.