Wetenschappelijke Prijs SofinaBoël Fellowships

Doel

Dankzij de hulp van de Koning Boudewijnstichting, namens het SofinaBoël Fonds voor Opleiding en Talent, kunnen FWO en F.R.S.-FNRS de SofinaBoël Fellowships toekennen waarmee getalenteerde PhD studenten een onderzoeks- of trainingsverblijf in het buitenland kunnen opnemen.

De SofinaBoël Fellowships omvatten

 • een vaste toelage van 1 650 Euro per maand; deze maandelijkse toelage kan gebruikt worden voor huisvesting, dagelijks levensonderhoud, kosten verbonden aan onderzoek of opleiding die ondernomen wordt in het kader van het buitenlands verblijf, en voor vervoer ter plaatse. 
 • reiskosten, onder de vorm van een vast bedrag van 1 000 Euro voor een heen-en-terug ticket in economy class naar de bestemming

De jury kan andere financiering die de kandidaat voor hetzelfde verblijf heeft behaald (zoals andere reiskredieten) in overweging nemen bij de beslissing; kandidaten worden daarom gevraagd in hun aanvraagformulier alle andere bronnen van financiering te vermelden die ze hebben aangevraagd c.q. behaald voor hun verblijf in dezelfde periode en met dezelfde bestemming.

Bestemming

Kandidaten mogen naar een onthaalinstelling van hun keuze gaan in alle landen wereldwijd uitgezonderd de Verenigde Staten van Amerika (USA). De kwaliteit van de onthaalinstelling is een belangrijk criterium in de selectieprocedure aangezien het SofinaBoël Fonds voor Opleiding en Talent excellentie promoot dankzij training en studie aan de beste onderwijsinstellingen ter wereld. Het SofinaBoël Fonds voor Opleiding en Talent ziet deze verblijven niet enkel als een opportuniteit om de ervaring en kennis van jongeren te verbeteren, maar ook als een middel om een globaal netwerk van talent uit te bouwen en nieuwe contacten te leggen. Het SofinaBoël Fonds voor Opleiding en Talent moedigt de kandidaten dan ook aan om een onthaalinstelling te zoeken waar de kandidaat nog niet eerder verbleven heeft voor een langere periode teneinde deze nieuwe contacten en nieuwe kennis maximaal te benutten.

Sinds 1 januari 2020 implementeert het FWO in al haar financieringskanalen een duurzaam reisbeleid met als doel bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. De details van het duurzaam reisbeleid vindt u hier. Gelieve het duurzaam reisbeleid in acht te nemen bij het maken van uw reisplannen.

In het kader van de SARS-CoV-2 coronavirus pandemie, heeft het FWO een aantal maatregelen genomen om veilig te kunnen reizen en de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. U kan deze maatregelen hier terugvinden.

Profiel en voorwaarden

 • Je bent een doctoraatsstudent met een betaalde aanstelling aan een Belgische universiteit op het moment van de deadline van deze oproep én wanneer je buitenlandse verblijf start; begunstigden van een klinische doctoraatsbeurs FWO en kandidaten van de Koninklijke Militaire School van België zijn ook ontvankelijk.
 • Je hebt een masterdiploma (MA of MSc) behaald na 1 november 2018.
 • Je hebt een duidelijke link met België: je bent verbonden aan een Belgische universiteit gedurende minstens de 12 maanden voorafgaand aan de uiterste indiendatum én gedurende de volledige periode van het buitenlands verblijf.
 • Je buitenlands verblijf duurt hetzij 6 hetzij 12 maanden en deze periode valt in het academisch jaar 2023-2024.

Aanvragers dienen een uitstekend academisch track record te hebben (studieresultaten; academische prestaties tijdens PhD onderzoek indien reeds gestart) en dienen over een goede kennis van de relevante taal (talen) van de onthaalinstelling en je opleiding/onderzoek te beschikken.

Criteria

Het FWO zal de ontvankelijkheid van de aanvragen controleren alvorens deze over te maken aan de jury voor evaluatie. Een wetenschappelijke jury aangesteld door FWO / F.R.S.-FNRS zal de aanvragen evalueren en rangschikken volgens de volgende criteria:

 • het profiel van de aanvrager
 • de motivatie van de aanvrager zoals blijkt uit zijn/haar motivatiebrief
 • de kwaliteit van de onthaalinstelling
 • het potentieel om het project beschreven in de aanvraag ook daadwerkelijk te realiseren
 • de verdiensten en voordelen van het project voor de kandidaat en zijn/haar carrière

Aanvraagprocedure

Aanvragen moeten ten laatste op 14 november middernacht (Brussel) 2022 ingediend worden per email aan het adres prijzen@fwo.be. Het aanvraagdossier dient te bevatten:

 • het aanvraagformulier, volledig en correct ingevuld
 • een gedetailleerd CV (incl. publicatielijst)
 • een aanbevelingsbrief door je promotor
 • een persoonlijke motivatiebrief, waarin je uitlegt waarom je naar de door jou gekozen onthaalinstelling wenst te gaan, hoe het SofinaBoël Fellowship je onderzoek zal helpen en welke je huidige band met België is
 • een brief met uitnodiging van de onthaalinstelling, waarin de verantwoordelijke contactpersoon ter plaatse bevestigt dat een geselecteerde kandidaat door de onthaalinstelling zal toegelaten worden om er zijn/haar training en/of onderzoek te verrichten gedurende de periode van het buitenlands verblijf;
 • Let op: Voor reizen naar een risicobestemming kan het toegekende FWO-(reis)krediet enkel worden aangewend mits positief reisadvies van de desbetreffende onthaalinstelling. Contacteer hiervoor het verantwoordelijke adviescomité van uw onthaalinstelling;
 • een gedetailleerd CV (met publicatielijst) van het hoofd van de onthaalinstelling.

Reglementen en downloads

 • Reglement
  Dit reglement bevat alle voorwaarden, procedures,… om te kandideren voor de SofinaBoël Fellowships.
 • FAQ
  Dit document bevat bijkomende informatie voor aanvragers.

Contact

Voor meer informatie kan u het FWO contacteren via prijzen@fwo.be.