Bilaterale Onderzoeksamenwerking China

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen een bilateraal akkoord om gezamenlijke onderzoeksprojecten te financieren. Deze projecten gaan verder dan de klassieke mobiliteitsprojecten, want ook personeels- en werkingsmiddelen kunnen gefinancierd worden.

Eén van de geselecteerde landen is China. Het FWO ondertekende in november 2017 een overeenkomst met het onderzoeksfonds ‘National Natural Science Foundation of China’ (NSFC) voor het financieren van nieuwe onderzoeksprojecten. Voor de oproep met deadline in 2021 is de samenwerking beperkt tot de natuurwetenschappen, ingenieurswetenschappen, managementwetenschappen en medische wetenschappen in de volgende thema’s (gelinkt aan de ‘NSFC scientific departments’):

 • Wiskunde en fysica
 • Chemie
 • Life sciences
 • Aardwetenschappen
 • Ingenieurs- en materiaalwetenschappen
 • Informatica
 • Managementwetenschappen
 • Gezondheidswetenschappen

Voor meer informatie hieromtrent zie de richtlijnen van de oproep 2021.

In tegenstelling tot de reguliere onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek wordt er hier niet gewerkt met junior en senior onderzoeksprojecten en is het niet mogelijk 10% van het bij FWO aangevraagde budget in te zetten voor niet-Vlaamse onderzoeksinstellingen.

Kenmerken?

 • Gezamenlijk onderzoeksproject met partners uit China. Het gaat om één geïntegreerd onderzoeksvoorstel met één centrale vraagstelling, methodologie en uitwerking.
 • Looptijd project: 3 jaar
 • FWO personeels- en werkingskosten: minimaal € 45.000 en maximaal € 75.000 per jaar per project
 • FWO uitrusting: maximaal € 150.000 per project
 • Oproep gesloten

Profiel en voorwaarden?

 • Samenwerking met partners uit China heeft een toegevoegde waarde voor het project.
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse hoofdonthaalinstelling eventueel in samenwerking met andere Vlaamse en/of federale onderzoeksinstellingen (Artikel 7) en dit onder leiding van een promotor-woordvoerder, eventueel in samenwerking met andere (co-)promotor(en) (Artikel 10 - 12).
 • In het kader van deze oproep met NSFC kan je slechts 1 maal optreden als promotor of co-promotor.
 • Aan (co-)promotoren kan geen enkele bezoldiging of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.
 • Projecten in het kader van deze samenwerking staan los van de reguliere projectcompetitie en:
  • tellen bijgevolg niet mee voor de berekening van het maximaal aantal projecten per aanvraagronde waarvoor u mag optreden als (co-)promotor;
  • worden niet in rekening gebracht in het maximum van twee aangevraagde/lopende projecten op de startdatum van het nieuw toe te kennen project.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Lees de richtlijnen voor aanvragers grondig.
 • Jullie gezamenlijke aanvraag wordt gelijktijdig ingediend bij FWO (via het online aanvraagformulier in je FWO E-loket) en bij NSFC, volgens de daar geldende modaliteiten.
 • Elke promotor en co-promotor van zowel het Vlaamse als Chinese onderzoeksteam moeten beschikken over een FWO E-loket profiel met geüpdatete lijst van publicaties.
 • Je aanvraag wordt getoetst op ontvankelijkheid, het FWO en NSFC checken of de aanvraag aan de formele vereisten van het respectievelijk agentschap voldoet.
 • In eerste instantie sturen zowel FWO als NSFC de bij hen ingediende aanvraag uit voor internationale peer review volgens de bij ieder agentschap geldende modaliteiten voor peer review.
 • Vervolgens maakt een ad hoc gemeenschappelijk selectiecomité, interdisciplinair samengesteld uit Vlaamse en Chinese experten, een finale rangschikking.
 • De raad van bestuur van FWO en NSFC beslissen over je toekenning.
 • Je krijgt nadien feedback over deze beslissing.

Opmerking: Bij de uitwisseling van persoonsgegevens in het kader van een internationale samenwerking zal het FWO erover waken dat de buitenlandse partners een gelijkwaardig niveau van bescherming garanderen t.a.v. de betrokkenen.

Reglementen

Documenten en toelichting voor aanvragers

Contact

Specifieke ondersteunende documenten

 • Lijst Disciplinecodes
  Sinds 2019 gebruikt het FWO de nieuwe lijst van disciplinecodes die is opgesteld door ECOOM na ruim overleg tussen de relevante stakeholders en goedgekeurd voor gebruik in Vlaanderen. Deze lijst van disciplinecodes is een hiërarchisch gestructureerd overzicht van onderzoeksdisciplines en onderzoekstopics uit alle verschillende wetenschappelijke disciplines.