Bilaterale Onderzoeksamenwerking Vietnam

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen/regio’s een bilateraal akkoord om gezamenlijke onderzoeksprojecten te financieren. Deze projecten gaan verder dan de klassieke uitwisselingsprojecten, want ook personeels- en werkingsmiddelen kunnen gefinancierd worden.

Eén van de zes geselecteerde landen/regio’s is Vietnam. Het FWO bereikte een overeenkomst met het onderzoeksfonds ‘National Foundation for Science and Technology Development’ (NAFOSTED) voor het financieren van fundamenteel onderzoek in alle disciplines:

 • Wiskunde, computerwetenschappen en informatica
 • Fysica
 • Chemie
 • Biologische wetenschappen
 • Medische wetenschappen
 • Ingenieurswetenschappen
 • Materiaalonderzoek
 • Landbouwwetenschappen
 • Milieuwetenschap, ecologie en aardwetenschappen
 • Kunsten, cultuur- en gedrags-/maatschappijwetenschappen

In tegenstelling tot de reguliere onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek wordt er hier niet gewerkt met junior en senior onderzoeksprojecten en is het niet mogelijk 10% van het bij FWO aangevraagde budget in te zetten voor niet-Vlaamse onderzoeksinstellingen.

Kenmerken?

 • Gezamenlijk onderzoeksproject met partners uit Vietnam. Het gaat om één geïntegreerd onderzoeksvoorstel met één centrale vraagstelling, methodologie en uitwerking.
 • Looptijd projecten:2 of 3 jaar
 • FWO personeels- en werkingskosten: minimaal € 45.000 en maximaal € 75.000 per jaar per project
 • FWO uitrusting: maximaal  € 150.000 per project
 • Deadline: Verlengd tot 2 juni (17h00 Belgische tijd)
 • Bekendmaking resultaten: december 2020
 • Start project: 1 januari 2021

Profiel en voorwaarden?

 • Samenwerking met partners uit Vietnam heeft een toegevoegde waarde voor het project.
 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten.
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse hoofdonthaalinstelling eventueel in samenwerking met andere Vlaamse en/of federale onderzoeksinstellingen (Artikel 7) en dit onder leiding van een promotor-woordvoerder, eventueel in samenwerking met andere (co-)promotor(en) (Artikel 10 - 12).
 • In het kader van deze oproep met NAFOSTED kan je slechts 1 maal optreden als promotor of co-promotor.
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de Vlaamse onthaalinstelling.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten.
 • Aan (co-)promotoren kan geen enkele bezoldiging of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.
 • Projecten in het kader van deze samenwerking staan los van de reguliere projectcompetitie en:
  • tellen bijgevolg niet mee voor het maximum van twee projecten per aanvraagronde waarvoor u mag optreden als (co-)promotor;
  • worden niet in rekening gebracht in het maximum van twee aangevraagde/lopende projecten op de startdatum van het nieuw toe te kennen project.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Lees de richtlijnen voor aanvragers grondig.
 • Jullie gezamenlijke volledig geïntegreerde aanvraag wordt gelijktijdig ingediend vóór het verstrijken van de deadline bij FWO (via het online aanvraagformulier in je FWO E-loket) en NAFOSTED volgens de daar geldende modaliteiten.
 • Elke (co-)promotor van zowel het Vlaamse als Vietnamese onderzoeksteam moet beschikken over een FWO E-loket profiel met geüpdatete lijst van publicaties.
 • Je aanvraag wordt getoetst op ontvankelijkheid, het FWO en NAFOSTED checken of de aanvraag aan de formele vereisten van het respectievelijk agentschap voldoet.
 • In eerste instantie sturen zowel FWO als NAFOSTED de bij hen ingediende aanvraag uit voor internationale peer review volgens de bij ieder agentschap geldende modaliteiten voor peer review.
 • Vervolgens maakt een ad hoc gemeenschappelijk selectiecomité, interdisciplinair samengesteld uit Vlaamse en Vietnamese experten, een finale rangschikking.
 • De raad van bestuur van FWO en NAFOSTED beslissen over je toekenning.
 • Je krijgt nadien feedback over deze beslissing.

Opmerking: Bij de uitwisseling van persoonsgegevens in het kader van een internationale samenwerking zal het FWO erover waken dat de buitenlandse partners een gelijkwaardig niveau van bescherming garanderen t.a.v. de betrokkenen.

Reglementen en downloads

 • Algemeen reglement
  Dit algemeen reglement is van toepassing voor elke specifieke aanvraag.
 • Reglement inzake Onderzoeksproject
  Dit reglement bevat alle voorwaarden, procedures,... voor het aanvragen van een onderzoeksproject bij het FWO.
 • Let op: Voor reizen naar een risicobestemming kan het toegekende FWO-(reis)krediet enkel worden aangewend mits positief reisadvies van de desbetreffende onthaalinstelling. Contacteer hiervoor het verantwoordelijke adviescomité van uw onthaalinstelling.

Documenten en toelichting voor aanvragers

Contact

Specifieke ondersteunende documenten