Bilaterale Onderzoekssamenwerking Québec

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen/regio’s een bilateraal akkoord om gezamenlijke onderzoeksprojecten te financieren. Deze projecten gaan verder dan de klassieke uitwisselingsprojecten, want ook personeel- en werkingsmiddelen kunnen met deze projecten gefinancierd worden.

Eén van de geselecteerde landen/ regio’s is Québec. Het FWO bereikte een overeenkomst met het onderzoeksfonds ‘Fonds de Recherche de Québec’ (FRQ) voor het financieren van interdisciplinaire fundamentele onderzoeksprojecten die onderzoeksdomeinen behelzen vallende onder minimaal twee van de drie deelnemende FRQ fondsen (FRQNT, FRQS of FRQSC).

In tegenstelling tot de reguliere onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek wordt er hier niet gewerkt met junior en senior onderzoeksprojecten en is het niet mogelijk 10% van het bij FWO aangevraagde budget in te zetten voor niet-Vlaamse onderzoeksinstellingen.

Kenmerken?

 • Gezamenlijk onderzoeksproject met partners uit Québec. Het gaat om één geïntegreerd onderzoeksvoorstel met één centrale vraagstelling, methodologie en uitwerking.
 • Looptijd projecten: 3 jaar
 • FWO personeels- en werkingskosten: minimaal € 45.000 en maximaal € 75.000 per jaar per project
 • FWO uitrusting: maximaal  € 150.000 per project
 • Oproep gesloten

Profiel en voorwaarden?

 • Samenwerking met partners uit Québec heeft een toegevoegde waarde voor het project.
 • Om interdisciplinair onderzoek te promoten, moeten de projectvoorstellen (onderzoek en samenstelling bilateraal onderzoeksteam) onderzoeksdomeinen behelzen die vallen onder minimaal twee van de drie deelnemende FRQ fondsen (FRQNT, FRQS of FRQSC):
  • FRQS - Health
  • FRQSC – Society and Culture
  • FRQNT – Nature and Technologies
 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten. Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse hoofdonthaalinstelling eventueel in samenwerking met andere Vlaamse en/of federale onderzoeksinstellingen (Artikel 7) en dit onder leiding van een promotor-woordvoerder, eventueel in samenwerking met andere (co-)promotor(en) (Artikel 10 - 12).
 • In het kader van deze oproep met FRQ kan je slechts 1 maal optreden als promotor of co-promotor.
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de Vlaamse onthaalinstelling.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten.
 • Aan (co-) promotoren kan geen enkele bezoldiging of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.
 • Projecten in het kader van deze samenwerking staan los van de reguliere projectcompetitie en:
  • tellen bijgevolg niet mee voor het maximum van twee projecten per aanvraagronde waarvoor u mag optreden als (co-)promotor;
  • worden niet in rekening gebracht in het maximum van twee aangevraagde/lopende projecten op de startdatum van het nieuw toe te kennen project.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Lees de richtlijnen voor aanvragers grondig.
 • Je dient de gezamenlijke aanvraag in, door gebruik te maken van het online aanvraagformulier in je FWO E-loket, vóór het verstrijken van de deadline.
  • De volledige aanvraag, inclusief budget voor het Québecse deel van de aanvraag en Canadian Common CV alsook declaration by the Québec applicant voor iedere Québecse (co-)promotor, dient ingediend te worden bij FWO. Er dient geen indiening bij FRQ te gebeuren.
  • Elke (co-)promotor van zowel het Vlaamse als Québecse onderzoeksteam moet beschikken over een FWO E-loket profiel met geüpdatete lijst van publicaties.
 • Je aanvraag wordt getoetst op ontvankelijkheid, het FWO en FRQ checken of de aanvraag aan de formele vereisten van het respectievelijk agentschap voldoet.
 • Je aanvraag wordt uitgestuurd voor internationale peer review. Voor deze call zal FWO hiervoor verantwoordelijk zijn.
 • Vervolgens maakt een ad hoc gemeenschappelijk selectiecomité, interdisciplinair samengesteld uit Vlaamse en Québecse experten, een finale rangschikking.
 • De raad van bestuur van FWO en FRQ beslissen over je toekenning.
 • Je krijgt nadien feedback over deze beslissing.

Opmerking: Bij de uitwisseling van persoonsgegevens in het kader van een internationale samenwerking zal het FWO erover waken dat de buitenlandse partners een gelijkwaardig niveau van bescherming garanderen t.a.v. de betrokkenen.

 Reglementen en downloads

 • Algemeen reglement
  Dit algemeen reglement is van toepassing voor elke specifieke aanvraag.
 • Reglement inzake Onderzoeksproject
  Dit reglement bevat alle voorwaarden, procedures,... voor het aanvragen van een onderzoeksproject bij het FWO.
 • Let op: Voor reizen naar een risicobestemming kan het toegekende FWO-(reis)krediet enkel worden aangewend mits positief reisadvies van de desbetreffende onthaalinstelling. Contacteer hiervoor het verantwoordelijke adviescomité van uw onthaalinstelling.

Documenten en toelichting voor aanvragers

Contact:

Specifieke ondersteunende documenten: