Bilaterale Onderzoekssamenwerking Rusland

Verbreking samenwerking Russian Science Foundation

De raad van bestuur van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) veroordeelt ten sterkste alle vormen van agressie tegenover onafhankelijke staten, zoals momenteel Rusland tegenover Oekraïne en betreurt daarbij het onmenselijke leed dat wordt berokkend inclusief de impact op de getroffen academische gemeenschappen. Dit is een rechtstreekse aanval op essentiële Europese waarden, die ook het FWO hoog in het vaandel draagt. Niet alleen worden de integriteit van een onafhankelijke staat en het recht tot zelfbeschikking van haar democratische samenleving, maar ook de mensenrechten daar zwaar geschonden. In het licht daarvan verbreekt het FWO haar samenwerkingsverband met de Russian Science Foundation (RSF) en zullen er in de toekomst en voor zolang het FWO dit nodig acht, geen oproepen voor gezamenlijke Russisch-Vlaamse onderzoeksprojecten meer gelanceerd worden. Ook wenst het FWO in de huidige context geen Russisch en Wit-Russisch onderzoek te financieren. Dat betekent concreet dat er in de diverse-FWO financieringskanalen geen onderzoeksfinanciering kan aangevraagd worden voor Russische of Wit-Russische partnerinstellingen en dat lopende samenwerking wordt stopgezet met die instellingen die de Russische agressie tegenover Oekraïne steunen.

Wetenschap kent noch kleur, noch nationaliteit, noch geloof, noch gender, en dient enkel om kennis te verwerven die bijdraagt tot een betere, gezondere, duurzamere, vrije en vredevollere samenleving. Maar wetenschappelijke samenwerking kan wel alleen plaatsvinden met respect voor algemeen aanvaarde kernwaarden. Het FWO zal dan ook alle huidige en toekomstige internationale onderzoekssamenwerkingen blijven ondersteunen onder de strikte voorwaarde dat de vrijheden en rechten worden gerespecteerd die noodzakelijk zijn voor het scheppen van een gunstig klimaat voor wetenschappelijke excellentie.

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen een bilateraal akkoord om gezamenlijke onderzoeksprojecten te financieren. Deze projecten gaan verder dan de klassieke uitwisselingsakkoorden, want ook personeels- en werkingsmiddelen kunnen gefinancierd worden.

Eén van de geselecteerde landen is Rusland. Het FWO ondertekende in mei 2018 een overeenkomst met de Russian Science Foundation (RSF) voor het financieren van nieuwe onderzoeksprojecten in fundamenteel onderzoek en dit in alle disciplines.

In tegenstelling tot de reguliere onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek wordt er hier niet gewerkt met junior en senior onderzoeksprojecten en is het niet mogelijk 10% van het bij FWO aangevraagde budget in te zetten voor niet-Vlaamse universiteiten.

Kenmerken?

 • Gezamenlijk onderzoeksproject met partner(s) uit Rusland. Het gaat om één geïntegreerd onderzoeksvoorstel met één centrale vraagstelling, methodologie en uitwerking.
 • Fundamenteel onderzoek in alle disciplines
 • Looptijd project: 3 jaar
 • Personeels- en werkingskosten aangevraagd bij FWO: minimaal € 45.000 en maximaal € 75.000 per jaar per project
 • Bijkomende uitrusting/‘matching funding’ aangevraagd bij FWO: maximum € 150.000 per project

Profiel en voorwaarden?

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Lees de richtlijnen voor aanvragers grondig (zie onderstaand bij ‘downloads’)
 • Jullie gezamenlijke aanvraag wordt gelijktijdig ingediend bij FWO (via het online aanvraagformulier in je FWO E-loket) en bij RSF, volgens de daar geldende modaliteiten. Let op: Er dient bij RSF naast de aanvraag ook een ondertekende ‘Letter of Acknowledgement’ ingediend te worden (zie ’downloads’).
 • Elke promotor en co-promotor van zowel het Vlaamse als Russische onderzoeksteam moeten beschikken over een FWO E-loket profiel met geüpdatete lijst van publicaties.
 • De aanvragen worden getoetst op ontvankelijkheid, het FWO en RSF checken of de aanvraag aan de formele vereisten van het respectievelijk agentschap voldoet.
 • Iedere project wordt zowel door FWO als RSF afzonderlijk beoordeeld. Bij FWO ziet de evaluatie er als volgt uit:
  • Je stelt in je aanvraag 10 externe referenten voor (om te zien wie in aanmerking komt, zie FWO-RSF richtlijnen of online aanvraagformulier). Let op: referenten die een aanstelling genieten aan een Belgische universiteit, onderzoeksinstelling of welke andere organisatie ook of aan een soortgelijke instelling in Rusland komen niet in aanmerking. Bovendien mag er ook geen Conflict of Interest (CoI) zijn tussen de opgegeven referenten en de Russische partner(s).
  • Jouw aanvraag wordt aan een aantal van deze referenten voorgelegd ter evaluatie.
  • Een ad hoc FWO interdisciplinair evaluatiepanel beoordeelt al de aanvragen.
 • FWO en RSF vergelijken de resultaten van hun respectievelijke evaluatieprocedures. Enkel projecten die aan beide zijden excellent worden bevonden, komen in aanmerking voor financiering.
 • De FWO en RSF raad van bestuur beslissen over je toekenning.
 • Je krijgt nadien feedback over deze beslissing.

Reglementen en downloads

 • Algemeen reglement
  Dit algemeen reglement is van toepassing voor elke specifieke aanvraag.
 • Let op: Voor reizen naar een risicobestemming kan het toegekende FWO-(reis)krediet enkel worden aangewend mits positief reisadvies van de desbetreffende onthaalinstelling. Contacteer hiervoor het verantwoordelijke adviescomité van uw onthaalinstelling.