Aankondiging cofund-oproep 2021 ‘Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea’

Op 1 oktober 2021 opende een eerste cofund-oproep voor projectfinanciering in kader van het nieuwe Horizon Europe partnerschap rond biodiversiteit, namelijk Biodiversa+. Dit partnerschap, zeg maar de natuurlijke opvolger van het BiodivERsA-netwerk en bouwsteen van de ‘European Biodiversity Strategy for 2030’, zal een waaier aan activiteiten gaan initiëren de komende jaren (e.g. ontwikkelen nieuwe kennis, monitoringsactiviteiten, sciene-policy/society interface, etc.), waarvan oproepen voor onderzoeksprojecten integraal deel zullen uitmaken. Het FWO zal zich voor Vlaanderen, als onderzoeksfinancier, de komende jaren binnen deze onderzoeksoproepen trachten engageren.

De eerste transnationale oproep heeft als onderwerp “Supporting biodiversity and ecosystem protection across land and sea”. Dit valt uiteen in meer specifieke, niet-exclusieve onderzoeksgebieden/thema’s: 

  • THEME 1 – Knowledge for identifying priority conservation areas, establishing effective and resilient ecological networks, enhancing species-based protection and preserving genetic diversity
  • THEME 2 – Multiple benefits and costs of biodiversity and ecosystem protection: synergies and trade-offs
  • THEME 3 – Effective management and equitable governance to deliver bold conservation outcome

Uitgebreide duiding bij bovenstaande thema’s kan worden geraadpleegd op de BiodivERsA-website, evenals in de oproepdocumenten (call documents; vanaf p. 5). 

Deadline voor pre-proposal indiening: 30 november 2021, 15:00 CET (Brussel) 

Alle beschikbare informatie rond deze nieuwe oproep kan in de oproepdocumenten worden geraadpleegd. In deze oproepdocumenten, en meer specifiek in ‘Document 1: Announcement of Opportunity’ (oproeptekst; vanaf p. 2), staan ook de algemene deelnamerichtlijnen en ontvankelijkheidscriteria vermeld. Daarnaast zijn de ‘nationale’ FWO-ontvankelijkheidscriteria van toepassing, die worden opgenomen in het ‘funding organisations rules’ document, die van belang zijn voor de ontvankelijkheid van het Vlaamse deelproject met FWO-financiering.

FWO-modaliteiten

FWO-deelname en -financiering richt zich hier zowel tot het fundamenteel- als het SBO-financieringskanaal, wat impliceert dat er projecten binnen beide FWO-kanalen financierbaar zijn. Het dient sterk te worden benadrukt dat de keuze van financieringskanaal, hetzij fundamenteel of strategisch, afhankelijk is van het type onderzoeksproject dat men wenst uit te voeren. Niet-naleving van de specifieke vereisten per financieringskanaal leidt onvermijdelijk tot onontvankelijkheid.

Let wel, dit wordt bekeken op individuele basis: Europese- en/of internationale partners binnen eenzelfde consortium kunnen hun type onderzoek vrij kiezen. Enkel het ‘fundamentele’ of ‘strategische’ karakter van het deelproject van de Vlaamse partner - die bij FWO financiering aanvraagt - is van belang, wat FWO betreft.

Onderzoeksvoorstellen worden bij het Biodiversity+-oproepsecretariaat ingediend door consortia van Europese- en internationale onderzoekers, volgens de geldende procedures en ontvankelijkheidscriteria, conform opgenomen in de oproepdocumenten. Het FWO ondersteunt in het kader van zo’n consortium 3 Vlaamse projecten tegenover een maximum aanvraagbaar bedrag van 250.000 EUR (inclusief overhead) per project, voor drie jaar. De FWO budgettaire regels worden eveneens verduidelijkt in het ‘funding organisations rules’ document.

Voor het fundamentele financieringskanaal is de desbetreffende regelgeving van toepassing. Voor het SBO-financieringskanaal dient de SBO-reglementering in overweging te worden genomen. Dit laatste betreffen projecten met een primaire economische- en/of maatschappelijke finaliteit, waarvan valorisatie een essentieel en verplicht onderdeel is.

Enkele kernpunten om rekening mee te houden:

  • Deelname in kader van de Europese cofund-partnerschappen interfereert niet met de reguliere FWO-projectdeelname en wordt dus niet mee in rekening gebracht voor wat betreft het maximum aantal aanvraagbare/lopende projecten. Belangrijke kanttekening is wel dat men aan maximaal 2 verschillende projecten/consortia kan deelnemen per oproep, mits het verschillende onderwerpen betreffen.
  • Er is een verschillende overheadregeling van toepassing, voor wat betreft het fundamentele- en het SBO-financieringskanaal, wat in de ‘nationale’ FWO-richtlijnen wordt verduidelijkt.
  • Wanneer het Vlaamse (FWO) deelproject een SBO-project betreft wordt de onderzoekers die bij FWO financiering aanvragen gevraagd om proactief, voor de pre-proposal indiendeadline, een beknopt - maar ter zake – valorisatieplan aan te leveren (geen vast format, max. 2 A4-pagina’s), dat het valorisatiepotentieel (economisch/maatschappeijk) binnen Vlaanderen en in internationale context verduidelijkt. Verzenden kan naar europe@fwo.be.
  • SBO-projecten gericht op de ontwikkeling van een ‘spin off’ zijn niet ontvankelijk in deze context.
  • Projecten hebben een maximale looptijd van 36 maanden en dienen zo te worden gebudgetteerd. Automatische verlengingen worden binnen dit deelnamekader niet toegestaan.
  • Onderzoekers dienen over een ontvankelijke aanstelling te beschikken die de volledige projectduur dekt.
  • FWO- en BELSPO-financiering kan binnen eenzelfde consortium niet gelijktijdig worden aangevraagd, ook al impliceren het verschillende onderzoeksinstellingen.

Afzonderlijke indiening van het Vlaamse voorstel bij het FWO is niet nodig. Onderzoekers worden weliswaar sterk aangeraden om het FWO voor indiening te contacteren omtrent de ontvankelijkheidscriteria. Dit om de onontvankelijkheid van de Vlaamse onderzoeker(s) individueel, en het consortium als geheel, te vermijden.

De cofund-partnerschappen onder het kaderprogramma Horizon Europe voorzien daarnaast in cofinanciering door de Europese Commissie. Dat kan bij de financieringsbeslissing op basis van de finale rangschikking, na internationale peer review, resulteren in extra ondersteuning, ook voor Vlaamse onderzoeksgroepen.

Voor bijkomende informatie over de FWO-deelname kunt u terecht bij:

Toon Monbaliu (FO)
europe@fwo.be
+32 (0)2 550 15 70

Kristien Peeters (SBO)
europe@fwo.be
+32 (0)2 550 15 95