ERA4HEALTH ‘CARDINNOV’ – Horizon Europe cofund partnership

Aankondiging ‘CARDINNOV’ cofund-oproep 2023

“Research targeting development of innovative therapeutic strategies in cardiovascular disease.”

Op 8 december 2022 opende een eerste cofund-oproep voor projectfinanciering in kader van het nieuwe Horizon Europe ERA4Health-partnerschap. Dit partnerschap wordt een habitat voor onderzoek gericht op behoeften gelinkt aan de volksgezondheid, in brede zin. Op dit moment vinden volgende ‘health’-thematieken een plaats in dit opzet: hart- en vaatziekten, nanogeneeskunde, voeding, gezondheid en preventie.

Dit partnerschap, dat zijn oorsprong vindt in verschillende aflopende H2020 ERA-NETs (ERA-CVD, EuroNanoMed, ERA-HDHL, HDHL-INTIMIC), zal een waaier aan activiteiten gaan initiëren de komende jaren, waarvan oproepen voor onderzoeksprojecten de voornaamste zijn. Het FWO zal zich voor Vlaanderen, als onderzoeksfinancier, de komende jaren binnen deze onderzoeksoproepen trachten engageren, waarbij de nadruk ligt op het financieren van Vlaamse onderzoeksinstellingen.

Deze eerste transnationale oproep focust zich op cardiovasculaire ziekten, en meer specifiek op mogelijke innovatieve behandelingen op het gebied van hart- en vaatziekten. Onderzoeksvoorstellen dienen één of beide van ondergenoemde topics te behandelen:

1. Repair and/or regeneration of the heart and/or the blood vessels

The identification of integrative approach, clinically relevant, based on molecular and cellular levels and/or the link between these two levels. Poorly known mechanisms should be the focus of the proposal e.g. (but not limited to) the inflammatory reaction, the amyloid accumulation, endogenous mechanisms of repair, linked to thromboembolism and/or related to macrovascular compartment and autonomous nervous system.
And/or the development of cell and non-cell-based approaches in combination with bioactive biomaterials/ bioengineered patches or grafts. 

2. Chronic heart failure and atrial fibrillation 

The proposals should focus on the development of treatment strategies that can reverse the pathophysiology responsible for chronic heart failure (especially with preserved ejection fraction), atrial fibrillation and/or the both diseases. The therapeutic strategies should take into account patient comorbidities and their potential treatment. 

Exclusion: 

For both topics, research on cell therapy is strictly restricted to novel and innovative approaches. 

Uitgebreide duiding bij bovenstaande onderwerpen kan worden geraadpleegd in het oproepdocument (call text), die beschikbaar is op de ERA4Health-oproeppagina. 

In dit oproepdocument staan ook de algemene deelnamerichtlijnen en ontvankelijkheidscriteria vermeld van deze ‘tweestaps-oproep’ (i.e. pre-proposal en full proposal fase). Daarnaast zijn de ‘regionale’ FWO-ontvankelijkheidscriteria van toepassing, die eveneens worden opgenomen in het oproepdocument (zie p. 22) en die van belang zijn voor de ontvankelijkheid van het Vlaamse deelproject met FWO-financiering.

Deadline voor pre-proposal indiening: 7 februari 2023, 16:00 CET (Brussel)

FWO-modaliteiten

Het FWO integreert twee van haar nationale/regionale financieringskanalen in deze multilaterale oproep. Meer specifiek, de FWO-deelname en -financiering richt zich hier zowel tot het fundamenteel- (‘FO’) als het financieringskanaal Strategisch Basisonderzoek (SBO), wat impliceert dat er projecten binnen beide FWO-kanalen financierbaar zijn. Het dient sterk te worden benadrukt dat de keuze van financieringskanaal afhankelijk is van het type onderzoeksproject dat men wenst uit te voeren (eerder fundamenteel van aard, of eerder gericht op economische/maatschappelijke valorisatie). Niet-naleving van de specifieke vereisten per financieringskanaal kan leiden tot onontvankelijkheid.

Let wel, dit wordt bekeken op individuele basis: Europese- en/of internationale partners binnen eenzelfde consortium kunnen hun type onderzoek vrij kiezen. Enkel het ‘karakter’ van het deelproject van de Vlaamse partner - die bij FWO financiering aanvraagt - is van belang, wat FWO betreft.

Onderzoeksvoorstellen worden bij het CARDINNOV-oproepsecretariaat ingediend, door gebruik te maken van het indienplatform, en door consortia van Europese- en internationale onderzoekers, volgens de geldende procedures en ontvankelijkheidscriteria conform opgenomen in de bovengenoemde oproepdocumenten.

Het FWO ondersteunt in het kader van een internationaal consortium minstens twee Vlaamse projecten tegenover een maximum aanvraagbaar bedrag van 350.000 EUR (inclusief overhead) per project, voor 36 maanden. De FWO budgettaire regels worden eveneens verduidelijkt in het oproepdocument (zie p. 22). De cofund-partnerschappen onder het kaderprogramma Horizon Europe voorzien naast nationale/regionale middelen in cofinanciering door de Europese Commissie. Dat kan bij de financieringsbeslissing op basis van de finale rangschikking, en na internationale peer review, resulteren in extra ondersteuning, wat bijkomende projecten - ook voor Vlaanderen - kan opleveren.

Voor het fundamentele financieringskanaal is de desbetreffende regelgeving van toepassing. Voor het SBO-financieringskanaal dient de SBO-reglementering in overweging te worden genomen. Dit laatste betreffen projecten met een primaire economische- en/of maatschappelijke finaliteit, waarvan valorisatie een essentieel en verplicht onderdeel is.

Enkele kernpunten en afwijkingen op het reguliere kader om rekening mee te houden:

  • Deelname in kader van de Europese cofund-partnerschappen interfereert niet met de ‘reguliere’ FWO-projectdeelname en wordt dus niet mee in rekening gebracht voor wat betreft het maximum aantal aanvraagbare/lopende projecten. Belangrijke kanttekening is wel dat men aan maximaal 2 verschillende projecten/consortia kan deelnemen per oproep, mits het verschillende onderwerpen betreffen.
  • Er is een verschillende overheadregeling van toepassing, voor wat betreft het fundamentele- en het SBO-financieringskanaal, wat in het oproepdocument (zie p. 22) wordt verduidelijkt.
  • Wanneer het Vlaamse (FWO-)deelproject een SBO-project betreft wordt de onderzoekers die bij FWO financiering aanvragen gevraagd om proactief, voor de pre-proposal indiendeadline, een beknopt - maar ter zake – valorisatieplan aan te leveren (geen vast format, max. 2 A4-pagina’s), dat het valorisatiepotentieel (economisch/maatschappelijk) binnen Vlaanderen - en eventueel in internationale context - verduidelijkt, evenals verduidelijkt welke specifieke stakeholders uit Vlaanderen bij het onderzoeksproject betrokken zijn. Verzenden kan naar europe@fwo.be.
  • SBO-projecten gericht op de ontwikkeling van een ‘spin off’ zijn niet ontvankelijk in deze context.
  • Projecten hebben een maximale looptijd van 36 maanden en dienen zo te worden gebudgetteerd. Automatische verlengingen worden binnen dit deelnamekader niet toegestaan.
  • Onderzoekers dienen over een ontvankelijke aanstelling te beschikken die de volledige projectduur dekt. Voor wat betreft ‘FO’-projecten, en meer specifiek m.b.t. de emeritusregeling (artikel 10, §7): die is niet van toepassing in deze context.
  • Het FWO financiert preklinisch onderzoek.

Afzonderlijke indiening van het Vlaamse voorstel bij het FWO is niet nodig. Onderzoekers worden weliswaar sterk aangeraden om het FWO voor indiening te contacteren omtrent de ontvankelijkheidscriteria. Dit om de onontvankelijkheid van de Vlaamse onderzoeker(s) individueel, en het consortium als geheel, te vermijden.

Voor bijkomende informatie over de FWO-deelname kunt u terecht bij:

Toon Monbaliu (FO)
europe@fwo.be
+32 (0)2 550 15 70

Kristien Peeters (SBO)
europe@fwo.be
+32 (0)2 550 15 95