Indiening van de gezamenlijke projectaanvraag bij het FWO (FWO als Lead Agency)

In het kader van het Weave initiatief heeft het FWO een bilateraal akkoord met volgende partners:

Concreet betekent dit dat onderzoekers ontvankelijk bij het FWO een gezamenlijk bilateraal of trilateraal project met onderzoekers uit Duitsland (DFG), Franstalige Gemeenschap van België (F.R.S.-FNRS), Luxemburg (FNR), Oostenrijk (FWF), Polen (NCN), Slovenië (ARIS), Zweden (Formas) en/of Zwitserland (SNSF) kunnen indienen bij het FWO.

Kenmerken?

Weave is geen nieuw, afzonderlijk financieringsprogramma. Het maakt gebruik van reeds bestaande financieringskanalen voor fundamenteel onderzoek (met bijhorende tijdslijnen en condities) bij de Weave partners. Het FWO heeft het Weave initiatief in 2021 geïntegreerd in het kanaal van de reguliere FWO onderzoeksprojecten voor fundamenteel onderzoek:

 • Projectduur: de vuistregel is, gelijke projectduur aan zowel de Vlaamse als de niet-Vlaamse/buitenlandse zijde(s), en de regels van de Lead Agency inzake projectduur gelden:
  • FWO als Lead Agency: in principe maximaal 4 jaar, minimum 2 jaar.
  • Let wel:
   • wanneer er Duitse onderzoekers betrokken zijn (via financierder/Partner Agency DFG), is de projectduur maximum 3 jaar, zowel aan Vlaamse als aan niet-Vlaamse/buitenlandse zijde(s).
   • Wanneer er Zweedse onderzoekers betrokken zijn (via financierder/Partner Agency Formas), is de projectduur maximum 3 jaar aan Zweedse zijde. Deze projectduur van max. 3 jaar is echter niet automatisch van toepassing op de andere betrokken partners.
  • Een overzicht van de (maximale) Weave projectduren, is hier terug te vinden.
 • Oproep gesloten 
 • Bekendmaking resultaten: 13 december 2023.
 • Start projecten aan Vlaamse zijde: 1 januari 2024.

Profiel en voorwaarden?

De modaliteiten (bv. budget) en ontvankelijkheidscriteria van het Vlaamse luik volgen de regelgeving van de junior/senior onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek. Dit betekent o.a.:

 • FWO personeel- en werkingsmiddelen: minimum € 50.000 per jaar voor het hele project (alle Vlaamse, federale en niet-Vlaamse instellingen inbegrepen) en maximum € 145.000 per jaar per Vlaamse/federale instelling.
 • FWO uitrusting: maximum € 150.000 per project (alle Vlaamse en federale instellingen inbegrepen).
 • Betrokken instellingen (Artikel 7) en (co-)promotor(en)(-woordvoerder) (Artikel 10-12) dienen te voldoen aan de voorwaarden weergegeven in het reglement junior/senior projecten fundamenteel onderzoek. Binnen een Weave project is het echter niet mogelijk een niet-Vlaamse instelling anders dan de betrokken Weave partner(s) te betrekken voor maximaal 10% van de totale projectfinanciering.
 • Junior vs. senior projecten op basis van Artikel 10 van het reglement junior/senior projecten fundamenteel onderzoek. Voor de bepaling van het type (junior/senior) dient eveneens rekening te worden gehouden met de wetenschappelijke anciënniteit van de betrokken niet-Vlaamse/buitenlandse Weave (co-)promotor(en).
 • Weave projecten tellen mee voor het maximum van 2 projecten waarvoor u per aanvraagronde kan optreden als (co-)promotor(-woordvoerder). Ze tellen eveneens mee voor de regel die stelt dat de som van de aangevraagde en lopende onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek op naam van eenzelfde (co-)promotor(-woordvoerder) niet groter mag zijn dan twee op startdatum van het nieuw toe te kennen project.
 • Eenzelfde Weave-project mag slechts één keer in eenzelfde jaar worden ingediend. Parallelle indiening van hetzelfde Weave-project bij meerdere financierders voor wie de betrokken onderzoekspartner(s) ontvankelijk is (zijn), is dus niet toegestaan.

De modaliteiten (bv. budget) en ontvankelijkheidscriteria van de niet-Vlaamse/buitenlandse partner(s) volgen de regelgeving van de respectievelijke financierder(s) waarbij zij ontvankelijk zijn. Het is echter wel belangrijk dat wanneer het FWO de Lead Agency is, in het aanvraagformulier ook voor het budget aangevraagd bij de andere financierder(s), de volledige details worden ingevuld. Voor meer info zie de specifieke websites van volgende in aanmerking komende financierders:

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

De indiening en evaluatie van dit type gezamenlijk onderzoeksproject volgt de procedure van de junior/senior onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek. Dit betekent o.a.:

 • Het FWO en de betrokken niet-Vlaamse/buitenlandse financierder(s) controleren de ontvankelijkheid van de aanvraag.
 • Weave onderzoeksprojecten worden samen met – en dus in competitie met – junior/senior projecten fundamenteel onderzoek geëvalueerd. Voor meer info hieromtrent zie webfiche junior/senior projecten fundamenteel onderzoek. Positief geëvalueerde aanvragen worden door het FWO voorgelegd aan de betrokken financierder(s) ter ratificatie.
 • De raden van bestuur van al de betrokken financierders doen de finale ratificatie. Het FWO betaalt het Vlaamse luik van positief geëvalueerde aanvragen, het niet-Vlaamse/buitenlandse luik wordt door de desbetreffende financierder(s) betaald.

Reglementen en downloads

Mocht je verdere vragen hebben betreffende Weave, mail naar weave@fwo.be