EOS Onderzoeksproject

Doel?

Het EOS programma wil gezamenlijk fundamenteel wetenschappelijk onderzoek tussen onderzoekers van de Vlaamse en Franstalige gemeenschap promoten door het financieren van vierjarige onderzoeksprojecten in alle wetenschapsdomeinen.

In november 2020 lanceerden het FWO en F.R.S.-FNRS een eerste oproep in het hervormde EOS programma. Om te zien wat deze hervorming en het nieuwe opzet concreet inhoudt, zie deze website. Het nieuwe EOS reglement kunt u hier terugvinden.

Op 27 november 2020 vond er een virtueel EOS webinar plaats om alle geïnteresseerde stakeholders op de hoogte brengen van de (geüpdatete) sleutelelementen van het EOS programma en de tijdslijn van de nieuwe EOS oproep in 2021. De opname van dit webinar kunt u hier online bekijken, alsook de presentatie.

Kenmerken?

 • Projectduur: 4 jaar.
 • Wat de lopende EOS onderzoeksprojecten (call 2017) betreft, gezien de huidige COVID-19 problematiek namen F.R.S.-FNRS en het FWO de gezamenlijke beslissing dat zowel de middelen voor werking als die voor personeel tot twee jaar na de formele einddatum van het project aangewend kunnen worden met het oog op de afronding van het onderzoek. Dit in plaats van 1 jaar voor de personeelskredieten, volgens Art. 20 §3. Uiteraard moeten de limieten van de initieel toegekende budgetten steeds worden gerespecteerd. De voorziene einddatum van de EOS onderzoeksprojecten blijft eveneens behouden (nl. 31 december 2021).
 • EOS consortium: bestaat uit onderzoeksgroepen uit beide landsdelen van België, eventueel aangevuld met onderzoeksgroepen van federale en/of buitenlandse onderzoeksinstellingen.
 • Totaal jaarlijks budget per EOS consortium: max. € 1.000.000.
 • Ontvankelijke kosten: personeel, werkingsmiddelen en uitrusting. Overheadkosten zijn niet ontvankelijk en dienen niet in de EOS aanvraag vermeld te worden. Een overhead van 6% op het toegekende budget zal rechtstreeks aan de onthaalinstelling worden betaald, ongeacht het type instelling (dus zowel TYPE I, II als III). Voor TYPE IV instellingen kan de overhead, indien vereist, in de aanvraag worden aangevraagd en zal het worden uitbetaald via de TYPE I instelling van de spokesperson-coordinator.
 • Binnen EOS oproep 2021 zal de indiening in twee stappen gebeuren (zie sectie ‘Hoe verloopt de aanvraagprocedure?’:
  • Deadline pre-proposal: 23 februari 2021 (14u00 Belgische tijd)
  • Deadline full proposal (voor wie succesvol is in stap 1): 7 juli 2021 (14u00 Belgische tijd)
 • Communicatie resultaten: 16 december 2021.
 • Start nieuwe EOS projecten: 1 januari 2022.

Profiel en voorwaarden?

 • Als consortium hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten.
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan de voor dit programma ontvankelijke onthaalinstellingen (zie Art. 3, 4, 5 en 6 van het nieuwe EOS reglement).
 • Elk EOS consortium heeft één spokesperson-coordinator en elke andere onderzoeksgroep die deel uitmaakt van het EOS consortium heeft een  principal investigator, eventueel in samenwerking met co-supervisor(s) (zie Art. 3, 4, 5 en 6 van het nieuwe EOS reglement).
 • Elke onderzoeksgroep kan per aanvraagronde slechts bij één EOS consortium betrokken zijn. In de praktijk betekent dit dat een onderzoeker slechts 1 maal de functie van principal investigator (PI) of co-supervisor mag opnemen in deze gehele EOS aanvraagronde 2021. Stel ik neem deel als PI van een onderzoeksgroep in een welbepaald consortium: dan kan ik in geen enkel ander EOS consortium meer optreden als PI of co-supervisor. Hetzelfde geldt wanneer ik optreed als een co-supervisor van een onderzoeksgroep in een welbepaald EOS consortium. Uw naam in de hoedanigheid van principal investigator (PI) of co-supervisor kan bijgevolg slechts éénmaal voorkomen in deze gehele EOS aanvraagronde 2021.
 • Het is toegelaten voor onderzoekers betrokken in een EOS onderzoeksproject dat reeds lopend is (oproep 2017) om opnieuw een EOS aanvraag in te dienen in oproep 2021. Er zal geen specifieke prioriteit worden gegeven aan deze groep onderzoekers. Elke EOS aanvraag ingediend binnen oproep 2021 zal op dezelfde manier worden behandeld.
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de onthaalinstelling.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op EOS onderzoeksprojecten.
 • Aan principal investigators (PIs) en co-supervisors kan geen enkele bezoldiging of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een EOS onderzoeksproject.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Binnen de EOS oproep 2021 werken het FWO en F.R.S.-FNRS met een tweestapsprocedure voor de indiening van EOS aanvragen:

 • Pre-proposal: de spokesperson-coordinator dient tijdig in het Engels de pre-proposal in via het online EOS platform. Alle betrokken onderzoekers in het EOS consortium dienen online hun deelname te bevestigen en vullen hun persoonlijke gegevens aan in het online EOS platform. (*) Opmerking: elke onderzoeker die deelneemt aan een EOS consortium en verbonden is aan een Vlaamse onthaalinstelling (TYPE I of TYPE II) of aan een TYPE III instelling, dient een account te hebben in het FWO e-loket en dient zijn/haar profiel te updaten vóór indiening van de EOS pre-proposal en full proposal vooral de gegevens onder de sectie ‘algemeen’, ‘diploma’s’ en ‘functies/carrière’.
 • Experten van een van de drie EOS sub-panels (Life Sciences, Exact Sciences of Social Sciences and Humanities) voeren een eerste selectie door van EOS onderzoeksconsortia die mogen doorgaan naar de volgende fase en zodus een full proposal mogen indienen. De spokesperson-coordinator is verantwoordelijk voor het selecteren van het EOS sub-panel waarbinnen het onderzoeksvoorstel best past. Voor een omschrijving van elk EOS sub-panel, zie hier.
 • Full proposal: de spokesperson-coordinator dient tijdig in het Engels de full proposal in via het online EOS platform. (zie ook *)
 • Alle full proposals worden in een eerste stap beoordeeld door in principe 4 remote on-topic experten (international peer review), uitgenodigd door het FWO/F.R.S.-FNRS.
 • Tijdens de rebuttal fase kunnen de spokesperson-coordinators deze geanonimiseerde externe peer review rapporten inkijken en indien nodig bepaalde elementen weerleggen.
 • Finale EOS panel: de internationale externe peer review rapporten en het resultaat van de rebuttal worden voorgelegd aan het finale EOS panel voor evaluatie en opmaak van een finale ranking, gebaseerd op excellentie.
 • Ratificatie: de raden van bestuur van het FWO en F.R.S.-FNRS ratificeren de ranking van het finale EOS panel.
 • Feedbackprocedure: elke spokesperson-coordinator ontvangt nadien feedback.

Reglementen en downloads