Onderzoeksproject Kom op tegen Kanker

Doel?

In het kader van de actie ‘Kom op tegen Kanker’ stelt het FWO een budget van €754.717 (exclusief overhead) ter beschikking ter ondersteuning van patiëntgerichte onderzoeksprojecten met een specifiek thema. Voor de oproep 2022 is het thema: “Onderzoek naar het verscherpen van de diagnosestelling en de eerste stappen in de behandeling van kanker, bv. optimalisatie beeldvorming, biopsies, etc.”

Kenmerken?

 • Periode: 2 jaar
 • Personeel- en werkingsmiddelen: van € 45.000 tot € 130.000 per jaar, voor projectpartners is een budget van € 0 of € 20.000 per jaar mogelijk
 • Uitrusting: maximum € 150.000 per project.
 • Het overheadpercentage dat wordt uitgekeerd aan de onthaalinstelling bedraagt 6 procent
 • Twee procent op de personeelskosten kan verrekend worden in de personeelsbudgetten voor de personeelsadministratie in de aanvraag
 • Thema: “Onderzoek naar het verscherpen van de diagnosestelling en de eerste stappen in de behandeling van kanker, bv. optimalisatie beeldvorming, biopsies, etc.”
 • LET OP: de humanitaire onderzoeksprojecten, zoals deze in het kader van Kom op tegen Kanker, wijken op enkele belangrijke punten af van de reguliere onderzoeksprojecten, m.n.:
  • Geen onderscheid tussen junior- of senior-projecten; de anciënniteit van de (co)-promotor(en) is hier niet van tel.
  • De humanitaire onderzoeksprojecten tellen NIET mee voor het maximum van 2 projecten waarvan men in een aanvraagronde (co)-promotor kan zijn (lopende projecten en in aanvraag).
  • Voor deze projecten wordt een specifiek panel met wetenschappelijke experts samengesteld; de aanvrager moet dus geen expertpanel kiezen.
  • Naast de aanvraag via het e-loket wordt parallel ook een aanvraagformulier (Word) ingediend dat aan de patiëntencommissie van Kom op tegen Kanker wordt voorgelegd. Deze patiëntencommissie brengt een niet-bindend advies uit aan het expertpanel van FWO.
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: 22 december 2022
 • Start project: 1 januari 2023
 • Slaagpercentage 2021: 14%

Profiel en voorwaarden?

 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten.
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse hoofdonthaalinstelling, eventueel in samenwerking met andere Vlaamse en/of federale onderzoeksinstellingen (Artikel 7), maar een niet-Vlaamse onderzoeksinstelling kan voor 10% delen in het onderzoeksbudget
 • Jullie onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor-woordvoerder, eventueel in samenwerking met andere (co-)promotor(en) (Artikel 10 - 12).
 • Emeriti met 10% bezoldigde aanstelling kunnen enkel optreden als copromotor.
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de universiteit.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten.
 • Aan (co)promotoren kan geen enkele bezoldiging  of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.
 • De geschatte reële kost (contacteer HR departement of de bevoegde dienst van uw instelling) dient te worden aangevraagd indien de naam van de onderzoeker is gekend. Indien het aan te werven personeelslid nog niet is gekend dienen indicatieve bedragen te worden gebruikt.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je dient je aanvraag in via de online applicatie.
 • Voor de humanitaire onderzoeksprojecten in het kader van de acties Kom op tegen Kanker is er ook een adviserende rol voor patiënten (of patiëntenvertegenwoordigers) bij de beoordeling van de aanvragen.  Voor deze beoordelingsfase door patiënten vragen we de aanvragers om de relevantie en korte-termijnimpact van hun onderzoeksproject kort toe te lichten in een voor niet-experten toegankelijke taal. Hiervoor wordt een beknopt extra formulier aan de aanvraag toegevoegd (cf. infra bij downloads); dit formulier zal door de reeds bestaande patiëntencommissie van de Stichting Kom op tegen Kanker gebruikt worden. Deze patiëntencommissie zal zich enkel uitspreken over de hierboven aangehaalde aspecten van de aanvraag, nl. de relevantie en korte-termijnimpact voor patiënten, en formuleert op basis hiervan een niet-bindend advies dat aan het betrokken wetenschappelijke expertenpanel van het FWO zal worden overgemaakt.
 • De promotor-woordvoerder dient voor alle niet-hoofdonthaalinstellingen die betrokken zijn bij de projectaanvraag de consent form te verzamelen. Met die verklaring verbinden die instellingen zich ertoe te zullen optreden als onthaalinstelling voor het project, meer bepaald met betrekking tot het onderzoekswerk dat door hun onderzoekers in dat project zal geleverd worden. De hoofdonthaalinstellingen bezorgen hun verklaring rechtstreeks aan het FWO. De verklaringen m.b.t. niet-hoofdonthaalinstellingen moeten opgeladen worden als bijlage bij het aanvraagformulier. Bekijk het sjabloon voor deze verklaring.
 • Elke (co-)promotor(-woordvoerder) dient ook een CV toe te voegen aan de aanvraag. Gelieve daarvoor het standaardsjabloon te gebruiken dat je in het formulier vindt.
 • Jouw aanvraag wordt aan een aantal externe referenten ter evaluatie voorgelegd.
 • Rebuttal: Je kan reageren op de bemerkingen van de externe referenten en interne evaluatoren (leden FWO-expertpanels) van 8 tot 19 september 2022. De promotor-woordvoerder van de aanvraag ontvangt hiertoe aan het begin van de rebuttalfase een uitnodigingsmail op het (primaire) emailadres opgegeven in het e-loket, dat wil dus zeggen het e-mailadres waarmee de aanvraag is overgedragen aan de hoofdonthaalinstelling van de promotor-woordvoerder. Het is belangrijk na te gaan of het uitnodigingsbericht van het FWO niet terechtgekomen is in een spam-folder van de promotor-woordvoerder. Indien je op 8 september geen bericht hebt ontvangen dien je het FWO daar zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen.
 • Een specifieke jury van wetenschappelijke experten evalueert je aanvraag.
 • De jury brengt verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur neemt de finale beslissing tot toekenning.
 • Je krijgt nadien feedback over deze beslissing.

Reglementen en downloads

Contact

 • Contacteer med@fwo.be voor bijkomende informatie en specifieke vragen
 • Bij technische problemen met het e-loket en de aanvraagmodules kan je de IT helpdesk contacteren op FWOhelpdesk@fwo.be

Specifieke ondersteunende documenten

 • Aanvraagformulier patiëntencommissie
  Dit Word-formulier moet worden gedownload en ingevuld volgens de richtlijnen in het formulier. Het ingevulde formulier moet vóór de deadline van 1 april 2022 om 17:00 CET bezorgd worden per mail aan med@fwo.be. OPGELET: Uw aanvraag is pas volledig indien zowel het e-loket als dit formulier volledig en correct ingevuld bij FWO zijn ingediend! Dit formulier dient in het Nederlands opgesteld te worden en moet voor niet-experts begrijpelijk zijn.
 • Lijst Disciplinecodes
  Sinds 2019 gebruikt het FWO een nieuwe lijst van disciplinecodes die is opgesteld door ECOOM na ruim overleg tussen de relevante stakeholders en goedgekeurd voor gebruik in Vlaanderen. Deze lijst van disciplinecodes is een hiërarchisch gestructureerd overzicht van onderzoeksdisciplines en onderzoekstopics uit alle verschillende wetenschappelijke disciplines.
 • Scorerooster (ijkingskader voor toekennen scores)
 • Sjabloon samenwerkingsovereenkomst

NIEUW: aanpassingen in het aanvraagformulier met het oog op een verruiming van het onderzoek(er)sprofiel en aspecten in verband met responsible research and innovation

Het aanvraagformulier voor dit ondersteuningsprogramma is aangepast om ruimere aandacht te schenken aan diverse onderzoekersprofielen en onderzoeksresultaten.

Het gaat om de fusie van de subrubrieken betreffende peer reviewed articles tot één rubriek (dus zonder onderscheid Web of Science, VABB-SHW e.a.), meer duiding bij ‘other output and impact’ in het cv-sjabloon, de invoering van een ‘research statement’ waarbij ‘short cv’ en ‘career path’ samenvallen zodat de onderzoeker de mogelijkheid krijgt om een narratief toe te voegen, de optie om de vijf belangrijkste publicaties en/of prestaties van de laatste vijf jaar te vermelden en toe te lichten, en de opgave van de reeds verworven onderzoeksfinanciering gedurende de laatste vijf jaar.

Ook de evaluatieprocedure is in deze zin aangepast: in de scoreroosters zijn de descriptoren bij de scores aangevuld met de nieuwe elementen in de aanvraag.

De bedoeling van deze aanpassingen bestaat er dus in om onderzoekers de gelegenheid te geven om een waaier aan wetenschappelijk relevante activiteiten, vaardigheden, ervaringen en verwezenlijkingen te tonen. Hiermee volgt het FWO een internationale evolutie weg van een eenzijdige focus op ‘klassieke’ outputcriteria (zoals publicaties, bibliometrie, patenten e.d.) en in de richting van een bredere kijk op wat wetenschap kan zijn en bewerkstelligen, met respect voor de specificiteit van elke discipline. De nieuwe aanvraagformulieren willen de aanvrager dus helpen om die veelzijdigheid te tonen. 

Verder zijn in het aanvraagformulier twee vragen toegevoegd over ‘responsible research and innovation’: één over de mate waarin rekening is gehouden met ‘gender and diversity’ bij het onderzoeksopzet en één over het betrekken van maatschappelijke actoren bij het onderzoek. Voor beide vragen kan men het antwoord motiveren en desgevallend aangeven waarom die aspecten niet relevant zouden zijn voor de aanvraag. Ze zijn bedoeld om te sensibiliseren rond deze aspecten van wat als verantwoord onderzoek en innovatie wordt begrepen.

Aandachtspunt voor het ingeven van de publicaties: de voormalige rubrieken A.1.1 en A.1.2 in de publicatielijsten zijn dus gefuseerd tot één rubriek: ‘peer reviewed articles in journals’. A2 gaat over ‘non-peer reviewed articles in journals’. De publicaties die reeds voorheen waren ingegeven in A.1.1 en A.1.2 zijn bij de overgang van het oude naar het nieuwe schema reeds in chronologische volgorde samengevoegd in de nieuwe rubriek A1. Elke aanvrager is echter zelf verantwoordelijkheid voor de informatie in de personalia, aanvraagformulieren e.a. en de goede orde waarin die wordt geleverd. Daarom doet elke aanvrager er goed aan ook de samengevoegde publicaties in A1 nog eens na te kijken.