Onderzoeksproject Kom op tegen Kanker

Doel?

In het kader van de actie ‘Kom op tegen Kanker’ stelt het FWO een budget van €800.000 (inclusief overhead) ter beschikking ter ondersteuning van patiëntgerichte onderzoeksprojecten met een specifieke scope. Voor de oproep 2021 is de scope : “Onderzoek naar het verscherpen van de diagnosestelling en de eerste stappen in de behandeling van kanker, bv. optimalisatie beeldvorming, biopsies, etc.”

Kenmerken?

 • Jaarlijkse oproep
 • Periode: 2 jaar
 • Personeel- en werkingsmiddelen: van € 45.000 tot € 130.000 per jaar, voor projectpartners is een budget van € 0 of € 20.000 per jaar mogelijk
 • Uitrusting: maximum € 150.000 per project.
 • Het overheadpercentage dat wordt uitgekeerd aan de onthaalinstelling bedraagt 6 procent
 • Twee procent op de personeelskosten kan verrekend worden in de personeelsbudgetten voor de personeelsadministratie in de aanvraag
 • Scope: “Onderzoek naar het verscherpen van de diagnosestelling en de eerste stappen in de behandeling van kanker, bv. optimalisatie beeldvorming, biopsies, etc.”
 • LET OP: de humanitaire onderzoeksprojecten, zoals deze in het kader van Kom op tegen Kanker, wijken op enkele belangrijke punten af van de reguliere onderzoeksprojecten, m.n.:
  • Geen onderscheid tussen junior- of senior-projecten; de anciënniteit van de (co)-promotor(en) is hier niet van tel.
  • De humanitaire onderzoeksprojecten tellen NIET mee voor het maximum van 2 projecten waarvan men in een aanvraagronde (co)-promotor kan zijn (lopende projecten en in aanvraag).
  • Voor deze projecten wordt een specifiek panel met wetenschappelijke experts samengesteld; de aanvrager moet dus geen expertpanel kiezen.
  • Naast de aanvraag via het e-loket wordt parallel ook een aanvraagformulier (Word) ingediend dat aan de patiëntencommissie van Kom op tegen Kanker wordt voorgelegd. Deze patiëntencommissie brengt een niet-bindend advies uit aan het expertpanel van FWO.
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: 23 december 2021
 • Start project: 1 januari 2022
 • Slaagpercentage 2020: 66,7%

Profiel en voorwaarden?

 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten.
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse hoofdonthaalinstelling, eventueel in samenwerking met andere Vlaamse en/of federale onderzoeksinstellingen (Artikel 7), maar een niet-Vlaamse onderzoeksinstelling kan voor 10% delen in het onderzoeksbudget
 • Jullie onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor-woordvoerder, eventueel in samenwerking met andere (co-)promotor(en) (Artikel 10 - 12).
 • Emeriti met 10% bezoldigde aanstelling kunnen enkel optreden als copromotor
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de universiteit.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten.
 • Aan (co)promotoren kan geen enkele bezoldiging  of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.
 • De geschatte reële kost (contacteer HR departement of de bevoegde dienst van uw instelling) dient te worden aangevraagd indien de naam van de onderzoeker is gekend. Indien het aan te werven personeelslid nog niet is gekend dienen indicatieve bedragen te worden gebruikt.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je dient je aanvraag in via de online applicatie.
 • Voor de humanitaire onderzoeksprojecten in het kader van de acties Kom op tegen Kanker is er ook een adviserende rol voor patiënten (of patiëntenvertegenwoordigers) bij de beoordeling van de aanvragen. Deze procedure is gelijklopend met de interne beoordelingsprocedure voor onderzoeksprojecten van Kom op tegen Kanker zelf. Voor deze beoordelingsfase door patiënten vragen we de aanvragers om de relevantie en korte-termijnimpact van hun onderzoeksproject kort toe te lichten in een voor niet-experten toegankelijke taal. Hiervoor wordt een beknopt extra formulier aan de aanvraag toegevoegd (cf. infra bij downloads); dit formulier zal door de reeds bestaande patiëntencommissie van de Stichting Kom op tegen Kanker gebruikt worden. Deze patiëntencommissie zal zich enkel uitspreken over de hierboven aangehaalde aspecten van de aanvraag, nl. de relevantie en korte-termijnimpact voor patiënten, en formuleert op basis hiervan een niet-bindend advies dat aan het betrokken wetenschappelijke expertenpanel van het FWO zal worden overgemaakt.
 • De promotor-woordvoerder dient voor alle niet-hoofdonthaalinstellingen die betrokken zijn bij de projectaanvraag de consent form te verzamelen. Met die verklaring verbinden die instellingen zich ertoe te zullen optreden als onthaalinstelling voor het project, meer bepaald met betrekking tot het onderzoekswerk dat door hun onderzoekers in dat project zal geleverd worden. De hoofdonthaalinstellingen bezorgen hun verklaring rechtstreeks aan het FWO. De verklaringen m.b.t. niet-hoofdonthaalinstellingen moeten opgeladen worden als bijlage bij het aanvraagformulier. Bekijk het sjabloon voor deze verklaring.
 • Elke (co-)promotor(-woordvoerder) dient ook een CV toe te voegen aan de aanvraag. Gelieve daarvoor het standaardsjabloon te gebruiken dat je in het formulier vindt.
 • Jouw aanvraag wordt aan een aantal externe referenten ter evaluatie voorgelegd.
 • Rebuttal: Je kan reageren op de bemerkingen van de externe referenten en interne evaluatoren (leden FWO-expertpanels) van 9 tot 23 september 2021. De promotor-woordvoerder van de aanvraag ontvangt hiertoe aan het begin van de rebutalfase een uitnodigingsmail op het (primaire) emailadres opgegeven in het e-loket, dat wil dus zeggen het e-mailadres waarmee de aanvraag is overgedragen aan de hoofdonthaalinstelling van de promotor-woordvoerder. Het is belangrijk na te gaan of het uitnodigingsbericht van het FWO niet beland is in een spam-folder van de promotor-woordvoerder en indien deze op 9 september geen bericht heeft ontvangen dient hij/zij het FWO daar zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen
 • Een specifiek panel van wetenschappelijke experten evalueert je aanvraag.
 • Het panel brengt verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur neemt de finale beslissing tot toekenning.
 • Je krijgt nadien feedback over deze beslissing.

Reglementen en downloads

Contact

 • Contacteer med@fwo.be voor bijkomende informatie en specifieke vragen
 • Bij technische problemen met het e-loket en de aanvraagmodules kan je de IT helpdesk contacteren op FWOhelpdesk@fwo.be

Specifieke ondersteunende documenten

 • Aanvraagformulier patiëntencommissie
  Dit Word-formulier moet gedownload worden en ingevuld overeenkomstig de in het formulier opgesomde richtlijnen. Het ingevulde formulier moet voor de deadline van 1 april 2021 om 17:00 aan het emailadres med@fwo.be bezorgd worden. Uw aanvraag is pas volledig indien zowel het e-loket als dit formulier volledig en correct ingevuld bij FWO zijn ingediend! Dit formulier dient in het Nederlands ingevuld te worden en moet voor niet-experts begrijpelijk zijn.
 • Lijst Disciplinecodes
  Sinds 2019 gebruikt het FWO een nieuwe lijst van disciplinecodes die is opgesteld door ECOOM na ruim overleg tussen de relevante stakeholders en goedgekeurd voor gebruik in Vlaanderen. Deze lijst van disciplinecodes is een hiërarchisch gestructureerd overzicht van onderzoeksdisciplines en onderzoekstopics uit alle verschillende wetenschappelijke disciplines.
 • Scorerooster (ijkingskader voor toekennen scores)
 • Sjabloon samenwerkingsovereenkomst