Onderzoeksproject Rode Neuzen Dag

Doel?

In het kader van Rode Neuzen Dag stelt het FWO een toelage van maximaal € 975.000 (inclusief overhead) ter beschikking ter ondersteuning van tweejarige onderzoeksprojecten rond het thema “weerbaarheid voor jongeren op mentaal, sociaal én fysiek vlak met focus op projecten binnen een schoolomgeving”. Projectvoorstellen zijn bij voorkeur gericht op het genereren van nieuwe kennis die kan bijdragen aan de ontwikkeling van hulpmiddelen om scholen, leerkrachten of lerarenopleidingen in staat te stellen om het psychisch welzijn van jongeren te verbeteren.

Het Rode Neuzen Fonds werd opgericht bij de Koning Boudewijnstichting om de opbrengsten van de benefietactie Rode Neuzen Dag te beheren. Rode Neuzen Dag is een samenwerking tussen VTM, Q-Music en Belfius, geïnspireerd op “Red Nose Day”, een concept dat in het Verenigd Koninkrijk werd opgericht door Comic Relief Ltd en reeds 30 jaar actief is in fondsenwerving voor caritatieve doeleinden.

Met deze oproep wil het Rode Neuzen Fonds, samen met het FWO, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek ondersteunen over de geestelijke gezondheid en het psychisch welzijn van jongeren, zowel inzake hulpverlening als in preventie in een schoolcontext.

Kenmerken?

 • Jaarlijkse oproep
 • Periode: 2 jaar
 • Personeel- en werkingsmiddelen: van € 45.000 tot € 130.000 per jaar, voor projectpartners is een budget van € 0 of € 20.000 per jaar mogelijk
 • Uitrusting: maximum € 150.000 per project
 • Het overheadpercentage dat wordt uitgekeerd aan de onthaalinstelling bedraagt 6 procent
 • Twee procent op de personeelskosten kan verrekend worden in de personeelsbudgetten voor de personeelsadministratie in de aanvraag
 • Scope: weerbaarheid voor jongeren op mentaal, sociaal én fysiek vlak met focus op projecten binnen een schoolomgeving
 • LET OP: de humanitaire onderzoeksprojecten, zoals deze in het kader van Rode Neuzen Dag, wijken op enkele belangrijke punten af van de reguliere onderzoeksprojecten, m.n. geen onderscheid tussen junior- of senior-projecten; de anciënniteit van de (co)-promotor(en) is hier niet van tel
 • De humanitaire onderzoeksprojecten tellen NIET mee voor het maximum van 2 projecten waarvan men in een aanvraagronde (co)-promotor kan zijn (lopende projecten en in aanvraag)
 • Voor deze projecten wordt een specifiek panel met wetenschappelijke experts samengesteld; de aanvrager moet dus geen expertpanel kiezen
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: december 2021 (na de slotshow van Rode Neuzen)
 • Start project: 1 januari 2022
 • Slaagpercentage 2020: 43%

Profiel en voorwaarden

 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse hoofdonthaalinstelling, eventueel in samenwerking met andere Vlaamse en/of federale onderzoeksinstellingen (Artikel 7); een niet-Vlaamse onderzoeksinstelling kan voor 10% delen in het onderzoeksbudget
 • Jullie onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor-woordvoerder, eventueel in samenwerking met andere (co-)promotor(en) (Artikel 10 - 12)
 • Emeriti met 10% bezoldigde aanstelling kunnen enkel optreden als copromotor
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de universiteit
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten
 • Aan (co)promotoren kan geen enkele bezoldiging of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject
 • De geschatte reële kost (contacteer HR departement of de bevoegde dienst van uw instelling) dient te worden aangevraagd indien de naam van de onderzoeker is gekend. Indien het aan te werven personeelslid nog niet is gekend dienen indicatieve bedragen te worden gebruikt
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je dient je aanvraag in via de online applicatie
 • De promotor-woordvoerder dient voor alle niet-hoofdonthaalinstellingen die betrokken zijn bij de projectaanvraag de consent form te verzamelen. Met die verklaring verbinden die instellingen zich ertoe te zullen optreden als onthaalinstelling voor het project, meer bepaald met betrekking tot het onderzoekswerk dat door hun onderzoekers in dat project zal geleverd worden. De hoofdonthaalinstellingen bezorgen hun verklaring rechtstreeks aan het FWO. De verklaringen m.b.t. niet-hoofdonthaalinstellingen moeten opgeladen worden als bijlage bij het aanvraagformulier. Bekijk het sjabloon voor deze verklaring.
 • Elke (co-)promotor(-woordvoerder) dient ook een CV toe te voegen aan de aanvraag. Gelieve daarvoor het standaardsjabloon te gebruiken dat je in het formulier vindt
 • Jouw aanvraag wordt aan een aantal externe referenten ter evaluatie voorgelegd
 • Rebuttal: Je kan reageren op de bemerkingen van de externe referenten en interne evaluatoren (leden FWO-expertpanels) van 9 tot 23 september 2021. De promotor-woordvoerder van de aanvraag ontvangt hiertoe aan het begin van de rebutalfase een uitnodigingsmail op het (primaire) emailadres opgegeven in het e-loket, dat wil dus zeggen het e-mailadres waarmee de aanvraag is overgedragen aan de hoofdonthaalinstelling van de promotor-woordvoerder. Het is belangrijk na te gaan of het uitnodigingsbericht van het FWO niet beland is in een spam-folder van de promotor-woordvoerder en indien deze op 9 september geen bericht heeft ontvangen dient hij/zij het FWO daar zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen
 • Een specifieke jury van wetenschappelijke experten evalueert je aanvraag
 • De jury brengt verslag uit aan de raad van bestuur
 • De raad van bestuur neemt de finale beslissing tot toekenning
 • Je krijgt nadien feedback over deze beslissing

Reglementen en downloads

Specifieke ondersteunende documenten

 • Contacteer med@fwo.be voor bijkomende informatie en specifieke vragen
 • Bij technische problemen met het e-loket en de aanvraagmodules kan je de IT helpdesk contacteren op FWOhelpdesk@fwo.be
 • Lijst Disciplinecodes
  Sinds 2019 gebruikt het FWO een nieuwe lijst van disciplinecodes die is opgesteld door ECOOM na ruim overleg tussen de relevante stakeholders en goedgekeurd voor gebruik in Vlaanderen. Deze lijst van disciplinecodes is een hiërarchisch gestructureerd overzicht van onderzoeksdisciplines en onderzoekstopics uit alle verschillende wetenschappelijke disciplines.