Reglement Onderzoeksproject “Rode Neuzen Dag”

Art. 1.

Dankzij de steun van het Rode Neuzen Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, verleent het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) toelagen ter financiering van onderzoeks-programma's op het gebied van "jongeren met psychische problemen”.

De projecten die dankzij deze steun door het FWO zullen worden gefinancierd, dienen te handelen over: “Geestelijke gezondheid en psychisch welzijn van jongeren”.

Art. 2.

De aanvragen om subsidies worden ingediend bij het FWO door middel van online aanvraagformulieren, uiterlijk op 3 april 2018 om 17:00. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap, aan ambtshalve geregistreerde instellingen voor hoger onderwijs die de graad van doctor kunnen toekennen, of aan één van de volgende instellingen:

  • Vlerick Business School (VLERICK)
  • Antwerp Management School (UAMS)
  • Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)
  • Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB),
  • Instituut voor Europese Studies (IES)
  • Instituut voor Joodse Studies (IJS)
  • Hogere Zeevaartschool (voor de Nautische wetenschappen)

Het onderzoek mag eventueel uitgevoerd worden in samenwerking met Vlaamse of federale wetenschappelijke instellingen.

De promotor die ook de verantwoordelijke woordvoerder is t.a.v. het FWO, dient in regel te zijn met artikel 9 van het reglement betreffende onderzoeksprojecten, of moet een equivalent statuut hebben aan één van de hogervermelde instellingen.

Art. 3.

De aanvragen zullen door een onafhankelijke FWO-commissie “Rode Neuzen Dag” worden onderzocht  en dienen hiertoe een volledig wetenschappelijk onderzoeksprogramma te omvatten. 

Art. 4.

Geen enkel krediet wordt verleend aan onderzoekers die materieel voordeel beogen. 

Art. 5.

De beneficianten van een krediet, door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen verleend in het kader van de actie "Rode Neuzen", dienen bij het FWO schriftelijk een wetenschappelijk en financieel verslag over het gebruik van het hun toegekende krediet in te dienen. Voor de intermediaire en ex-post-evaluatie van de dossiers doen de bestuursorganen een beroep op de wetenschappelijke commissies van het FWO.

Art. 6.

De kredieten aangevraagd en verleend in het kader van de actie "Rode Neuzen", zijn onderworpen aan de reglementaire en jurisprudentiële bepalingen op het FWO van kracht voor het aanvragen en verlenen van kredieten personeel, uitrusting en werking. 

Art. 7.

Alle eventuele problemen in verband met de ontvankelijkheid van de ingediende aanvragen alsook deze omtrent de toekenning van de kredieten zelf, worden zonder mogelijkheid van verhaal door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen beslecht. 

Art. 8.

Bij de publicatie van onderzoeksresultaten, gerealiseerd dankzij een krediet toegekend door het FWO in het kader van de actie "Rode Neuzen", dient de herkomst van het onderzoekskrediet, nl. het Rode Neuzen Fonds beheerd door de KoningBoudewijnstichting, en het FWO, vermeld te worden.

20/12/2017