Thematische oproep voor onderzoeksprojecten in het domein van “bio-economie”

Doel?

De onderzoeksprojecten binnen het impulsprogramma bio-economie betreffen vernieuwend strategisch basisonderzoek. De bedoeling van de onderzoeksprojecten binnen het impulsprogramma bio-economie is om te starten van technologische ontwikkelingen met hoog potentieel voor economische of maatschappelijke valorisatie, die zich nog in een laag TRL-niveau bevinden (maximale TRL-niveau aan de start van het onderzoeksproject is 3) en de optimale richting te bepalen waarin het innovatietraject de grootste kans van slagen zal hebben. Het project onderscheidt zich door (i) het aantal en de diversiteit van wetenschappelijke disciplines die betrokken worden in de projectacties, (ii) de directe interactie met industriële actoren, overheden, en maatschappelijke actoren.

Binnen deze oproep kunnen voorstellen binnen onderstaande thema’s ingediend worden, zoals vermeld in het beleidsplan bio-economie.

 1. non-food biomassaproductie
 2. synthetische biologie en biologische prospectie
 3. technologische transformatie van biomassa en reststromen
 4. technologie voor nieuwe waardeketens

Meer gedetailleerde info rond het toepassingsbereik van deze oproep kan u terugvinden in de handleiding voor aanvragers.

Het maximale TRL-niveau aan de start van het onderzoeksproject is 3.

Kenmerken?

 • Het beschikbare budget voor deze oproep bedraagt 3 M€.
 • Duur van het project: 2 jaar. Mits motivering kan een kortere uitvoeringstijd aanvaard worden.
 • Een project ontvangt maximaal 420.000 euro subsidie, exclusief overhead van 17%.
 • Subsidiepercentage: 100%.
 • Aanvaardbare kosten: personeelskosten, werkingskosten (inclusief onderaannemingen voor maximum 30% van het totale budget en kleine apparatuur van minder dan 20.000 euro).
 • Oproep gesloten
 • Er worden momenteel geen oproepen meer voorzien binnen dit kanaal.

Profiel aanvragers en voorwaarden

 • Een projectvoorstel wordt ingediend door een promotor verbonden aan één van de vijf universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap of en een Vlaams onderzoekscentrum (bvb. VITO, VIB, IMEC, Vito, VLIZ, Vlaamse hogescholen, Vlaamse wetenschappelijke instellingen met een dotatie van de overheid, …)
 • Naast deze instellingen kunnen niet-Vlaamse onderzoekscentra als partner deelnemen aan het consortium voor maximaal 20% van het budget mits motivatie dat de inbreng van deze partner noodzakelijk is voor de goede uitvoering van het project en om de utilisatiedoelstellingen van het project te bereiken.
 • Een projectvoorstel wordt uitgevoerd in consortiumverband (twee of meer ontvankelijke instellingen) waarbij minstens één van de vijf universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap deel uitmaakt van het consortium.
 • Iedere aanvragende rechtspersoon voldoet aan de definitie van onderzoekscentrum (een organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding als vermeld in artikel 2, punt 83 van de verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014).
 • Een onderzoeker kan slechts in één consortium betrokken zijn als promotor of co-promotor. Uw naam in de hoedanigheid van promotor of co-promotor kan bijgevolg slechts éénmaal voorkomen in deze gehele oproep.

Verloop van de aanvraagprocedure.

 • De promotor van een aanvraag dient zich tegen uiterlijk 15 september 2022, 17 u. aan te melden.
  • Gegevens promotor (‘principal investigator’)
  • Algemeen:
   • de projecttitel in Nederlands en Engels;
   • samenvatting in Nederlands en Engels
  • De namen en affiliatie van alle co-promotoren.
  • Voor deze vooraanmelding dienen in het aanvraagformulier tegen de vermelde datum volgende velden ingevuld te worden:

Deze vooraanmelding is verplicht voor een geldige aanvraag! Deze informatie wordt opgevraagd om de FWO-medewerkers toe te laten het evaluatieproces zo efficiënt mogelijk voor te bereiden. De informatie dient per e-mail bezorgd te worden via bioeconomieoproep@fwo.be.

 • Het finale projectvoorstel moet ingediend worden door de promotor bij het FWO tegen vrijdag 30 september 2022, 17u. Een projectaanvraag wordt elektronisch ingediend door het volledige aanvraagformulier en de DNSH-template (zie handleiding voor aanvragers) per e-mail te versturen aan bioeconomieoproep@fwo.be.
 • Na indiening ontvangt u een ontvangstbevestiging

Evaluatieprocedure

 • Gegeven de specifiek focus van de oproep wordt geopteerd voor een evaluatie door een expertenpanel (interne peer review) zonder externe peer review.
 • De projecten worden geëvalueerd door een panel van 12 experten. Om belangenconflicten zoveel mogelijk te vermijden wordt er geopteerd voor internationale experten.
 • Er wordt geopteerd voor academische experten met een translationele/toegepaste achtergrond in de domeinen van de oproep, indien mogelijk aangevuld met een aandeel van experten met een industriële/maatschappelijke achtergrond.
 • Iedere aanvraag wordt in principe door 3 panelleden geëvalueerd op basis van de vastgestelde evaluatiecriteria
 • Alle aanvragen worden besproken in een panelzitting, gevolgd door een ranking en voorstel tot steun.
 • De raad van bestuur van het FWO neemt aansluitend een beslissing over steunverlening.
 • Iedere aanvrager ontvangt feedback over de aanvraag.

Reglement en downloads

Contact

Voor vragen met betrekking tot de modaliteiten van de oproep binnen het Bio-economieprogramma neemt u contact op via bioeconomieoproep@fwo.be.