Eerste oproep Bijzondere oproep projecten COVID-19

Doestelling COVID-19-oproep

Gezien de gevolgen van de COVID-19 pandemie voor de volksgezondheid is het cruciaal en urgent dat alle belanghebbenden in de openbare en de particuliere sector samenwerken bij de wereldwijde inspanningen om voor de getroffenen te zorgen en de uitbraak in te dijken.

In deze context wil het FWO op korte termijn maatschappelijk impact genereren bij het aanpakken van de huidige COVID-19 crisis. De doelstelling is om urgente wetenschappelijke vragen in verband met deze aanpak te helpen oplossen. Deze oproep is complementair aan de oproep FWO junior en senior onderzoeksprojecten. Hij richt zich uitsluitend op onderzoek dat onmiddellijke financiering nodig heeft omdat het uitgevoerd wordt in het kader van de heersende pandemie en dus niet terecht kan in het kader van de openstaande oproep fundamenteel onderzoeksprojecten. De korte tijdsduur en beknopte vorm komt tegemoet aan het dringende en tijdelijke karakter van dit onderzoek

Het totale budget hiervoor bedraagt 2,5 miljoen euro.

Het urgente en pandemische karakter impliceert de nood aan (inter)nationale samenwerking: een samenwerking van bedrijven, academici, internationale organisaties, overheidsinstanties enz. heeft immers het grootste potentieel om de ontwikkeling van profilactica, therapeutica en diagnostiek te versnellen en op korte termijn bij te dragen tot een effectieve aanpak van de huidige uitbraak.

Aflijning soort onderzoek

Ontvankelijke onderzoeksgebieden

 • Nationaal of internationaal translationeel multicentrisch klinisch onderzoek naar de ontwikkeling en werkzaamheid van nieuwe of bestaande antivirale (of immunosuppressieve) middelen, (herbestemde of off-label) therapeutica, vaccins, vaccinatieschema’s en/of de betrouwbaarheid van immunologische-serologie gebaseerde diagnostische testen, en de validatie daarvan op preklinische modellen.
 • Klinisch pathologisch onderzoek op patiënten-stalen ter beter begrip van COVID-19 immuniteit, identificeren van vroege biomerkers, besmettelijkheid, variabiliteit van het virus (drift), co-morbiditeiten bij COVID-19 patiënten tijdens of na de acute fase.
 • Mathematische modellen en translationeel data-gedreven epidemiologisch onderzoek met directe beleidsondersteunende meerwaarde (b.v. studies naar de verspreiding van coronavirussen, hoe lock-down en andere restrictieve maatregelen afbouwen, wie eerst vaccineren, ontwikkeling van ‘post-corona opstart’ strategie).
 • Technologieontwikkelingsprojecten die een wel-gedefinieerde verifieerbare bottleneck oplossen (bv. maskers, therapeutische middelen, beademingstoestellen, vaccinproductietechnologie, e.a.)

De aanvraag van extra budget bij lopend (al dan niet voorgefinancierd) onderzoek binnen deze topic (top-up) is mogelijk.

Projectduur

12 maanden

Evaluatiecriteria

 • Noodzaak en urgentie van het onderzoek, bijdrage ervan aan de beoogde oplossing en implementeerbaarheid/impact in klinische praktijk en/of de volksgezondheid op korte tot middellange termijn voor het management van de COVID-19-pandemie. Belangrijk daarbij is het benoemen van een relevante ‘deliverable’ die met dit onderzoek zou gerealiseerd kunnen worden met het oog op een eventuele volgende pandemie.
 • Toegevoegde waarde t.o.v. de huidige state-of-the-art
 • Synergie en complementariteit met relevante nationale en internationale initiatieven
 • Kwaliteit van de onderzoeksaanpak (onderzoeksopzet & methodologie, werkplan, budget)
 • Expertise en track record van het consortium (onder meer ook in kader van onmiddellijke opstart)

Voorwaarden ontvankelijkheid en aanvraag

Een aanvraag dient in consortiumverband (i.e. twee of meer ontvankelijke instellingen) te gebeuren om de kans op impact te bevorderen.

 • Promotoren

Ontvankelijk als promotor-woordvoerder zijn onderzoekers die zijn tewerkgesteld aan één van de Vlaamse universiteiten of het ITG.

Daarnaast worden geen specifieke ontvankelijkheidscriteria vooropgesteld, maar het moet in elk geval gaan om onderzoekers die leiding (kunnen) geven aan onderzoeksgroepen resp. –consortia.

 • Instellingen

Elke Vlaamse universiteit en het ITG mag maximaal vijf voorstellen indienen waarbij één van haar onderzoekers fungeert als promotor-woordvoerder.

 • Consortia

Een aanvraag dient in consortiumverband (i.e. twee of meer ontvankelijke instellingen) te gebeuren om de kans op impact te bevorderen.

Het consortium bevat bij voorkeur ook een Vlaams ziekenhuis of een Belgisch overheidsagentschap dat werkzaam is rond zorg en volksgezondheid (bijv. Sciensano, Agentschap Zorg en Gezondheid).

Bij de Vlaamse ziekenhuizen zijn volgende categorieën ontvankelijk:

 1. Universitaire ziekenhuizen
 2. Niet-universitaire ziekenhuizen met een academisch karakter (erkende lijst)
 3. Niet-universitaire ziekenhuizen zonder academisch karakter, die bij vorige TBM-oproepen als ontvankelijk werden beschouwd
 • Budget per aanvraag

Per consortium kan een budget van minimaal 50.000 en maximum 300.000 euro worden aangevraagd.

Het type en de plafonds van ontvankelijke kosten worden in overeenstemming gebracht met de specifieke doelstellingen van deze oproep. De uitbetaling, controle en opvolging volgen het reglement van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen tot regeling van onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek.

Werkingskosten

 • Kosten voor onderaannemingen (maximum 30% van het budget)
  • Clinical Research Organisations (bv. voor het uitschrijven en coördineren van klinische proeven, bekomen van de nodige vergunningen, ethische goedkeuringen, opvolgen van klinische testen,…)
  • Biobanking (coördinatie rond verzamelen en delen van klinische samples,..)
 • Andere werkingskosten (reagentia, medicatie, klinische verbruiksmiddelen, rekentijd, …)

Personeelskosten

 • Indien noodzakelijk en beargumenteerd

(Inter)nationale samenwerking

 • Maximaal 20% van het budget kan toegekend worden aan een niet-Vlaamse partner via de hoofd-onthaalinstelling. Hiervoor wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten m.b.t. de eigendoms- en gebruiksrechten op de projectresultaten en de aansprakelijkheid.
 • Voorwaarden voor indiening
  • De promotor-woordvoerder vult via zijn account in e-loket zijn personalia in (onder de knop ‘beheer uw persoonlijke gegevens’) en het aanvraagformulier ‘COVID-19’ (onder de knop ‘begin een nieuwe aanvraag of vervolledig een openstaande aanvraag’). De partners van het project moeten wel vermeld worden in het aanvraagformulier, maar voor hen dienen de personalia niet ingevuld te worden.
 • De dienst onderzoekscoördinatie (DOC) van de hoofdonthaalinstelling meldt elk van de max. 5 aanvragen die ze kan indienen tussen 17 en 24 april 2020 vooraf aan via covidoproep@fwo.be . Bij deze vooraanmelding worden per project de namen van de aanvragers en de projecttitel opgegeven.
 • De DOC van de hoofdonthaalinstelling ontvangt de projectaanvraag binnen de tijdslimiet van de hoofdonthaalinstelling. De DOC dient de aanvragen bij het FWO in via het e-loket op uiterlijk 30 april 2020, 12 u.
 • De projectaanvraag wordt opgesteld in het Engels en volgens de vormgeving en de paginalimieten (3 blz) toegelicht in het projectaanvraagsjabloon (PDF-versieWord-versie).
 • Voor elk lid van het consortium wordt op niveau van de instelling een intentieverklaring bezorgd na de toekenning van het projectvoorstel.
 • De regelgeving van het FWO betreffende ethische aspecten van het onderzoek gelden onverminderd voor deze oproep. Indien reeds ethische adviezen verleend zijn voor eerder onderzoek die ook gelden voor het onderzoek vervat in de aanvraag (zoals bij top-up van lopend onderzoek) kunnen deze volstaan.
 • Het consortium verbindt zich ertoe om de projectresultaten die met de financiële steun werden bekomen te benutten voor het bereiken van een maximale toegevoegde waarde. Het consortium dient hiertoe onder meer verzamelde onderzoeksdata te delen (open data) en publicaties breed toegankelijk te maken (open access). Tevens verbindt het consortium zich ertoe om andere maatregelen te nemen die kennisverspreiding maximaliseren en redelijkerwijs haalbaar zijn.

Evaluatieprocedure

 • De projecten worden geëvalueerd door een panel van 7 experten.
 • Op basis van de individuele rangschikking door de experten wordt er een globale rangschikking opgesteld.
 • De ranking zal in principe gebeuren op basis van de scores van alle referenten en schriftelijk ter bekrachtiging voorgelegd worden aan het panel.

Timing oproep

 • Zaterdag, 11 april 2020: lancering oproep
 • Donderdag, 30 april 2020, 12 u.: uiterste indiendatum – de interne termijn van de onthaalinstelling valt vroeger!
 • Vrijdag, 22 mei: beslissing raad van bestuur via schriftelijke procedure;
 • Vrijdag, 22 mei: start projecten*

*Onder start projecten wordt begrepen dat de onderzoekers hun werkzaamheden in het kader van het project kunnen starten nadat ze van de toekenningsbeslissing op de hoogte zijn gebracht. Kosten die daarvoor gemaakt worden, kunnen ingebracht worden op het project. De overeenkomst zal later volgen.