Tweede bijzondere oproep projecten COVID-19

Doestelling COVID-19-oproep

De maatregelen die genomen werden en worden met het oog op de inperking van de COVID-19 pandemie hebben een grote impact op mensen, gezinnen, bedrijven en bij uitbreiding de hele samenleving. Ook op de langere termijn valt te verwachten dat de pandemie effecten zal hebben op het persoonlijk welzijn, het economisch weefsel, politiek, onderwijs en vorming, het functioneren van de maatschappij, etc. Om te anticiperen op de negatieve gevolgen van de pandemie en deze te beperken zijn onderzoek en nieuwe kennis nodig. Daaruit voortvloeiende wetenschappelijk onderbouwde beleidsondersteuning en praktische oplossingen kunnen de samenleving als geheel effectievere manieren aanleveren om met de gevolgen van de epidemie om te gaan.

Het FWO wil hieraan tegemoet komen en organiseert daarom een tweede oproep voor  COVID-19-gerelateerde projectvoorstellen, die zich uitsluitend richten op academisch onderzoek dat op korte termijn financiering nodig heeft, omdat het uitgevoerd dient te worden in het kader van de heersende pandemie of de onmiddellijke nasleep ervan en dus niet terecht kan in het kader van andere FWO-subsidiekanalen. De korte tijdsduur en beknopte aanvraagvorm komt tegemoet aan het dringende en tijdelijke karakter van dit onderzoek. Hoewel het basisonderzoek betreft, dienen de resultaten van het voorgestelde onderzoek zich te lenen tot ondersteuning van het beleid en de samenleving om effectiever met de gevolgen van de pandemie om te gaan. Belangrijk daarbij is ook de relevantie van de bevindingen met het oog op een eventuele volgende (fase van de) pandemie en/of de exit(strategie).

Budget

Het totale budget hiervoor bedraagt 2,5 miljoen euro, inclusief overhead van 6% voor de onthaalinstelling.

Met een maximum budget van 250.000 euro per project biedt het totale budget voor deze oproep, waarmee zowel de projectbedragen als de vermelde overhead daarop moeten worden gefinancierd, ruimte voor een negental projecten. Afhankelijk van het aantal aanvragen kan de slaagkans dan ook laag zijn. Aangezien de noodzaak en urgentie van projecten in deze buitengewone oproep uitsluitingscriteria vormen voor aanvragen, wordt er hoe dan ook op aangedrongen van deze oproep enkel gebruik te maken indien aan die vereisten ook beantwoord kan worden. Voor andere aanvragen wordt verwezen naar de jaarlijkse oproepen onder de permanente ondersteuningsprogramma’s.

Aflijning soort onderzoek 

Ontvankelijke onderzoeksgebieden

Alle wetenschapsgebieden kunnen een relevante bijdrage leveren tot de beoogde doelstellingen. Zowel fundamenteel als strategisch basisonderzoek kan gefinancierd worden binnen deze oproep, inclusief urgente dataverzameling. Interdisciplinair en trans-disciplinair onderzoek is mogelijk. De aanvraag van extra budget bij lopend (al dan niet voorgefinancierd) onderzoek binnen deze topic (top-up) is mogelijk. Aanvragen voor deze oproep moeten onderzoek rond COVID-19-pandemie gerelateerde topics behelzen, zoals (niet exhaustieve lijst):

 • persoonlijk welzijn;
 • juridische vragen;
 • economische vragen;
 • politieke vragen;
 • maatschappelijke vragen;
 • onderwijs en vorming;
 • klinische vragen en zorg;

Projectduur

12 maanden. De onderzoeksmiddelen blijven beschikbaar conform het reglement projecten fundamenteel onderzoek, maar de uitvoering van het projectvoorstel moet normaliter haalbaar zijn in één jaar.

Evaluatiecriteria

 • Noodzaak en urgentie van het onderzoek (met inbegrip van de mogelijkheid om dit onderzoek uit te voeren in deze fase van de pandemie), bijdrage ervan aan de beoogde oplossing en maatschappelijke implementeerbaarheid/impact op korte tot middellange termijn voor het beheer van de maatschappelijke gevolgen van de COVID-19-pandemie.
 • Toegevoegde waarde t.o.v. de huidige state-of-the-art & synergie en complementariteit met relevante nationale en internationale initiatieven
 • Kwaliteit van het onderzoek (onderzoeksopzet en methodologie, werkplan, budget)
 • Expertise en track record van het consortium (onder meer ook in kader van onmiddellijke opstart)

Voorwaarden ontvankelijkheid en aanvraag

Een aanvraag dient in consortiumverband (i.e. twee of meer ontvankelijke instellingen) te gebeuren om de kans op impact te bevorderen.

 • Promotoren

De voorwaarden voor de ontvankelijkheid van promotor-woordvoerders en (co-)promotoren en hun instellingen zijn dezelfde als die voor de projecten fundamenteel onderzoek (art. 10 en 11 reglement projecten fundamenteel onderzoek).

Voor de bijkomende organisaties die uitzonderlijk worden toegelaten als partner in het kader van deze oproep, geldt dat ze in een projectconsortium worden vertegenwoordigd door een copromotor die in de organisatie is aangesteld op minimaal postdoctoraal niveau.

 • Instellingen

Een aanvraag wordt steeds ingediend door minimum twee hoofdonthaalinstellingen, zoals omschreven in art. 7 van het reglement projecten fundamenteel onderzoek, waarbij één deelnemer optreedt als promotor-woordvoerder met zijn instelling als hoofdonthaalinstelling van het project.

Naast de instellingen die volgens het reglement van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen tot regeling van onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek ontvankelijk zijn, kunnen aan een projectconsortium voor deze oproep ook deelnemen:

 • Vlaams ziekenhuizen behorend tot één van de volgende categorieën:
  1. Universitaire ziekenhuizen
  2. Niet-universitaire ziekenhuizen met een academisch karakter (erkende lijst)
  3. Niet-universitaire ziekenhuizen zonder academisch karakter, die ontvankelijk waren in voorgaande TBM-oproepen;
 • een federaal of Vlaams overheidsagentschap;
 • een Vlaams of niet-Vlaams onderzoekscentrum.
 • Budget per aanvraag

Per consortium kan een budget van maximum 250.000 euro, exclusief overhead van 6%, worden aangevraagd.

Het type en de plafonds van ontvankelijke kosten worden in overeenstemming gebracht met de specifieke doelstellingen van deze oproep. Het budget kan vrij gespreid worden over deze kostenrubrieken. De uitbetaling, controle en opvolging verloopt volgens de bepalingen van het reglement van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen tot regeling van onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek.

Werkingskosten

 • Kosten voor onderaannemingen
 • Andere werkingskosten (reagent, calculation time, interviewers, …)

Personeelskosten

 • Indien noodzakelijk en beargumenteerd. Het urgente karakter en de duur van de projecten impliceert onmiddellijk inzetbaar personeel.

Internationale samenwerking

 • Maximaal 20% van het budget kan toegekend worden aan een niet-Vlaamse partner via de hoofd-onthaalinstelling. Hiervoor wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten m.b.t. de eigendoms- en gebruiksrechten op de projectresultaten en de aansprakelijkheid.
 • Voorwaarden voor indiening
  • De promotor-woordvoerder vult via zijn/haar account in het e-loket zijn/haar personalia in (onder de knop ‘beheer uw persoonlijke gegevens’) en het aanvraagformulier ‘COVID-19’ (onder de knop ‘begin een nieuwe aanvraag’). De partners van het project moeten wel vermeld worden in het aanvraagformulier, maar voor hen dienen de personalia niet ingevuld te worden.
  • Elke promotor-woordvoerder van een aanvraag dient zich tegen uiterlijk 24 augustus 2020, 17 u. aan te melden. Deze vooraanmelding verloopt door middel van het aanvraagformulier in het e-loket door tegen de voormelde datum volgende velden in te vullen:
   • Tabblad ‘General’:
    • de projecttitel in Nederlands en Engels;
    • samenvatting in Nederlands en Engels
   • Tabblad ‘Tabblad host institutions – supervisor’: de namen van de aanvragers en hun onthaalinstellingen;
   • Tabblad ‘Peer Review:
    • het fundamenteel expertpanel met expertise in het voorgestelde onderzoeksthema
    • disciplinecodes (tot niveau 4)
    • key words

Deze vooraanmelding is verplicht voor een geldige aanvraag!

  • De (dienst onderzoekscoördinatie (DOC) van de) hoofdonthaalinstelling ontvangt de projectaanvraag binnen de tijdslimiet van de hoofdonthaalinstelling. Deze dient de aanvragen bij het FWO in via het e-loket op uiterlijk 9 september 2020, 17 u.
  • De projectaanvraag wordt opgesteld in het Engels en volgens de vormgeving en de paginalimieten (4 blz.) toegelicht in het projectaanvraagsjabloon.
  • De regelgeving van het FWO betreffende ethische aspecten van het onderzoek gelden onverminderd voor deze oproep. Indien reeds ethische adviezen verleend zijn voor eerder onderzoek die ook gelden voor het onderzoek vervat in de aanvraag (zoals bij top-up van lopend onderzoek) kunnen deze volstaan. De vragenlijsten ethiek kunnen ingediend worden na de toekenning van het project, maar onverminderd geldt de regelgeving dat de opstart van onderzoek waarvoor positief ethisch advies vereist is pas kan plaatsvinden indien dat positief advies effectief is verleend.
  • Het consortium verbindt zich ertoe om de projectresultaten die met de financiële steun van het FWO werden bekomen te benutten voor het bereiken van een maximale toegevoegde waarde voor de (inter)nationale onderzoeksgemeenschap. Het consortium dient hiertoe onder meer verzamelde onderzoeksdata te delen (open data) en publicaties breed toegankelijk te maken (open access) in overeenstemming met de FAIR-principes en uiteraard conform de relevante wetgeving (inclusief AVG). Tevens verbindt het consortium zich ertoe om andere maatregelen te nemen die kennisverspreiding maximaliseren en redelijkerwijs haalbaar zijn.

Evaluatieprocedure

 • De aanvragen worden geëvalueerd binnen het door de aanvragers opgegeven expertpanel fundamenteel onderzoek; de evaluatoren kunnen gerekruteerd worden uit zowel het projecten- als het mandatenpanel voor die discipline(cluster).
 • Van 3 experten per panel wordt verwacht dat zij de hen toegewezen dossiers doornemen en voor elk van de scorecriteria aangeven hoe goed het voorstel naar hun mening voldoet. Het gemiddelde van deze individuele scores is het vertrekpunt van een consolidatie tussen de 3 expertbeoordelingen.
 • Nadat alle beoordelingen en ranglijsten van de verschillende expertpanels zijn ontvangen, wordt een algemene ranglijst opgesteld door het Gebiedsoverschrijdend Panel (GOP) van het FWO, waarvan de samenstelling kan worden aangepast met het oog op de ontvangen aanvragen.
 • Op basis van de finale ranking en de budgettaire ruimte neemt de raad van bestuur aansluitend de beslissing over de steunverlening. Partiële steunverlening kan en hangt af van de beoordeling of het resterende bedrag enige impact kan hebben voor het behalen van mijlpalen binnen het projectvoorstel.

Timing oproep

 • Juli 2020: lancering oproep
 • Maandag, 24 augustus 2020, 17 u.: vooraanmelding aanvragen
 • Woensdag, 9 september 2020, 17 u.:uiterste indiendatum aanvragen – de interne termijn van de onthaalinstelling valt vroeger!
 • Woensdag, 28 oktober 2020: beslissing raad van bestuur
 • 30 oktober 2020: start projecten*

*Onder start projecten wordt begrepen dat de onderzoekers hun werkzaamheden in het kader van het project kunnen starten nadat ze van de toekenningsbeslissing op de hoogte zijn gebracht. Kosten die daarvoor gemaakt worden, kunnen ingebracht worden op het project. De overeenkomst zal later volgen.

Met vragen of opmerkingen over deze oproep kan u terecht op covidoproep@fwo.be .