Reglement voor FWO-EUI-doctoraatsbeurzen

Ontvankelijkheid

Art. 1

§1 Kandidaten moeten voldoen aan de ontvankelijkheidscriteria opgelegd door het EUI.

§2 Kandidaten dienen bij de start van het mandaat houder te zijn van een masterdiploma uitgereikt door een Vlaamse universitaire instelling.

§3 Indien aan de vereiste zoals gesteld in Art. 1 §2 niet voldaan kan worden, behoudt het FWO zich het recht ook kandidaten te aanvaarden met een Belgische nationaliteit die een masterdiploma hebben behaald, uitgereikt door de daartoe bevoegde instellingen van één van de landen van de EER of Zwitserland en van wie uit het dossier blijkt dat zij voldoende verankering hebben met Vlaanderen en in die zin kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van de Vlaamse kennisregio.

§4 Kandidaten dienen hun masterdiploma ten vroegste drie jaar vóór de uiterste indiendatum van de oproep (deadline) behaald te hebben en beschikken op de indiendatum van de oproep (deadline) over maximaal 18 maanden wetenschappelijke anciënniteit.

§5 Kandidaten kunnen maximum twee keer voor een FWO-EUI-doctoraatsbeurs postuleren en mogen nog niet eerder van deze beurs of een FWO-beurs hebben genoten, ook niet gedeeltelijk. Deze aanvragen tellen niet mee voor het maximum aantal keren dat men een regulier FWO-aspirantenmandaat (fundamenteel/strategisch) kan aanvragen. Tegelijkertijd een EUI en een regulier FWO-aspirantenmandaat (fundamenteel/strategisch) aanvragen, is toegestaan.

Aanvraag- en selectieprocedure

Art. 2

Aanvragen moeten rechtstreeks ingediend te worden bij het EUI via het daartoe bestemde online systeem en rekening houdende met de indiendatum (deadline) zoals bepaald door het EUI. Kandidaten worden verwacht een compleet onderzoeksproject in te dienen, met hypothese(s), methodologie en werkplan.

Art. 3

§ 1 Na ontvankelijkheidscontrole door het EUI en het FWO, worden de ontvankelijke aanvragen voorgelegd aan het EUI Adviescomité van het FWO die een ranking maakt.

§ 2 De ranking van het EUI Adviescomité wordt voorgelegd aan het EUI dat instaat voor de verdere afhandeling: preselectie, interviewfase en uiteindelijke financieringsbeslissing.