Reglement inzake Klinische Doctoraatsbeurs

ALGEMEEN REGLEMENT

Het algemeen reglement is van toepassing.

Uitgebreide informatie, volledige reglementen en formulieren zijn on line beschikbaar
Alle aanvullende inlichtingen kunnen worden bekomen op het secretariaat van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, Egmontstraat 5 te 1000 BRUSSEL, telefoon 02 512 91 10.

KLINISCHE DOCTORAATSBEURZEN (*)

Teneinde het fundamenteel klinisch onderzoek te steunen kan het FWO halftijdse mandaten aan jonge clinici verlenen voor het afwerken van een doctoraat.

Art. 1.

Krachtens artikel 18 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid en het besluit van de Vlaamse regering van 10 november 2011 betreffende de subsidiëring door het Fonds voor Wetenschappelijke Onderzoek - Vlaanderen verleent de Vlaamse Regering het Fonds Wetenschappelijke Onderzoek - Vlaanderen een toelage ter ondersteuning van individuele onderzoekers.

Art. 2

1. Dit reglement regelt de ontvankelijkheid van de kandidatuur, de aanstelling, uitvoering,  schorsing en beëindiging van de klinische doctoraatsbeurzen (*)van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, de berekening en storting van de beurs en de rechten en plichten, arbeidsongevallen, aansprakelijkheid, kinderbijslag en jaarlijkse vakantie van houders van de beurs.

§2. De interne en externe peer review met betrekking tot de evaluatie van de onderzoeksaanvragen in het kader van de beurs wordt geregeld door het reglement FWO – Interne en externe peer review.

§3. Onderhavig reglement geldt onverminderd het algemeen reglement van het Fonds  Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen.

§4. Uitgebreide informatie, volledige reglementen en formulieren zijn online beschikbaar

* Franse nomenclatuur: Bourse de doctorat pour cliniciens du Fonds de la Recherche Scientifique -Flandre (FWO). Duitse nomenclatuur: Klinisches Doktorstipendium des Fonds für Wissenschaftliche Forschung - Flandern (FWO). Engelse nomenclatuur: Clinical Doctoral Grant of the Research Foundation - Flanders (FWO).

Art. 3.

Dit mandaat is bestemd voor artsen, dierenartsen, tandartsen en apothekers, ten laatste op 1 oktober het mandaat voorafgaand, erkend als geneesheer-specialist, dierenarts-specialist, tandarts-specialist, huisarts of apotheker-specialist in België.

Om hen in staat te stellen hun onderzoek te beëindigen met het oog op het verwerven van een doctoraat op proefschrift, kan een bijzondere beurs van tijdelijke aard en zonder verplichting van terugbetaling toegekend worden.

Art. 4.

De kandidaten moeten bij de start van het mandaat  en tot ten minste de einddatum van het aangevraagde mandaat zijn aangesteld in een academisch ziekenhuis of een universitaire dierenkliniek verbonden aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap, alwaar ze een voltijdse klinische functie uitoefenen. Indien de kandidaten erkend zijn als huisarts, moeten zij van bij de start van het contract en tot het einde van het mandaat zijn aangesteld aan een Vlaamse universitaire afdeling huisartsgeneeskunde en tegelijkertijd klinisch werkzaam zijn in de huisartsgeneeskunde voor het overige percentage.

De kandidaten voor een dergelijke beurs moeten, op het ogenblik dat ze hun aanvraag indienen, een attest voorleggen van hun promotor, waarbij deze laatste:

a) de wetenschappelijke verantwoordelijkheid van betrokken onderzoek op zich neemt en als promotor van de kandidaat optreedt bij de faculteit waar hij zijn doctoraat wenst voor te dragen;
b) getuigt dat het werk voldoende gevorderd is om een doctoraat op proefschrift binnen de duur van het mandaat mogelijk te maken.

De promotor dient over minimum één van de volgende aanstellingen te beschikken:

 • een minimale ZAP-aanstelling of equivalente aanstelling met doctoraat van minimaal 50 procent aan een hoofdonthaalinstelling vermeld in artikel 4 van dit reglement;
 • een aanstelling als onderzoeksdirecteur van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen;
 • een ERC Grant met een hoofdonthaalinstelling vermeld in artikel 4 van dit reglement;
 • een Odysseus II-toelage met een Vlaamse universiteit als hoofdonthaalinstelling.

Een promotor die geen van voornoemde aanstellingen geniet behalve een ZAP-aanstelling met aanstellingspercentage van minder dan 50 procent maar van minimum 10 procent kan als promotor optreden indien hij:

 • beneficiant is van een onderzoeksmandaat van het FWO;

of daarnaast aangesteld is in:

 • een hoofdonthaalinstelling, zoals opgesomd in artikel 4 van dit reglement;
 • een Vlaams academisch ziekenhuis;
 • een Vlaams ziekenhuis met academisch karakter;
 • een erkende Vlaamse of federale onderzoeksinstelling;
 • een Strategisch Onderzoekscentrum (SOC);
 • een academische opleiding van een Vlaamse School of Arts.

Daarbij dient het totaal aan aanstellingspercentage in de in deze paragraaf genoemde instellingen minstens 70% van een voltijds equivalent te bedragen.

Daarnaast kan een kandidaat met zowel een ZAP-aanstelling van 5% als een aanstelling van kliniekhoofd of adjunct-kliniekhoofd of een gelijkgestelde functie in een Vlaams Academisch Ziekenhuis eveneens als promotor optreden.

Alle copromotoren zijn ZAP of onderzoekers met minimaal een postdoctoraal niveau.

Art. 5.

Er kan niet worden gepostuleerd voor een klinische doctoraatsbeurs als men vroeger reeds een FWO-pre-doctoraal mandaat, zelfs gedeeltelijk, heeft genoten.

Art. 6.

§1. De houders van een klinische doctoraatsbeurs dienen het FWO een eindverslag over hun wetenschappelijk onderzoek voor te leggen.

§2. De houders van een beurs dienen op al hun publicaties en overdrukken hun titel van houder van een klinische doctoraatsbeurs  van het Fonds Wetenschappelijke Onderzoek - Vlaanderen en het FWO-dossiernummer van hun mandaat te vermelden.

§3. Bij alle communicatie met betrekking tot hun onderzoek dient de  FWO-affiliatie van de houder van een beurs vermeld te worden.

Art. 7.

§1. Het mandaat vangt aan op 1 oktober en duurt 2 jaren. Het kan niet worden hernieuwd.

§2. Het mandaat kan geschorst worden tijdens langdurig ziekteverlof, zwangerschaps- en borstvoedingsverlof, ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor medische bijstand. In deze gevallen wordt het mandaat verlengd met de periode tijdens dewelke het mandaat niet werd uitgevoerd. Verlengingen van minder dan twee weken worden niet in aanmerking genomen.

Art. 8.

Het bedrag aan het mandaat verbonden, is de helft van de loonkost ten laste van het universitair ziekenhuis of universitaire dierenkliniek, met een maximum van 35.000 euro per jaar. Indien het mandaat wordt uitgevoerd door een huisarts, stemt dit bedrag overeen met de kost van een 50% aanstelling in de rang van assistent in een universitair ziekenhuis.

Dit bedrag wordt aan het universitair ziekenhuis gestort, na voorlegging door het universitair ziekenhuis of universitaire dierenkliniek van een gedetailleerde weddeafrekening. Het door het FWO aan de instelling terugbetaalde bedrag moet integraal besteed worden aan klinische vervanging. Indien het mandaat wordt uitgevoerd door een huisarts, zal het FWO de betaling regelen met de betrokken huisartsenpraktijk.

Art. 9.

Iedere kandidatuur moet vergezeld zijn van een attest van de directeur van het betrokken universitair ziekenhuis of van de vakgroepvoorzitter van de betrokken dierenkliniek en van de decaan van de betrokken faculteit, waarin wordt bevestigd dat betrokkene, zo het mandaat wordt toegekend, halftijds zal worden vrijgesteld van zijn huidige opdracht, om een doctoraat op proefschrift te kunnen afwerken (dit artikel is niet van toepassing indien de kandidaat een huisarts is).

Art. 10

§1. Alle aanvragen worden door de kandidaat bij het FWO ingediend in het Engels en door middel van het online formulier “Klinische doctoraatsbeurs”. Het formulier wordt ingediend uiterlijk op de indiendatum zoals vermeld bij de oproep.

§2. De aanvragen worden aan een wetenschappelijke commissie, die de kandidaten beoordeelt, voorgelegd. De commissie brengt verslag uit aan de raad van bestuur van het Fonds Wetenschappelijke Onderzoek - Vlaanderen. De aanstelling gebeurt door de raad van bestuur van het FWO.

§3. De houders van een beurs verbinden ertoe de reglementen van het Fonds Wetenschappelijke Onderzoek - Vlaanderen en die van de academische overheden van de universiteit na te leven.