Update Coronavirus

In het kader van de maatregelen die in België en vele andere landen worden genomen tegen de verspreiding van het Corona-virus, voert ook het FWO enkele aanpassingen door. Hiernaast kende het FWO ook in 2 projectoproepen 5 miljoen euro toe aan onderzoek rond COVID-19.

Uitvoering lopende projecten

Als onderzoekers vertraging oplopen en/of andere problemen ondervinden bij de uitvoering van hun onderzoeksproject fundamenteel onderzoek, strategisch basisonderzoek en/of TBM ten gevolge van de situatie die het coronavirus veroorzaakt, kunnen ze gebruik maken van de reglementair voorziene mogelijkheid om twee jaar na de formele einddatum van het project zowel de middelen voor personeel als die voor werking verder aan te wenden met het oog op de afronding van het onderzoek.

Wat de EOS-onderzoeksprojecten betreft, namen F.R.S.-FNRS en het FWO, gezien de huidige COVID-19 problematiek, de gezamenlijke beslissing dat zowel de middelen voor werking als die voor personeel tot twee jaar na de formele einddatum van het project aangewend kunnen worden met het oog op de afronding van het onderzoek. Dit in plaats van 1 jaar voor de personeelskredieten, volgens Art. 20 §3. Uiteraard moeten de limieten van de initieel toegekende budgetten steeds worden gerespecteerd. De voorziene einddatum van de EOS onderzoeksprojecten blijft eveneens behouden (nl. 31 december 2021).

In de verslaggeving over het project kunnen de onderzoekers aangeven welke vertraging en problemen zijn opgetreden ten gevolge van de situatie t.g.v. het coronavirus. Het FWO zal de expertpanels die verslagen beoordelen er uitdrukkelijk op wijzen dat ze rekening dienen te houden met deze uitzonderlijke omstandigheden.

Het FWO zal ook bekijken hoe vertragingen e.d. ten gevolge van de huidige problematiek nog op andere manieren kunnen worden opgevangen. Nadere communicatie daarover volgt later.

Het verantwoorden van een tussenkomst in de kosten voor thuiswerk, zoals bijvoorbeeld een tussenkomst in het internetabonnement thuis, op de bench fee van een mandaat of op de werkingsmiddelen van een project is uitzonderlijk mogelijk tijdens de huidige coronacrisis voor mandaathouders van het FWO en personeel, die tewerkgesteld zijn op een FWO-project. Hierbij worden de interne regels m.b.t. de tussenkomst in de kosten voor thuiswerk tijdens de huidige coronacrisis van de betrokken onthaalinstelling gevolgd.

Projecten Europese Programma’s

Voor bepaalde oproepen met FWO-deelname, in het kader van de Europese programma’s (ERA-NET, EJP, JPI), worden maatregelen getroffen die onderzoekers moeten toelaten om projectvoorstellen te kunnen afwerken door de indientermijn te verlengen. Deze, voornamelijk Europese, multilaterale samenwerkingsverbanden ondervinden sterke hinder door de gebeurtenissen, gezien de veelheid aan betrokken partners en landen/regio’s, die allen kampen met organisatorische problemen.

Het is niet zo dat de indiendeadlines voor alle oproepen systematisch worden verlengd. Dit wordt per netwerk en per oproep afzonderlijk bekeken, in samenspraak met alle betrokken nationale/regionale financiers. Het FWO zal de centrale onderzoeksdiensten van de Vlaamse kennisinstellingen op de hoogte brengen bij eventueel uitstel, wat eveneens zal worden aangepast op de FWO-website, bij de aankondigingen van de oproepen. Vanzelfsprekend wordt dit ook opgenomen op de websites en in de communicatie(kanalen) van de specifieke netwerken in het bijzonder.

Oproep FWO-aspirant fundamenteel onderzoek en strategisch basisonderzoek

De Covid-19 crisis verstoort en vertraagt sinds maart 2020 vele onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. Mogelijk is je laatste masterjaar, je master thesis, of je startend doctoraatsonderzoek hierdoor beïnvloed. Internationale mobiliteit ligt zo goed al stil. Ook familiale omstandigheden tijdens lock-down, een verhoogde inzet voor onderwijs of in de zorg, … kunnen je voorziene activiteiten gehinderd hebben.

Als kandidaat aspirant onderzoeker maak je je mogelijk zorgen over de impact hiervan op de sterkte van je aanvraagdossier en de ambities van je onderzoeksproject.

Daarom raden we aan de specifieke factoren die je aanvraagdossier beïnvloeden expliciet te vermelden in het aanvraagformulier. Dit kan in het invulveld ‘career breaks’, en waar toepasselijk ook in ‘personal statement’, ‘research stays’ en/of in de projectbeschrijving. Het FWO zal de panelleden expliciet instrueren hiermee rekening te houden bij de beoordeling van je dossier.

Lopende ronde voor postdoctorale mandaten

Voor de lopende ronde voor postdoctorale mandaten blijft 1 juni 2021 in principe gelden als de datum waarop het doctoraatsdiploma op basis waarvan de aanvraag was ingediend moet behaald zijn. Kandidaten bij wie echter door de aanhoudende COVID-19 crisis de verdediging en toekenning van het doctoraat moet worden uitgesteld tot na 1 juni blijven ontvankelijk. In deze gevallen moet het doctoraat behaald zijn vóór 1 oktober 2021.

Uitvoering lopende mandaten

In de verslaggeving over het mandaat kunnen onderzoekers aangeven welke vertraging en problemen zijn opgetreden ten gevolge van de situatie t.g.v. het coronavirus. Het FWO zal de expertpanels die verslagen beoordelen er uitdrukkelijk op wijzen dat ze rekening dienen te houden met deze uitzonderlijke omstandigheden.

De onderzoekers van wie het FWO-mandaat eindigt in 2020 werd de mogelijkheid aangeboden om de resterende bench fee flexibel aan te wenden.  Deze mandaathouders kunnen het resterend bedrag van hun bench fee, met een maximum van 1.500 euro, nog gebruiken tot drie maanden na afloop van hun mandaat. Tijdens deze periode moeten de betrokken mandaathouders wel in een erkend statuut verbonden blijven aan dezelfde onthaalinstelling waar zij hun mandaat hebben uitgevoerd. Indien deze mandaathouders overstappen naar een nieuw mandaat van het FWO kan er enkel nog gebruik gemaakt worden van de nieuwe bench fee.

Sinds de start van de crisis heeft het FWO in overleg met de Vlaamse universiteiten verschillende maatregelen onderzocht om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Het FWO voerde inmiddels reeds een aantal budget-neutrale maatregelen in, zoals bijvoorbeeld het melden van vertragingen en problemen in de wetenschappelijke verslaggeving zodat hiermee ook rekening gehouden kan worden bij de beoordeling, en blijft sinds het uitbreken van de crisis de problematiek en mogelijke effecten verder monitoren.

De raad van bestuur van het FWO heeft ondertussen in overleg met de belangrijkste stakeholders beslist om deze problematiek te blijven opvolgen. M.b.t. de eventuele maatregelen met budgettaire impact, zoals het verlengen van mandaten, heeft de raad van bestuur beslist deze enkel uit te voeren, indien dit in overeenstemming met de betrokken onthaalinstellingen kan gebeuren en de nodige extra middelen worden voorzien vanwege de Vlaamse overheid zodat er uniforme maatregelen kunnen genomen worden voor alle onderzoekers die actief zijn aan de Vlaamse universiteiten en andere onthaalinstellingen. Enkel op deze manier krijgen de betrokken onderzoekers een gelijke kans op een eventuele verlening van hun mandaat.

Concreet betekent dit het FWO maar kan overgaan tot het nemen van bijkomende maatregelen met een budgettaire impact indien 1) er extra middelen voorzien worden door de Vlaamse overheid en 2) er hieromtrent uniforme afspraken kunnen gemaakt worden met de onthaalinstellingen zodat alle Vlaamse onderzoekers op een gelijke manier behandeld kunnen worden. Indien er aanleiding zou zijn om hieromtrent actie te ondernemen zal het FWO in dialoog treden met de verschillende onthaalinstellingen zodat alle onderzoekers in gelijke mate een beroep kunnen doen op deze maatregelen.

Het verantwoorden van een tussenkomst in de kosten voor thuiswerk, zoals bijvoorbeeld een tussenkomst in het internetabonnement thuis, op de bench fee van een mandaat of op de werkingsmiddelen van een project is uitzonderlijk mogelijk tijdens de huidige coronacrisis voor mandaathouders van het FWO en personeel, die tewerkgesteld zijn op een FWO-project. Hierbij worden de interne regels m.b.t. de tussenkomst in de kosten voor thuiswerk tijdens de huidige coronacrisis van de betrokken onthaalinstelling gevolgd.

Schematisch overzicht maatregelen rond internationale mobiliteit

In het licht van de huidige ontwikkelingen omtrent de uitbraak van het coronavirus is elke afreis, gebruik makend van FWO-middelen, enkel toegestaan mits positief reisadvies van de werkgever (onderzoeksinstelling waar je als onderzoeker aan verbonden bent). Daarbij dienen de bij deze instelling van kracht zijnde richtlijnen en procedures te worden gerespecteerd. 

Indien u het vertrek wenst uit te stellen en u nog geen boeking maakte via een van de gegunde reisagentschappen (Omnia of Uniglobe South West Travel), kunt u het krediet nog aanwenden op een latere datum, mits positief reisadvies van uw onthaalinstelling. Contacteer hiervoor het verantwoordelijke adviescomité van uw universiteit. Gelieve ook het FWO op de hoogte te brengen van uw uitgestelde vertrek.

Indien u reeds een ticket boekte bij een van de gegunde reisagentschappen en u deze wenst te annuleren, dient u zelf contact op te nemen met de gegunde reisagentschappen (Omnia of Uniglobe South West Travel) om uw vlucht te annuleren of om te boeken naar een latere datum. Indien de vluchten niet kosteloos kunnen omgeboekt worden of indien de extra kosten die hiermee gepaard gaan niet teruggevorderd kunnen worden bij de gegunde reisagentschappen, dient u een claim in te dienen bij AIG. Het FWO heeft namelijk voor zijn kredietgenieters een bijstandsverzekering bij AIG afgesloten. Let op! AIG zal enkel tussenkomen in de kosten indien de verplaatsing buiten uw wil en controle om werd geannuleerd. Het aan AIG specifiek te vermelden polisnummer is 9.500.573. Na het indienen van de claim zal AIG u een formulier bezorgen dat u zelf dient in te vullen en in te dienen. Indien het FWO rechtstreeks de verplaatsingskosten heeft betaald aan de gegunde reisagentschappen dient u het FWO als begunstigde te vermelden voor deze kosten. Indien AIG in de kosten tussenkomt, kunt u uw toegekend reiskrediet bij het FWO later opnieuw opnemen. Dit weliswaar op voorwaarde dat (1) het FWO de terugbetaalde verplaatsingskosten heeft ontvangen, (2) voor congres- of workshopdeelnames, hetzelfde congres/workshop op een later tijdstip plaatsvindt en (3) voor korte en lange verblijven, de wetenschappelijke doelstelling(en) en onthaalinstelling(en) zoals in uw oorspronkelijke aanvraag beschreven nog haalbaar/van toepassing zijn. Indien AIG niet in de kosten tussenkomt, vervalt het reiskrediet.