Skip to content
Login E-loket

Beroepsprocedure

Wettelijke basis

De Vlaamse Regering bepaalt op basis van artikel 18 § 3 van het decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid van 30 april 2009 (BS 6 juli 2009), op voorstel van het FWO, de wijze waarop de aanvrager van financiële steun voor wie de steunaanvraag geweigerd is, een verzoek tot herziening van beslissing kan indienen.

In artikel 32 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen van 10 november 2011 (BS 20 december 2011) wordt de beroepsprocedure vastgelegd.

De beroepsprocedure voorziet in een termijn van 30 dagen waarbinnen een beroep dient te worden ingediend, bij gebrek aan tijdige indiening is een beroep onontvankelijk. De termijn van 30 dagen vangt aan op de dag na de beslissing van de raad van bestuur of, als dat van toepassing is na de ontvangst van de feedback. Weekend- en feestdagen tellen niet mee voor het bepalen van de termijn van 30 dagen.

De procedure

  1. Een aanvrager van een mandaat of een krediet kan bij een negatieve beslissing een vraag tot herziening indienen bij de Raad van Bestuur van het FWO.
  2. Deze vraag tot herziening moet ingediend worden binnen een termijn van dertig werkdagen na de beslissing van de raad van bestuur of, als dat van toepassing is, binnen dertig kalenderdagen, met uitzondering van weekend- en feestdagen, na de ontvangst van de feedback, en dient gebaseerd te zijn op duidelijke en verifieerbare elementen.
  3. De raad van bestuur beoordeelt of de vraag tot herziening gegrond is op advies van de beroepscommissie. Om de gegrondheid van de vraag tot herziening na te gaan, dient beoordeeld te worden of hierin duidelijke en verifieerbare elementen zijn opgenomen ter ondersteuning van de vraag. Met de woorden “duidelijk” en “verifieerbaar” wordt bedoeld dat de elementen waar de vraag tot herziening op gesteund is, begrijpelijk moeten zijn voor een derde of een leek. Deze betreffen niet de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag. De vraag dient op haar waarheidsgehalte/gegrondheid te worden onderzocht. Enkel dan zullen de aangevoerde gebreken “objectiveerbaar” zijn.
  4. Indien op de vraag wordt ingegaan, zal de aanvraag bij de eerstvolgende gelegenheid opnieuw beoordeeld worden door een ander expertpanel dan bij de eerste aanvraag.
  5. Een aanvrager kan slechts één keer in beroep gaan.
  6. De procedure van punt 1 tot en met punt 4 moet eveneens worden gevolgd door mandaat- en kredietgenieters, wiens vorderings- of eindverslag negatief beoordeeld is.
  7. Bij ontevredenheid over de behandeling door het FWO kan te allen tijde schriftelijk of elektronisch klacht worden ingediend (zie klachtenprocedure). Deze klachten worden binnen de 45 kalenderdagen na ontvangst behandeld.

Hoe kunt u een beroep indienen?

De vraag tot herziening wordt gericht aan de secretaris-generaal van het FWO.

Per brief: FWO, Leuvenseweg 38, 1000 Brussel.

Per e-mail: fwo@fwo.be

Vragen?

Indien u vragen heeft rond de beroepsprocedure kunt u zich richten tot het FWO.

  • per brief: FWO, Leuvenseweg 38, 1000 Brussel
  • Per e-mail: fwo@fwo.be of via het betrokken wetenschapsgebied
  • Telefonisch: +32-2-512 91 10

Opgelet: contact opnemen met het FWO geeft geen recht op een verlenging van de termijn, de termijn van 30 dagen wordt niet geschorst. Bijgevolg moet de betrokken vraag tot herziening steeds tijdig worden ingediend ongeacht het feit of er al dan niet nog elementen aan het dossier worden toegevoegd na contact name met het FWO.

Beroepscommissie

Krachtens de beslissing van de raad van bestuur van het FWO van 25 mei 2022 werd de beroepscommissie van het FWO als volgt samengesteld:

Naam Instelling
dr. Walter Daelemans Universiteit Antwerpen
dr. Iris De Graeve Vrije Universiteit Brussel
dr. Nicky Dries KU Leuven
dr. Niels Hellings Universiteit Hasselt
dr. Anne Willems Universiteit Gent