Nieuwsbrief Januari 2017

Edito

Het eerste edito van het nieuwe jaar start ik graag met aan alle onderzoekers en stakeholders van het FWO de allerbeste wensen over te maken voor 2017. Een jaar vol nieuwe innovatieve ideeën en baanbrekende ontdekkingen ligt voor ons in het verschiet en de voltallige FWO-ploeg zal alles in het werk blijven stellen om het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en het strategisch basisonderzoek ten volle te faciliteren.

Voor het FWO is het jaar alvast goed begonnen met de aanstelling van een nieuwe secretaris-generaal. In zijn vergadering van 10 januari 2017 heeft de raad van bestuur immers beslist om Hans Willems aan te stellen als secretaris-generaal van het FWO. Hans is voor het FWO een vertrouwd gezicht, waar hij de afgelopen zes jaar als directeur steun aan onderzoekers een belangrijke rol heeft gespeeld bij het uitbouwen en het beheer van de verschillende financieringskanalen van het FWO.

 

Graag wil ik van de gelegenheid nog gebruik maken om ook Danny Huysmans, directeur intern beheer, die in 2016 samen met Hans het waarnemend secretariaat-generaal voor zijn rekening nam, hartelijk te danken voor de geleverde inspanningen om het FWO-schip op koers te houden tussen alle hervormingen en transities heen.

 

Met dit laatste raken we meteen aan hét agendapunt voor 2017, namelijk de hervorming van de evaluatieprocedure voor de fundamentele kanalen. Op dit ogenblik werkt het FWO, samen met de stakeholders, aan het hertekenen van een aantal belangrijke elementen van deze evaluatieprocedure. Centraal hierbij is dat de essentie van het FWO, het financieren van excellent wetenschappelijk onderzoek, voorop moet blijven staan en dat de administratieve rompslomp die bij een evaluatieprocedure hoort tot een absoluut minimum wordt beperkt. Doel is om het FWO nog beter in te schakelen in de internationale tendensen op dit vlak.

 

Via deze nieuwsbrief zullen wij u zeker op de hoogte houden van de verschillende stappen die in dit kader worden gezet en die vanaf 2018 zullen leiden tot het uitrollen van de nieuwe procedure.

 

Een ander belangrijk punt betreft de oproep en evaluatie in het kader van het nieuwe EoS-programma. De eerste oproep binnen dit programma, dat als doel heeft de samenwerking tussen Vlaamse en Waalse onderzoeksgroepen te stimuleren, is momenteel geopend en voorstellen kunnen nog tot en met 4 april aan het FWO worden bezorgd. Dit programma en de evaluatieprocedure wordt in elke fase samen beheerd met onze collega’s van het F.R.S.-FNRS, zodat ook op dit vlak de samenwerking tussen beide gemeenschappen wordt gestimuleerd.

 

Wanneer ik u dan nog kan melden dat we ook voor de middelzware en zware infrastructuur in 2017 nieuwe oproepen plannen en vandaag zowat alle oproepen in het kader van onze fundamentele kanalen en het strategisch basisonderzoek geopend zijn, is het duidelijk dat alle ingrediënten aanwezig zijn om ook van 2017 een uiterst vruchtbaar “onderzoeksjaar” te maken.

 

Ik wens u hierbij alvast alle succes!

 

Willy Verstraete

voorzitter FWO

In de kijker

Grijze Cellen

Dit voorjaar staan er weer 2 afleveringen van onze Grijze Cellen-reeks op het programma. Op woensdag 1 maart 2017 rond het thema Smart Textiles in het STUK in Leuven (deze editie kadert binnen het Artefact-festival). Op maandag 27 maart is er een speciale editie in de Handelsbeurs die de laureaten van de Eos Pipet 2016 aan het woord laat.

» Meer informatie is terug te vinden op onze website.

Excellence of Science programma

Op 14 december 2016 lanceerde het FWO samen met het F.R.S.-FNRS een nieuw onderzoeksprogramma: EoS – The Excellence of Science. Dit vernieuwde programma vervangt de vroegere Interuniversitaire Attractiepolen (IUAP) en heeft tot doel de samenwerking tussen onderzoekersgroepen uit de Vlaamse en Franstalige gemeenschap te bevorderen. Het gaat om 4-jarige onderzoeksprojecten in alle disciplines. De financiering is uitsluitend bestemd voor fundamenteel onderzoek. De eerste EoS projecten zullen van start gaan op 1 januari 2018.

 

Onderzoeksgroepen van de universiteiten in de Vlaamse en Franstalige gemeenschap dienen, eventueel in samenwerking met regionale, federale en buitenlandse onderzoeksgroepen een projectvoorstel uit te werken voor 4 april 2017 – 14u. Het project dient ingediend te worden via het online portaal van F.R.S.-FNRS. De formulieren zullen binnenkort beschikbaar zijn.

 

Voor meer informatie omtrent de modaliteiten van het programma kan u terecht op deze website waar u zowel de EoS-reglementen als de richtlijnen voor aanvragers kunt consulteren.

Resultaten doctoraatsbeurzen Strategisch Basisonderzoek

Op 15 december 2016 kende het FWO 200 doctoraatsbeurzen strategisch basisonderzoek (SB) toe. Het programma SB doctoraatsbeurzen richt zich tot jonge onderzoekers die zich willen bekwamen tot strategisch denkende en innovatiegerichte wetenschappers. De doctoraatsprojecten houden uitdagend en vernieuwend onderzoek in, dat potentieel biedt om op langere termijn innovatieve toepassingen (producten, processen, diensten) met economische toegevoegde waarde te genereren.

 

Vanaf de oproep 2016 zijn kandidaten van alle nationaliteiten toegelaten tot de oproep. Onder de 200 geselecteerde bursalen bevinden zich 170 Belgen, 24 uit de EER (Europese Economische Ruimte) en 6 uit de resterende landen. Deze landen zijn Egypte, India, Iran, Oekraïne, Palestina en Peru. De best vertegenwoordigde landen zijn Italië (8), Nederland (4), Spanje (3) en Griekenland (3).

 

Procentueel waren er dit jaar (47%) beduidend meer vrouwelijke kandidaten dan in 2015 (45%). Op de geselecteerde kandidaten blijft dit percentage behouden.

Michiel Dusselier wint Eos pipet 2016

FWO-postdoc en Bio-ingenieur Michiel Dusselier (KU Leuven) heeft de Eos Pipet 2016 gewonnen. Met de award bekroont het wetenschapsblad Eos de meest beloftevolle jonge onderzoeker van het jaar. Een jury van wetenschapsjournalisten, onder leiding van prof. Marleen Temmerman, loofde Dusseliers inventieve oplossing om bio-afbreekbaar plastic op een meer milieuvriendelijke en eenvoudigere manier te produceren. Naast winnaar Michiel Dusselier nomineerde de vakjury ook de volgende laureaten: plantgeneticus Dieter Blancquaert (UGent), onderwijskundige Els Consuegra (VUB), natuurkundig ingenieur Kurt Lejaeghere (UGent) en biomedicus Martijn Schuijs (VIB-UGent). Zij stellen hun onderzoek voor op de volgende editie van Grijze Cellen (27 maart 2017, Handelsbeurs Gent).

Genoteerd

Nieuwe oproep (middel)zware onderzoeksinfrastructuur

In maart 2017 wordt een nieuwe oproep voor (middel)zware onderzoeksinfrastructuur opengesteld. Middelzware onderzoeksinfrastructuur wordt gedefinieerd als onderzoeksinfrastructuur met een totale financieringskost van minimum 150.000 euro en maximum 1.000.000 euro terwijl zware onderzoeksinfrastructuur investeringsinitiatieven omvat met een totale financieringskost van minimum 1.000.000 euro.

 

Middelzware infrastructuur wordt binnen elke associatie beoordeeld, terwijl zware onderzoeksinfrastructuur rechtstreeks bij het FWO wordt aangevraagd. Door de verschillen in de procedure worden voor beide categorieën afzonderlijke reglementen opgesteld.  

 

Om de slaagkans  te verhogen wordt opnieuw een gecombineerde oproep georganiseerd waarbij de middelen van de begrotingsjaren 2017 en 2018 worden samengevoegd. Meer info volgt.

VSC – Vlaams Supercomputer Centrum

Op 17 oktober werd de tweede Vlaamse Supercomputer officieel ingehuldigd aan de KU Leuven. BrENIAC kan 600 biljoen berekeningen per seconde uitvoeren en zal door Vlaamse onderzoekers en bedrijven gebruikt worden om de ingewikkeldste berekeningen en simulaties uit te voeren. De afgelopen vier jaar had de UGent de krachtigste computer. Toegang tot deze supercomputer voor onderzoekers is mogelijk via het indienen van aanvragen. De drie deadlines hiervoor werden vastgelegd op 6 februari, 5 juni en 2 oktober 2017. Meer info op www.vscentrum.be.

Internationaal genoteerd

Gezamenlijke onderzoeksprojecten met Slovenië (ARRS), Luxemburg (FNR), Oostenrijk (FWF), Nederland (NWO) en Zwitserland (SNSF)

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen Lead Agency Procedure overeenkomsten. De ‘Lead Agency’ staat in voor de volledige uitvoer van de evaluatieprocedure en de partner volgt het gemotiveerde besluit tot honorering. In 2016 waren er dergelijke Lead Agency Procedure oproepen met Slovenië (ARRS), Luxemburg (FNR), Oostenrijk (FWF) en Nederland (NWO). De resultaten kunnen hier geconsulteerd worden.

 

Ook in 2017 is het mogelijk een gezamenlijk onderzoeksproject met Slovenië (ARRS), Luxemburg (FNR) en Oostenrijk (FWF) in te dienen. Nieuw dit jaar is de oproep met het Zwitserland (SNSF). Let op: in 2017 is er geen oproep met Nederland (NWO).

 

Meer informatie omtrent de modaliteiten van deze oproepen kan u terugvinden op deze website. De uiterste deadline voor indiening is 3 april 2017.

Resultaten Bilaterale Onderzoeksprojecten met Zuid-Afrika (NRF)

In het voorjaar van 2016 werd er een oproep voor bilaterale onderzoeksprojecten met Zuid-Afrika gelanceerd. De oproep stond open voor alle disciplines. De evaluatie vond plaats in Brussel op 14-15 November 2016 aan de hand van een gezamenlijk expertenpanel bestaande uit Vlaamse en Zuid-Afrikaanse experten.

De resultaten kunnen hier worden geconsulteerd.

Oproep Bilaterale Onderzoeksprojecten met Vietnam (NAFOSTED) en Québec (FRQ)

In 2017 zullen de lopende onderzoeksprojecten met Vietnam (NAFOSTED) en Québec (FRQ) aflopen. Daarom zal er in 2017 een nieuwe oproep voor bilaterale onderzoeksprojecten met Vietnam (NAFOSTED) en Québec (FRQ) gelanceerd worden. Meer informatie omtrent de modaliteiten en timing kan u binnenkort terugvinden op onze website.

Over de grenzen

European Research Area Networks (ERA-NET)

In het kader van ERA-NET, het Europese programma dat financierende organisaties en onderzoekers laat samenwerken rond onderzoeksoproepen met welbepaalde thema’s, werd de voorbije maanden een finale beslissing genomen inzake de toekenning en financiering van projecten met Vlaamse deelname.

 

ERA-CVD cofund 2016

 • ‘MacroERA’ - Stephane Heymans, KU Leuven, € 200.000
 • ‘LYMIT-DIS’ - Elisabeth Jones, KU Leuven, € 199.658

 

ERA-MBT JTC 2016

 • ‘Novofeed’ – Lennart Martens, Universiteit Gent, € 198.000
 • ‘BlueShell’ – Kathleen Raes, Universiteit Gent, € 84.000 & Johan Robbens, ILVO, € 116.000

 

EURONANOMED-II JTC 2016

 • ‘NanoVax’ – Bruno De Geest, Universiteit Gent, € 200.000

 

Infect-ERA JTC 2016

 • ‘ToRRENT’ - Johan Neyts, KU Leuven, € 200.000
 • ‘InnateFun’ - Patrick Van Dijck, KU Leuven, € 200.000
 • ‘BacVirISG15’ - Kris Gevaert, Universiteit Gent, € 162.000

 

JPI-EC-AMR cofund 2016

 • ‘TransPred’ - Jan Michiels, KU Leuven, € 200.000
 • ‘STARCS’ - Surbhi Malhotra-Kumar, Universiteit Antwerpen, € 200.000

 

SUMFOREST JTC 2016

 • ‘REFORCE’ – Ben Somers, KU Leuven, € 200.000

 

Transcan-2 JTC 2015

 • ‘IMMUSPHINX’ – Jean-Christophe Marin, KU Leuven, € 180.000
 • ‘EPICA’ – Karine Breckpot, VUB, € 151.200
 • ‘HEPAMUT’– Frederic Amant, KU Leuven, € 68.000
» Voor meer informatie m.b.t. aankomende oproepen, zie de FWO website

Joint Programming Initiatives (JPI)

In het kader van JPI, die streven naar een coördinatie van onderzoeksprogramma’s van verschillende landen in Europa en daarbuiten, werd in de maand oktober 2016 volgend project toegekend met Vlaamse deelname:

 

JPI AMR working groups call 2016

 • Isabelle Huys, KU Leuven, € 30.000
» Voor meer informatie m.b.t. aankomende JPI oproepen, zie de FWO website

Evaluatieresultaten FWO Runner-up projecten

Op 8 september 2016 publiceerde het ERC Executive Agency (ERCEA) de resultaten van de 2016 oproep voor European Research Council Starting Grants. Onder de 325 laureaten bevinden zich 12 onderzoekers uit Vlaamse onderzoeksinstellingen.

 

FWO ondersteunt per ERC Starting Grants oproep tot vijf kandidaten uit Vlaamse instellingen die het einde van stap 2 van het evaluatieproces hebben behaald en die op het einde van stap 2 een A-score hebben ontvangen, maar die wegens budgetbeperkingen geen financiering hebben gekregen van ERC.

 

Voor de 2016 oproep werden drie kandidaten geselecteerd voor een runner-up project:

 • Pieter De Frenne (Universiteit Gent)
 • Edwin Reynders (KU Leuven)
 • Eveline Volcke (Universiteit Gent)

Science Europe

Science Europe, de organisatie die 47 Europese RFOs en RPOs groepeert, heeft de laatste maanden nieuwe documenten aangebracht die interessant en nuttig kunnen zijn voor de wetenschappelijke gemeenschap en beleidsmakers. Het gaat om de volgende publicaties:

In de pers

In de pers