Nieuwsbrief Juni 2014

01 Edito

Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek - Uitdagingen voor de toekomst

Met de zomermaanden in aantocht, zit het academiejaar 2013-2014 er weer bijna op. De officiële beslissing tot het aanstellen van de nieuwe FWO-mandaathouders vormt traditiegetrouw het orgelpunt van het drukke voorjaar dat FWO net achter de rug heeft. Ik ben dan ook bijzonder trots dat het FWO ook dit jaar weer de meest excellente onderzoekers heeft kunnen bekronen met een pre- of postdoctoraal mandaat.  Met de instroom van  210 nieuwe aspirantenmandaten , van 178 nieuwe postdoctorale onderzoekers, van 13 nieuwe FWO Pegasus Marie-Curie fellows, van 6 nieuwe bijzondere doctoraatsbursalen en 9 nieuwe fundamenteel klinische mandaathouders  zal het FWO vanaf 1 oktober 2014 in totaal om en bij de 1.800 onderzoekers rechtstreeks te werk stellen, onderzoekers die alle vrijheid krijgen om gedreven door hun wetenschappelijke nieuwsgierigheid de grenzen van de kennis te verkennen.

 

Het FWO is trots op zijn onderzoekers.  Verder in deze nieuwsbrief leest u hoe onze onderzoekersinternationaal hoge toppen scheren. Of het nu gaat om het onderzoek aan internationale onderzoeksfaciliteiten zoals CERN of ESRF, of het in de wacht slepen van prestigieuze wetenschappelijke prijzen, of andere prestigieuze grants, onderzoekers gefinancierd door het FWO spelen hierin steeds een prominente rol.

 

Daarom wil het FWO, met het oog op de nakende regeringsvorming, nogmaals het belang van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek onderstrepen. Het FWO staat hiermee niet alleen. In aanloop van de Europese verkiezingen hebben o.a. de Europese Commissie, de Europese denktank Bruegel, Science Europe, … een gelijkaardige boodschap de wereld in gestuurd.

 

Het is duidelijk dat de Europese partners beseffen dat blijvend inzetten op fundamenteel wetenschappelijk onderzoek uiterst belangrijk is, voor het consolideren en verder uitbouwen van de kennismaatschappij die ook voor Vlaanderen van essentieel belang is.

 

Het FWO wil samen met zijn stakeholders dan ook een warme oproep doen naar de nieuwe Vlaamse regering toe om te blijven investeren in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en dit om vele redenen.  Het  fundamenteel onderzoek zorgt voor de brede kennisbasis nodig om de intelligentsia en de kenniswerkers van de toekomst in alle disciplines op te leiden. Het levert  de nieuwe ideeën aan die op korte, middellange en lange termijn zullen leiden tot baanbrekende toepassingen nodig voor het blijvend ondersteunen van de structurele groei van de Vlaamse economie, evenals voor het aanpakken van de grote maatschappelijke uitdagingen.  

 

Alle nieuwe mandaathouders die op 1 oktober in functie treden, wens ik alvast heel veel succes met hun onderzoek. Ik kijk alvast uit naar de resultaten en de nieuwe kennis die we dankzij hun onderzoek zullen verwerven.

 

Tot slot wil ik iedereen een deugddoende vakantie toewensen!

02 In de kijker

Nieuwe vacatures FWO-Expertpanels

De jaarlijkse oproep voor nieuwe experten voor de FWO-Expertpanels staat vanaf 1 juli 2014 online. Het FWO gaat dit jaar op zoek naar 33 experts verbonden aan Vlaamse universiteiten en 54 experts verbonden aan buitenlandse universiteiten of wetenschappelijke instellingen. Kandidaatstellingen worden verwacht tot 15 september 2014. Het mandaat van de nieuwe leden gaat in vanaf 1 januari 2015 en loopt voor drie jaar.

» Meer informatie is terug te vinden op de website van het FWO.

Nieuwe onderzoeksprojecten Kinderarmoede en bloeddonorschap

Het FWO maakt in 2014 950.000 euro vrij voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek rond maatschappelijke thema’s met een humanitair karakter. In samenwerking met het Rode Kruis-Vlaanderen staat nu een oproep open voor onderzoeksprojecten voor een betere kennis over het (bloed)donorschap.  Zowel sociologische, economische, psychologische, theologisch/filosofische als medische aspecten van bloeddonatie kunnen hiervoor aan bod komen of zelfs donorschap in de meest ruime zin.

 

Verder werkt het FWO ook samen met het Kinderarmoedefonds voor de lopende oproep voor onderzoeksprojecten rond kinderarmoede waar de focus ligt op de ontwikkeling van kinderen die voor hun vijfde levensjaar in armoede opgroeien en de impact daarvan op medisch, sociaal, emotioneel of gedragsontwikkelingsvlak.

 

Beide oproepen staan nog tot 15 juli 2014 open.

» Lees ook het volledige persbericht

Wijzigingen reglementen & aanvraagmodaliteiten

Nieuw Expertpanel en geactualiseerde scopes

In 2010 voerde het FWO een nieuwe panelstructuur in. Een aantal oude “wetenschappelijke commissies” werden samengevoegd, andere panels werden gecreëerd en een uitgebreide mapping oefening moest de garantie bieden dat alle wetenschappelijke disciplines een plaats vonden binnen het FWO.

 

Na bijna vijf jaar, was deze structuur toe aan een grondige evaluatie en update. Een aantal interuniversitaire expertengroepen, verdeeld over de verschillende wetenschapsgebieden, werden samengeroepen en de scopes en de hieraan gekoppelde profielen werden onder de loep genomen.

 

Deze oefening die een zestal maanden in beslag heeft genomen, heeft geresulteerd in een herwerkte versie van de scopes van de verschillende Expertpanels, die u vanaf vandaag online kan ontdekken.

 

Een aantal scopes zijn van panel gewisseld bijvoorbeeld binnen de panels CULT2, CULT3 en WT9, maar ook in de andere panels zijn er aanpassingen gebeurd. Bij het indienen van een nieuwe aanvraag, is het dus belangrijk om eerst de scopes te checken om zo uw aanvraag in het correcte panel in te dienen.

 

Grootste aanpassing is wellicht het instellen van een nieuw Expertpanel, CULT5. Dit panel zal zich voortaan uitsluitend buigen over de aanvragen in het gebied van de filosofie, daar waar de godsdienstwetenschappen en theologische dossiers binnen de CULT4 blijven.

 

Meer info over de aangepaste panelstructuur en bijhorende scopes is te vinden op de fwo-website.

 

Een postdocmandaat cumuleren met een buitenlandse onderzoeksbeurs

Wanneer een onderzoeker naast een FWO-postdoc ook nog een tweede mandaat krijgt (bv. Marie Curie, BAEF, …) was het vroeger niet mogelijk het FWO-postdocmandaat tijdelijk op te schorten ten voordele van deze extra financiering.

 

Aangezien het FWO mobiliteit bij onderzoekers sterk aanmoedigt en buitenlandse ervaring dankzij financiering van elders als een toegevoegde waarde moet gezien worden, zal het FWO een verdere flexibilisering doorvoeren m.b.t. tot het cumuleren van een extra mandaat tijdens een postdoctoraal mandaat.

 

Voortaan kan aan een postdoctoraal onderzoeker van het FWO (1e of 2e mandaat)  een schorsing van zijn mandaat worden toegestaan tijdens de periode van het opnemen van een voltijds bezoldigd buitenlands onderzoeksmandaat of -beurs aan een universiteit in het buitenland of een buitenlandse wetenschappelijke instelling of een buitenlands bedrijf.

 

Enkel voor dit nieuwe type van schorsing kan het mandaat minimaal 6 maanden en maximaal 2 jaar worden verlengd met de periode dewelke het niet werd uitgekeerd. Hiervoor dient de mandaathouder vooraf een verzoek tot verlenging te richten aan de secretaris-generaal van het FWO, waarin ook duidelijk wordt aangegeven dat het om een onderzoeksgerelateerde functie gaat in een nieuwe buitenlandse omgeving.

 

Postdoctorale mandaathouders van het FWO moeten minstens een 80% aanstelling hebben om in aanmerking te komen voor deze flexibiliseringsmaatregel.

 

Meer informatie kan teruggevonden worden in het reglement voor postdoctorale mandaten.

 

Periode voor het aanvragen van een postdoctoraal mandaat wordt beperkt

Vanaf de aanvraagronde 2015-2016 (met indiendatum 1 februari 2016), kan een aanvraag voor een  eerste postdoctoraal mandaat nog tot maximaal drie jaar na het behalen van het doctoraatsdiploma worden ingediend.

 

Voor de postdocmandaten die liepen voor de invoering van de nieuwe regelgeving, blijven de oude bepalingen gelden.

 

Aanvragers die nog gebruik wensen te maken van de vroegere limieten, kunnen dit doen tijdens de volgende aanvraagronde met indiendatum 1 februari 2015, die geldt als overgangsperiode.

 

Onderzoeksprojecten : afschaffing forfaitare bedragen voor personeel en werking

In het huidige FWO-reglement onderzoeksprojecten bestaan sinds oudsher drie kostencategorieën: personeel, werking en infrastructuur. Een dergelijke rigide structuur voldoet echter steeds minder aan de snel wisselende werkelijkheid waarmee onderzoekers vandaag geconfronteerd worden. Het FWO ontvangt dan ook steeds vaker vragen tot aanpassing aan het ingediende onderzoeksbudget.

 

Om de onderzoekers voortaan meer flexibiliteit te kunnen aanbieden zal het FWO vanaf de volgende aanvraagronde de regelgeving vereenvoudigen en zullen personeel en werking voortaan onder één kostencategorie vallen.

 

Voortaan zal er één globaal bedrag voor personeel en werking kunnen worden aangevraagd en toegekend. Dit bedrag situeert zich in totaal tussen 45.000 euro en 130.000 euro voor het eerste jaar. De huidige forfaitaire bedragen voor personeel verdwijnen als gevolg hiervan. Met de invoering van één bedrag voor personeel en werking zullen zowel de aanvragers als de panelleden kunnen werken in een minder stringent kader.

Bart Lambrecht wint Francqui-Prijs

De Francqui-Prijs ter waarde van €250.000 werd dit jaar toegekend aan FWO-er Bart Lambrecht (UGent en VIB). Hij is een wereldautoriteit op het vlak van onderzoek naar astma en allergieën en krijgt de prijs voor zijn baanbrekende onderzoek naar de preventie, behandeling en genezing van deze aandoeningen. Koning Filip overhandigde hem op 11 juni 2014 deze prestigieuze prijs. Bart Lambrecht was FWO-aspirant van 1996 tot 1998 en kwam in 2007, na een verblijf van 5 jaar aan de Erasmus universiteit van Rotterdam, via een Odysseusmandaat terug naar Vlaanderen.

03 Genoteerd

Grijze Cellen najaar 2014

In het najaar staan er weer 2 edities van onze Grijze Cellen op het programma. Op maandag 13 oktober 2014 wordt over de toekomst van de landbouw gedebatteerd met o.a. Olivier De Schutter (Voormalig Rapporteur van de VN voor het recht op voedsel en winnaar van de Francquiprijs 2013). Op maandag 24 november 2014 gaat wetenschapsjournalist Jop de Vrieze in gesprek met Bart Lambrecht (VIB en UGent, winnaar Francquiprijs 2014) en Herman Goossens (UAntwerpen).  Nut en noodzaak van bacteriën in ons lichaam en  onderzoek naar het groeiende gevaar van antibioticaresistentie zijn de gespreksonderwerpen. Deze Grijze Cellen vinden plaats in de Gentse Handelsbeurs en worden georganiseerd in samenwerking met deBuren en Eos. 

» Meer info en inschrijven via onze website

04 Internationaal genoteerd

FWO brengt bezoek aan CERN en ESRF

Op woensdag 21 mei 2014 bracht Koning Filip een werkbezoek aan CERN.  CERN is een van de grootste centra voor wetenschappelijk onderzoek in de wereld. Wetenschappers doen er onderzoek naar de elementaire bouwstenen van de materie en naar de krachten die hen bij elkaar houden.  FWO is een belangrijke financierder van onderzoeksprojecten in CERN. Koning Filip werd vergezeld door rectoren van Vlaamse en Franstalige universiteiten en de secretarissen-generaal van FWO en F.R.S.-FNRS.  Ook prof. François Englert, de Belgische Nobelprijswinnaar voor Fysica 2013 en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Philippe Courard waren van de partij.

 

Op 5 juni kreeg CERN opnieuw bezoek uit ons land, ditmaal een FWO-delegatie, bestaande uit rectoren en vice-rectoren van de Vlaamse universiteiten en FWO-stafleden.

 

Een dag later bezocht deze FWO-delegatie ook de Europese synchrotron stralingsfaciliteit (ESRF) in Grenoble. ESRF is een internationaal onderzoekscentrum dat Europa’s meest krachtige bron van synchrotronstraling huisvest. Vlaamse onderzoekers onderzoeken er de eigenschappen van de materie en  ze verkennen de processen die aan de grondslag van het leven liggen.  Samen met het Nederlandse NWO heeft het FWO een eigen bundellijn DUBBLE in ESRF.

Nieuwe voorzitter Science Europe

Op 20 mei 2014 heeft de Algemene vergadering van Science Europe prof. Miguel Seabra, voorzitter van de Portugese Science and Technology Foundation (FCT), unaniem als nieuwe voorzitter verkozen. Hij volgt prof. Paul Boyle op die eind augustus zijn functie zal verlaten om aangesteld te worden als Vice-chancellor van de Universiteit van Leicester. Prof. Seabra start zijn 2-jarig mandaat op 1 september 2014.

COST resultaten oproep OC-2013-2

COST – European Cooperation in Science and Technology – is een Europees agentschap dat financiering biedt voor de coördinatie van Europese onderzoeksnetwerken (COST-acties).

Het COST Committee of Senior Officials (CSO) heeft op 13-14 mei 2014 een nieuwe reeks COST-acties goedgekeurd (resultaat oproep OC-2013-2 met deadline 27 september 2013).

Als Vlaamse onderzoeker kan u een aanvraag indienen om deel te nemen aan het management comité of een werkgroep van één van deze COST-acties.

Meer informatie over de procedure tot deelname aan een COST-actie kan u hier vinden.

FWO – thematische infosessies Horizon 2020

Na een succesvolle eerste ronde van thematische infosessies over de oproepen binnen Horizon 2020 in januari/februari, kan het FWO inmiddels ook terugblikken op een geslaagde tweede reeks van gerichte infosessies.

 

MSCA

Op 30 april organiseerden de Belgische NCP’s voor de Marie Sklodowska-Curie Actions samen met het Research Executive Agency van de Europese Commissie een infodag specifiek gericht op KMO’s en bedrijven. Als Horizon 2020 de komende jaren effectief een brug wil slaan tussen de academische- en de bedrijfswereld, dan moeten universiteiten, onderzoeksinstellingen en ondernemingen namelijk van meet af aan de handen in elkaar slaan en samen hun aanvragen binnen Horizon 2020 voorbereiden. Aan de opkomst van ruim 100 vertegenwoordigers uit de private en academische sector te zien, is die boodschap in ieder geval niet in dovemansoren gevallen.

 

Research Infrastructures

In de maand mei ondernam het FWO-NCP samen met EWI en de Herculesstichting een ESFRI roadshow langs de Vlaamse universiteiten om onderzoekers beter wegwijs te maken in de complexe materie en veelheid aan informatie over Europese onderzoeksinfrastructuren. Tijdens deze roadshows kregen onderzoekers een toelichting over de geschiedenis van het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) en over deelname aan ESFRI in Vlaanderen. Als NCP gaf het FWO een uiteenzetting over de mogelijkheden voor onderzoeksinfrastructuur binnen Horizon 2020. Getuigenissen van Vlaamse onderzoekers gaven een concretere en meer praktische kijk op deelname aan ESFRI projecten.

 

ERC

Op 28 mei was het opnieuw verzamelen geblazen in de Koninklijke Academie in Brussel voor twee infosessies georganiseerd door de NCP’s van het FWO, BELSPO en FNRS. In de voormiddag mochten we ruim 100 deelnemers verwelkomen voor de voorstelling van de ERC Advanced Grants. De combinatie van eerstelijnsinformatie door officials van de Europese Commissie enerzijds en getuigenissen van ERC laureaten en evaluatoren anderzijds bleek opnieuw een ideaal recept om geïnteresseerde onderzoekers klaar te stomen voor hun aanvraag. Deze oproep staat nog open tot en met 21 oktober 2014.

 

FET

In de namiddag was het de beurt aan de oproep FET-Open van het programma ‘Future and Emerging Technologies’. Ondanks de specificiteit van dit programma en de grondige vernieuwing ten opzichte van het Zevende Kaderprogramma wist deze sessie toch een vijftigtal geïnteresseerden te lokken. Ook hier bleek de afwisseling van presentaties, getuigenissen en vragenrondes de juiste formule om potentiële aanvragers op ideeën te brengen en op hun aanvraag voor te bereiden. Deze oproep staat nog open tot en met 30 september 2014.

 

JRC

Op 12 juni trok het FWO-NCP met een twintigtal onderzoekers naar het ‘Institute for Reference Materials and Measurements’ in Geel om via presentaties en een rondleiding inzicht te krijgen in de activiteiten van het Joint Research Centre. Naast een algemene voorstelling van het JRC, werd er ook ingegaan op de JRC-fellowships en de mogelijkheden van samenwerking met JRC in het kader van onderzoeksprojecten gefinancierd door Horizon 2020. Voor onderzoekers actief in uiteenlopende disciplines als milieu- en klimaatwetenschappen, (nucleaire) veiligheid en beveiliging, energie, transport, referentiematerialen en standaarden, landbouw, voedselveiligheid, gezondheid, consumentenbeveiliging, economie of de monetaire unie loont het in elk geval zeker de moeite om de collega’s bij DG JRC beter te leren kennen.

 

Toekomstmuziek

Ook voor het najaar staan er al enkele infosessies op stapel. Via onze reguliere communicatiekanalen houden wij jullie op de hoogte.

Global Research Council

Op 27 en 28 mei kwam de Global Research Council (GRC) voor de derde maal samen in Peking. De GRC is een virtuele organisatie bestaande uit leidinggevenden van meer dan 60  Research Councils wereldwijd. Ook het FWO is lid en secretaris-generaal dr.ir. Elisabeth Monard woonde deze jaarlijkse vergadering bij. De leden van de Global Research Council kwamen tot een akkoord over een ‘state-of-play’ rapport over Open Access voor publicaties en gezamenlijke principes over het ondersteunen van de nieuwe generatie onderzoekers.

 

De volgende editie vindt plaats in mei 2015 in Tokio.

05 Over de grenzen

European Research Area Networks

Het FWO heeft bepaald voor welke nieuwe thema’s het in de nabije toekomst zal participeren in de laatste ERA-NETs van FP7 en in COFUND ERA-NET, zoals dit financieringsinstrument onder Horizon2020 heet. Daarbij valt het op dat een aantal JPIs kiest voor ERA-NET als instrument ter financiering van gezamenlijke oproepen in plaats van, zoals voorheen, zelf mechanismen daartoe op te zetten. Een gedetailleerde lijst van FWO-deelname is terug te vinden op de website.

Op 3 juni 2014 opende de nieuwe oproep van M-ERA.NET (materiaalkunde) met als thema’s:

 • Integrated Computational Materials Engineering (ICME);
 • Materials with new Surfaces and Coatings;
 • Composite Technology;
 • Materials for Sustainable and Affordable Low Carbon Energy Technologies;
 • Materials for Health;

Functional materials focusing on sensors.

Het FWO kende onlangs ook twee nieuwe projecten toe voor CHIST-ERA II (ICT-onderzoek), oproep 2013, onder thema twee, Adaptive Machines in Complex Environments (AMCE):

 • project AdaLab van prof. Jan Ramon (KU Leuven);
 • project COACHES van prof. Hichem Sahli (VUB ).

Internationale samenwerkingen

Op 10 juni werd de jaarlijks oproep voor uitwisselingsprojecten met Japan geopend. Met dit programma willen het FWO en JSPS de samenwerking tussen Vlaanderen en Japan op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling verder stimuleren door middel van het uitvoeren van samenwerkingsprojecten. Daarbij staat de uitwisseling van jonge onderzoekers centraal. Deze projecten lopen voor twee jaar. Deze oproep staat nog open tot en met 10 september 2014.

Vorig jaar tekende het FWO een Lead Agency Agreement met het Oostenrijkse FWF (The Austrian Science Fund).  De eerste oproep in het kader van dit akkoord wordt dit najaar verwacht.  Volwaardige onderzoeksprojecten, inclusief het bekostigen van personeel en onderzoeksmiddelen kunnen zowel door de Vlaamse als de Oostenrijkse onderzoekspartners aangevraagd worden.  Verdere concrete informatie omtrent deze call zal in november verspreid worden. 

Joint Programming Initiatives (JPI)

Toekenning volgde onlangs voor:

 • JPI Urban Europe – oproep 2013

Deze oproep werd geopend op 18 juni 2013 en focuste op 2 thema’s:

 • Governance of urban complexity;
 • Urban Vulnerability, Adaptability, and Resilience.

Twee Vlaamse deelprojecten krijgen van het FWO financiering:

 • Play!UC van prof. Oswald Devisch (Uhasselt);
 • ResSegr van prof. Patrick Deboosere  en Helga de Valck (VUB).
 • JPI HDHL (A Healthy Diet for a Healthy Life) – oproep ENPADASI oproep 2014

Voor het derde onderzoeksdomein van dit JPI, Diet and Chronical Disease, werd een oproep gelanceerd: ‘Joint Action in the Research Area 3: European Nutritional Phenotype Assessment and Data Sharing Initiative – ENPADASI’.

 

Volgende onderzoekers, verbonden aan een Vlaamse universiteit, treden met ondersteuning van het FWO toe tot de Knowledge Hub van deze onderzoeksactie:

 • Project “FiND” (FlemIsh Nutrition-related Databases) - De Henauw Stefaan-U Gent;
 • Project “INDIANA” - Carl Lachat-UGent.

06 In de pers

Het FWO in de pers

 • 11 maart: Samenwerking FWO en Zuid-Afrikaanse evenknie (Metro)
 • 20 maart: Koning Filip op bezoek bij Kennismakers (Aquarama, vakblad voor watertechnologie)
 • 24 maart: ‘Waarom werden Vlaamse collaborateurs milder gestraft?’ interview FWO-onderzoeker Koen Aerts) (Apache.be)
 • 10 april: Jonge wetenschappers hebben almaar minder kans op onderzoeksbeurs (De Standaard)
 • 11 april: Minder onderzoeksbeurzen, een goede zaak (opiniestuk)
 • 23 mei: Stem niet blanco! (opiniestuk FWO-onderzoeker Dries Deweer) (deredactie.be)
 • 8 juni: Over oorlogsretoriek en politiek fatsoen (opiniestuk FWO-onderzoeker Dries Deweer) (deredactie.be)
 • 16 juni: Limburgse onderzoekster naar Europese wetenschapstop Kopenhagen (Limburg Actueel.be)

08 Cijfers en letters

Toekenning nieuwe mandaten

De Raad van Bestuur van het FWO heeft in zijn vergadering van 25 juni nieuwe mandaten toegekend. Op 1 oktober 2014 zullen 210 nieuwe aspiranten instromen in het onderzoek met een FWO-beurs, wat het totaal aantal aspiranten op 879 brengt. Tegelijk treden 178 nieuwe postdoctorale onderzoekers en 13 Pegasus Marie Curie Short mandaathouders in dienst. Het totale postdocbestand zal dan 877 bedragen. Ook zijn er 9 nieuwe fundamenteel klinische onderzoekers toegekend.

 

In totaal zal het FWO op 1 oktober 2014 ongeveer 1.800 onderzoekers via een persoonlijk mandaat in staat stellen in alle vrijheid fundamenteel onderzoek te verrichten. 

» Klik hier voor alle resultaten

Recent toegekende wetenschappelijke prijzen

BiRD Multidisciplinary PhD Award: € 10.000

Daan Witters (KU Leuven)

 

Gustave Boël - Sofina Fellowships: lange verblijven naar India of China

 • Matthieu Burnay (KU Leuven)
 • Sarah Melsens (VUB)
 • Ema Estevens (VUB)

 

IBL Klinische prijzen: € 75.000

Dirk Timmerman (KU Leuven)

 

The Boston Consulting Group Best Paper Award: € 5.000

Vincent Ginis (VUB)

 

Umicore Prijs voor afstudeerwerken: € 2.500

 • David Dupont (KU Leuven)
 • Thomas Dobbelaere (UGent)

09 FWO intern

Personalia

Indiensttreding:

05/05/2014: dr. Bart Van Beek, wetenschappelijk beleidsadviseur

Pensioen:

Agnes Mathues, receptioniste (1971 – 2014)

Overlijden:

Jozef Nuttin († 18/03/2014)
Lid Commissie  Psychologie en Opvoedkundige Wetenschappen (01/10/175 – 30/09/1990)

 

Pierre Aptekers († 07/04/2014)
Administratief personeel: diensthoofd mandaten en projecten 1964-1997

 

Philip Polk († 11/05/2014)
Lid Commissie Dierenbiologie (01/10/1975 – 30/09/1991)

 

Roger De Meyer († 29/05/2014)
Lid Raad v.Bestuur IIKW (18/10/1968 – 20/06/1974)
Voorzitter Beheerscomite FKFO (05/12/1967 – 05/07/1973)