Nieuwsbrief Juni 2017

Edito

In de Vlaamse onderzoekswereld wordt sinds lang met spanning uitgekeken naar de laatste woensdag van de maand juni. Dan worden immers traditiegetrouw de persoonlijke mandaten toegekend aan een nieuwe generatie van FWO-onderzoekers. Jaar na jaar groeit de FWO-website die namiddag uit tot één van de drukst bezochtste sites in Vlaanderen. Er hangt dan ook veel van af. Voor de FWO-aspiranten betekent het verkrijgen van een FWO-beurs immers de mogelijkheid om de eerste stappen te zetten in de wondere wereld van het wetenschappelijk onderzoek. Het projectplan waar men vaak maanden aan heeft gewerkt, kan nu eindelijk ten uitvoer worden gebracht om na vier jaar hopelijk te resulteren in het behalen van een doctoraatsdiploma. Statistieken tonen aan dat FWO-bursalen in Vlaanderen de hoogste kans op slagen hebben om dit diploma ook effectief te behalen.

 

Voor de postdoctorale onderzoekers betekent het in de wacht slepen van FWO-financiering de mogelijkheid om zich verder te verdiepen en verder te werken aan het uitbouwen van een internationale wetenschappelijke carrière. Want ook hier stellen we vast dat FWO-onderzoekers zeer gegeerd zijn en over goede troeven beschikken om ook internationaal hoge toppen te scheren. Zowat alle Vlaamse ERC-grantholders, hebben een FWO achtergrond en het stijgend aantal aanvragen voor buitenlandse onderzoeksmandaten door onze postdoctorale onderzoekers tonen aan dat internationale toplabo’s en onderzoeksgroepen maar al te graag onze Vlaamse onderzoekers ontvangen.

 

We zijn dan ook zeer blij dat minister Muyters een aantal weken geleden de eerdere princiepsbeslissing in de praktijk bracht en het FWO een jaarlijks extra budget van 30,3 miljoen euro heeft toegekend. Dat stelde ons in staat om reeds voor deze aanvraagronde de slaagkansen voor postdoctorale onderzoekers te laten stijgen tot 27,3 %. Er werden deze ronde dan ook maar liefst 195 nieuwe postdoctorale onderzoekers aangesteld. Voor de predocs liggen de cijfer met een slaagkans van 21,3 % lager, maar ook hier konden toch een aantal extra mandaten worden toegekend en klokken we af op 215 nieuwe toekenningen. Positief is ook dat voor de postdoc- hernieuwingen een slaagcijfer van 75% kon worden aangeboden, zodat ook op dit niveau 75 postdoctorale onderzoekers blijvend kunnen investeren in baanbrekend wetenschappelijk onderzoek.

 

De extra middelen zullen het FWO ook in staat stellen om voor het eerst sinds lang de slaagkansen voor de onderzoeksprojecten boven de 20% te tillen, 20,45% om precies te zijn.


Toch zijn we er nog lang niet. Het FWO zal alles in het werk stellen om naar 2019 toe een aanzienlijk deel van de extra middelen die de Vlaamse regering en minister Muyters heeft voorzien voor het groeitraject in O&O-investeringen richting het FWO te krijgen. Met het doorvoeren van de hervormingen van de evaluatieprocedure voor de fundamentele programma’s, is het FWO alvast zijn deel van de afspraak nagekomen om binnen een korte tijd werk te maken van ingrijpende hervormingen. We hebben dan ook nu reeds gesprekken met het kabinet opgestart om via deze extra middelen de slaagkans van de projecten verder te laten stijgen naar het streefdoel van 33%.

 

Er wacht het FWO alvast een drukke zomer, waarin er hard zal gewerkt worden aan het verder concretiseren in reglementen en besluiten van de goedgekeurde hervormingen. In deze nieuwsbrief leest u alvast alles over de overgangsmaatregelen die de raad van bestuur van het FWO heeft goedgekeurd. Op de FWO-website staat er tevens een gedetailleerde presentatie ter beschikking, waar u alle antwoorden op uw vragen rond de hervormingen kan terugvinden.

 

Voor nu wens ik u uit naam van het voltallige FWO-team een deugddoende vakantie toe en wij kijken alvast uit naar de boeiende onderzoeksresultaten die we uit de vele nieuwe goedgekeurde onderzoekslijnen mogen verwachten.

In de kijker

Overgangsmaatregelen voor de programma’s Aspirant, SB-beurs, Krediet aan Navorsers en Onderzoeksprojecten

In een vorige extra nieuwsbrief kondigden we de hervorming van de ondersteuningsprogramma’s Aspirant, SB-beurs en Onderzoeksprojecten en de afschaffing van het Krediet aan Navorser aan. Die hervorming heeft onder meer tot gevolg dat aanvragers die voor 2019 (start van de nieuwe programma’s) een dossier mochten indienen dat daarna niet altijd meer zullen kunnen. Om een vlotte overgang te verzekeren en iedereen toe te laten zich op tijd aan te passen aan de nieuwe situatie, voorziet het FWO in de nodige overgangsmaatregelen.

» We vatten ze hier samen.

Nieuwe FWO-oproep doctoraatsbeurzen strategisch basisonderzoek (SB) gelanceerd

Het FWO heeft op 15 juni de nieuwe oproep voor SB doctoraatsbeurzen opengesteld. Kandidaten kunnen een aanvraag indienen tot uiterlijk 15 september 17h00.

 

Het programma SB doctoraatsbeurzen richt zicht tot jonge onderzoekers die zich willen bekwamen tot strategisch denkende en innovatiegerichte wetenschappers. De doctoraatsprojecten houden uitdagend en vernieuwend onderzoek in, dat potentieel biedt om op langere termijn innovatieve toepassingen (producten, processen, diensten) met economische toegevoegde waarde te genereren. Die mogelijke toepassingen kunnen leiden tot innovaties bij bedrijven of sectoren, en/of aansluiten bij de VRWI transitiegebieden.

De kern van de evaluatie berust op de mondelinge verdediging door de kandidaat tegenover een expertpanel. Deze panels worden internationaal samengesteld en bestaan uit zowel academici als O&O specialisten uit de bedrijfswereld. De evaluatiecriteria zijn gericht op de kandidaat, het project en de toepassingsmogelijkheden, waarbij de kwaliteiten van de kandidaat (potentiële ‘doctoral skills’, vakkennis en het toepassingsgericht inzicht) het zwaarst doorwegen.

Het FWO verzorgt eind juni/begin juli infosessies aan elke universiteit. Tijdens deze infomomenten wordt toegelicht wie een aanvraag kan indienen en hoe de evaluatie en selectie verloopt. Ook worden tips gegeven voor het voorbereiden van de aanvraag en de mondelinge verdediging.

De oproep loopt nog tot vrijdag 15 september 2017, 17h00. Kandidaten kunnen een aanvraag indienen via het FWO e-loket. Medio december zal de raad van bestuur van het FWO 200 SB-beurzen toekennen.

» Bekijk alle details

Vacatures Expertpanels

Het FWO is voor de versterking van zijn Expertpanels op zoek naar (inter)nationale experten. Kandidaat-experts worden verzocht hun gemotiveerde kandidaatsstelling ten laatste op vrijdag 8 september 2017  in te dienen via dit online formulier. De kandidaat-experts dienen te vermelden voor welk Expertpanel zij zich kandidaat stellen en het online formulier te vervolledigen met opgave van de persoonlijke expertise en de lijst van de wetenschappelijke publicaties. In totaal zijn er 28 vacatures voor experts verbonden aan een Vlaamse instelling en 44 vacatures voor experts verbonden aan een niet-Vlaamse instelling.

» Een overzicht van de openstaande vacatures en alle praktische informatie kan u op de website terugvinden.

Genoteerd

FWO-jaarboek 2016

Het Jaarboek 2016 van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) is verschenen.

Naar aanleiding van de 10de verjaardag van de European Research Council (ERC), heeft het FWO er voor geopteerd om in zijn Jaarboek hulde te brengen aan deze belangrijke speler in het verdedigen van het belang van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in Europa. Het FWO geeft in de Jaarboek dan ook het woord aan een aantal Vlaamse onderzoekers die recent een ERC Grant in de wacht hebben gesleept.

Het jaarboek bevat verder een overzicht van alle financieringskanalen en cijfergegevens van het FWO.

 

Bekijk hier de pdf-versie van het jaarboek 2016.

Internationaal genoteerd

Toekenning EUI doctoraatsbeurzen

Het Europees Universitair Instituut (EUI) in Firenze is een gerenommeerd instituut dat jonge onderzoekers de unieke kans biedt om hun doctoraatsonderzoek in een internationale en wetenschappelijk hoogstaande context uit te voeren met Europese strekking in de gedrags- en maatschappijwetenschappen: geschiedenis, rechten, economie, politieke en sociale wetenschappen. Voor het academiejaar 2017-2018 zal het FWO twee EUI-doctoraatsbeurzen financieren voor Vlaamse doctoraatsstudenten. De evaluatie van de ontvangen aanvragen is inmiddels achter de rug. Het FWO feliciteert Remes Anastasia en Scarlett Roland met hun EUI aanstelling. Zij zullen vanaf 1 september 2017 bij het EUI aan de slag gaan om er hun doctoraat voor te bereiden.

Lancering FWO [PEGASUS]2 MSCA facebookpagina

In september 2015 lanceerde het FWO het [PEGASUS]2 programma. Dit programma heeft als doel de internationale mobiliteit van onderzoekers te stimuleren door enerzijds excellente postdoctorale onderzoekers naar de Vlaamse Gemeenschap aan te trekken en anderzijds aan postdoctorale onderzoekers in de Vlaamse Gemeenschap de mogelijkheid te bieden om een deel van hun onderzoek in het buitenland uit te voeren.

Ondertussen werden al de 60 beschikbare mandaten toegekend en zijn alle FWO [PEGASUS]2 MSCA fellows van start gegaan. Omdat het FWO wetenschapscommunicatie hoog in het vaandel draagt en om het reilen en zeilen van deze fellows voor de buitenwereld toegankelijk te maken, werd er recentelijk een [PEGASUS]2 facebookpagina aangemaakt. Hierop kunnen FWO [PEGASUS]2 MSCA fellows o.a. hun ervaringen in België en het buitenland delen, activiteiten in het kader van wetenschapscommunicatie posten, en hun onderzoek voorstellen. Bent u hierin geïnteresseerd? Surf dan naar deze facebookpagina.


 

Dit project heeft financiering ontvangen van het European Union’s Horizon 2020 research and innovation programma onder de Marie Skłodowska-Curie grant overeenkomst No 665501.

 

Programma in de kijker: Reiskrediet voor een lang verblijf bij een ERC grantee in het buitenland

Eind 2016 lanceerde het FWO het nieuwe mobiliteitsprogramma ‘reiskrediet voor een lang verblijf bij een ERC grantee in het buitenland’. Ben je van plan om in de nabije toekomst een ERC grant (starting, consolidator of advanced) aan te vragen? Wens je jouw ERC aanvraag te versterken door je buitenlandse onderzoekservaring verder aan te scherpen en je onderzoeksprofiel en -visie te optimaliseren? Dan lijkt het je misschien wel wat om naar het buitenland te trekken om onderzoek te verrichten in de excellente onderzoeksomgeving van een voormalige of huidige ERC Grantee (starting, consolidator of advanced).

» Meer info kan gevonden worden op de webpagina

Aanpassing Art. 11 reglement reiskrediet voor deelname aan een congres in het buitenland

Vanaf heden is een actieve deelname (presentatie of poster) een essentiële voorwaarde om in aanmerking te komen voor een congreskrediet. De uitzonderingsvoorwaarde zoals voorheen vermeld in Art. 11 is bijgevolg niet langer van toepassing:

Art. 11: De vergoedingen worden principieel slechts toegekend aan onderzoekers met een academisch masterdiploma, die oorspronkelijke opzoekingen hebben verricht en op de betreffende bijeenkomst een voordracht houden. Uitzondering kan worden gemaakt voor onderzoekers die op het forum in kwestie een bepaald aanzien hebben verworven en van wie de aanwezigheid, met het oog op bespreking en voorlichting, wenselijk is.

Over de grenzen

European Research Area Networks (ERA-NET)

In het kader van ERA-NET, het Europese programma dat financierende organisaties en onderzoekers laat samenwerken rond onderzoeksoproepen met welbepaalde thema’s, werd de voorbije maanden één oproep geopend met FWO deelname:

 • ERA-NET RUS.Plus - JTC 2017 (een netwerk voor Europees-Russische onderzoekssamenwerking rond ‘Science & Technologies Projects’ (S&T Projects)).

 

Daarnaast werd binnen één ERA-NET een finale beslissing genomen inzake de toekenning en financiering van een project met Vlaamse deelname, zijnde:

 

ERANID - JTC 2016 (‘Illicit Drugs’)

‘REC-PATH’ – Wouter Vanderplasschen, Universiteit Gent, € 176.200.

 

» Voor meer informatie m.b.t. aankomende oproepen, zie de FWO website

Science Europe

Science Europe, de organisatie van 43 Europese Research Funding en Research Performing Organisations  (RFO-RPO) uit 27 landen, heeft weer nieuwe aanbevelingen voor wetenschap en beleid klaar:

 

Het ondersteunde in mei 2017 ook een publiek pleidooi voor het behoud en zelfs de versterking van de ERC:

In Support of the European Research Council Scientific Council Statement ‘Building on a European Success Story to Further Empower European Researchers’

 

Daarnaast roept het wetenschappelijke instellingen op om de Open Access-vergoedingen die ze betaald hebben openbaar te maken en zo de financiële aspecten van OA transparanter te helpen maken:

Shaping Open Access and Creating Transparency: Science Europe Recommends Disclosing Publication Fees.

 

In Hongarije wil het de academische vrijheid niet in het gedrang zien komen:

Science Europe Condemns Legislative Measures Against Academic Freedom in Hungary

 

Wie op de hoogte wil blijven van de activiteiten van Science Europe, kan zich ook inschrijven voor de driemaandelijkse nieuwsbrief: http://www.scienceeurope.org/newsletter .

Joint Programming Initiatives (JPI)

In het kader van JPI, die streven naar een coördinatie van onderzoeksprogramma’s van verschillende landen in Europa en daarbuiten, werd gedurende deze periode volgende oproep geopend:

 • JPI Healthy Diet Healthy Life (HDHL): Working Groups call 2017 on diet-related chronic diseases.
» Voor meer informatie m.b.t. aankomende JPI oproepen, zie de FWO website.

NCP Flanders

Sinds 1 december 2016 werd Ann Van Hauwaert aangesteld als NCP (National Contact Point) Coordinator voor Horizon 2020 voor Vlaanderen. NCP adviseurs van FWO en VLAIO (Vlaams Agentschap Ondernemen) worden verenigd in 1 gezamenlijke werking. De organisatie zal de naam NCP Flanders dragen en zal aan zichtbaarheid winnen door het opzetten van een eigen website die alle informatie over Horizon2020 die belangrijk is voor Vlaamse stakeholders (zowel bedrijven als kennisinstellingen) zal bundelen.  De lijst van adviseurs die kunnen gecontacteerd worden voor de verschillende domeinen binnen Horizon 2020 wordt ondertussen up-to-date gehouden op https://www.europrogs.be/over-ons/contactpersonen

Workshops en infosessies

Workshop Horizon2020 proposal writing 10 mei 2017

Op 10 mei vond de workshop Horizon2020 proposal writing plaats georganiseerd door de NCP’s van Vlaio en FWO. Trainer Robert Porter lichtte de verschillen toe tussen het schrijven van een wetenschappelijke publicatie en een subsidieaanvraag en gaf tips voor het schrijven van een goede aanvraag. 75% van de deelnemers aan de workshop was afkomstig uit de academische sector en een kwart uit de niet-academische sector.

 

Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships infosessie 29 mei 2017

Op 29 mei organiseerde het FWO in samenwerking met de andere Belgische NCP’s een infosessie over Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships. De modaliteiten werden toegelicht door Ilse De Waele, Project Officer van het Research Executive Agency (REA). Getuigenissen kwamen van dr. Brian Booth (Universiteit Antwerpen), dr. Federica Bressan (Universiteit Gent) en dr. Neha Shrestha (UCL). Professor Anne Thoul (ULg) treedt al een aantal jaar op als expert evaluator en deelde haar ervaringen mee en gaf een toelichting bij alle (sub)evaluatiecriteria van de volgende oproep die sluit op 14 september 2017. In de namiddag organiseerde het FWO een workshop voorstel schrijven. De template voor het indienen van de aanvraag werd in detail doorgenomen met de deelnemers.

Evaluatieresultaten

ERC Proof of Concept Grants 2017 oproep, eerste cut-off 19 januari 2017

 • Robert Colebunders Universiteit Antwerpen
 • Johan Hofkens, KU Leuven
 • Joost Schymkowitz, Vlaams Instituut voor Biotechnologie en Universiteit Gent

 

Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Networks 2017 oproep deadline 10 januari 2017

Toekenningen met Vlaamse coördinator bij de European Training Networks:

 • Universiteit Gent, project: HYCOAT - A European Training Network for Functional Hybrid Coatings by Molecular Layer Deposition
 • KU Leuven, project: FOODENGINE - Enginomics in food quality design: the case of shelf-stable fruit-, vegetable- and legume-based foods
 • Universiteit Antwerpen, project: B-Q MINDED - Breakthroughs in Quantitative Magnetic resonance ImagiNg for improved DEtection of brain Diseases
 • Universiteit Antwerpen, project: IT-DED3 - Integrated Training in Dry Eye Disease Drug Development (IT-DED3)

In de pers

In de pers

 • 13 mei: De Syriër die Vlaamse boeren de 21ste eeuw moet binnenloodsen (Het Nieuwsblad)
 • 5 juni: Geluidsgolven tegen Alzheimer (Eos)
 • 22 juni: Einde aan belangenvermenging bij beurzen voor onderzoek (De Tijd)

Kalender

Openstaande oproepen