Nieuwsbrief December 2010

Blokkeringen FWO-toelage 2010 opgeheven

De Vlaamse regering besliste op 2 april om, verspreid over alle ministers, voor 190 miljoen kredieten te blokkeren. Deze blokkering geldt enkel voor 2010 en was bedoeld als buffer om zeker te komen tot een begroting in evenwicht.

Minister Lieten heeft nu echter beslist om, voor wat betreft de FWO-toelage, deze blokkering op te heffen. Ze geeft daarmee aan dat de werking van het FWO voor haar een prioriteit is, en ze beloont de inspanningen die wij leveren voor de carrières van jonge onderzoekers.

Edito

Monard

Het zijn moeilijke financiële tijden, ook  het wetenschappelijk onderzoek wordt er door getroffen. Het FWO blijft echter voluit voor zijn missie gaan, en dat is zoals genoegzaam bekend: wetenschappelijke excellentie. Verschillende recente rapporten en nieuwsberichten tonen aan dat we daar effectief ook in slagen.
Zo blijkt dat FWO-aspiranten het beste rapport kunnen voorleggen wat betreft het effectief afronden van het doctoraat: bij meer dan 85% van de kandidaten is dit het geval. Doordat het FWO strenge normen hanteert bij de selectie, worden ook de meest beloftevolle jong onderzoekers geselecteerd. Bovendien moet nog eens benadrukt worden hoeveel jonge onderzoekstalent een kans krijgt dankzij de FWO onderzoeksprojecten.  In totaal zijn hier nog eens meer dan 1000 onderzoekers tewerkgesteld. Elke dag dragen zij met hun harde werk eveneens bij tot de uitbouw van excellente Vlaamse wetenschap.
Een andere goede graadmeter van excellentie zijn de prestaties van onze onderzoekers in internationaal verband. Voor fundamenteel onderzoek wordt dan vooral uitgekeken naar de prestigieuze grants uitgereikt door de European Research Council (ERC). Ook hier blijkt dat het excellentiebeleid van het FWO vruchten afwerpt. Van de 17 Belgische laureaten van de recentste starting grants-ronde hebben er maar liefst 13 steun genoten van het FWO onder de vorm van een persoonlijk mandaat of een onderzoeksproject. De twee Vlaamse laureaten van de laatste advanced grants-oproep mogen we eveneens tot de FWO-stal rekenen. Beiden hebben een lange voorgeschiedenis van mandaten, projecten en kredieten die ze via het FWO verworven, tevens werden ze allebei reeds bekroond met de vijfjaarlijkse FWO-Excellentieprijs Joseph Maisin.
Daarenboven heeft het FWO-beleid een belangrijke Europese erkenning gekregen, en wel van de Europese Commissie zelf. Het FWO heeft als lid van de Europese pioniersgroep een strategie opgesteld om onderzoekscarrières nog beter te bevorderen en een nog gunstiger klimaat te scheppen voor onderzoekers in Vlaanderen. Deze strategie werd vorige week positief geëvalueerd door drie HR-experten aangesteld door de Commissie. Daardoor werd aan het FWO – als allereerste financieringsagentschap in Europa – het label “HR Excellence in Research” toegekend (zie verder in de nieuwsbrief). Daarmee erkent de Europese commissie dat het FWO bijzonder begaan is met onderzoekers en hun loopbanen, en de nodige inspanningen levert om de randvoorwaarden voor excellent onderzoek verder te optimaliseren.
Kortom, wij blijven in deze tijden van crisis niet bij de pakken zitten. Vlaanderen heeft zijn onderzoekers nodig, en onderzoekers hebben een instelling nodig waarop ze kunnen bouwen. Het FWO neemt zich voor deze rol verder waar te maken.
Ik wens u alvast een fijne eindejaarsperiode en een voorspoedig en excellent 2011 toe!

Elisabeth Monard

In de kijker

Uitreiking FWO-Excellentieprijzen

Al 50 jaar lang reikt het FWO vijfjaarlijks de belangrijkste wetenschapsprijzen in Vlaanderen uit. Niet alleen bekroont het FWO met een omvangrijk bedrag een onderzoekscarrière; maar ook onderscheidt het met deze vijfjaarlijkse traditie het kruim van onze topwetenschappers. De winnaars van deze editie, prof. Dirk Inzé, prof. Bart De Moor, prof. Sonja Snacken, prof. Peter Carmeliet en prof. Paul Rutgeerts, mochten op 23 november hun FWO-Excellentieprijs plechtig in ontvangst nemen. Dit gebeurde tijdens een officiële ceremonie in aanwezigheid van Z.M. de Koning. Naast de geldprijs van 100.000 euro ontvingen de laureaten ook een kunstwerk van de hand van de Brusselse beeldhouwer-kunstenaar Tom Frantzen. Een sfeerbeeld van de uitreiking vindt u terug op onze website. Ook de publicatie met interviews met alle laureaten is terug te vinden op onze website. U kunt steeds een exemplaar hiervan bestellen via communicatie@fwo.be.

FWO krijgt 'HR Excellence in Research' label

A596da524e224c53b9f3bbc6794db323

Zoals u al eerder kon lezen, maakt het FWO deel uit van de ‘HR Strategy Group’, de 40 instellingen die in overleg met de Europese Commissie de principes van het European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers wensen te implementeren in hun HR-beleid en strategie.
De FWO-strategie werd voorgelegd aan de Europese commissie. Op basis van een onafhankelijke evaluatie door drie EU-experts, werd begin december het label ‘HR Excellence in Research’ toegekend aan het FWO.
FWO is het eerste funding agency in Europa dat dit label mag voeren. We zijn er trots op en zien het als een bevestiging van onze aandacht voor de kwaliteit van onderzoekscarrières. Het is een thema dat we in de komende jaren nog willen versterken. Overigens zijn er plannen om een tweede lichting van 40 instellingen bij het proces te betrekken.
Voor meer informatie kan u terecht op de EURAXESS-rights pagina. En het ‘HR Excellence in Research’-label siert sinds kort de FWO-website.

Panelstructuur geëvalueerd

Op 1 januari 2010 gingen de 30 nieuwe FWO-panels aan de slag. Nu bijna één jaar later en met de lente- en herfstvergaderingen achter de rug, was het tijd om een eerste, korte evaluatie te houden van de nieuwe structuur.
We stellen vast dat de nieuwe panelstructuur goed functioneert. Een aantal wetenschapsgebieden die voorheen moeilijk de weg vonden naar het FWO, kunnen nu worden ondergebracht in de nieuwe panels. Onderzoek in de Kunsten, ruimtelijke ordening, bewegingswetenschappen of tandheelkunde, om maar enkele te noemen, hebben in 2010 resoluut de weg gevonden naar het FWO.
Globaal gezien is de werklast ook beter verdeeld over de verschillende panels.
Dit neemt echter niet weg dat er enkele kleinere bijsturingen nodig zijn om dit raderwerk van panels nog beter te laten functioneren. Zo zal het panel Med8, Gezondheidswetenschappen, worden uitgebreid met twee extra panelleden om de brede expertise van dit panel nog beter af te dekken. Een aantal disciplines zoals antropologie, bibliotheek- en informatiewetenschappen of theoretische fysica worden dan weer opgenomen in de lijst met scopes. Om een aantal onduidelijkheden weg te werken, werd ook de scope van het Interdisciplinair panel aangepast. Aanvragen voor dit laatste panel moeten ook tot twee, afzonderlijke, wetenschapsgebieden behoren.

Kennismakers Spreken: Het FWO laat u aan het woord

Op 14 oktober gaf het FWO het woord aan zijn onderzoekers. Tijdens Kennismakers Spreken mochten enkele wetenschappers hun mening geven over markante thema’s als bibliometrie en peer review. Zo’n 250 onderzoekers zakten af naar de Brusselse KVS om naar hun collega’s te komen luisteren en met hen in dialoog te gaan. De sessie werd ingeleid door dr.ir. Elisabeth Monard en prof. Paul Van Cauwenberge, respectievelijk secretaris-generaal en voorzitter van het FWO, en werd afgesloten met een toespraak van mevrouw Fientje Moerman. Wie alle presentaties en toespraken van deze dag nog eens rustig wil bekijken kan dat doen op onze website. Foto’s van dit evenement zijn terug te vinden op deFacebookpagina van het FWO.

terug naar boven

Genoteerd

Disciplinecodes

Onderzoeksclassificatiesystemen zijn onder meer nodig voor de selectie van referenten en het rapporteren naar de overheid. Ze zijn soms een heikel punt in wetenschapsbeleid: bestaande systemen laten vaak te wensen over. Sommigen zijn meer gericht op rapportering en niet gedetailleerd genoeg om referenten op te zoeken. Anderen zijn dan weer te sterk gericht op bepaalde wetenschapsdomeinen. Ook het huidige FWO-systeem bleek dringend aan vernieuwing toe.
Een aantal werkgroepen, samengesteld uit Vlaamse experts, hebben zich over deze problematiek gebogen, waarbij de krijtlijnen voor een nieuwe classificatie uitgezet werden door een coördinatiestuurgroep. De definitieve lijst, die beschikbaar is in het Nederlands en in het Engels, werd in oktober goedgekeurd door het Bureau en wordt nu al gebruikt voor nieuwe aanvragen.
Op dit punt is FWO internationaal een voorloper – vele partnerorganisaties in het buitenland beschikken immers niet over een dergelijk uitgebalanceerd systeem. Bovendien bewijzen we met deze lijst ook een dienst aan andere actoren in het Vlaamse wetenschaps- en innovatiebeleid, die eveneens van de classificatie gebruik zullen maken.

Klinische doctoraatsbeurzen en Fundamenteel klinische mandaten ook open voor huisartsen

De klinische doctoraatsbeurzen en de fundamenteel klinische mandaten zijn erg populaire financieringskanalen bij artsen, dierenartsen en specialist apothekers. Zij krijgen hiermee voldoende ruimte om aan fundamenteel wetenschappelijk onderzoek te doen zonder de voeling met de klinische praktijk te verliezen.
Sinds kort werd dit financieringskanaal ook uitgebreid tot de huisartsen. Deze groep kon vroeger geen aanspraak maken op deze financiering en was dus aangewezen tot een klassiek aspiranten- of postdoc-mandaat. Omdat deze drempel hoog bleek, hoopt het FWO met deze uitbreiding tegemoet te komen aan de noden van deze beroepsgroep.

Financieringsvork Onderzoeksprojecten

Vanaf de oproep 2011 moet er voor FWO-Onderzoeksprojecten rekening worden gehouden met volgende financieringsvork:
Per project en in het geval van een interuniversitair project, per onthaalinstelling, kan tussen de 40.000 en 130.000 euro per jaar worden aangevraagd voor personeel- en werkingsmiddelen. Indien één van de partners in de projectaanvraag enkel werkingsmiddelen aanvraagt, kan de ondergrens voor die partner verlaagd worden naar 20.000 euro.
Bijkomend kan voor maximum 150.000 euro uitrusting worden aangevraagd. Het aanvragen van matching funding is mogelijk tot maximaal 150.000 euro.

Beperking aantal te rangschikken kandidaten

Het Bureau en de Raad van Bestuur hebben beslist om in 2011 het aantal kandidaten dat een FWO-panel mag ranken te beperken tot het dubbele van het aantal betoelaagde mandaten voor dat panel tijdens de vorige aanvraagronde. Vanaf 2012 geldt het gemiddelde van de twee vorige aanvraagronden als maatstaf, na 2013 het gemiddelde van de drie vorige aanvraagronden. Tevens wordt er voor alle panels een ondergrens ingesteld, zodat elk panel minstens 10 kandidaten kan ranken.
Deze maatregel geldt enkel voor nieuwe aspirant- en postdoc aanvragen en heeft geen betrekking op hernieuwingen, verlengingen of het ranken van fundamenteel klinische mandaten en klinische doctoraatsbeurzen.

terug naar boven

Kalender

Indiendata wetenschappelijke prijzen

Oproep ERC Advanced Investigator Grant

FWO-Onderzoeksfinanciering

Aspiranten: 1 februari 2011 om 17.00u 
Bijzondere Doctoraatsbeurzen: 1 februari 2011 om 17.00u 
Klinische Doctoraatsbeurzen: 1 februari 2011 om 17.00u 
Postdoctorale onderzoekers: 1 februari 2011 om 17.00u 
Fundamenteel Klinische Mandaten: 1 februari 2011 om 17.00u

terug naar boven

Over de grenzen

Resultaten ERC Starting Grant

Erc

De European Research Council (ERC) maakte in oktober de resultaten bekend van de derde reeks ERC-Starting Grants. België en Vlaanderen in het bijzonder doen het ook dit jaar uitstekend in deze loodzware Europese competitie. Belgische onderzoekers zijn er in geslaagd om in totaal 17 grants in de wacht te slepen, waarvan er 13 naar onderzoekers verbonden aan een Vlaamse onthaalinstelling zijn gegaan. De K.U.Leuven wist vijf Grants te verzilveren, de UGent 4 en de UA en VUB elk 1. De andere 2  Vlaamse grants zijn onderzoekers aan het VIB. Alle resultaten kan u nalezen op de website van de ERC.

Nieuwe oproep voor bilaterale samenwerking met Vietnam

Een goed jaar geleden werd de eerste oproep voor projectvoorstellen in het kader van de bilaterale samenwerking met Vietnam geopend. De geselecteerde projecten uit die eerste ronde zijn inmiddels halverwege en een nieuwe call voor projecten met startdatum op 1/1/2012 wordt voorbereid. De modaliteiten zullen grotendeels dezelfde zijn als die van de eerste oproep. Hou onze website in de gaten voor meer informatie. De call zal begin januari geopend worden, met 1 april als deadline (zoals de reguliere projecten). De evaluatie en selectie van de projecten worden kort na de zomer door het nieuwe CIS-panel (zie verder) gedaan.

Hernieuwde samenwerking met NWO

Veel onderzoekers in de humane wetenschappen zullen zich de samenwerking met Nederland via het vroegere Vlaams-Nederlands Comité nog herinneren. De Vlaamse onderzoekswereld is steeds vragende partij geweest om hier een vervolg aan te breien.
Het verheugt ons bijzonder dat deze wens binnenkort in vervulling kan gaan. NWO – Geesteswetenschappen maakte immers een substantieel bedrag vrij voor samenwerking met Vlaanderen, waarop onze Raad van Bestuur besliste om in de nodige matching funding te voorzien.
De precieze modaliteiten worden momenteel nog uitgewerkt. Wat wel al vaststaat, is dat alles zal verlopen volgens het Lead Agency Procedure-model, waarbij beurtelings één van de partners verantwoordelijk is voor het hele evaluatie- en selectieproces, en de andere partner automatisch de financiering van de eigen onderzoekers op zich neemt voor de toegekende projecten. Dit vermijdt ingewikkelde bilaterale constructies en dito besluitvorming. NWO is een solide partner met wie we een dergelijke overeenkomst zonder problemen kunnen aangaan.
Een eerste oproep wordt in de loop van het voorjaar verwacht. Voor de eerste ronde zal NWO als leidend agentschap fungeren.

terug naar boven

Internationaal genoteerd

Reglementswijziging Krediet voor een lang verblijf

Wie een krediet wil aanvragen voor een lang verblijf in het buitenland, houdt best rekening met de volgende reglementswijzigingen:
- Een buitenlands verblijf kan nog maximaal 12 maanden duren (op een termijn van drie jaar, te tellen vanaf de startdatum van het eerst toegekende verblijf na 1 januari 2011);
- Voortaan zal het verblijf kunnen verlengd worden met maximaal één derde van de oorspronkelijk toegekende duur. Het maximum blijft wel 12 maanden;
- Eenzelfde verblijf kan nu op meerdere locaties doorgevoerd worden. Er worden echter slechts 2 verplaatsingen (in de regel de heen- en terugvlucht) terugbetaald, bovenop de forfaitaire dagvergoeding.
Meer details vindt u terug in de online subsidiewijzer.

Nieuw Expertpanel voor internationale samenwerking

Zoals bekend krijgt het FWO elk jaar meer financieringsaanvragen te verwerken, ook voor de internationale financieringskanalen. Om de werklast beter te verdelen, werd beslist een nieuw panel op te richten: de Commissie Internationale Samenwerking (CIS). Dit nieuw panel zal alle aanvragen voor internationale mobiliteit en internationale samenwerking behandelen die individuele mobiliteit (zoals congreskredieten, korte en lange verblijven, …) overstijgen en die niet continu ingediend kunnen worden.
Het nieuwe panel wordt samengesteld zoals de gewone panels en zal ook aan dezelfde regels en gedragscode onderworpen zijn. Er wordt gestreefd naar 16 leden, waarvan 9 niet aan een Vlaamse instelling verbonden zijn. Gezien de specifieke (multidisciplinaire) opdracht van het panel, worden er experts uit alle wetenschapsgebieden geselecteerd.
De vacatures worden zeer binnenkort gepubliceerd. Bedoeling is het nieuwe panel in het voorjaar van 2011 te starten.

Prof. Guy Brussele wint Europese COPD Research Award

2195D8a2b728480988f8e4febb27dac4

De Gentse professor en longarts Guy Brussele heeft de Europese COPD Research Award ter waarde van 50.000 euro van de European Respiratory Societygewonnen. COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een chronische en onomkeerbare longaandoening ten gevolge van een vernauwing van de luchtwegen Hij kreeg zijn prijs voor zijn project ‘Interrelationship of systemic inflammation, pulmonary inflammation, lymphoid neogenesis and airway remodelling in the pathogenesis of COPD’. In 2007 won Guy Brussele de Wetenschappelijke Prijs AstraZeneca (Astma & COPD) ter waarde van € 25.000 die het FWO in samenwerking met AstraZeneca uitreikt.

terug naar boven

Cijfers en letters

Overzicht resultaten Onderzoeksprojecten en Kredieten aan Navorsers

Op 26 november kende de Raad van Bestuur 279 nieuwe Onderzoeksprojecten en 63 Kredieten aan Navorsers toe voor een totaalbedrag van € 21.488.086. Meer informatie kan u hier terugvinden.

Laureaten wetenschappelijke prijzen

Wetenschappelijke Prijs Barco N.V.
Joris Roels, Universiteit Gent
“Actuatie van geïntegreerde componenten door middel van optische gradiëntkrachten.”

Jaarlijkse Prijzen Barco n.v. voor Afstudeerwerken
Yannick Lefevre, Vrije Universiteit Brussel
“Raman Effecten in Sillicium-Gebaseerde Nanogolfgeleiders. Op weg naar Gestimuleerde Raman Koeling.”

Diane De Coster, Vrije Universiteit Brussel
“Ontwerp en realisatie van een geminiaturiseerde elektronische lock-in detectiemodule voor het meten van biomoleculen in fotonische 'lab-on-a-chip' systemen.”

Sam Van der Jeught, Universiteit Antwerpen
“Acceleratie van digitale beeldverwerking in optische meetinstrumenten m.b.v. grafische kaarten.”

Wetenschappelijke Prijs Foundation AstraZeneca (Astma & COPD)
Bart Vanaudenaerde, Katholieke Universiteit Leuven
“Translationeel onderzoek naar chronische longaandoeningen: fundamenteel onderzoek gesteund op en teruggekoppeld naar de klinische basis.”

Prijzen AIC - Academy of Immunology for Clinicians – 2010
Bernard Vandooren, Universiteit Gent 
“The intimate interaction between the inflammatory micro-environment and pathological tissue remodeling in the joints of patients suffering from the two most frequent causes of chronic immune mediated arthritis: rheumatoid arthritis and spondyloarthritis.”

Wetenschappelijke Prijs Alcatel-Lucent Bell
Nele Noels, Universiteit Gent
“Synchronisatie in digitale communicatie-systemen: performantiegrenzen en praktische algoritmes”.

Wetenschappelijke Prijs McKinsey and Company
Wouter Achten, Katholieke Universiteit Leuven
“Levenscyclusanalyse van tropische biobrandstoffen – Oliepalm en Jatropha”

Tweejaarlijkse Iwan Åkerman Award
Frederik De Belie, Universiteit Gent
“Vectorregeling van synchrone machines met permanente-magneetbekrachtiging zonder mechanische positiesensor”.

Alle laureaten zijn ook terug te vinden op onze website.

Jaaroverzicht CIWC

- Reiskredieten voor deelname aan congressen en korte studieverblijven in en buiten Europa (max. 4 weken):
- 1557 aanvragen en 896 toekenningen (slaagpercentage van 57%)
- meest populair bij onderzoekers in het gebied Wetenschap & Technologie

- Lange studieverblijven in en buiten Europa (max. 12 maand) en verblijven van Vlamingen in het kader van internationale uitwisselingsakkoorden:
- 260 aanvragen en 198 toekenningen (slaagpercentage van 76%)
- meest populair bij onderzoekers in het gebied Wetenschap & Technologie

- Kredieten voor de organisatie van congressen in België:
- 157 aanvragen en 115 toekenningen (slaagpercentage van 73%)
- meest populair in de Cultuurwetenschappen

- Kredieten voor wetenschappelijke opdrachten (sabbatical leave, 3-12 maand):
- 11 aanvragen en 7 toekenningen (slaagpercentage van 64%)

- Visiting postdoctoral fellowships (juniors en seniors; 3-12 maand):
- 104 aanvragen en 99 toekenningen (slaagpercentage van 95%)
- meest populair bij buitenlandse onderzoekers uit het gebied Wetenschap & Technologie

Meer informatie over deze mobiliteitsondersteunende instrumenten van het FWO vindt u op onze website.