Nieuwsbrief December 2011

Edito

Monard

Woendag 23 november 2011 was voor het FWO een bijzondere dag. De nieuwe FWO-Samenwerkingsovereenkomst werd officieel ondertekend. Voor de Vlaamse regering tekende Ingrid Lieten, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding. Voor het FWO zetten de voorzitter van het FWO, professor Mark Waer en ikzelf onze handtekening op het document.  Eerder op de maand, op 10 november om precies te zijn, was ook al het besluit van de Vlaamse regering voor de subsidiëring van het FWO formeel ondertekend.
Hiermee kan het FWO vanaf 1 januari officieel van start gaan met het uitwerken van de operationele doelstellingen vervat in zijn nieuwe Beleidsplan, die in een vorige Nieuwsbrief reeds uitgebreid aan bod kwamen.
Het FWO is bijzonder verheugd dat de bijkomende investeringen van de Vlaamse regering in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, niet alleen een solide basis vormen om verder te werken op de ingeslagen weg, maar tegelijkertijd ook het belang onderstrepen van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en de ambitieuze doelstellingen die het FWO zich heeft gesteld.
Van de bijkomende middelen die de Vlaamse regering in 2012 wil investeren in onderzoek en innovatie, wordt bijna de helft aangewend voor niet-gericht onderzoek. Ook het FWO plukt hiervan de vruchten en kan op 14 miljoen euro extra rekenen.
De extra kapitaalsinjectie laat het FWO toe om een aantal belangrijke stappen te zetten. Bedoeling is alvast om het slaagpercentage van de FWO-onderzoeksprojecten te verhogen. Het FWO zal nog meer inzetten op Europese programma’s zoals de ERA-netten en JPI-programma’s die in de loop van 2012 zullen geconcretiseerd worden. Ook het hernieuwen en het uitbreiden van de bilaterale akkoorden met belangrijke partnerlanden en –regio’s zit in de pijplijn.
Het nieuwe Pegasus-programma werd op 27 oktober in aanwezigheid van minister Lieten officieel voorgesteld zowel aan binnenlandse als buitenlandse onderzoekers . Met dit programma zal het FWO, met de steun van het Marie-Curie cofunding programma, 30 extra postdoctorale mandaten van 3 jaar kunnen toekennen aan buitenlandse onderzoekers, alsook een zestigtal postdocs naar Vlaanderen halen voor 1 jaar.
Het FWO werkt verder aan het optimaliseren van de interne en externe peer review. In de loop van 2012 plant het FWO een grote tevredenheidsenquête bij de FWO-onderzoekers om op basis van de resultaten de dienstverlening bij te sturen en nog meer gericht uit te bouwen.
2012 belooft voor het FWO andermaal een boeiend jaar te worden, met vele nieuwe uitdagingen zowel in Vlaanderen als op Europese schaal. Vanuit de FWO-administratie zullen wij alles in het werk stellen om de Vlaamse onderzoekers optimaal te blijven ondersteunen en onze reputatie als onderzoekervriendelijke instelling te blijven waarmaken. 
Ik wens u een fijne eindejaarsperiode toe en een nieuw jaar dat bruist van de innovatieve ideeën!

Elisabeth Monard

In de kijker

Een aantal belangrijke reglementswijzigingen

De Raad van Bestuur van 17 november 2011, heeft zich naast de goedkeuring van de nieuwe reglementen voor Big SciencePegasus en de interne en externe peer review, ook uitgesproken over een aantal punctuele aanpassingen in de FWO-reglementen.
Zo kunnen kandidaten die bij de aanvang van het mandaat (1 oktober) de volle leeftijd van 36 jaar zullen bereikt hebben, zich kandidaat stellen voor een postdoctoraal mandaat tijdens de eerste 6 jaar (in plaats van de vroegere 3 jaar) na het behalen van hun doctoraat, gerekend op de ingangsdatum van het mandaat (1 oktober). Deze grens wordt met één jaar opgeschoven per zwangerschap of ouderschapsverlof, geteld op het ogenblik van de aanvraag.
Bij de postdoctorale mandaten is het vanaf de aanvraagronde 2011-2012 niet meer mogelijk om een tweede hernieuwing van het mandaat aan te vragen. Door het verdwijnen van het derde mandaat postdoc, verdwijnt ook de noodzaak voor de administratieve verlenging na het tweede mandaat. Als overgangsmaatregel wordt er wel nog een administratieve verlenging toegekend, voor postdoctorale mandaathouders die ten laatste op 1/10/2011 zijn gestart binnen de eerste hernieuwing van hun mandaat.
Wat de aspirantenmandaten betreft, is het voortaan niet langer mogelijk om leeropdrachten waar te nemen of een lerarenopleiding te volgen.

 

Nieuwe oproep Big Science

Sinds vele jaren voeren Vlaamse onderzoekers met steun van het FWO onderzoeksprojecten uit aan internationale grootschalige faciliteiten. Door de sterk aangroeiende aanvraagmassa kwam een deel van deze FWO-steun, bestemd voor institutioneel-operationele kosten en logistieke ondersteuning, in het gedrang.
Om aan deze problematiek tegemoet te komen, werd vanaf 2007 de Big Science financiering bij het FWO ingevoerd. Dankzij dit programma kunnen Vlaamse onderzoekers baanbrekend onderzoek verrichten aan grote internationale onderzoeksfaciliteiten en worden belangrijke investeringen gerealiseerd in onderzoeksprojecten die het nationale niveau overstijgen.
Concreet betekent dit dat onderzoekers verbonden aan een Vlaamse Universiteit in het kader van het Big Science programma van het FWO budgetten voor operationele, logistieke en operationele kosten kunnen aanvragen voor internationale onderzoeksprojecten, uitgevoerd aan grote internationale faciliteiten waarvan de Belgische, federale of de Vlaamse overheid lid is of waarvoor ze de deelname financiert.
Na een voorlopige ad-hocfinanciering in 2007, werd in 2008 de eerste oproep gelanceerd. Door een jury van internationale experts werden vier Big Science programmaprojecten goedgekeurd (2008-2012):

- CERN-CMS (Genève, Zwitserland)
  promotor: Prof. Eddi De Wolf

CERN-ISOLDE (Genève, Zwitserland)
  promotor: Prof. Mark Huyse

ESRF-DUBBLE (Grenoble, Frankrijk)
  promotor: Prof.  Lode Wyns

De Mercator Telescoop (La Palma, Spanje)
  promotor: Prof. Christoffel Waelkens

Het FWO lanceert nu de tweede oproep voor Big Science. De nieuwe oproep werd op 15 december 2011 gepubliceerd op de FWO-website (deadline 1 april 2012), zodat in de herfst van 2012 de ingediende programmaprojecten geëvalueerd kunnen worden en de gehonoreerde programmaprojecten van start kunnen gaan in januari 2013.
De Vlaamse regering heeft vanaf 2012 de structurele financiering voor het Big Science programma herbevestigd en met 1,5 miljoen verhoogd.

 

Eerste FWO-pins plechtig opgespeld

8A06587885894314b65ebf7f9740b967

Op 16 november 2011 kregen alle Vlaamse rectoren de gloednieuwe FWO-pin plechtig opgespeld. De FWO-pin is een symbool van het kwaliteitskeurmerk ‘FWO’, een teken dat men tot de groep uitmuntende wetenschappers in Vlaanderen gerekend mag worden. De FWO-selectie staat immers bekend als streng en doordacht en resulteert in excellente wetenschappers, die ook voor zichzelf de lat erg hoog leggen. Bekijk hier de foto's. 
De huidige FWO-mandaathouders zijn de eerste gelukkigen die deze pin ontvangen. Wij hopen dat de pin op vele congressen en symposia, in vele labo’s, kantoren en auditoria zal opduiken. De rectoren hebben alvast het goede voorbeeld gegeven. Ook minister Ingrid Lieten kreeg naar aanleiding van het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst (23 november 2011) deze pin opgespeld. Bekijk hier de foto's.

Grijze Cellen

Vruchtbaarheid en overbevolking en Klonen: 15 jaar na Dolly waren de twee thema's van de debatreeks Grijze Cellen, georganiseerd door het FWO, in samenwerking met EOS en deBuren. Zo'n 200 geïnteresseerden zakten op 26 oktober en 14 december af naar de Gentse Handelsbeurs om bij dit debat aanwezig te zijn. Wie de avond graag nog eens herbeleeft, kan dit op volgende pagina's doen. U kan daar ook de powerpointpresentaties van de beide avonden terugvinden. Filmpjes kan u herbekijken via het YouTube-kanaal van het FWO. Volgend jaar zullen er 4 avonden Grijze Cellen georganiseerd worden. Data en thema's worden tijdig gecommuniceerd. Wie graag als eerste op de hoogte blijft, kan steeds een mailtje sturen naar communicatie@fwo.be .

 

terug naar boven

Genoteerd

Nieuwe projecten en kredieten worden toegekend

In de aanvraagronde 2011-2012 zijn er 1.405 aanvragen voor Kredieten aan Navorsers en Onderzoeksprojecten ingediend, voor een totaal budget van € 145.569.869.
Rekening houdend met de selectiesleutel voor 1ste en 2de orde van 19,07 % betekent dit dat voor de Krediet aan Navorsers en Onderzoeksprojecten samen € 27.760.415 kon worden voorgesteld.
Het FWO keurde in totaal 82 Kredieten aan Navorsers goed, voor een totaal budget van € 2.014.409.
Vanaf 1 januari 2012 kunnen ook 313 nieuwe onderzoeksprojecten worden opgestart, voor een totaal budget van € 95.609.204 voor personeel, werking en uitrusting.
Dankzij een aantal giften en legaten, kan het FWO jaarlijks ook een aantal extra kredieten aan navorsers toekennen. Voor 2011 waren dit dankzij de Fernand De Waele schenking (Burgerlijke bouwkunde/Kanker) voor een bedrag van € 6.200, Peter Troch van de UGent voor zijn onderzoek naar de “Ontwikkeling van een point absorber golfenergieconvertor: realisatie van power take-off, en optimalisatie van geometrie en installatietechnieken, voor het uitvoeren van modelexperimenten op grote schaal van golfenergie-convertorparken.”
Het krediet Rimaux-Bartier (Ongeneeslijke ziekte) voor een bedrag van € 12.400 werd toegekend aan Elke De Bruyne verbonden aan de VUB, voor haar onderzoek naar “Epigenetische regulatie van multiple myeloom cellen in de beenmerg micro-omgeving: identificatie van nieuwe doelwitten.”
Het krediet Effel (Kanker/Leukemie) voor een bedrag van € 7.450 werd toegekend aan Ann Hendrix van de UGent, met haar onderzoek naar “Het exosomaal pad van kankercellen naar invasie en metastasering.
Wat betreft de projectfinanciering, werden er naast de reguliere projecten ook drie projecten toegekend in het kader van de actie Kom op Tegen Kanker.
De gedetailleerde lijst van toekenning kan geraadpleegd worden op de FWO-website.

Bedankt aan de oude panelleden, welkom aan de nieuwe!

Wanneer het einde van het jaar nadert, betekent dit ook dat het FWO afscheid moet nemen van een aantal panelleden die vaak gedurende meerdere jaren deel hebben uitgemaakt van de FWO-Expertpanels. Langs deze weg wil het FWO deze experts nogmaals danken voor hun inzet en de vele uren die ze besteed hebben aan het evalueren van het grote aantal financieringsaanvragen die ze te verwerken kregen.
Tegelijkertijd wil het FWO de nieuwe panelleden, die vanaf 1 januari 2012 in dienst treden, van harte verwelkomen. De FWO-Expertpanels blijven het kloppend hart vormen van het FWO en vormen de garantie dat enkel het meest excellente onderzoek zal gefinancierd worden. 
Na een open call en een strenge evaluatieprocedure heeft de Raad van Bestuur bijna 60 nieuwe panelleden aangesteld.
Omdat het na afronden van deze oproep niet mogelijk bleek om voor alle panels de openstaande vacatures kwaliteitsvol in te vullen, loopt er nog tot 15 januari 2012 een tweede oproep, specifiek gericht op buitenlandse experts voor de panels Med5, Med6 en de Commissie voor Internationale Samenwerking (CIS).
Tenslotte, het FWO hecht zeer veel belang aan het goed functioneren van de wetenschappelijke panels. Daarom heeft het FWO aan IDEA-consult de opdracht gegeven een externe evaluatie uit te voeren van de panelstructuur en de interne werking van de panels. De resultaten worden verwacht in de loop van de maand januari en zullen uitgebreid aan bod komen in een volgende Nieuwsbrief.

Nieuw systeem voor externe peer review

Sinds de aanvraagronde voor de mandaten van 2011 werkt het FWO met een nieuw systeem voor de externe peer review. Waar voorheen kandidaten zelf twee externe peer reviewers moesten aanspreken om een evaluatie van hun aanvraag te schrijven, daar beperkt hun rol zich nu tot het indienen van tien namen van mogelijke peer reviewers. Het FWO kiest uit deze lijst zelf experts met het oog op minimaal twee reviews per aanvraag. Deze reviews worden meegedeeld aan het expertpanel dat de aanvraag behandelt, zonder dat de identiteit van de uiteindelijk gekozen peer reviewers aan de aanvrager wordt bekend gemaakt. Deze hervorming is zowel bij de aanvragers als de leden van de expertpanels gunstig onthaald. Ze zorgt immers voor een nog objectievere beoordeling van aanvraagdossiers.
Wel is gebleken dat de criteria waaraan kandidaat-peer reviewers moeten beantwoorden nog niet altijd strikt worden gevolgd. Daarom zetten we voor alle duidelijkheid hier nog eens op een rijtje wie niet in aanmerking komen als referent:

- leden van de Raad van Bestuur van het FWO;
- leden van een expertpanel van het FWO;
- zij die een aanstelling genieten aan een Belgische universiteit, onderzoeksinstelling of welke andere organisatie dan ook;
- zij die een professionele aanstelling genieten aan een buitenlandse instelling waar de aanvrager(s) gedurende de laatste drie jaar ingeschreven was/waren als student of professioneel aangesteld was/waren;
- co-auteurs met de aanvrager(s) van een publicatie die ingediend of verschenen is binnen de laatste drie jaar voorafgaand aan de uiterste indiendatum voor de aanvragen;
- partners van de aanvrager(s) in een onderzoeksproject dat aangevraagd is of liep binnen de laatste drie jaar voorafgaand aan de uiterste indiendatum voor de aanvragen.

Met het oog op een zorgvuldige naleving van deze voorschriften heeft het Bureau van het FWO beslist dat bij schending van deze regels de aanvraag onontvankelijk wordt verklaard. De aanvrager wordt er immers zelf verantwoordelijk voor gesteld dat de namen die hij opgeeft in aanmerking komen. Het FWO blijft de ingediende lijsten met kandidaat-peer reviewers dan ook systematisch screenen. De aanvrager zal op de hoogte worden gesteld van de  inbreuk. Hij of zij heeft dan de mogelijkheid om te reageren, indien het om een misverstand zou gaan. Op die manier verzekert de aanvraagprocedure fair play voor iedereen. Bekijk hier het nieuwe reglement over interne en externe peer review.

Aanpassingen aan Facebookpagina's FWO

02611Cc225e042e3b652190f9b0608bf

Door wijzigingen bij Facebook zal de huidige groep van het FWO binnenkort in zijn huidige vorm verdwijnen. Omdat het FWO graag via dit sociaal netwerk het contact met zijn onderzoekers wil behouden, bieden wij u een aantal alternatieve mogelijkheden aan om als eerste op de hoogte te blijven van het FWO-nieuws.

- U kan bevriend worden met het ‘profiel’ FWO Vlaanderen
- U kan zich abonneren op het profiel FWO Vlaanderen (zonder ‘vriend’ te worden)
- U kan de pagina FWO Vlaanderen volgen door deze pagina te ‘liken’.

U kan ook voor meer dan 1 optie gaan (bv. 1 en 3 activeren). Het FWO excuseert zich alvast voor het ongemak en hoopt van harte in contact met u te blijven via Facebook. 
Je kan het FWO ook volgen via andere sociale netwerken zoals LinkedinResearchGateen Twitter.

terug naar boven

Kalender

Oproepen

Mandaten
Aspiranten
Bijzondere doctoraatsbeurs
Klinische doctoraatsbeurs
Postdoctoraal onderzoeker
Fundamenteel klinisch mandaat
Pegasus

Projecten en kredieten
Onderzoeksproject
Krediet aan navorser
Krediet “Effel Schenking”
Krediet “Fernand De Waele Schenking”
Krediet “Fortis Bank & MeesPierson Schenking”
Krediet “Rimaux-Bartier Schenking”
Krediet voor een wetenschappelijke opdracht (sabbatical leave)
Odysseus
Big Science

Meer oproepen

Indiendata wetenschappelijke prijzen

Wetenschappelijke Prijs Pfizer: 1 april 2012 
Wetenschappelijke Prijs McKinsey & Company: 1 april 2012
Wetenschappelijke Prijs IBM: 1 maart 2012 
Wetenschappelijke Prijs Alcatel-Lucent Bell: 1 maart 2012

terug naar boven

Over de grenzen

Jaaroverzicht CIWC

- Reiskredieten voor deelname aan congressen en korte studieverblijven in en buiten Europa (max. 4 weken):
1398 aanvragen en 786 toekenningen (slaagpercentage van 56%)
meest populair bij onderzoekers in het gebied Wetenschap & Technologie

- Lange studieverblijven in en buiten Europa (max. 12 maand:
298 aanvragen en 195 toekenningen (slaagpercentage van 65%)
meest populair bij onderzoekers in het gebied Medische wetenschappen

- Kredieten voor de organisatie van congressen in België:
147 aanvragen en 109 toekenningen (slaagpercentage van 74%)
meest populair in de Cultuurwetenschappen

- Kredieten voor wetenschappelijke opdrachten (sabbatical leave, 3-12 maand):
21 aanvragen en 11 toekenningen (slaagpercentage van 52%)
meest populair in de Cultuurwetenschappen

- Visiting postdoctoral fellowships (juniors en seniors; 3-12 maand):
- 51 aanvragen en 19 toekenningen (slaagpercentage van 37%)
 meest populair bij buitenlandse onderzoekers uit het gebied Wetenschap & Technologie

Meer informatie over deze mobiliteitsondersteunende instrumenten van het FWO vindt u op onze website.

Nieuwe oproepen ERA

Er werden 4 nieuwe oproepen voor onderzoeksvoorstellen in het kader van ERA-NET gelanceerd. Zo krijgen Europese netwerken rond een bepaalde wetenschappelijke thematiek de kans om over de grenzen heen de wetenschappelijke activiteiten in de deelnemende landen te coördineren en gemeenschappelijke oproepen uit te schrijven.
De vier nieuwe calls situeren zich in volgende netwerken:
- E-Rare2: zeldzame ziekten
- TRANSCAN: kankeronderzoek
- HERA: onderzoek in de humane wetenschappen
- NEURON: neurologie

Voorstellen worden ingediend door internationale consortia. Het FWO financiert Vlaamse onderzoeksgroepen die hoog gerangschikt werden voor een bedrag van maximaal. 200.000 euro. Het volgt daarbij de rangschikking die wordt opgesteld door het onafhankelijke evaluatiepanel van experts in elk netwerk. Meer informatie op onze website.
Ondertussen zijn de oproepen van ERA-NET E-Rare2 uit 2011 en New INDIGO afgerond. De Vlaamse deelname aan de oproep van E-Rare2 2011 was groot en succesvol. Daarom besliste het FWO hier twee Vlaamse projecten, op respectievelijk plaats 2 en 4 in de finale rangschikking, te financieren. Betreffende de oproep over ‘water related challenges’ van New INDIGO, een netwerk dat de samenwerking tussen Europa en India wil bevorderen, eindigden de vier Vlaamse onderzoeksgroepen die hadden meegedongen, alle bij de hoogste categorie van gerangschikte aanvragen. Elke groep krijgt van het FWO middelen voor de workshops en netwerking die deze oproep beoogde.

Science Policy Briefing (SPB) on “Research Infrastructures in the Digital Humanities"

Het Standing Committee for the Humanities van de European Science Foundation (ESF) publiceerde recentelijk het rapport Science Policy Briefing (SPB) on “Research Infrastructures in the Digital Humanities”. Dit rapport stelt dat wetenschappelijke onderzoek binnen de cultuurwetenschappen niet mogelijk zou zijn zonder onderzoeksinfrastructuren zoals archieven, bibliotheken, academies, musea en galerijen. Door een aantal case studies toont het rapport ook aan dat digitale onderzoeksinfrastructuren nieuwe en productieve manieren biedt om oude vragen te onderzoeken en nieuwe te ontwikkelen. Het rapport focust op de ontwikkeling van een strategie voor onderzoeksinfrastructuren op Europees niveau en identificeert hierbij 7 sleutelgebieden voor  toekomstig onderzoek bedoeld voor zowel  onderzoekers en informatieprofessionals, als voor financieringsinstellingen, onderzoeksinstellingen en selectie- en promotiecommissies. De digitale versie van de publicatie kan u hier bekijken.

terug naar boven

Internationaal genoteerd

Pegasus-programma

Op 17 november is de eerste aanvraagronde voor het Pegasus-programma opengesteld. Met dit programma, dat met steun van de Europese Commissie (Marie Curie COFUND) wordt georganiseerd, wil het FWO onderzoekers op postdoctoraal niveau uit het buitenland  naar Vlaanderen halen. 
Kandidaten kunnen kiezen voor een aanvraag voor een Pegasus-long-mandaat, dat 3 jaar loopt, of voor een Pegasus-short van één jaar. Ze mogen gedurende de laatste drie jaar maximum 12 maanden in België gewerkt of gestudeerd hebben. De postdoctorale anciënniteit voor een lang mandaat bedraagt zes jaar, die voor een kort mandaat tien jaar. Aanvragen kunnen zich situeren in alle wetenschapsgebieden.
In heel wat opzichten is Pegasus-long analoog aan het programma voor postdoctorale mandaten, waarmee het ook equivalent is. Zo kunnen houders van een Pegasus-long naderhand een vernieuwing als postdoctoraal mandaathouder aanvragen. Pegasus-short dan weer is equivalent met de het voormalige visiting postdoctoral fellowship. Meer informatie kan u terugvinden op onze website.

Nieuwe oproep Odysseus

6C91410e942b4f9e80f2c88b3069bfe7

In een vorige editie van de Nieuwsbrief werd u reeds geïnformeerd over de uitslag van de vorige oproep in het kader van het Odysseusprogramma. Mede dankzij de extra middelen die het FWO ontving vanwege de Vlaamse regering, kon er nu reeds een nieuwe Odysseus oproep gepubliceerd worden.
Deze oproep werd geopend op 15 december en kandidaatstellingen kunnen nog tot 1 april 2012 worden ingediend. Meer informatie kan u terugvinden op de FWO-website en via de onderzoekscoördinatie van de Vlaamse universiteiten.

Studiedag Europese initiatieven

Op 12 oktober organiseerde het FWO in de Universitaire Stichting een studiedag over zijn rol in verschillende Europese initiatieven. Met de Vlaamse universiteiten, het kabinet van minister Lieten en afgevaardigden van het Vlaamse Departement Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie (EWI) ging het FWO het debat over de Europese dimensies van zijn werking aan. ERA-NET, Joint Programming Initiatives, Big Science, Future&Emerging Technologies (FET) – Flagships, het FWO als National Contact Point (NCP) voor de programma’s Ideas (ERC), People (Marie-Curie) en Socio-Economic Sciences and Humanities (Cooperation FP7) passeerden de revue. Niet alleen lichtten de stafmedewerkers van het FWO toe wat het FWO nu reeds onderneemt in deze verbanden, maar ook welke vragen er rijzen voor de toekomst. 
Zo dringt het maken van strategische keuzes zich op, omdat de groeiende wetenschappelijke samenwerking in Europa meer en meer middelen zal vergen. Die keuzes moeten gedragen zijn door de academische gemeenschap in Vlaanderen, die het FWO ook via zijn reguliere kanalen reële slaagkansen wil bieden voor de vele onderzoeksideeën die er opborrelen. De studiedag maakte dat voor alle deelnemers nog eens duidelijk en leverde alvast stof voor veel bijkomend denkwerk en debat op.

terug naar boven

Cijfers en letters

Recent toegekende wetenschappelijke prijzen

Fwoprijzen

Barco High Tech Award voor wetenschappelijk onderzoek
Michael De Volder, K.U.Leuven
“Ontwikkeling van koolstof nanobuis gebaseerde microspiegels”

Barco High Tech Award voor Afstudeerwerken
Kevin Anckaert, UGent
“Gezamenlijke ruisonderdrukking en demosaicing bij de reconstructie van digitale camerabeelden”

Wetenschappelijke Prijs Alcatel-Lucent Bell
Lendert Gelens, VUB
“Niet-lineaire Dynamica in Fotonische Systemen: Generische modellen voor halfgeleiderringlasers & dissipatieve solitonen.”

Oswald Van der Veken Award
Katia Scotlandi, Istituto Rizzoli Bologna
“Development of new bullets against Ewing's sarcoma : academy builds its own industry.”

Prijs Studiecentrum Joséphine-Charlotte

Herman Favoreel, UGent
“Alfaherpesvirus cell-to-cell spread through manipulation of the actin cytoskeleton by the viral US3 protein kinase."

Wetenschappelijke Prijs AIC
Gert Van Assche en Séverine Vermeire, K.U.Leuven
“Withdrawal of immunosuppression in Crohn's disease treated with scheduled infliximab maintenance: a randomized trial.”

“Reciprocal changes of Foxp3 expression in blood and intestinal mucosa in IBD patients responding to infliximab.”

“Long-term outcome of endoscopic dilatation in patients with Crohn's disease is not affected by disease activity or medical therapy.”

Wetenschappelijke Prijs McKinsey and Company
Nathalie Le Bastard, UA
“Karakterisatie en validatie van biologische merkers voor dementie en milde cognitieve stoornissen.”

ExxonMobil Chemical European Science & Engineering Award
Peter Van Puyvelde, K.U.Leuven
"Tailored structuring of polymers for optimized properties"

Wetenschappelijke Prijs Foundation AstraZeneca Astma & COP)
Ken Bracke, UGent
“Translational research into the onset and progression of COPD: role of airway mucus dysfunction.”

Wetenschappelijke Prijs Callataÿ & Wouters
Jacques Tempère, UA
“Path integrals from quantum fluctuations to option pricing.”

Wetenschappelijke Prijs IBM Belgium voor de Informatica
Bart Goossens, UGent
"Multiresolutiemodellen en schattingsmethoden"

Alle laureaten zijn ook terug te vinden op onze website.