Nieuwsbrief December 2012

Edito

Monard

Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek is op de eerste plaats mensenwerk. Op 1 oktober zijn weerom 716  nieuwe FWO-mandaathouders in dienst getreden. Verder zullen  vanaf 1 januari 2013 315 nieuwe projecten kunnen starten. Het FWO zal aldus meer dan 1.700 onderzoekers in rechtstreeks dienstverband en nog eens meer dan 1.000 onderzoekers verbonden aan FWO-onderzoeksprojecten te werk stellen. Het FWO heeft dan ook een grote verantwoordelijkheid op het vlak van een goed aangepast HR-beleid.

De krant Jobat,voor de job van je leven zoals u weet, wijdde op 10 november 2012 een uitgebreide bijdrage aan de HR-strategie van het FWO.  De belangrijkste krachtlijnen werden in dit artikel belicht.

Zo heeft het FWO de voorbije jaren sterk ingezet op de HR-ondersteuning van zijn onderzoekers en zal deze inspanningen naar de toekomst toe zeker nog versterken.

Het FWO is trots het door de Europese Commissie toegekende label 'HR excellence in research'-label te mogen dragen.

Dit label vormt een belangrijke erkenning voor onder meer de acties die het FWO onderneemt om de administratieve procedures zo eenvoudig mogelijk te houden. Dit een belangrijkste peiler van het FWO HR-beleid.  Daarnaast krijgen een correcte verloning van de onderzoekers en het flexibel omspringen met de persoonlijke situatie van jonge mensen die hun weg zoeken in het onderzoekslandschap grote aandacht.

Het FWO-HR-beleid  houdt ook zo veel mogelijk rekening met de grote diversiteit die bij jonge onderzoekers leeft. Hiermee wordt niet enkel gedoeld op specifieke maatregelen die inspelen op de genderproblematiek, het FWO ziet dit ruimer. Ook onderzoekers met een beperking kunnen op een aantal tegemoetkomingen rekenen.  Buitenlandse onderzoekers kunnen dan weer bij de personeelsdienst van het FWO terecht met al hun vragen en bezorgdheden.

Verder inspelen op diversiteit zal, als één van  de 5 strategische doelstellingen van het FWO-beleidsplan, in de loop van 2013 nog eens extra in de kijker worden geplaatst.

U merkt het, ook 2013 wordt voor het FWO een boeiend  jaar. Samen met u kijk ik alvast uit naar nieuwe wetenschappelijke vindingen die onze kennis verder zullen verruimen en die een belangrijke rol kunnen spelen bij het beantwoorden van de maatschappelijke uitdagingen waar we als samenleving voorstaan.

Ik wens alle lezers alvast zeer prettige feestdagen en een inspiratievol nieuw jaar toe!

Elisabeth Monard

In de kijker

Nieuwe richtlijnen peer review

Het FWO gaat de nieuwe oproeprondes voor de mandaten en projecten in met aangepaste regels voor de peer review, vooral voor het onderdeel externe referenten.

Een eerste wijziging heeft betrekking op de projecten met buitenlandse partners en de lange onderzoeksverblijven in het buitenland. Tot nu toe was het zo dat de aanvrager geen referenten mocht aanduiden als die waren aangesteld aan een Belgische universiteit of organisatie. Dat wordt nu uitgebreid tot experts die een soortgelijke functie bekleden in het land van de buitenlandse projectpartner of het land waar de aanvrager wil heen gaan voor zijn onderzoek.

Een tweede belangrijke wijziging is bedoeld als oplossing voor de gevallen waarbij in het verleden twijfel en discussie rees over de ontvankelijkheid van een voorgestelde referent. Voortaan zal een referentencommissie voor elk van de vijf grote wetenschapsdomeinen dergelijke kwesties beslechten. De leden van deze commissies zijn de voorzitters van de Expertpanels van het betrokken domein. De aanvrager zal de kans krijgen om voor de indiening van de aanvraag elk geval waarvoor onzekerheid bestaat over de aanvaardbaarheid van de referent aan deze commissie voor te leggen. Bij een negatief oordeel zal de aanvrager dan verzocht worden een andere expert voor te stellen.

Ook als een aangeduide referent coauteur is van de aanvrager in een publicatie met meer dan tien auteurs zal de referentencommissie daar uitspraak over doen. Als ze dit co-auteurschap niet aanvaardbaar vindt, zal de aanvraag eveneens worden uitgesloten. Deze nieuwe werkwijze geeft in elk geval meer houvast aan alle betrokkenen.

Ook de reglementering over de interne peer review is bijgesteld. Tot nu toe was het reeds gebruikelijk dat panelleden die tot dezelfde instelling behoorden als een aanvrager over diens aanvraag geen pre-rapport schreven. Bij nauwere betrokkenheid bij het dossier onthielden ze zich zelfs van deelname aan de discussie of verlieten ze de vergadering. Toch ontstond er soms twijfel over belangenconflicten en werden de regels hieromtrent aangepast.

Voortaan kan een lid van een Expertpanel niet meer optreden als pre-rapporteur van een aanvraagdossier als het betrokken is als aanvrager of onderzoeker bij het aanvraagdossier, als het verbonden is aan de instelling of onderzoekseenheid van een aanvrager, als het (co)promotor is van de aanvrager, als het partner is in een onderzoeksproject, als het met de aanvrager verbonden is door familiale banden of een huwelijk of daarmee vergelijkbare relatie en als het coauteur is met een aanvrager van een publicatie die ingediend of verschenen is binnen de laatste drie jaar.

Een lid van een Expertpanel kan niet meer deelnemen aan de bespreking van en de besluitvorming over een aanvraagdossier als het betrokken is bij aanvraagdossier, het verbonden is aan dezelfde onderzoekseenheid als een aanvrager, als het (co)promotor is van een aanvrager, als het partner is in een onderzoeksproject en als het met de aanvrager verbonden is door familiale banden of een huwelijk of daarmee vergelijkbare relatie.

Elk panellid moet een belangenconflict volgens deze criteria en mogelijke andere elementen die zijn of haar objectiviteit als panellid in het gedrang kunnen brengen op voorhand melden aan de panelvoorzitter.

Uiteraard bieden we hier slechts een samenvatting van de reglementswijzigingen. Voor de exacte bepalingen van het volledige Reglement Interne en Externe Peer Review verwijzen we naar http://www.fwo.be/Panel-reglement.aspx . Het is allicht overbodig het belang van een strikte naleving van deze regels voor al degenen die betrokken zijn bij het evaluatieproces te beklemtonen.

Proefproject Interdisciplinair panel

Tijdens de lopende aanvraagronde wordt een proefproject gelanceerd. In het Interdisciplinair Expertpanel zullen de aanvragers voor een pre- of postdoctoraal onderzoeksmandaat niet alleen meer op basis van hun schriftelijke aanvraag worden beoordeeld. Ze zullen hun kandidatuur ook zelf kunnen komen verdedigen voor het panel. De aanvragers worden ten minste 14 dagen voorafgaand aan de panelsessie uitgenodigd voor het interview. Een aanvrager kan er ook voor kiezen aan het interview deel te nemen door middel van een teleconferentie of een andere manier om een gesprek op afstand te voeren.

Het valt te verwachten dat de extra informatie die de panelleden krijgen door een gesprek de inschatting van  de aanvrager zal kunnen verbeteren. Na dit eerste experiment volgt een evaluatie van de meerwaarde van interviews en de plus- en minpunten van de gevolgde werkwijze.

Evenement viering 85 jaar FWO

In 2008 organiseerde het FWO ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag het groots opgezette evenement Kennismakers, Dag van de Onderzoeker in het paleis 10 van de Brusselse Heizel. Een heel aantal van jullie mochten toen mee komen vieren. 
Om de traditie verder te zetten, komt er volgend jaar voor onze 85ste verjaardag een nieuwe editie. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 17 december 2013 in het ICC te Gent. 
Bedoeling is opnieuw het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in de kijker te zetten en het samenhorigheidsgevoel tussen de verschillende disciplines te vergroten. 
De dag zal plechtig geopend worden met een academische zitting, waarvoor Z.M. de Koning is uitgenodigd. Vervolgens staan er een aantal thematische sessies op het programma.

De dag wordt afgesloten met een slotsessie met onder andere een lezing van een key-note spreker en de Belgische première van het spektakel Icarus at the Edge of Time.

Meer informatie kan u in de volgende editie lezen. 
Noteer dus alvast 17 december 2013 in uw agenda!

terug naar boven

Genoteerd

Viering Vlaams-Vietnamese samenwerking

Op 20 november 2012 ontvingen secretaris-generaal dr.ir. Elisabeth Monard en Vietnamees Ambassadeur Pham Sanh Chau meer dan 40 gasten om de Vlaams-Vietnamese samenwerking op vlak van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in de kijker te zetten. Het FWO en NAFOSTED financierden sinds 2009 maar liefst dertien gezamenlijke onderzoeksprojecten in de meest uiteenlopende wetenschappelijke disciplines, goed voor een investering van ruim 1,5 miljoen euro.

Centraal stonden de vijf promotoren van het eerste uur en hun onderzoekers, die in het prachtig decor van  de Vietnamese ambassade de resultaten van hun onlangs afgelopen projecten kwamen voorstellen. Na een warm welkom door secretaris-generaal Monard, Ambassadeur Sanh Chau en vicevoorzitter van NAFOSTED Hong Son, wisselden Vlaamse en Vietnamese presentaties elkaar af.

Het evenement kon bovendien rekenen op hoog bezoek. Naast NAFOSTED, tekende ook het Vietnamese ministerie van wetenschap en technologie present met een vijfkoppige delegatie. Het was dan ook Vietnamees viceminister van wetenschap en technologie Tran Van Tung die samen met secretaris-generaal Monard de avond al speechend afsloot en de gasten uitnodigde voor een rijkelijk gevuld buffet met Vietnamese specialiteiten.

Nieuwe Odysseusprojecten

Cc1549f544aa4a609eabc485a1d9810a

Op 15 november kende  de Raad van Bestuur van het FWO aan 18 toponderzoekers een Odysseus-project toe in het kader van het prestigieuze Odysseusprogramma van het FWO. Dit programma is bedoeld om uitstekende onderzoekers die in het buitenland een carrière hebben opgebouwd naar Vlaanderen  te halen

Deze onderzoekers krijgen een vaste aanstelling aan een Vlaamse universiteit.  Van het FWO krijgen ze een startfinanciering voor 5 jaar om aan een Vlaamse universiteit een onderzoeksgroep uit te bouwen of om een onderzoekslijn op te zetten, en zich progressief in het Vlaamse onderzoeksbestel in te schakelen.

In totaal werden er tijdens 3 oproepen (2007 - 2011 -2012) reeds 49 onderzoekers (terug) naar Vlaanderen gehaald.

Je kan alle huidige Odysseus-laureaten terugvinden op onze website. Lees hier ook het persbericht over de aanstelling van de 18 nieuwe onderzoekers.

ERC-opvangprojecten

Het FWO heeft ook dit jaar een aantal opvangprojecten toegekend aan Vlaamse toponderzoekers die omwille van beperkte Europese budgetten net buiten de prijzen gevallen zijn bij de ERC 2012 oproep voor Starting Grants.

Het opvangproject bestaat uit de financiering van 1 wetenschappelijk personeelslid voor vier jaar en 10.000 EUR werkingsmiddelen.

Laureaten van de ERC opvangprojecten zijn:

- Gerda Claeskens – KU Leuven
- Giovanni Samaey – KU Leuven
- Pieter Van Vlierberghe – UGent 
- Nathalie Vermeulen – VUB

Grijze Cellen

Na 4 succesvolle edities met telkens een volle zaal krijgt Grijze Cellen, de debatreeks georganiseerd door het FWO in samenwerking met deBuren en Eos, in 2013 een vervolg. 
In het voorjaar zullen er opnieuw 2 edities plaatsvinden in de Gentse Handelsbeurs en dit op maandag 18 februari en maandag 6 mei.
Thema's en sprekers worden later bekend gemaakt. Hou hiervoor zeker onze Twitterpaginain de gaten.

Externe vacatures

Het belang van het FWO als werkgever voor jonge onderzoekers in Vlaanderen blijkt niet alleen uit de meer dan 1.700 persoonlijke mandaten die door het FWO gefinancierd worden, maar ook de talrijke onderzoeksprojecten worden een steeds belangrijkere bron van tewerkstelling voor beloftevolle wetenschappers.
Op dit ogenblik financiert het FWO via de projecten meer dan 1.000 onderzoekers. Vacatures die opengesteld worden door promotoren van FWO-onderzoeksprojecten kan u terugvinden op de FWO-website.

terug naar boven

Kalender

Oproepen

Aspirant
Bijzondere doctoraatsbeurs
Klinische doctoraatsbeurs
Postdoctoraal onderzoeker
Fundamenteel klinisch mandaat
Pegasus Marie Curie Fellowships
Krediet aan navorser
Wetenschappelijke Opdracht (sabbatical leave)
Onderzoeksproject
Samenwerking met de “Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK)”: deadline 31/12/2012
Bilaterale onderzoekssamenwerking Brazilië: deadline 14/01/2013
Lead Agency samenwerking met Luxemburg: deadline 01/04/2013
Lead Agency samenwerking met Slovenië: deadline 01/04/2013

Indiendata wetenschappelijke prijzen

645E5e7c3ccd4f67a440c571006a0a4b

Wetenschappelijke prijs IBM Belgium voor de Informatica: : 1 maart 2013
Wetenschappelijke prijs Alcatel-Lucent Bell: 1 maart 2013
Wetenschappelijke prijs McKinsey & Company: 1 maart 2013.
Wetenschappelijke prijs SCK –CEN Prof Roger Van Geen: 1 juni 2013.
ExxonMobil Chemical European Science & Engineering Award: 30 juni 2013

terug naar boven

Over de grenzen

Bilaterale ondrzoekssamenwerking Zuid-Afrika

De eerste oproep voor bilaterale onderzoeksprojecten tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika in 2010 bleek een groot succes: meer dan 60 aanvragen werden ingediend, waarvan er zes uiteindelijk gefinancierd werden. In opvolging lanceerden de Zuid-Afrikaanse National Research Foundation (NRF) en het FWO op 30 november 2012 een nieuwe oproep voor gezamenlijke onderzoeksprojecten. Uit het evenement dat in 2011 in het kader van deze samenwerking georganiseerd werd, bleek duidelijk dat zowel de Vlaamse als de Zuid-Afrikaanse onderzoekers erg enthousiast waren. Met dit programma wil het FWO de structurele onderzoekssamenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika verder uitbouwen.

De projecten lopen voor drie jaar. Aanvragen kan nog tot en met 1 maart 2013.

Bilaterale onderzoekssamenwerking Brazilië

Na vele jaren succesvolle samenwerking op het vlak van de financiering van uitwisselingsprojecten, beslisten het FWO en het Braziliaanse CNPq een versnelling hoger te schakelen. Uit het aantal uitwisselingen dat de  voorbije drie jaar plaatsvond, werd namelijk duidelijk dat Vlamingen en Brazilianen steeds gemakkelijker de weg naar elkaar vinden.

Op 6 september 2012 ondertekenden beide research councils daarom een overeenkomst die de financiering van gezamenlijke onderzoeksprojecten mogelijk maakt. Op 14 november was de eerste oproep binnen de bilaterale onderzoekssamenwerking tussen FWO en CNPq een feit. Als katalysator voor internationalisering, wil het FWO met dit programma de onderzoekssamenwerking tussen Vlaanderen en Brazilië verder uitdiepen.

Deze projecten gaan een stap verder dan de vroeger uitwiselingsprojecten omdat hier ook personeel aangevraagd kan worden. Projecten kunnen aangevraagd worden binnen de volgende wetenschappelijke thema’s:
- Biotechnologie
- Micro-elektronica
- Nanotechnologie
- Ruimtevaart
- Kernenergie
- Aard- en omgevingswetenschappen
- Ecologie
- Landbouwwetenschappen
- Medische wetenschappen

De projecten lopen voor drie jaar. Aanvragen kan nog tot en met 24 januari 2013.

Science Europe

B0e140130011450bb80b1aa8b93520aa

Science Europe, de koepelorganisatie van research funding enresearch performing organisations, geeft steeds meer een stem aan het onderzoek in Europa. 
Op 22 oktober organiseerde Science Europe de ‘European Regional Working Group of the Global Research Council’. Dit in aanloop van de bijeenkomst van de Global Research Council, die in de lente van 2013 in Berlijn zal plaatsvinden.  De Global Research Council is een platform voor de onderzoeksorganisaties, waaronder het FWO, uit de hele wereld  Twee thema’s staan dan centraal:  Open Access en Research Integrity. 
Science Europe maakt zich ondertussen ook sterk voor het fundamenteel onderzoek in het nieuwe kaderprogramma van de Europese Commissie, Horizon 2020. Science Europe legt daarbij de nadruk op het feit dat onderzoek geen lineair proces is en er dus genoeg ruimte moet zijn voor fundamenteel onderzoek om onvoorziene doorbraken te realiseren. Meer specifiek vraagt het om de sociale en humane wetenschappen de nodige ruimte te geven. Zo mogen deze onderzoeksdomeinen niet enkel beperkt worden als antwoord op een ‘societal challenge’, één van de strategische uitdagingen waarrond Horizon 2020 is opgebouwd, maar is het van belang ze ook bij de andere uitdagingen te betrekken. Elk medisch, technologisch en ander wetenschappelijk probleem vertoont immer een sociale en menswetenschappelijke dimensie.

Zie voor de position papers van Science Europe:http://www.scienceeurope.org/downloads .

Samenwerking met Slovenië

Na Luxemburg heeft het FWO nu ook met de Sloveense Research Agency (ARRS) een Lead Agency overeenkomst bereikt. Op 19 november 2012 opende de eerste oproep voor projectvoorstellen.

Het FWO zal als permanente Lead Agency optreden, wat betekent dat Slovenië zich achter de evaluatie van de FWO-Expertpanels schaart en telkens de Sloveense partner van een in Vlaanderen goedgekeurd project financiert. De voordelen zijn legio: een eenduidige aanvraagprocedure die resulteert in minder administratie. Net als bij Luxemburg worden deze projecten namelijk mee opgenomen in de jaarlijkse aanvraagronde voor reguliere FWO onderzoeksprojecten. Vlaamse onderzoekers die een Sloveense partner willen betrekken in hun projectvoorstel, kunnen dit aangeven in bijlage 3 ‘Research context’, rubriek ‘International Context’ van het online aanvraagformulier.
Deze projecten lopen voor maximaal vier jaar. Aanvragen kan nog tot en met 1 april 2013 om 17:00.

High Level workshop on ERA

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding Ingrid Lieten, het FWO en Science Europe organiseren op 20 en 21 februari een high-level workshop over de Europese Onderzoeksruimte (ERA).

De workshop is gericht naar de Europese ministers van wetenschapsbeleid, hoofden van de onderzoeksorganisaties aangesloten bij Science Europe en vertegenwoordigers van de Europese Commissie. De workshop heeft tot doel een platform te vormen voor een debat over de huidige problematieken binnen de realisatie van de Europese onderzoeksruimte. Enkele onderwerpen die aan bod zullen komen zijn Open Access, internationale samenwerkingen,...

terug naar boven

Internationaal genoteerd

ERA

De betrokkenheid van het FWO aan de ERA-netten neemt niet af, integendeel. We blijven waar dat gewenst en mogelijk is deuren openzetten voor Vlaamse onderzoekers naar samenwerking met Europese partners.

Momenteel wordt bekeken welke pre-proposals naar de tweede ronde kunnen worden doorverwezen. Na de call van het netwerk NEURON, actief in neurologie, werden door het FWO twee projecten toegekend en een derde Vlaams project wordt zelfs door Duitsland gefinancierd. Na het einde van de oproep van E-Rare2, actief op het domein van zeldzame ziekten, heeft het FWO beslist tot financiering van één project. Dat is ook het geval voor TRANSCAN, een netwerk voor kankeronderzoek.

Voor ASPERA2, het ERA-NET voor astrodeeltjes fysica, zal de uitslag van de laatste call bekend worden in december. De calls van ERA-NET CONCERT-Japan, dat samenwerking opzet rond de thema’s energie en rampenbeheer, ANIHWA, met onderzoek naar dierenwelzijn, en M-ERA.NET, een netwerk voor materiaal- en ingenieurswetenschappen, zijn eveneens gesloten en de evaluatiefase ingegaan.

Ondertussen staan NEURON TRANSCAN en E-Rare2 op het punt alweer nieuwe oproepen te openen. Ook hieraan neemt het FWO deel en bij de opening van de oproepen zal het niet nalaten de Vlaamse onderzoekers daarvan via zijn website en de universiteiten op de hoogte te brengen.

Het FWO stapte bovendien in een nieuw ERA-NET, ERAfrica, dat weldra een oproep voor Europees-Afrikaanse onderzoeksprojecten zal openen.

JPI

De Joint Programming Initiatives (JPI), de grootschalige samenwerkingsverbanden rond thema’s die voor Europa strategisch worden geacht, beginnen stilaan op dreef te komen.

In het kader van het JPI A Healthy Diet for a Healthy Life (HDHL) loopt de oproep voor een pilootactie op het deeldomein ‘Determinants of Diet and Physical Activity’ (DEDIPAC). Die oproep staat open tot 20 december 2012. Het FWO zal tegen einde januari twee Vlaamse onderzoeksgroepen pre-selecteren en voor drie jaar financieren. Andere initiatieven van dit JPI worden de volgende maanden verwacht.

JPND, het JPI voor onderzoek naar neurodegeneratieve aandoeningen, zal nog dit jaar een oproep voor grensoverschrijdend onderzoek openen rond de thema’s ‘Risk factors’ en ‘Health Care’. Voor elk thema ondersteunt het FWO één Vlaamse onderzoeksgroep gedurende drie jaar.

Ook het JPI Cultural Heritage staat klaar voor de lancering van een oproep in 2013. Over deze en andere initiatieven die op stapel staan, volgt de komende weken en maanden meer nieuws uit de Egmontstraat.

COST

COST – European Cooperation in Science and Technology – is een Europees agentschap dat financiering biedt voor de coördinatie van Europese onderzoeksnetwerken (COST-acties).

Het COST Committee of Senior Officials (CSO) heeft op 20-21 november 2012 een nieuwe reeks COST-acties goedgekeurd (resultaten oproep OC-2012-1):
Goedgekeurde COST-acties – november 2012

Als Vlaamse onderzoeker kan u een aanvraag indienen om deel te nemen aan het management comité of een werkgroep van één van deze COST-acties.

Meer informatie over de procedure tot deelname aan een COST-actie kan u hier vinden.

Prof. Reinhilde Veugelers benoemd tot lid Scientific Council ERC

Df2ca6b13bf44a6b8c094d8e4e267ef4

De Europese Commissie heeft op 13 december 2012 acht nieuwe leden benoemd voor de Scientific Council, het bestuursorgaan van de European Research Council (ERC). Eén van deze nieuwe leden is prof. Reinhilde Veugelers verbonden aan de KU Leuven. Deze benoeming is een hele goede zaak voor het onderzoek in Vlaanderen en het FWO is dan ook trots dat een eminente onderzoeker met een FWO-achtergrond mag zetelen in dit prestigieuze bestuursorgaan.

Prof. Reinhilde Veugelers is een voormalig FWO-aspirant die vervolgens zelf verschillende FWO-mandaathouders onder haar hoede heeft genomen en meerdere FWO-onderzoeksprojecten op haar naam heeft staan.

Meer informatie over de benoeming van deze nieuwe leden kan u vinden in het ERC persbericht.

Onderscheidingen voor FWO-ers

- Mevrouw Adelheid Ceulemans (UA): winnaar Leon Elautprijs 2012 en de Prijs voor Taalkunde
- Prof. Thierry Vandendriessche (VUB - KU Leuven): winnaar Outstanding Achievement Award van de Europese Vereniging voor Gen- en Celtherapie
- prof. Guy Marin (UGent): 2012 Danckwerts Lecture van Chemical Engineering Science
- dr. Didier Caluwaerts (VUB): winnaar 2012 Jean Blondel PhD Prize van het European Consortium for Political Research
- prof. Peter In't Veld (VUB): laureaat dr Josiah Brown Memorial Award 2012
- dr.ir. Elisabeth Monard, secretaris-generaal FWO, aangesteld tot gewoon lid van de Klasse Technische Wetenschappen (KTW) van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Kunsten en Wetenschappen (KVAB).

Nieuwe brochure Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschappen (WOG's)

Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschappen (WOG's) zijn netwerken van Vlaamse en internationale onderzoekers. Door het financieren van deze netwerken mikt het FWO op meer coördinatie, meer nationale en internationale samenwerking tussen onderzoekers op postdoctoraal niveau. Deze virtuele onderzoeksgroepen geven postdoctorale onderzoekers meer ontplooiingskansen. Zij plaatsen het onderzoek van individuele en complementaire onderzoekseenheden in een ruimer kader wat een meerwaarde voor het onderzoek schept. Elk jaar geeft het FWO een brochure uit waarin de WOG's, die het FWO finaciel steunt, worden voorgesteld. U kan de brochure 2013 hier bekijken.

terug naar boven

Cijfers en letters

Recent toegekende wetenschappelijke prijzen

- Wetenschappelijke Prijs Alcatel Lucent Bell
François Quitin, Université Libre de Bruxelles

- Wetenschappelijke Prijs IBM Belgium voor de Informatica
Alexander Bertrand, Katholieke Universiteit Leuven
Gedistribueerde signaalverwerkingsalgoritmes voor draadloze akoestische sensornetwerken

- Wetenschappelijke Prijs Pfizer
Geert van Loo, Univeriteit Gent
A20/TNFAIP3 in B-cel functie en de ontwikkeling van type 1 diabetes

- Wetenschappelijke Prijs McKinsey & Company
Abhishek Garg, Katholieke Universiteit Leuven
DC-immunotherapie met dendritische cellen gebaseerd op immunogene celdood: een nieuwe strategie voor de behandeling van vergevorderde gliomen

- Wetenschappelijke Prijs Callataÿ&Wouters
Florence Guillaume, Katholieke Universiteit Leuven
Kalibratie van univariate en multivariate asset modellen via markt impliete momentenschatting

Resultaten Onderzoeksprojecten en Kredieten aan Navorsers

40038319D1624b8e9b36defd561e53dc

In de aanvraagronde 2012-2013 zijn er 1.434 aanvragen voor Kredieten aan Navorsers en Onderzoeksprojecten ingediend, voor een totaal budget van € 148.980.947.
Rekening houdend met de selectiesleutel voor 1ste en 2de orde van 20,53 % betekent dit dat voor de Krediet aan Navorsers en Onderzoeksprojecten samen € 30.581.907 kon worden voorgesteld.
Het FWO keurde in totaal 88 Kredieten aan Navorsers goed, voor een totaal budget van € 2.466.761.
Vanaf 1 januari 2013 kunnen ook 315 nieuwe onderzoeksprojecten worden opgestart, voor een totaal budget van € 27.573.115 voor personeel, werking en uitrusting.
Dankzij een aantal giften en legaten, kan het FWO jaarlijks ook een aantal extra kredieten aan navorsers toekennen. Voor 2012 waren dit dankzij de Fernand De Waele schenking (Burgerlijke bouwkunde/Kanker) voor een bedrag van € 6.200, Pieter Mestdagh van de UGent voor zijn onderzoek naar de “Ontrafelen van het MYC - lncRNA netwerk in kanker.”
Het krediet Rimaux-Bartier (Ongeneeslijke ziekte) voor een bedrag van € 12.400 werd toegekend aan Kim De Keersmaecker verbonden aan de KU Leuven, voor haar onderzoek naar “ Gerichte hersequenering in T-cel acute lymphoblastische leukemie.”
Het krediet Fortis Bank MeesPierson (Economie) voor een bedrag van € 12.500 werd toegekend aan Pablo Rovira Kaltwasser verbonden aan de KU Leuven voor zijn onderzoek naar “Het meten van systematisch risico in de interbancaire markt.”

Wat betreft de projectfinanciering, werden er naast de reguliere projecten ook drie projecten toegekend in het kader van de actie Levenslijn

De gedetailleerde lijst van toekenning kan geraadpleegd worden op de FWO-website.

terug naar boven

In de pers

In de pers

- 28 september: 4.261 euro bruto als postdoctoraal wetenschapper aan het VIB (FWO-er Lars Vereecke) (Vacature en Vacature.com)
- 2 oktober 2012: Honours Programma maakt beste studenten beter (De Morgen)
- 5 oktober: Vlaanderen en Turkije plannen gemeenschappelijke onderzoeksprojecten (Belga)
- 5 oktober: De slimste meisjes van de klas (Interview met FWO-ers Wendy Lowen, Marlies Van Bael, Margriet Van Bael) (De Morgen Muze)
- 26 oktober: Een werkdag bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO-dossierbeheerder Nancy Roobaert Peeters) (Vacature.com)
- 26 oktober: Pegasus project roept buitenlandse wetenschappers naar Vlaanderen (Gazet van Anwerpen online)
- 31 oktober: Onze democratie kweekt fatalisme (interview FWO-er Didier Caluwaerts) (Brussel Deze Week)
- 9 november Jonge masters ziet men graag komen, jonge doctores stuiten op argwaan (interview FWO secretaris-generaal) (Jobat en De Standaard Online)
- 10 november: ‘Jonge masters ziet men graag komen, jonge doctores stuiten op argwaan’ (Jobat)
- 15 november: Achttien internationale onderzoekers komen naar Vlaanderen dankzij Odysseusprogramma (Belga)
- 16 november: Achttien toponderzoekers kiezen voor Vlaanderen (engineeringnet.be)
- 19 november: Vlaams toponderzoeker terug naar VUB dankzij Odysseus (engineeringnet.be)
- 27 november: “Er gebeuren al veel inspanningen” (Belga)
- 27 november: Lieten over innovatie: "Er gebeuren al veel inspanningen" (demorgen.be)
- 1 december: 'Als we de kleinste hiv-cellen in het vizier hebben, kunnen we aids uitroeien' (De Morgen)
- 5 december: Moeiteloos van Morsi naar Macchiavelli (Trouw)
- 13 december: Lieten wil meer buitenlandse onderzoekers aantrekken (De Tijd)

terug naar boven

FWO-Intern

Personalia

Indiensttreding:
- 01/01/2013: Bart Van Beek, beleidsmedewerker

Overlijdens:
- André Neiynck († 20/10/2012)
Lid FWO-commissie Godsdienstwetenschappen van 1973 t/m 1993
- Reginald De Schryver († 16/11/2012)
Lid FWO-commissie Geschiedenis van 1990 t/m 1995
- Paul Levaux († 03/12/2012)
Ere-secretaris-generaal FNRS-NFWO