Nieuwsbrief Juni 2011

Edito

Monard

Op 22 juni heeft de Raad van Bestuur van het FWO de nieuwe mandaten toegekend. Met veel trots kan ik aankondigen dat op 1 oktober 2011, weerom 220 nieuwe aspiranten en 170 nieuwe postdoctorale onderzoekers in dienst treden bij het FWO. In totaal zullen er dan 868 aspiranten van een FWO-beurs genieten, terwijl het totale postdoc bestand uitkomt op 783 onderzoekers.
Om het rijtje volledig te maken, starten tevens op diezelfde datum 8 nieuwe fundamenteel klinische onderzoekers. In totaal zal het FWO op 1 oktober 2011 ongeveer 1746 onderzoekers via een persoonlijk mandaat in staat stellen in alle vrijheid fundamenteel onderzoek te verrichten.
Deze aantallen zijn niet zo voor de hand liggend als het lijkt. Omwille van de budgettaire beperkingen die ook het FWO moest ondervinden, kwam het aantal toe te kennen mandaten in gedrang. De Raad van Bestuur van het FWO heeft er echter voor geopteerd om jonge onderzoekers alle mogelijke kansen te bieden zodat, wat het aantal nieuwe toekenningen voor persoonlijke mandaten betreft, het status quo kan behouden blijven.
Ondertussen heeft de Vlaamse regering op voorstel van minister Lieten voor 2011 ook een aantal financiële engagementen aangegaan ten aanzien van het FWO, zodat ook voor de projectronde in het najaar meer rooskleurige cijfers kunnen worden voorgelegd en hier een slaagpercentage van bijna 20% wordt vooropgesteld.
Dat het belangrijk is om te blijven investeren in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek hoeft geen betoog. Het is immers via dit onderzoek dat aan de uitdagingen van morgen het hoofd kan worden geboden. Het is belangrijk dat Vlaanderen blijft inzetten op dit type onderzoek, aangezien kennis en wetenschap de belangrijkste grondstoffen zijn die onze regio vandaag te bieden heeft.
Dat Vlaanderen nog steeds aantrekkelijk blijft voor buitenlandse onderzoekers, wordt bewezen door de grote belangstelling voor de nieuwe Odysseusoproep. Van de 34 kandidaten worden er 14 op advies van een  internationale jury gefinancierd. Deze laureaten werden op 23 juni op een persconferentie in het Brusselse Errerahuis officieel voorgesteld.
Aan alle nieuwe mandaathouders en aan de kersverse Odysseuslaureaten, wil ik heel veel succes toewensen met het uitbouwen van hun onderzoek.
Ik kijk alvast uit naar de ongetwijfeld boeiende onderzoeksresultaten.

Elisabeth Monard

In de kijker

Kennismakers Dansen

8F68b221145b45e793c61f9097cb748d

Op donderdag 6 oktober organiseert het FWO Kennismakers Dansen, een party waar alle onderzoekers kunnen kennismaken met het FWO en met elkaar. Deze dansfuif vindt plaats op in de Silos van de oude bottelarij van de vroegere Brouwerij Bellevue te Brussel. De muzikale sfeer zal verzorgd worden door Danny Wuyts (ondermeer bekend van de Notenclub) en zijn band Dannymals. Bovendien is er een speciaal gastoptreden van huidig voorzitter van het FWO, de Gentse rector prof. Paul Van Cauwenberge. Kaarten kosten € 5 en zijn te verkrijgen via kennismakers@fwo.be. Wie zijn kaart bestelt voor 15 september krijgt er 3 gratis drankbonnen bovenop.

Een nieuw beleidsplan voor het FWO

Op zijn vergadering van 23 maart 2011 werd het nieuwe FWO-Beleidsplan 2012-2016 goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Dit beleidsplan zet voor de volgende vijf jaar de lijnen uit van waar  het FWO naar toe wil en welke klemtonen het FWO hierbij wil leggen.
Startend uit een grondige analyse van de voorbije beleidsperiode, werden er vijf strategische doelstellingen geformuleerd, die de rode draad vormen doorheen dit plan.
In de eerste plaats wil het FWO de onderzoekersvriendelijke instelling blijven die het vandaag reeds is. Door het verder uitbouwen van de HR-strategie en de verdere implementatie van het charter deugdelijk bestuur, moet de transparantie binnen het FWO en naar de onderzoekers  toe nog bevorderen. Het FWO blijft dan ook inzetten op transparante procedures en gelijke kansen voor alle onderzoekers.
Transparante procedures voor het evalueren van onderzoeksaanvragen, brengen ons bij de tweede strategische doelstelling, waar het FWO een doorgedreven excellentiebeleid blijft vooropstellen. Door een verdere hervorming van de peer review procedures, het blijvend aandacht hebben voor de slaagkansen voor project- en mandaataanvragen en het uitbouwen van nieuwe financieringskanalen waar nodig, wil het FWO ook naar de toekomst toe de garantie bieden dat enkel het meest excellente onderzoek wordt gefinancierd.
De internationalisering van het onderzoek wordt steeds belangrijker. Het is dan ook geen toeval dat het FWO het stimuleren van de internationalisering van het Vlaams onderzoek als derde strategische doelstelling heeft geformuleerd. Een continuering van high level programma’s zoals Odysseus en Big Science spelen hierbij een belangrijke rol, maar internationalisering betekent ook blijven inzetten op de vele kleinere financieringsmogelijkheden zoals buitenlandse verblijven, congreskredieten of wetenschappelijke onderzoeksamenwerking. Het FWO wil dit nog intensiveren en door bv. meer  gezinsvriendelijke maatregelen deze kanalen voor nog een grotere groep van onderzoekers aantrekkelijk maken.
Het FWO wil naar de toekomst toe ook een rol spelen als de promotor van de maatschappelijke relevantie van onderzoek.  Aan de hand van een doorgedreven communicatiestrategie, die aansluit bij de communicatieinitiatieven van de Vlaamse overheid, is het de bedoeling om de communicatie rond fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op de agenda te plaatsen en onderzoekers bewust te maken van het belang van dergelijke acties.
De vijfde en laatste strategische doelstelling omvat het doorgedreven gender- en diversiteitsbeleid, waar het FWO nu reeds vele jaren voor staat en dat het ook in de toekomst nog verder wil uitbouwen.
Deze strategische doelstellingen en de bijhorende operationele doelstellingen vormen de basis van de samenwerkingsovereenkomst die het FWO momenteel met minister Lieten aan het onderhandelen is.

Nieuwe Odysseusonderzoekers

D 0b 8896b 234b 4352b 34fe 3a 8e 06026f4

Op 23 juni 2011 werden in het Brusselse Errerahuis de Odysseuslaureaten van de oproep 2010-2011 voorgesteld aan de pers en het brede publiek. Het prestigieuze Odysseusprogramma heeft de bedoeling om internationale toponderzoekers naar Vlaanderen te halen. Met een totaal budget van om en bij de 40 miljoen euro, konden er ditmaal 7 onderzoekers binnen Groep I en 7 binnen Groep II gefinancierd worden. Zij krijgen niet alleen een aanzienlijk budget om hun onderzoek en onderzoeksploeg te financieren, maar meteen wordt hun ook een positie aangeboden aan een Vlaamse universiteit. De volgende vijf jaar kunnen zijn genieten van deze Odysseusfinanciering en deze nieuwe onderzoekslijnen integreren binnen de Vlaamse universiteiten.
Wij heten alvast alle laureaten welkom in Vlaanderen en wensen hen veel succes met hun verder onderzoek. Alle informatie over de nieuwe Odysseusonderzoekers kan u terugvinden op de FWO-website. In het najaar plant het FWO een nieuwe oproep voor Odysseuskandidaten.

Vacatures Expertpanels

Vacatureoproep

Naar jaarlijkse traditie, staat op dit ogenblik de oproep voor nieuwe experten voor de FWO-Expertpanels online. Het FWO gaat dit jaar op zoek naar 10 experts verbonden aan Vlaamse universiteiten en 51 experts verbonden aan buitenlandse wetenschappelijke instellingen. Kandideren kan tot 15 september via deonline module die hiervoor werd ontwikkeld. Het mandaat van de nieuwe leden gaat in vanaf 1 januari 2012 en loopt voor drie jaar. Nieuw is dat er ook op zoek gegaan wordt naar experts voor de nieuwe commissie Internationale Samenwerking (CIS), deze commissie zal zich o.a. buigen over onderzoeksprojecten gekaderd binnen internationale samenwerkingsakkoorden of Europese initiatieven. Meer informatie over dit en andere panels is terug te vinden op de website van het FWO.

Pegasus-programma: eerste oproep en lanceringsevenement

Zoals in eerdere nieuwsbrieven aangekondigd, heeft het FWO co-financiering ontvangen van de Europese Commissie ter ondersteuning van het nieuwe Pegasus-programma. Dit programma heeft als bedoeling bijkomende buitenlandse postdocs naar Vlaanderen te halen, en dit via twee kanalen: klassieke, driejarige postdoctorale mandaten enerzijds, en korte “visiting fellowships” van één jaar, anderzijds.
Op dit moment wordt de eerste oproep, die zal opengesteld worden begin november (deadline 1/2/2012), volop voorbereid. Bij de eerste oproep worden 30 lange mandaten en 10 korte mandaten verdeeld. Later in 2012 volgt een oproep voor 10 korte mandaten.
Noteer in dat verband alvast het lanceringsevenement dat we op 27 oktober houden in de Universitaire Stichting, en waarop ook Viceminister-president Lieten het woord zal nemen.
Er lopen verschillende gerichte communicatie-initiatieven om ruime bekendheid te geven aan het programma. Wij rekenen tevens op u om het nieuws te verspreiden bij buitenlandse collega-onderzoekers die mogelijk geïnteresseerd zijn om naar Vlaanderen te komen.
Belangrijk!!: de korte Pegasus-mandaten zullen de bestaande visiting postdoctoral fellowships tot nader order vervangen. Vanaf 1 oktober 2011 is het niet langer mogelijk een klassiek visiting postdoctoral fellowship aan te vragen, en kan men enkel nog bij het Pegasus-programma terecht.

 

Grijze Cellen

Ed2d8dfa6c944bafb25092981283004c

Vorig jaar organiseerde het FWO in samenwerking met het wetenschapsblad EOS en het Vlaams-Nederlands Huis deBuren in het Brussels Flageygebouw onder de noemer Grijze Cellen drie avonden van spraakmakende gesprekken warbij de ene topwetenschapper de andere interviewt. Dit jaar komt er een nieuwe reeks, zij het onder een licht aangepaste vorm. Dit jaar treden er 2 wetenschappers, na elk hun visie over een centraal thema gegeven te hebben, met elkaar in debat. De nieuwe reeks Grijze Cellen zal op woensdag 26 oktober en woensdag 14 december plaatsvinden in de Gentse Handelsbeurs. De centrale thema's en gastsprekers zullen binnenkort via de verschillende kanalen bekend gemaakt worden en u zal er alles over kunnen lezen in de volgende editie van deze nieuwsbrief. Toegang is kosteloos, maar reserveren op voorhand is wel verplicht. Meer informatie kan u ook bekomen via communicatie@fwo.be.

Inhuldiging ICECUBE

Op donderdag 28 april 2011 vond aan de University of Wisconsin te Madison (VS) de officiële inhuldiging plaats van de ICECUBE-detector.
Sinds 2000 draagt het FWO bij tot het internationaal onderzoeksproject Icecube op Antartica, waarbij meer dan 30 universiteiten uit o.a. de VS, Europa, Japan en Nieuw-Zeeland zijn betrokken. Vlaamse wetenschappers van de VUB en de UGent voeren er onderzoek naar neutrino’s, neutrale deeltjes met een zeer geringe massa die in grote hoeveelheden in het heelal aanwezig zijn. Met behulp van ingenieus ontwikkelde licht- en geluidsdetectoren die tot 2,5 km diepte in het ijs worden gebracht, kan men deze neutrino’s waarnemen en onderzoeken.

terug naar boven

Genoteerd

Legaten en schenkingen aan fundamenteel onderzoek

Het FWO kan voor de financiering rekenen op de inbreng van de Vlaamse en de federale overheid. Doch er zijn ook heel wat particulieren die bij gift, bij legaat of bij testament een financiële bijdrage leveren om het wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn schenkingen voor individuele kredieten zoals bijvoorbeeld ‘Krediet Rik en Nel Wouters’ en  ‘Krediet ‘Fernand De Waele’ of voor een wetenschappelijke prijs zoals bijvoorbeeld SCK•CEN - Prof Roger Van Geen Award, Iwan Åkerman Award en natuurlijk onze vijfjaarlijkse FWO-Excellentieprijzen. Het FWO neemt dit jaar een nieuw initiatief om particulieren, die een mecenaat voor het FWO zouden overwegen, beter te informeren en te sensibiliseren. Deze brochure, die tweemaal per jaar zal uitgebracht worden, bevat naast informatie over het FWO ook artikels met gerenommeerde wetenschappers, mensen of nabestaanden die reeds een gift hebben gedaan of legaat hebben nagelaten. Deze brochure is te raadplegen op onze website. Mocht u hiervan graag een exemplaar bestellen kan dit via communicatie@fwo.be.

Nieuwe wetenschappelijke Prijs Callataÿ & Wouters

Eab3001802664ddb8a748dd3a94976c7

In 2011 mogen Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) en het Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS voor het eerst de Callataÿ & Wouters prijs uitreiken ter bekroning van een originele en/of diepgaande bijdrage in het domein van monetaire economie, financiële wiskunde, financiële instellingen en markten, economische groei en technologische verandering, wiskundige en kwantitatieve economische methoden, en dit op macro-economische niveau. In april werd dan ook een oproep tot kandidaatstelling verspreid. Dertien wetenschappers dingen mee voor deze prijs Een jury van experts zal uit deze kandidaten de allereerste laureaat van de nieuwe Callataÿ & Wouters prijs selecteren.

Oud FWO-mandaathouders zijn psycholoog van het jaar

Op donderdag 24 maart reikten de Gentse Alumni Psychologie(GAP)  voor de tweede keer de onderscheiding “Psycholoog van het jaar” uit. Met deze onderscheiding wil GAP jaarlijks de opmerkelijke professionele prestaties van een Belgische psycholoog erkennen en zo de uitstraling van de psychologie als discipline bij het brede publiek bevorderen. Winnaars zijn dit jaar Stijn De Rammelaere en Timothy Desmet, oprichters en zaakvoerders van het marktonderzoeksbureau Profacts. Beide winnaars hebben ook een FWO-verleden. Stijn De Rammelaere was FWO-aspirant van 1999 tot 2003 en Timothy Desmet was eerst FWO-aspirant (1999 – 2003) en daarna FWO-postdoc (2003 – 2008).

Bart Vandereycken ontvangt Alston S. Householder Award

Bart Vandereycken is de winnaar geworden van de prestigieuze Alston S. Householder Award. Deze award, die elke 3 jaar uitgereikt wordt, bekroont een uitstekende bijdrage in de numerieke analyse en/of lineaire algebra. Bart ontving deze award voor zijn thesis over "Riemannian and multilevel optimization for rank-constrained matrix problems".
Bart Vandereyken was FWO-aspirant van 2005 tot en met 2009 en is momenteel postdoctoraal onderzoeker aan het Swiss Federal Institute of Technology, ETH te Zurich.

Koen De Temmerman ontvangt een Stanley J. Seeger Visiting Research Fellowship

De Amerikaanse topuniversiteit Princeton heeft aan Koen De Temmerman, postdoctoraal onderzoeker FWO aan de universiteit Gent, een Stanley JSeeger Visiting ResearchFellowship (Fall term 2011) aangeboden in hun Program in Hellenic Studies. Dit Programma geeft elk jaar slechts enkele onderzoekers de kans om gedurende drie en een halve maand onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek uit te voeren in het brede vakgebied van 'Hellenic studies' (Oud-, Middeleeuws en Nieuwgriekse taal, literatuur, cultuur, politiek, archeologie, filosofie, etc.).

terug naar boven

Kalender

Evenementen

- Woensdag 5 oktober 2011: Brasil and Belgium: Partners in Research - Brussels 44 Center
- Donderdag 6 oktober 2011: Kennismakers Dansen- Brussels Event Brewery
- Woensdag 26 oktober 2011: Grijze Cellen - 1ste avond - Handelsbeurs
- Donderdag 27 oktober 2011: Launch Event Pegasus - Universitaire Stichting
- Donderdag 1 december 2011: Slotevenement van het Internationaal Jaar van de Chemie - Brussels Square
- Woensdag 14 december 2011: Grijze Cellen - 2de avond - Handelsbeurs

Indiendata Wetenschappelijke Prijzen

Fwoprijzen

terug naar boven

Over de grenzen

Samenwerking met NWO

De eerder aangekondigde hernieuwing van de samenwerking met NWO op het vlak van de cultuurwetenschappen, heeft nu heel concreet geresulteerd in een eerste gemeenschappelijke oproep tot voorstellen, waarbij NWO als lead agent optreedt. Dit betekent dat het FWO automatisch de beslissing van NWO respecteert en de Vlaamse partners van de toegekende projecten zal financieren zonder bijkomende evaluatie.
Alle informatie over de volledige procedure is te vinden op onze website en die van NWO.

terug naar boven

Internationaal genoteerd

Belgium and Brazil: partners in research

Dcb44881e3e546afb92997feadd0ed07

Het FWO organiseert op 5 oktober samen met het FNRS een workshop rond wetenschappelijke samenwerking met Brazilië, en dit in het kader van Europalia Brazilië dat de avond voordien officieel van start gaat.
Inmiddels werden in overleg met CNPq, onze Braziliaanse tegenhanger, de thema’s van de workshop bepaald: biotechnologie, nanowetenschappen en fysica.
Noteer deze datum alvast in uw agenda. Inschrijven zal binnenkort kunnen via de websitewww.science-belgium-brazil.be, waarop u weldra ook het volledige programma terugvindt. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt.

Christine Van Broeckhoven ontvangt Inventor Award

Prof. Chrisitne Van Broeckhoven heeft een European Inventor Award voor haar onderzoekswerk ontvangen, een prestigieuze prijs die uitgereikt wordt door het Europees Patentbureau. Prof. Van Broeckhoven  kreeg de onderscheiding in de categorie Onderzoek voor de ontwikkeling van diagnose- en behandelingsmethoden voor Alzheimer.
Prof. Christine Van Broeckhoven is buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen. Zij was FWO-mandaathouder van 1989 tot 1993. Tot 2006 maakte zij deel uit van de wetenschappelijke commissies van het FWO. In 1995 ontving zij als eerste vrouwelijke onderzoeker de vijfjaarlijkse prijs van het FWO. Zij was in 1993 laureate van de prestigieuze Potamkin-prijs en in 2006 van de L'Oréal-UNESCO Award for Women in Science.

Stipendia Academia Belgica

Zoals elk jaar wordt in 2011 een oproep opengesteld voor stipendia aan de Academia Belgica in Rome. Dit is een federale instelling die erop gericht is de banden met Rome en Italië aan te halen.
Studenten en onderzoekers kunnen een vergoeding aanvragen voor een verblijf in de Academia Belgica in het kader van hun onderzoek.
De aanvragen moeten rechtstreeks ingediend worden bij het FWO, dat instaat voor het secretariaat van de Academia Belgica. De precieze regels en meer informatie zijn te vinden op de website van de Academia Belgica.

ERA-NET New INDIGO

Het FWO neemt deel aan een nieuwe call van het ERA-NET New INDIGO, een netwerk van Europese en Indische onderzoeksorganisaties om onderlinge samenwerking in wetenschap en technologie op te zetten. Bij deze joint call gaat het om een Network Pilote Programme (NPP) aangaande ‘Water Related Research’ i.s.m. het Department of Science and Technology (DST) van India. De thema’s zijn ‘Waste Water Management including applications to industry and agriculture’ en ‘Green Chemistry applied to Water purification, including drinking water purification’. De initiatieven die in aanmerking komen voor financiering behelzen uitwisseling van onderzoekers tussen de betrokken landen en ‘workshops’ met het oog op het versterken van contacten en het voorbereiden van gemeenschappelijke onderzoeksprojecten.
Voorstellen kunnen gedaan worden door multilateraal samengestelde consortia voor projecten met een looptijd van 2 jaar, waarbij elk land 50.000 euro inbrengt per project. De inbreng verloopt via de formule ‘virtual common pot’, waarbij elke financierende partner de hoogst gerangschikte onderzoeksgroep(en) uit het eigen land of de eigen regio financiert. Na een eerste ronde voor pre-proposals volgt een tweede voor full proposals. De uiteindelijke beslissing over de te financieren projecten worden genomen eind november, zodat ze van start kunnen gaan begin 2012. Meer informatie.

terug naar boven

Cijfers en letters

Toekenningen mandaten 2011

Op 22 juni heeft de Raad van Bestuur van het FWO de nieuwe mandaten toegekend. Op 1 oktober 2011 zullen 220 nieuwe aspiranten in dienst treden bij het FWO, wat hun totaal op 869 brengt. Tegelijk starten tevens 170 nieuwe postdoctorale onderzoekers. Het totale postdoc bestand zal dan 783 bedragen. 
Diezelfde datum gaan ook 8 nieuwe fundamenteel klinische onderzoekers van start. In totaal zal het FWO op 1 oktober 2011 ongeveer 1746 onderzoekers via een persoonlijk mandaat in staat stellen in alle vrijheid fundamenteel onderzoek te verrichten.