Nieuwsbrief Juni 2013

Edito

Tijdens het ViA-Toekomstforum op 30 april 2013 hebben alle belangrijke partners in Vlaanderen hun engagement voor Vlaanderen in Actie (ViA) bevestigd. De Vlaamse regering heeft met Vlaanderen in Actie, een ambitieus plan ontplooid om van Vlaanderen tegen 2020 één van de (Europese) topregio's te maken. VIA is niet alleen ambitieus, de voorbije jaren zijn er ook reeds concrete stappen gezet om de beoogde doelstellingen te behalen. Acties waaraan het FWO, als financier van basis-, kennisgrensverleggend onderzoek, actief heeft meegewerkt. De horizon van het FWO reikt echter verder dan de mijlpaal 2020.
Het FWO is er van overtuigd dat investeren in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek van essentieel belang is om de ambities van Vlaanderen op langere termijn en dus ook na 2020 waar te maken.
Eerst en vooral zorgt het fundamenteel onderzoek aan onze universiteiten voor een stevige academische basis voor de vorming van onze intelligentsia en kenniswerkers  van de toekomst.
Het is verder ook bewezen dat landen en regio's die dit type van onderzoek voluit ondersteunen zich in een goede positie plaatsen voor economische groei. Wanneer er wordt geïnvesteerd in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, is er op vele vlakken een duidelijke return on investment.
Zo staat het FWO op dit ogenblik niet alleen in voor de financiering van meer dan 3.000 onderzoekers, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek ligt ook aan de basis van talrijke spin-offs en innovatieve industrieën, die op langere termijn instaan voor werkgelegenheid.
Kennisgrensverleggend onderzoek zorgt tevens voor kennisverruiming die  nodig is voor het aanpakken van de grote maatschappelijke uitdagingen (bv. op vlak van milieu, mobiliteit, gezondheid, vergrijzing), zoals ook door de Europese Commissie wordt beklemtoond.
Belangrijk is ook dat fundamenteel onderzoek niet enkel tot innovatie leidt in de meer exacte of medische sector, maar dat onderzoek gefinancierd door het FWO de basis vormt voor het voeren van een onafhankelijk debat en kan bijdragen tot het uitstippelen van beleid op lange termijn. Of het nu gaat om het maatschappelijk debat rond euthanasie; de houding van de maatschappij ten aanzien van gevangenisstraffen; het uitstippelen van een coherent drugsbeleid; belangrijke hervorming in het onderwijs; de psychologische aanpak na trauma's of rampen; het efficiënter managen van de overheid of het aanwakkeren van het historisch bewustzijn, vaak ligt fundamenteel wetenschappelijk onderzoek aan de basis van de studies die dit debat aanzwengelen en wetenschappelijk onderbouwen.
Deze veelzijdigheid van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek gefinancierd door het FWO zal extra in de schijnwerpers worden geplaatst op 17 december 2013, tijdens het wetenschapsevenement "Kennismakers : 85 jaar zuurstof voor Onderzoek en ontwikkeling", waarover u verder in deze Nieuwsbrief meer kan vernemen.
Dat het FWO en het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen na 85 jaar nog steeds springlevend is, wordt telkens opnieuw aangetoond door de grote interesse van jonge onderzoekers in het verwerven van FWO-financiering. Met bijna 1.950 nieuwe aanvragen voor financiering, overtrof ook deze maandaatronde alle verwachtingen.
De FWO-expertpanels, bijgestaan door de FWO-administratie, hebben de voorbije weken alles in het werk gesteld om deze massa aanvragen kwaliteitsvol te evalueren.
Ik ben dan ook zeer verheugd om vandaag de 226 nieuwe predoctorale mandaathouders en 203 nieuwe postdoctorale onderzoekers welkom te mogen heten in de grote FWO-familie. Het opstarten van een onderzoekscarrière behoort tot de spannendste momenten uit de loopbaan van een onderzoeker. Het FWO, samen met de Vlaamse onthaalinstellingen, staat dan ook paraat om deze jonge onderzoekers optimaal te ondersteunen en te begeleiden.
Ik wens hen alvast heel veel succes bij het ontdekken en verkennen van de grenzen van onze wetenschappelijke kennis.
Maar alvorens deze speurtocht aan te vangen, wens ik iedereen een deugddoende vakantie toe!

Elisabeth Monard

In de kijker

Kennismakers - Al 85 jaar Zuurstof voor Onderzoek & Ontwikkeling

Kennismakers - Al 85 jaar Zuurstof voor Onderzoek & Ontwikkeling

Op dinsdag 17 december 2013 vieren we samen met onze FWO-onderzoekers Kennismakers – Al 85 jaar Zuurstof voor Onderzoek & Ontwikkeling. De eerste gastsprekers zijn ondertussen ook bekend! Het belooft een erg veelzijdig evenement te worden met sessies over de ontdekking van het Brout-Englert-Higgsdeeltje, nieuwe inzichten in het hersenonderzoek, klimaatveranderingen, de Groote Oorlog … Er komen ook enkele hot topics aan bod: Gaan we voor open access? Hoe zorgen we voor meer vrouwelijk talent in de wetenschap? Hoe kunnen we  wetenschappelijke integriteit verzekeren? Tenslotte schuwen we de buitenbeentjes niet: chemie van het koken, interactie tussen wetenschap en sport, … 
Alle informatie over de thematische sessies en de sprekers kan u vanaf september terugvinden op www.kennismakers.be, maar hier geven we alvast een klein voorsmaakje: Philip Campbell (Editor-in-Chief Nature), Paul De Knop (rector VUB), Bart De Strooper (KU Leuven), Carmen Huber (Head of NSF Europe), Sabine Kleinert (Senior Executive Editor The Lancet), Geert Molenberghs (UHasselt), Dirk Ryckbosch (UGent), Christine Van Broeckhoven (UA) en vele andere eminente wetenschappers uit binnen- en buitenland hebben hun komst reeds bevestigd. Ontdek binnenkort meer sprekers via de websitewww.kennismakers.be. Bij de keynotesprekers noteren we onder andere Prof. Englert (Belgisch fysicus, die als eerste het bestaan van het Brout-Englert-Higgsdeeltje beschreef) ;minister Ingrid Lieten en General Director of DG Research Robert-Jan Smits. Als finale van die dag is er de Belgische première van het spektakel Icarus at the Edge of Time, uitgevoerd door het Universitair Symfonisch Orkest van de KU Leuven (USO) en Michael Pas in de rol van Icarus. 
Wilt u bij dit prachtige wetenschapsfeest aanwezig zijn? Blokkeer dan alvast 17 december 2013 in uw agenda en preregisteer u via www.kennismakers.be.

Posterbeurs op Kennismakers

In de artikels hierboven kon u al uitvoerig kennismaken met ons evenement Kennismakers, Al 85 jaar Zuurstof voor Onderzoek en Ontwikkeling, dat FWO organiseert naar aanleiding van zijn 85ste verjaardag op dinsdag 17 december 2013. Kennismakers wordt een dag waarop alle FWO-ers elkaar wat beter kunnen leren kennen en over de disciplines heen met elkaar in dialoog kunnen gaan. Het FWO zal op deze dag ook zijn postdoctorale mandaathouders de kans geven om via een wetenschappelijke poster, of een tot poster herwerkte lezing of paper, hun onderzoek voor te stellen aan collega wetenschappers uit alle disciplines. Het criterium voor het insturen van een wetenschappelijke poster, of een tot poster herwerkte lezing of paper, is dat deze reeds moet aanvaard zijn op een internationaal (vak)congres. Onderzoekers die interesses hebben, kunnen ons nog tot 1 oktober 2013 een elektronische versie van hun wetenschappelijke poster zenden via kennismakers@fwo.be. Voor verdere inlichtingen kan u steeds terecht bij dr. Hans Willems (hans.willems@fwo.be) of Kim Barbé (communicatie@fwo.be) die binnen het FWO dit evenement opvolgen.

Infosessie Marie Curie

Op 24 april organiseerden de People NCP’s van BELSPO, FNRS en FWO een gezamenlijke infosessie over de Marie Curie Individual Fellowships. Daarbij koos de organisatie resoluut voor insiders als gastsprekers. Paul Harris van de Europese Commissie opende met een algemene presentatie over de modaliteiten van de Individual Fellowships, waarna drie huidige fellows getuigden over hun ervaringen met Marie Curie. Dr. Katrien Pype (KU Leuven), dr. Sophie Jacquot (Universiteit van Luik) en dr. Artem Kulago (Universiteit Antwerpen) spraken respectievelijk over hun ervaringen als International Outgoing Fellow, Intra-European Fellow en International Incoming Fellow. Tot slot kwam ook professor Jean-Clair Duchesne aan het woord, die vanuit zijn jarenlange ervaring als panellid bij Marie Curie de dos and don’ts van een Marie Curie-aanvraag toelichtte.
De slides kunnen nog steeds geraadpleegd worden op http://www.people-infoday-2013.be/
Aanvragen kan nog tot en met 14 augustus 2013. Meer informatie vind je ophttp://www.fwo.be/NCP-People.aspx enhttp://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/ .

Vacatures FWO-Expertpanels

1A48baf0a8184589bf22c3b57b68372d

De jaarlijke oproep voor nieuwe experten voor de FWO-Expertpanels staat vanaf 1 juli online. Het FWO gaat dit jaar op zoek naar 50 experts verbonden aan Vlaamse universiteiten en 40 experts verbonden aan buitenlandse universiteiten of wetenschappelijke instellingen. Kandidaatstellingen worden verwacht tot 15 september via de online module. Het mandaat van de nieuwe leden gaat in vanaf 1 januari 2014 en loopt voor drie jaar. Meer informatie is terug te vinden op de website van het FWO.

terug naar boven

Genoteerd

Reglementswijzigingen

Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de reglementen van het FWO.
In het Reglement Interne en Externe Peer Review is de bepaling aangepast betreffende de ‘sperperiode’ voor externe referenten die de aanvrager opgeeft. Tot nu bepaalde het reglement dat externe referenten geen co-auteur of co-onderzoeker van de aanvrager mogen geweest zijn in de loop van de drie jaar die voorafgingen aan de uiterste indiendatum van de betrokken aanvraag. Externe referenten mochten in diezelfde periode evenmin verbonden geweest zijn aan dezelfde buitenlandse instelling als die van de aanvrager. Die drie uitsluitingscriteria gelden nog altijd, maar voortaan wordt de drie jaar sperperiode berekend vanaf 1 januari van het jaar waarin de aanvraag ten laatste moet worden ingediend. Ook de periode vanaf 1 januari van dat jaar tot aan de uiterste indiendatum van de aanvraag behoort tot de sperperiode.
Een andere wijziging in het Reglement Interne en Externe Peer Review betreft de bepaling die stelde dat externe referenten in het geval van aanvragen voor mobiliteitskredieten niet mochten verbonden zijn aan een soortgelijke instelling of organisatie in het land waar de aanvrager heen wenst te gaan. Omdat die bepaling te ruim bleek, in het bijzonder als het gaat om grotere landen, werd deze bepaling verengd tot de instelling of organisatie waar de aanvrager heen wenst te gaan. 
Nog in Reglement Interne en Externe Peer Review is de evaluatieprocedure voor lange onderzoeksverblijven in het buitenland aangepast. Voortaan worden geen externe referenten meer bij die evaluatie betrokken en dienen kandidaten daarvoor dus geen namen meer op te geven.
De regelgeving over de steun voor de organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten voorziet nu ook in de mogelijkheid om dergelijke initiatieven te ontplooien aan de Belgische School te Athene (EBSA) en het Nederlands-Vlaams Instituut te Caïro (NVIC).

Grijze Cellen

1E4dded7cb1e47b4885fa85ab466e7ba

Op dinsdag 14 mei vond in de Handelsbeurs in Gentde Grijze Cellen-editie rond Fraude – De Grijze zoneplaats. Door het actuele thema kon deze avond weer op heel wat belangstelling rekenen. Gastsprekers van dienst waren prof. Daniele Fanelli (universiteit van Edinburgh), dr. Joeri Tijdink (Universiteit medisch centrum Amsterdam) en prof. Marie-Christine Janssens (KU Leuven). Klik hier als u deze aflevering wenst te herbekijken. 
Ook in het najaar van 2013 en voorjaar 2014 komen er opnieuw telkens 2 edities van deze debatreeks. De data en thema’s worden later bekend gemaakt. Deze kan u lezen in onze volgende editie van de nieuwsbrief of blijf op de hoogte via onze twitterpagina.

Jaarboek FWO zet gelijkekansenbeleid in de verf

Bce5f1276eb34481bff8740da3eada82

Het FWO-jaarboek 2012, dat in april verscheen, gaat  dieper in op diversiteit binnen de wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap. Hoewel diversiteit ruim geïnterpreteerd wordt, speelt gender hierbij een belangrijke rol. Wat de genderbalans betreft, scoort het FWO goed. Op het niveau van de predoctorale mandaten, zijn de vrouwelijke onderzoekers lichtjes in de meerderheid, bij de postdoctorale onderzoekers zijn er duidelijk minder vrouwen, wat een blijvend aandachtspunt vormt. Nochtans zijn de slaagkansen voor zowel vrouwelijke als mannelijke aanvragers quasi gelijk. De reden waarom vrouwen minder vaak een postdoctoraal mandaat aanvragen, is wellicht, ondanks de vele “moderne” mannen, de moeilijke combinatie tussen een onderzoekscarrière en een gezin. Nog meer dan vroeger, wil het FWO via een actief gelijkekansenbeleid deze onevenwichtige verhouding aanpakken.
In dit jaarboek getuigen enkele onderzoekers hoe de maatregelen die het FWO uitwerkte, positieve effecten hebben en hoe het FWO alle kwalitatief hoogstaande onderzoekers, met welke achtergrond dan ook, optimale kansen biedt. Verder kan u in het jaarboek alle cijfergegevens van het voorbije jaar terugvinden. Het FWO wenst u alvast veel leesplezier!Klik hier om een elektronische versie van het jaarboek te bekijken. Wenst u een gedrukt exemplaar te ontvangen, stuur dan een mailtje naar communicatie@fwo.be

Noel Salazar verkozen als voorzitter van de European Association of Social Anthropologists voor de periode 2013-2014

Na de verkiezingen voor een nieuw uitvoerend comité in januari 2013, welke Noel Salazar met een grote meerderheid van de stemmen won, was hij unaniem verkozen als voorzitter van de European Association of Social Anthropologists voor de periode 2013-2014. EASA is de koepelorganisatie van sociale antropologen in Europa en stelt zich tot doel om antropoligie in Europa te stimuleren door de organisatie van tweejaarlijkse congressen. EASA is ook lid van de World Council of Anthropological Associations (WCAA). Noel Salazar is sinds 2008 postdoctoraal onderzoeker van het FWO.

Nobelprijswinnaar Christian de Duve overleden

De Belgische wetenschapper Christian de Duve is op zaterdag 4 mei 2013 overleden. Prof. Christian de Duve is de ontdekker van de celorganellen lysosoom en peroxisoom. Hij deed ook onderzoek naar insuline en glucagon. De Belgische bioloog en wetenschapper kreeg hier in 1974 de Nobelprijs voor geneeskunde voor. In 1990 werd jonkheer de Duve vereerd met de persoonlijke titel van burggraaf. Van 1957 tot 1962 was hij lid van een wetenschappelijke commissie van het FWO. Verder was hij van 1958 tot 1961 lid van het Federaal beheerscomité FGWO en lid van de Raad van Bestuur van het FFWO. Christian de Duve werd 95 jaar.

FWO investeert in Kom op tegen Kanker

Het FWO steunt Kom op tegen Kanker en maakt dit jaar 500.000 euro vrij voor specifiek onderzoek naar de late neveneffecten van kanker bij kinderen. Dit past in de thematiek van kinderen en kanker die Kom op tegen Kanker dit jaar heeft aangesneden. Daarnaast ondersteunt het FWO vier ‘Aspiranten Kom op tegen Kanker’, jonge onderzoekers die gedurende 4 jaar een onderzoeksdoctoraat in verband met kanker voorbereiden.

terug naar boven

Over de grenzen

ERA-NET

In het kader van ERA-NET lopen oproepen van de Europese netwerken New INDIGO (onderzoek met India), E-Rare2 (zeldzame ziekten), Transcan (kankeronderzoek), M-ERA-NET (materiaalkunde en ingenieurstechnieken), Neuron (neurologie), Erafrica (onderzoek met Afrikaanse landen) en HIVERA (onderzoek naar thema’s in verband met HIV en AIDS). Telkens zal het FWO hier het hoogst gerangschikte Vlaamse project financieren a rato van circa 200.000 € voor drie jaar. Voor de oproepen van HERA (humane wetenschappen) en  ANIHWA (dierenwelzijn) is onlangs één Vlaams project goedgekeurd. In de nabije toekomst volgen nieuwe initiatieven onder ERA-NET met deelname van het FWO. Daarover zal op onze website en via de universiteiten uiteraard zo snel mogelijk gecommuniceerd worden.
Voor de Joint Programming Initiatives (JPI) JPND (neurodegeneratieve aandoeningen), A Healthy Diet for a Healthy Life  (HDHL, over voeding en gezondheid), FACCE (landbouw en klimaat) en Cultural Heritage bevinden joint calls met cofinanciering door het FWO zich in de evaluatiefase. Voor Urban Europe (urbanistiek en stedelijkheid) en Climate staan er weldra oproepen open waarvoor onderzoekers ook bij het FWO ondersteuning kunnen aanvragen.

COST

6B090e74b085432eb7cb32d7708e4282

Op 15 en 16 mei keurde het COST Committee of Senior Officials 41 nieuwe COST-acties uit de oproep OC-2012-2 goed. Drie daarvan werden voorgesteld door Vlaamse onderzoeksgroepen. Welverdiende felicitaties daarom voor Sara Gabriël (ITG), Wouter Schroeyers (UHasselt – Hogeschool Limburg) en Marijke Mollaert (VUB). Ook indien je niet hebt meegeschreven aan een COST-actie kan je er nog aan deelnemen. De volledige lijst met goedgekeurde acties vind je op onze website (http://www.fwo.be/Varia.aspx?ID=49364d03-623f-4c44-8d2b-0db73a7cab8b). Kandidaturen voor deelname kunnen bezorgd worden aan cost@fwo.be.
Op diezelfde vergadering werd bovendien de Spaanse dr. Angeles Rodríguez-Peña herverkozen als voorzitter van COST. Zij begint in juni aan een tweede termijn van drie jaar. Met Horizon 2020 in het vooruitzicht staat ze al meteen voor de zware taak om de financiering van COST voor de komende zes jaar veilig te stellen.

Derde Wereldconferentie over Wetenschappelijke Integriteit in Montréal, 5-8 mei 2013

Van 5 tot 8 mei vond in Montréal de derde wereldconferentie over wetenschappelijke integriteit plaats. Reeds op de tweede wereldconferentie in Singapore in 2010 werd een verklaring (Singapore Statement on Research Integrity) opgesteld met een aantal wezenlijke principes en verantwoordelijkheden. Op de derde conferentie deed een nieuwe ontwerpverklaring de ronde, die echter nog moet leiden tot een definitieve versie. Centraal daarin staat het aspect internationale samenwerking.
Ook het FWO, dat in Vlaanderen aan de basis ligt van een Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit, was in Canada vertegenwoordigd. Het thema leeft duidelijk in alle delen van de wereld. Alle betrokkenen delen de overtuiging dat aan de deontologie van de wetenschapsbeoefening in vele opzichten moet gewerkt worden. Zowel preventie en sensibilisering, educatie, detectie en controle als optreden en sanctioneren zijn daarbij aan de orde. 
Er gebeurt de laatste tijd heel wat rond het thema wetenschappelijke integriteit. Behalve een wereldconferentie was ook de vergadering op 27 en 28 mei in Berlijn van de Global Research Council aan dat thema gewijd. Het FWO houdt, aan de hand van deze en andere (inter)nationale initiatieven de vinger aan de pols van een thema dat ook voor zijn eigen goede werking cruciaal is.

Peervormige atoomkern ontdekt - Zeldzaamste element uit tabel van Mendeljev geproduceerd

Experimenten in  het Europees versnellerscentrum CERN in Genève, uitgevoerd door onder meer onderzoekers van de KU Leuven, tonen voor de allereerste keer aan dat sommige atoomkernen van het element radium peervormig zijn. In een tweede experiment werd voor de eerste keer gemeten welke energie nodig is om een atoom van het radioactieve element astaat te veranderen in een ion. Beide experimenten gebruikten kortlevende radioactieve atoomkernen geproduceerd met de ISOLDE-opstelling van het CERN, en zijn beschreven in Nature en in Nature Communications. Het FWO financiert via het Big Science-programma mee aan deze experimenten.

Tweede vergadering Global Research Council in Berlijn 27-29 mei 2013

33Ee6fd1d37c4d8e854143831bf13259

De Global Research Council (GRC) is een wereldwijd forum dat onderzoek financierende organisaties van over heel de wereld samenbrengt.
In zijn tweede vergadering in Berlijn van 27 tot 29 mei heeft de GRC een actieplan voor Open Access en een beginselverklaring voor integriteit binnen onderzoek aangenomen.
De meer dan zeventig leden zijn overeengekomen dat vrije toegang tot onderzoekspublicaties een middel is om communicatie binnen onderzoek te verbeteren, en daarmee de kwaliteit van het onderzoek zelf te vergroten. 
Hoewel onderzoekers uiteindelijk zelf verantwoordelijk blijven voor de uitvoering van integer onderzoek, hebben onderzoeksinstellingen een verplichting ervoor te zorgen dat door hen gefinancierd onderzoek voldoet aan de hoogst mogelijke normen. Om deze reden hebben de deelnemers van de GRC een aantal basisprincipes aangenomen die als ondersteuning dienen voor integer onderzoek.

Voor meer infohttp://www.dfg.de/en/magazine/dfg_international/130528_grc_annual_meeting/

terug naar boven

Internationaal genoteerd

NCP

De Europese onderzoeksgemeenschap kijkt nog steeds reikhalzend uit naar nieuws over Horizon 2020. Ondanks de opgelopen vertragingen, gaven zowel de Marie Curie als de ERC officials aan het volste vertrouwen te hebben in een tijdige lancering van het nieuwe kaderprogramma.
ERC verspreidde reeds een persbericht met een voorlopige timing voor de oproepen in 2014. Zo zullen de oproepen voor de Starting Grants en Consolidator Grants in de eerste helft van 2014 vallen, die voor de Advanced Grants tegen het einde van dat jaar. Voor de Synergy Grants komt er in 2014 geen oproep.
Bij Marie Curie wordt het aantal acties onder Horizon 2020 herleid tot vier, namelijk de Innovative Training Networks (ITN), de Individual Fellowships (IF), de Research and Innovation Staff Exchange (RISE) en tot slot COFUND. Over een mogelijke timing voor oproepen werden nog geen uitspraken gedaan.

L'Oréal-UNESCO ‘for Women in Science’ viert vijftienjarig bestaan

Het L'Oréal-UNESCO ‘for Women in Science’-programma bestaat vijftien jaar. Dat werd de april groots gevierd in Parijs. Sinds 1998 zijn 77 laureaten bekroond (waarvan er twee inmiddels een Nobelprijs gewonnen hebben) en zijn meer dan 1650 beurzen uitgereikt aan vrouwen uit meer dan 100 landen. Het jubileum werd gevierd in Parijs, met onder meer een foto-tentoonstelling op de Champs-Elysées, met onder andere een foto van prof. Christine Van Broeckhoven, een wetenschappelijk forum in het Parijse Observatorium en een diner-debat. Hoogtepunt van de feestelijkheden was de uitreiking van de awards voor 2013 in de Sorbonne. Vijf excellente onderzoekers kregen een prijs van 100.000 USD voor hun bijdrage aan de wetenschap. Bekijk hier een video van deze viering.

Bilaterale Samenwerking Vietnam, Québec, Ecuador en Korea

C76164eba46f4be7950a001bd1320967

Ook op het vlak van niet-Europese internationale samenwerking heeft het FWO de voorbije weken niet stilgezeten. In april lanceerden het FWO en haar Vietnamese partner NAFOSTED voor de derde keer een oproep voor gezamenlijke onderzoeksprojecten waarbij het opnieuw de bedoeling is om een vijftal tweejarige projecten van ongeveer 70.000 euro per jaar te financieren. Op uiterlijk 15 juni moesten de aanvragen ingediend worden.
De afgelopen maanden leerden ons echter ook dat de internationale dossiers een heuse uitdaging zijn op alle vlakken. Zo kondigde de regering van Québec aan dat naar aanleiding van een regeringswissel de budgetten voor internationale onderzoekssamenwerking herbekeken worden. Daardoor heeft ook de evaluatie van de oproep die het FWO samen met het Québecse MDEIE in 2012 organiseerde ernstige vertraging opgelopen. De situatie wordt samen met de Algemene Vertegenwoordiging van Québec in Brussel op de voet gevolgd. Met het Ecuadoriaanse SENESCyT hebben we na een periode van impasse de draad dan weer kunnen oppikken. Momenteel ligt een hernieuwde kaderovereenkomst ter ondertekening voor bij de Nationaal Secretaris van SENESCyT, waarna er opnieuw een oproep georganiseerd kan worden.
Ook met de National Research Foundation of Korea (NRF), werd op 25 juni 2013 een nieuw akkoord rond internationale uitwisseling van onderzoekers ondertekend. Een eerste oproep voor projectvoorstellen zal in juli gepubliceerd worden op de FWO website.

 

Science Europe

E2254ac215254204b2cab0efacec093f

Science Europe werd opgericht in 2011 als koepelorganisatie vanresearch funding organisations (RFO) en research performing organisations (RPO) en telt 51 leden, waaronder het FWO. Het dient hun onderlinge samenwerking te bevorderen en hun gezamenlijke belangen en visies naar buiten te verdedigen. Science Europe kan in dit opzicht beschouwd worden als de opvolger van de European Science Foundation (ESF), dat in 2015 de boeken sluit. Het verschil met deze laatste bestaat er evenwel in dat Science Europe zich uitsluitend richt op onderzoeksbeleid. De officiële standpunten worden publiek gemaakt op de website (http://www.scienceeurope.org onder ‘Documents’).
De inhoudelijke voorbereiding van de vele en uiteenlopende dossiers is de opdracht van de werkgroepen, waarin stafleden van de ledenorganisaties zetelen. Momenteel zijn er werkgroepen actief rond de thema’s Grant Union, Open Access to Publications, Research Data, Research Infrastructures en Horizon 2020.
Zes Scientific Committees staan in voor wetenschappelijk advies: Humanities (HUMAN),Social Sciences (SOCIAL), Life, Environmental and Geo Sciences (LEGS), Medical Sciences (MED)Physical, Chemical and Mathematical Sciences (including Materials Sciences) (PHYCHEMA), en Engineering (including Geo- and Bio-Engineering and Technological Sciences) (ENGITECH). Zij bestaan uit vooraanstaande academici actief in Europa. In elk van deze commissies zetelt een Vlaamse academicus, wat een opmerkelijk resultaat mag genoemd worden voor een kleine regio. De secretaris-generaal van het FWO is lid van de Governing Board.

FWO-er Stijn Van de Vyver ontvangt DSM Science and Technology Award Europe 2013

Stijn Van de Vyver ontvangt deze award voor zijn doctoraat met als titel ‘Rethinking the design of heterogeneous catalysts for the conversion of cellulose’, dat hij behaalde aan de KU Leuven onder de superviesie van professor Bert Sels. Een internationale jury selecteerde Stijn Cab de Vyver als winnaar uit 4 genomineerde doctoraatsstudenten. Stijn Van de Vyver was FWO-aspirant van 2008 tot en met 2012 en is sindsdien FWO-postdoc.

Prof. Marc Van Montagu ontvangt World Food Prize

Prof. Marc Van Montagu heeft samen met de Amerikaanse wetenschappers Mary-Dell Chilton en Robert T. Fraley de “World Food Prize 2013” toegekend gekregen. Het was de Amerikaanse minister van Buitelandse Zaken John Kerry die het nieuws aankondigde. Deze prijs, ook wel de Nobelprijs voor voedsel en landbouw genoemd, bekroont jaarlijks één of meerdere personen wier werk van uitzonderlijk maatschappelijk belang is voor de kwaliteit, de kwantiteit of de beschikbaarheid van voedsel. Prof. Van Montagu was aan het begin van zijn wetenschappelijke carrière aspirant van het FWO en nadien promotor van tientallen FWO-onderzoeksprojecten en mandaten.

terug naar boven

Cijfers en letters

Resultaten van de aanvraagronde mandaten 2013

Op 26 juni heeft de Raad van Bestuur van het FWO nieuwe mandaten toegekend. Op 1 oktober 2013 zullen 219 nieuwe aspiranten instromen in het onderzoek met een FWO-beurs, wat het totaal aantal aspiranten op 867 brengt. Tegelijk treden 165 nieuwe postdoctorale onderzoekers en 17 Pegasus Marie Curie Short mandaten in dienst. Het totale postdoc bestand zal dan 814 bedragen.
Ook treden er op diezelfde datum 8 nieuwe fundamenteel klinische onderzoekers in dienst. In totaal zal het FWO op 1 oktober 2013 ongeveer 1788 onderzoekers via een persoonlijk mandaat in staat stellen in alle vrijheid fundamenteel onderzoek te verrichten. Klik hier voor alle resultaten.

Recent toegekende prijzen

- Inbev Baillet Latour prijs voor Klinisch Onderzoek
Chantal Mathieu, KU Leuven
The beta-cell and the immune system in type 1 diabetes: partners in crime
- Wetenschappelijke prijzen Umicore voor afstudeerwerken
Hans Simillion, Vrije Universiteit Brussel
Study of the protective effect of corrosion inhibitors in an organic coating on galvanized steel
Bart Bueken, KU Leuven
Lewis acid catalysis using modulated Metal-Organic Frameworks

Resultaten bilaterale Brazilië, Turkije en Zuid-Afrika

C76164eba46f4be7950a001bd1320967

Twee nieuwe samenwerkingen die werden opgestart in 2012 werden de jongste maanden bekroond met de selectie van een eerste lichting gezamenlijke projecten.
De eerste oproep voor uitwisselingsprojecten die het FWO met haar Turkse partner TÜBITAK eind 2012 lanceerde, leverde uiteindelijk zeven projecten op die door beide partijen als excellent beschouwd werden. Deze onderzoeksgroepen kunnen twee jaar lang onderzoekers uitwisselen en wetenschappelijke bijeenkomsten organiseren.
In het kader van de eerste oproep voor gezamenlijke onderzoeksprojecten die het FWO met haar Braziliaanse partner CNPq in 2012 lanceerde, kwam op 24 mei een gezamenlijk expertpanel in Brussel samen. Dit panel, bestaande uit vier Vlaamse en vier Braziliaanse experts, stond voor de lastige taak om een selectie te maken uit de ruim 50 ingezonden projecten. Momenteel is het wachten op een bekrachtiging van de resultaten door beide Raden van Bestuur. De resultaten worden aan het einde van de maand juni gepubliceerd.