Nieuwsbrief September 2007

Ontwerpbeleidsplan 2008-2012

Monard

Beste lezer,

Eind dit jaar loopt de beheersovereenkomst 2002- 2007 van het FWO met de Vlaamse Overheid af. De vele verwezenlijkingen worden momenteel geëvalueerd.

Op basis van een analyse van de afgelopen vijf jaar én de uitdagingen voor de toekomst hebben we een ontwerpbeleidsplan voorbereid voor de volgende vijf jaar (2008-2012). We hebben daarbij rekening gehouden met de groeiende onderzoeksdynamiek in Vlaanderen, de verdere toename van de internationale en Europese netwerken alsook de grotere mobiliteit van onderzoekers. Natuurlijk neemt het plan ook de nieuwe programma’s (zoals Odysseus, Big Science, …), de hogere aanvraagdruk en de nood aan nog efficiënter beheer in rekening. We vergeten ook niet de al gestarte interne hervorming binnen het FWO en de aandacht voor communicatie. Daarbij blijft e-governement (denk maar aan het succes van onze online aanvraagprocedure) een belangrijk aandachtspunt.

Met deze (én andere) tendensen in het achterhoofd hebben we dan ons beleidsplan uitgedokterd, met een aantal beleids- en operationele doelstellingen, waarvan we u de belangrijkste niet willen onthouden. Het FWO moet een onderzoeks- en onderzoekervriendelijke instelling blijven, met redelijke slaagpercentages (33%). Zijn beleid moet een excellentiebeleid zijn op basis van peer review en track record. De procedures moeten meer transparant zijn (met het aanstellen van commissieleden via een open oproep is hierin een grote stap gezet)Het FWO zal niet enkel zijn eigen beleid uitstippelen, maar ook als expert bijdragen leveren tot de uitbouw van het Vlaams wetenschapsbeleid. De internationale relaties zullen natuurlijk verder worden uitgebouwd, maar ook de banden met belangrijke stakeholders zoals bedrijven en het grote publiek.

Koken kost natuurlijk geld. Voorzichtige ramingen van dit beleidsplan komen uit op een kostenplaatje van 60 miljoen euro extra in 2011. Met de bevoegde minister, viceminister-president Fientje Moerman, zullen we dit verder kaderen in het Vlaams Innovatiesysteem en overleggen welke doelstellingen prioritair zijn en welke middelen hiervoor kunnen worden uitgetrokken.

Wordt vervolgd.

Elisabeth Monard

Genoteerd

Hercules in aantocht

De Herculesstichting zal weldra boven de doopvont gehouden worden. Via dit financieringskanaal stelt viceminister-president Fientje Moerman jaarlijks een budget van 15 miljoen euro ter beschikking. Met dit geld kan middelzware en zware apparatuur voor fundamenteel en strategisch basisonderzoek aangekocht worden, en dit in alle wetenschappelijke disciplines.

Een concrete oproep voor de aanschaf van middelzware apparatuur wordt vermoedelijk in de maand oktober of november verspreid via de associaties. De oproep voor de aanschaf van zware apparatuur volgt later.

European Reference Index for the Humanities

7202E18be2274afabf1f060d84e7295c

De European Science Foundation (ESF) wil met ERIH een instrument creëren dat op eenvoudige wijze toegang verschaft tot Europese Research output in de Humane wetenschappen.

In totaal worden er 18 lijsten gepubliceerd die per wetenschapsgebied de ‘high-ranking international research journals’ identificeren. Vijftien van deze lijsten staan nu reeds online, zodat onderzoekers verbeteringen of aanvullingen kunnen aanbrengen via het online feedbackformulier. In de loop van 2008 zullen dan de definitieve lijsten worden bekend gemaakt.

In de loop van 2008 zullen die 15 ERIH-lijsten worden uitgebreid met de disciplines: Media, Film and Cultural Studies, Archives, Library and Museum Studies en General Humanities.Ook voor deze nieuwe lijsten is de Vlaamse input zeer belangrijk: via uw massale feedback aan de hand van het online FWO-enquête-formulier krijgen uw referenties van tijdschriften de plaats die ze verdienen in de nieuwe ERIH-lijsten.

ESF beklemtoont dat deze lijsten niet bedoeld zijn als een bibliometrisch instrument, maar wel als een onderbouwd werkinstrument om ‘excellentie’ in de humane wetenschappen te (h)erkennen.

Meer info en de mogelijkheid tot het geven van feedback zijn te vinden op de ERIH website.

Meer vrouwelijke experts in de wetenschappelijke commissies van het FWO

Via een nieuwe benoemingsprocedure heeft het FWO versneld werk gemaakt van het aanstellen van meer vrouwelijke experten in de 31 wetenschappelijke commissies.

Voor alle wetenschappelijke commissies samen, waren er dit jaar 26 vacatures voor leden uit Vlaamse instellingen en 32 vacatures voor experts van buiten Vlaanderen. In totaal ontving het FWO 213 CV’s zijn voor deze 58 vacante plaatsen.

 

Vlaamse leden

Niet-Vlaamse leden

Vacatures

26

32

Mannelijke kandidaten

84

26

Vrouwelijke kandidaten

66

37

Totaal aantal kandidaten

150

63

Benoemde vrouwelijk kand.

17

19

Benoemde mannelijke kand.

9

8

Er zijn uiteindelijk 36 vrouwen en 16 mannen benoemd voor de 58 vacante plaatsen. Dat betekent dat 62% van de vacatures is ingevuld door vrouwelijke kandidaten. Opvallend is de score voor Vlaamse commissieleden. Van de 26 vacatures werden er maar liefst 17 ingevuld door vrouwelijke kandidaten (meer dan 65%).

In totaal is het aantal vrouwelijke commissieleden, over alle commissies heen, gestegen van 11,3% in 2002 naar 20,3% in 2007.

'Nieuws uit de Egmontstraat' wordt een succes

In de maand mei zette het FWO met zijn elektronische nieuwsbrief een nieuwe stap in zijn streven om de onderzoekswereld beter te informeren over de FWO activiteiten. Een open, transparante en duidelijke communicatie komt immers alle betrokken partijen ten goede.

Op vrijdag 25 mei ontvingen niet minder dan 12.330 personen (onderzoekers, promotoren en iedereen die betrokken is met wetenschappelijk onderzoek) een e-mail met het eerste nummer van ‘Nieuws uit de Egmontstraat’. Diverse positieve reacties liepen binnen en binnen de tijdsspanne van één maand noteerden we nog maar eens 2.265 hits op de onlineversie van de nieuwsbrief. Meteen een belangrijke indicatie dat dit nieuwe initiatief beantwoordt aan een reële nood binnen de onderzoekswereld.

Dit positieve onthaal is een opsteker voor het FWO en wij gaan graag verder op de ingeslagen weg. Ondertussen blijven reacties steeds welkom.

terug naar boven

Kalender

Indiendata Prijzen

1 februari 2008 : Biennial Award Iwan Åkerman
1 februari 2008 : Wetenschappelijke Prijs Alcatel-Lucent Bell Prijs
1 februari 2008 : IBM Belgium Prijs voor de Informatica
1 april 2008 : Wetenschappelijke Prijzen McKinsey & Company

terug naar boven

Over de grenzen

ERC - Advanced Grants

De publicatie van de eerste oproep tot projectvoorstellen voor de ERC Advanced Grants wordt verwacht in november 2007.

De Advanced Grants mikken op high risk high gain projectvoorstellen uit alle wetenschappelijke disciplines. Deze oproep richt zich tot uitmuntende, gevestigde onderzoekers met een uitzonderlijk track record van successen in (inter)nationale financieringsprogramma’s. Het project moet ground-breaking zijn en ook multi- en/of interdisciplinair.

Een Advanced Grant bedraagt maximaal 500.000 euro per jaar en dit gedurende vijf jaar. Jaarlijks kent de ERC 300 beurzen toe. Net zoals voor de Starting Grants, zijn er geen beperkingen naar nationaliteit of doctoraat, zolang het project maar uitgevoerd wordt bij een gastinstelling in een Europese lidstaat of geassocieerd land.

De gefaseerde afsluitdatum is gepland in de lente van 2008.

terug naar boven

Internationaal genoteerd

Vlaams Nederlandse samenwerking op de helling

Sinds 1994 kunnen Vlaamse en Nederlandse vorsers die samen een onderzoeksproject willen uitwerken op het gebied van Nederlandse taalkunde, letterkunde of geschiedenis, terecht bij het Vlaams-Nederlands Comité voor Nederlandse taal en cultuur (VNC).

Het VNC wordt op dit ogenblik gezamenlijk gefinancierd door het FWO en haar Nederlandse equivalent NWO. Maar eind 2007 loopt het financiële engagement van het NWO af.

Momenteel is er bij het NWO weinig enthousiasme om, ondanks de vele positieve reacties en gunstige evaluaties, dit initiatief verder te financieren. De voorzitter en leden van het VNC, evenals het FWO, hebben al verschillende acties ondernomen om het voortbestaan van het VNC in politieke middens te bepleiten. Tot op heden zonder positief resultaat.

Als je weet dat het verkrijgen van cross border financiering voor een onderzoeksproject allesbehalve eenvoudig is, zou het jammer zijn dat een kwaliteitsvol wetenschappelijk draagvlak voor dergelijk onderzoek wegvalt.

Een ander voorbeeld van succesvolle samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse onderzoekers is het STEVIN-TST programma. Met dit programma, dat in 2004 van start ging en tot 2010 loopt, kunnen onderzoekers o.a. financiering krijgen voor strategisch basisonderzoek om taal- en spraaktechnologie voor het Nederlandse taalgebied te ontwikkelen.

terug naar boven

Cijfers en letters

Recent Toegekende Prijzen

InBev Baillet Latour prijs voor klinisch onderzoek – € 50.000
Rik Vandenberghe (KUL), voor onderzoek in het domein van de cognitieve wetenschappen.

InBev Baillet Latour Prijs ter bevordering van de gezondheid – € 200.000
Thema 2007 : neurowetenschappen
Peter H. Seeburg (Max-Planck Instituut voor Medisch Onderzoek, Heidelberg, Duitsland), voor zijn pionierswerk op het gebied van activering en inhibitie van de hersenen.

Biennial Spa Foundation Prize – The Original Spa Water – € 40.000 
Olivier Devuyst (UCL), voor zijn werk : “Molecular biology of water and solute transport : implications for renal diseases and peritoneal dialysis”.

Prijs Studiecentrum Prinses Joséphine-Charlotte – € 12.500
Zeger Debyser (KUL), voor zijn werk : “Identificatie en validatie van LEDGF/p 75 als een cruciale co-factor voor lentivirale integratie”.

Wetenschappelijke Prijs Pfizer – € 25.000 €
Karolien De Bosscher (UG-FWO), voor haar werk : “Doeltreffendheid van CpdA en afgeleiden voor de topicale behandeling van huidaandoeningen”.

Wetenschappelijke Prijs Alcatel-Lucent Bell Prijs – €  8.000
Joeri Barbarien (IBBT), voor zijn werk : “Geavanceerde technieken voor bewegingsinformatiecodering en deblocking in schaalbare videocompressie” (VUB).

IBM Belgium Prijs voor de Informatica – € 3.000
Wim Martens (Universität Dortmund, Duitsland), voor zijn werk : “Statische analyse van XML schema- en transformatietalen” (UH).

Wetenschappelijke Prijs SCK•CEN – Prof. Roger van Geen – €  12.500
Riccardo Raabe (KUL-FWO), voor zijn werk : “Fusie van lichte onstabiele kernen bij energieën rond de Coulomb barrière.”

Wetenschappelijke Prijs McKinsey & Company – € 5.000
Wouter Vandenabeele (KUL-FWO), voor zijn werk : “Naar een bestuurskundige theorie van public service motivation – maakt ‘public’ een verschil?”

Mevrouw Barbara Willems (KUL-IWT), voor haar werk : “Ontwikkeling van innovatieve verbindings- en scheidingstechnieken ter bevordering van disassemblagegerichte ontwerpstrategieën”.

Nieuwe mandaathouders, onderzoeksprojecten en kredieten aan navorsers

Op 21 juni heeft de Raad van Bestuur van het FWO de nieuwe mandaten met ingangsdatum 1 oktober 2007 toegekend. Op die datum zullen 213 nieuwe aspiranten in dienst treden bij het FWO. Dit brengt het aantal aspiranten dan op 725. Tegelijk zullen er dan 175 nieuwe postdoctorale onderzoekers starten, waarmee er op 1 oktober 2007 een kleine 600 postdoctorale onderzoekers in dienst zullen zijn. Ook beginnen er op diezelfde datum 8 fundamenteel klinische onderzoekers. Het bestand fundamenteel klinische onderzoekers zal dan ongeveer 65 onderzoekers tellen. Als we deze drie categorieën samentellen, komen we aan 1385 onderzoekers die dankzij een persoonlijk FWO mandaat in Vlaanderen fundamenteel onderzoek verrichten.

De Raad van Bestuur kende 78.357.000 euro toe aan nieuwe onderzoeksprojecten die starten op 1 januari 2008 met een looptijd van vier jaar.  Van dit bedrag is 24.800.000 euro bestemd voor het eerste jaar, dat verdeeld wordt over aan te werven personeel (59 %), over werkingsmiddelen (24%) en over uitrusting (17 %). Tenslotte kende de Raad van Bestuur 1.909.000 euro toe aan kredieten voor navorsers, die individuele onderzoekers voorzien in werkingsmiddelen.

terug naar boven