Skip to content
Login E-loket

Aspirant fundamenteel onderzoek

Geeft jonge wetenschappers de kans om een eigen uitdagend en vernieuwend doctoraatsproject uit te voeren.

Doel

Met een mandaat aspirant fundamenteel onderzoek kunnen jonge onderzoekers zich voorbereiden op het behalen van een doctoraat, en zich zo bekwamen tot onafhankelijke kritische wetenschappers. Fundamenteel onderzoek in de context van een doctoraatsbeurs houdt (doctoraatswaardig) uitdagend en vernieuwend onderzoek in.

Voor het financieren van bijkomende mandaten werkt het FWO samen met Plantentuin Meise, INBO, VITO en Waterbouwkundig Laboratorium.

In het kader van de actie ’Kom op tegen Kanker’ stelt het FWO een bijkomend mandaat aspirant fundamenteel onderzoek ter beschikking in het panel Med4 – Kankeronderzoek. Dit ‘kom op tegen kanker’ mandaat wordt toegekend aan de best gerangschikte kandidaat in dat panel.

Dankzij de steun van de Demoucelle Parkinson Charity wordt in 2023 het FWO – Demoucelle Charity Aspirantenmandaat gelanceerd. Het gaat om een nieuw mandaat voor een jonge beloftevolle onderzoeker met als onderzoeksonderwerp biomedisch onderzoek omtrent de ziekte van Parkinson. Aanvragen in de reguliere FWO-oproepen voor aspirant fundamenteel onderzoek of strategisch basisonderzoek komen in aanmerking voor dit mandaat.

Deelnemen aan oproep

Dien een reguliere aanvraag in voor aspirant fundamenteel onderzoek of aspirant strategisch basisonderzoek (indiendeadline 1 maart 2023 17:00h CET).
Mail voor 1 maart 2023, 17:00h CET naar prijzen@fwo.be met uw aanvraagnummer, de naam van de aanvrager, de Engelse titel van uw onderzoeksvoorstel en een korte motivatie (max. 100 woorden) waarom u in aanmerking wenst te komen voor dit aspirantenmandaat. Bij deze mail zet u uw promotor en eventuele co-promotoren in cc.

Profiel & voorwaarden

 • Zie het reglement aspirant fundamenteel onderzoek voor meer details over de ontvankelijkheidsvoorwaarden
 • Je dient verbonden te zijn aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap, aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven of de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel.
 • Je dient bij de start van het mandaat houder te zijn van een diploma dat minstens evenwaardig is aan een masterdiploma dat aansluit op een bachelorsdiploma en uitgereikt werd door de daartoe bevoegde instellingen van één van de landen van de EER of Zwitserland*.

* Je kan je studiebewijs, uitgereikt buiten de EER en Zwitserland, door NARIC gelijkwaardig aan niveau Vlaamse master laten verklaren. Dit geldt ook voor diploma's uitgereikt in het Verenigd Koninkrijk.

 • Je dient je masterdiploma of gelijkwaardig diploma, ten vroegste drie jaar voor de uiterste indiendatum van de oproep behaald te hebben.
 • Je beschikt op 1 maart 2023 (uiterste indiendatum) over maximum 18 maanden wetenschappelijke anciënniteit.
 • Je kan maximum twee keer voor een aspirant mandaat postuleren.
 • Je hebt nog niet van dit mandaat genoten, ook niet gedeeltelijk.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 1. Stap

  Vind een promotor

  Je vindt een promotor aan een Vlaamse Universiteit, de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven of de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel, die jou als doctorandus wil begeleiden.
 2. Stap

  Indienen aanvraag

  Je dient je aanvraag in via de online-applicatie (“FWO e-loket”). De promotor wordt door het FWO gevraagd een aanbevelingsbrief te schrijven.
 3. Stap

  Selectie expertpanel

  Na de preselectie door het expertpanel krijg je bericht hierover en naargelang je resultaat word je op 30 juni 2023 al of niet uitgenodigd voor de tweede ronde met interview. Als je bent uitgenodigd voor de tweede ronde, kom je tussen 30 augustus en 29 september 2023 op interview in het expertpanel. De data van de interviews, per panel, worden hier meegedeeld in het begin van April 2023. De interviews gaan door in de nieuwe kantoren van het FWO (Leuvenseweg 38, Brussel). Richtlijnen voor het interview vind je hier (update Juni 2023). Op basis van de voorstellen van de expert panels neemt de raad van bestuur de finale beslissing over de selectie. Op 6 oktober 2023 worden de resultaten bekend gemaakt via email en via onze resultatenpagina.
 4. Stap

  Beslissing & evaluatie

  Je krijgt na de beslissing feedback over je evaluatie. Evaluatie- en selectieprocedures worden toegelicht tijdens een aantal infosessies (zie hieronder)

Toelichting voor aanvragers

Algemene toelichting

 • Evaluatie- en selectieprocedures worden toegelicht tijdens een aantal infosessies en in deze presentatie. Deze presentatie laat toe om het evaluatie- en selectieproces te begrijpen, en een aanvraag in te dienen die tegemoetkomt aan de evaluatiecriteria. Data infosessies:
  • 03/10/2023 (start om 10u): VUB
  • 03/10/2023 (start om 14u30): UGent (online)
  • 05/10/2032 (start om 15u): UAntwerpen
  • 10/10/2023 (start om 12u): UHasselt (online)
  • 13/10/2023 (start om 14u): KU LeuvenMeer info en inschrijven via de dienst onderzoekscoördinatie van uw instelling.
 • Voorbeeld van een online aanvraagformulier met screenshots (incl. sjabloon voor projectbeschrijving).

Ondersteuning bij opstellen aanvraag

Het aanvraagformulier biedt ruim aandacht aan diverse onderzoekersprofielen en onderzoeksresultaten. Hiermee wil het FWO onderzoekers de gelegenheid geven om via een waaier aan wetenschappelijk relevante activiteiten, vaardigheden, ervaringen en verwezenlijkingen de opbouw van hun onderzoeksloopbaan aan te tonen. Dit is conform de internationale evolutie weg van een eenzijdige focus op klassieke outputcriteria (zoals publicaties, bibliometrie, patenten e.d.) en in de richting van een bredere kijk op wat wetenschap kan zijn en bewerkstelligen, met respect voor de specificiteit van elke discipline. De aanvraagformulieren willen de aanvrager dus helpen om die veelzijdigheid te tonen. Ook de evaluatieprocedure is in deze zin ingericht: in de scoreroosters zijn de descriptoren bij de scores aangevuld met deze bredere elementen in de aanvraag.

Wat komt er kijken nadat het FWO uw mandaat heeft toegekend?

We nemen u hier stapsgewijs mee door de verschillende fases van uw mandaat.

Some caption about the table
Naam Voornaam Instelling
Voorzitter
Charnock-Jones Steve University of Cambridge
Leden
Friedemann Kiefer Max Planck Institute