Skip to content
Login E-loket

Herzieningsprocedure

Wettelijke basis

De Vlaamse Regering bepaalt op basis van artikel 18 § 3 van het decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid van 30 april 2009 (BS 6 juli 2009), op voorstel van het FWO, de wijze waarop de aanvrager van financiële steun voor wie de steunaanvraag geweigerd is, een verzoek tot herziening van beslissing kan indienen.

In artikel 32 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen van 10 november 2011 (BS 20 december 2011) wordt de procedure voor herziening verder bepaald.

Bij besluit van de raad van bestuur van 26 juni 2024 is de procedure voor herziening vastgelegd als volgt:

Procedure voor herziening

  1. Een aanvrager van een mandaat of een krediet wiens steunaanvraag is geweigerd en een mandaat- en kredietgenieter, wiens vorderings- of eindverslag negatief is beoordeeld, kan een vraag tot herziening indienen bij de raad van bestuur van het FWO.
  2. De vraag tot herziening moet ingediend worden binnen een termijn van dertig werkdagen na de beslissing van de raad van bestuur of, als dat van toepassing is, binnen dertig kalenderdagen, met uitzondering van weekend- en feestdagen, na de ontvangst van de feedback.
  3. De vraag tot herziening dient met duidelijke en verifieerbare elementen aan te geven dat de steunweigering of negatieve beoordeling op een kennelijk onredelijke wijze is gebeurd. Met de woorden “duidelijk” en “verifieerbaar” wordt bedoeld dat de elementen waar de vraag tot herziening op gesteund is, begrijpelijk moeten zijn voor een derde of een leek. Deze elementen kunnen betrekking hebben op de toepassing van de betrokken FWO-reglementering, zoals o.a. het algemeen reglement, het reglement tot regeling van de interne en externe peer review of de reglementen voor de ondersteuningsprogramma’s en op feitelijke onjuistheden. Elementen die geen betrekking hebben op de wijze van de beoordeling maar op een inhoudelijke appreciatie van steunaanvragen en vorderings- of eindverslagen, kunnen geen reden voor herziening zijn. 
  4. De raad van bestuur beoordeelt de vraag tot herziening na advies ingewonnen te hebben van de herzieningscommissie.
  5. Indien de vraag tot herziening van een weigering van een steunaanvraag gegrond verklaard wordt, zal de aanvraag bij de eerstvolgende gelegenheid opnieuw beoordeeld worden door een ander expertpanel dan bij de eerste aanvraag. Indien de vraag tot herziening van een negatieve beoordeling van een vorderings- of eindverslag gegrond verklaard wordt, geeft de raad van bestuur, na advies van een expertpanel, een nieuwe beoordeling.
  6. Een aanvrager mag per weigering van een steunvraag of negatieve beoordeling van een vorderings- of eindverslag slechts één vraag tot herziening indienen.
  7. Bij ontevredenheid over de behandeling door het FWO kan te allen tijde schriftelijk of elektronisch klacht worden ingediend (zie klachtenprocedure). Deze klachten worden binnen de 45 kalenderdagen na ontvangst behandeld.

Hoe kunt u een vraag tot herziening indienen?

De vraag tot herziening wordt gericht aan de secretaris-generaal van het FWO.

Per brief: FWO, Leuvenseweg 38, 1000 Brussel.

Per e-mail: fwo@fwo.be

Vragen?

Indien u vragen heeft rond de herzieningsprocedure kunt u zich richten tot het FWO.

  • per brief: FWO, Leuvenseweg 38, 1000 Brussel
  • Per e-mail: fwo@fwo.be of via het betrokken wetenschapsgebied
  • Telefonisch: +32-2-512 91 10

Opgelet: contact opnemen met het FWO geeft geen recht op een verlenging van de termijn, de termijn van 30 dagen wordt niet geschorst. Bijgevolg moet de betrokken vraag tot herziening steeds tijdig worden ingediend ongeacht het feit of er al dan niet nog elementen aan het dossier worden toegevoegd na contact name met het FWO.